รายชื่อนศ.
รายวิชา103105 : CALCULUS III
กลุ่ม7
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6003968 นางสาวศศิวิภา แก้วประเสริฐ  N/A10
2 B6003920 นางสาวชนิดา ทรรศนะกิจมงคล  N/A10
3 B6012045 นางสาวมรกต สุขเพสน์  N/A10
4 B6014209 นางสาวศิรินทร แป้นเพ็ชร  N/A10
5 B6001810 นางสาวกัญญารัตน์ เรืองจันทึก  N/A10
6 B6006778 นางสาวเบญจมาศ ดอมไธสง  N/A10
7 B6020736 นางสาวสุพัตรา จันทร์กระจ่าง  N/A10
8 B6011024 นางสาวชัชชญา พงษ์ไธสง  N/A10
9 B6004903 นางสาวพีรดา สุวรรณโรจน์  N/A10
10 B6029371 นายธนพล จะเชิญรัมย์  N/A10
11 B5922239 นางสาวโสภิตา หมีทอง  CME10
12 B5927937 นางสาวสาลินี เวียงอินทร์  CME10
13 B5816354 นางสาวพัชราภา พิทักษ์ภูเบนทร์  CME10
14 B5918041 นางสาวพาณิภัค สายเส็ง  CME10
15 B5910144 นายพงษ์สิทธิ์ นาโสก  CME10
16 B5720552 นางสาวศุภากร มีลักษณะสม  Transportation Engineering And Logistics10
17 B5902019 นางสาวชลิตา หงส์คำภา  Metallurgical Engineering10
18 B5706099 นางสาวกาญจนาวรรณ์ วงค์วาลแก้ว  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
19 B5612215 นายเฉลิมพร ชูชื่น  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
20 B6017743 นางสาวจริยา ธรรมชาติ  Agricultural and Food Engineering10
21 B6013424 นางสาวลักษมี ลุนปัดถา  Agricultural and Food Engineering10
22 B6012311 นางสาวอุษาวรินทร์ ถาวรฤทธิ์  Agricultural and Food Engineering10
23 B6006112 นายกฤติเดช แวะศรีภา  Agricultural and Food Engineering10
24 B6003647 นายจตุภูมิ ทอดแสน  Agricultural and Food Engineering10
25 B6009045 นายณัชพล ปากน้ำเขียว  Agricultural and Food Engineering10
26 B6000417 นางสาววิภาวี มั่นพรม  Transportation And Logistics Engineering10
27 B6002657 นางสาวอรอนงค์ ก้านลำภู  Transportation And Logistics Engineering10
28 B6025786 นางสาวเยาวพรรณ นามบุญลือ  Transportation And Logistics Engineering10
29 B6008185 นางสาวรุ่งทิวา เก่งกว่าสิงห์  Transportation And Logistics Engineering10
30 B6003289 นางสาวมลฑิรา ดีเสียง  Transportation And Logistics Engineering10
31 B6004729 นางสาวสุชาณรี เอนกพงษ์  Transportation And Logistics Engineering10
32 B6020293 นางสาวสุทธิดา แสวงชอบ  Transportation And Logistics Engineering10
33 B6007621 นางสาวสิรินยา กิ่งจันมน  Transportation And Logistics Engineering10
34 B6003388 นางสาวธนพร วัฒน์ชัยพนา  Transportation And Logistics Engineering10
35 B6017958 นายภูมิพัชร์ เนตรเจริญ  Transportation And Logistics Engineering10
36 B6019563 นายจุลศักดิ์ รักสกุลพิวัฒน์  Transportation And Logistics Engineering10
37 B6011659 นายศิริวัฒน์ ชิณรัตน์  Transportation And Logistics Engineering10
38 B6004750 นายเกศ อยู่มา  Transportation And Logistics Engineering10
39 B6019051 นายศุภ์พชร กีรติสุนทร  Transportation And Logistics Engineering10
40 B6011161 นายอุทิศ สุกต่าย  Transportation And Logistics Engineering10
41 B6014704 นางสาวอภิชญา สาซุเซา  CPE10
42 B6015794 นางสาวกีรติกา จุนสันติกุล  CPE10
43 B6020156 นางสาวพุทธศีล พิมายกลาง  CPE10
44 B6002688 นางสาวมุกตาภา สิงห์คำคูณ  CPE10
45 B6020118 นางสาวศรัญญาภรณ์ สมานราษฎร์  CPE10
46 B6026400 นางสาวชัฎฌาฎา เรือนทอง  CPE10
47 B6014445 นางสาวศิริพร จันทาทอง  CPE10
48 B6008307 นางสาววิภา ขุนหมื่น  CPE10
49 B6014223 นายสุบรรชา สวัสดี  CPE10
50 B6025526 นายอัษฎายุธ จารัตน์  CPE10
51 B6021511 นายพิชญตม์ วัฒนกุล  CPE10
52 B6025427 นายสุธี สีสิงห์  CPE10
53 B6014728 นายเกรียงไกร บัวบาน  CPE10
54 B6025502 นายณัฐวุฒิ สุนทรโรจน์  CPE10
55 B5809783 นางสาวน้ำฝน จึงเจริญ  Agricultural and Food Engineering10
56 B5822010 นางสาวลักษมี สามารถกุล  Agricultural and Food Engineering10
57 B5714865 นายจิรศักดิ์ ก้อนคำ  Agricultural and Food Engineering10
58 B6026523 นางสาวทวินันท์ พิมพ์ทองงาม  ChemE10
59 B6000554 นางสาวฎรินรัตน์ เรืองจอหอ  ChemE10
60 B6000585 นางสาววารุณี เทพาขันธ์  ChemE10
61 B6016449 นางสาวณัฐชยา ผาสิน  ChemE10
62 B6013271 นางสาวจารุวรรณ มีโพธิ์  ChemE10
63 B6009601 นางสาววิภาดา บุญกมุติ  ChemE10
64 B6026967 นางสาวศรัณย์พร แสงสว่าง  ChemE10
65 B6016425 นางสาวอัญธิตา เขียวตั๋น  ChemE10
66 B6012847 นางสาวธัญญากร สังอ่อนดี  ChemE10
67 B6010713 นายคมสันต์ วงค์คำจันทร์  ChemE10
68 B6012823 นายคเชนทร์ พูนไธสง  ChemE10
69 B6025625 นายณัฐวัฒน์ ยานศิริ  ChemE10
70 B6003593 นายพัฒนพงษ์ พรรณา  ChemE10
71 B6003173 นางสาวอภัสรา วรถ่ายฐาน  ME10
72 B6009199 นางสาวนภาพร เพ็งสวัสดิ์  ME10
73 B6025748 นางสาวชนาภา คำบุญมา  ME10
74 B6018238 นางสาวรัตนาภรณ์ เราะไทยสงค์  ME10
75 B6024246 นางสาวฐานิกา สรณะสมบูรณ์  ME10
76 B6015015 นางสาวญาสุมินทร์ พิมยศ  ME10
77 B6024994 นายวีรภัทร พงษ์จีน  ME10
78 B6018665 นายอธิวัฒน์ สมพงษ์  ME10
79 B6026332 นายพีรพันธ์ สุวรรณไตรย์  ME10
80 B6018696 นายฤทธิกรณ์ มุขดารา  ME10
81 B6016524 นายประชัน ชิณเทศน์  ME10
82 B6025717 นายกษาปณ์ จุลเศรษฐี  ME10
83 B6015893 นายรชต วิเศษ  ME10
84 B6012946 นายฐิตินนท์ ไกรราษฎร์  ME10
85 B6026080 นายสิทธิกร ฤทธิเนียม  ME10
86 B6014865 นายศรัณยู ศรีบัวบาน  ME10
87 B6015992 นางสาวอภิญญา ยะหะตะ  Automotive Engineering10
88 B6013318 นางสาวพรสุดา จันทร์พันธ์  Automotive Engineering10
89 B6012625 นางสาวเขมิกา ตวงสิน  Automotive Engineering10
90 B6015602 นางสาวจุฑามาศ ภูธาตุงา  Automotive Engineering10
91 B6021092 นางสาวณัฐติกา ทนาไธสง  Automotive Engineering10
92 B6001704 นางสาวนภาพร มุลลารักษ์  Automotive Engineering10
93 B6009007 นายธนายุทธ ภู่ระหงษ์  Automotive Engineering10
94 B6010751 นายวัชรพล จั่นพา  Automotive Engineering10
95 B6014957 นายปณิธิ สมบุญยอด  Automotive Engineering10
96 B6005771 นายสรยุทธ แดงนา  Automotive Engineering10
97 B6017590 นายปัญญวัฒน์ ลามคำ  Automotive Engineering10
98 B6015619 นายณัฐวุฒิ บัวหยาด  Automotive Engineering10
99 B6009670 นายอรรถพล ดาวไสย์  Automotive Engineering10
100 B6017606 นายพิสิษฐ์ แก้วสาหร่าย  Automotive Engineering10
101 B6021368 นายกิตติปกรณ์ ผางโคกสูง  Automotive Engineering10
102 B6014803 นายภัทรพงษ์ คงสา  Automotive Engineering10
103 B6021177 นายพงศ์ระพี สุวรรณโชติ  Automotive Engineering10
104 B6006532 นายภูริวัฒน์ ปานทอง  Automotive Engineering10
105 B6025304 นางสาวกฤษณา แสนทวีสุข  AERONAUTICAL ENGINEERING10
106 B6017736 นางสาวชุติมณฑน์ แสนแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
107 B6022143 นางสาวฟ้าใส แสงสุระ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
108 B6013660 นางสาวอธิตยาพร ธิมาทา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
109 B6014506 นางสาวกนกวรรณ มะลิวัลย์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
110 B6026264 นางสาวรัตน์จินันท์ เขียวแสง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
111 B6011505 นางสาวเกศติยา เมืองแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
112 B6017682 นางสาวชญานิศ แจ่มจรรยา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
113 B6017729 นายวัชรพัฐ จันทร์สว่าง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
114 B6017675 นายชนิสร ศรนิยม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
115 B6002800 นายเดชาธร พลจันทึก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
116 B6017637 นายเดชฤทธิ์ เชื่อมกลาง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
117 B6013745 นายพัชรพงศ์ นาโม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
118 B6021276 นายอดิสร ต๊ะสิน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
119 B6017712 นายพทรภณ สิงห์ไกร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
120 B5806706 นางสาวจตุพร พรพิพัฒน์  MAE10
121 B5814381 นายปวฉัตร ขาวดี  MAE10
122 B5927760 นายเกริกเกียรติ โพธิ์สำราญ  PE10
123 B5908820 นางสาวอภัสรา ปลื้มสูตร  Agricultural and Food Engineering10
124 B5906666 นางสาวสุพัตรา บุญพาทำ  Agricultural and Food Engineering10
125 B5910281 นางสาวรัตนา ฉิมสวัสดิ์  Agricultural and Food Engineering10
126 B5910571 นางสาวศศิธร เพ็งสุวรรณ  Agricultural and Food Engineering10
127 B5904747 นางสาวณปภัช ตอนรัมย์  Agricultural and Food Engineering10
128 B5916689 นายสุวิจักษณ์ ทองอินทร์  Agricultural and Food Engineering10
129 B5909421 นายฉัตรชัย แสวงสุข  Agricultural and Food Engineering10
130 B5921188 นายอภิชิต กอมสิน  Agricultural and Food Engineering10
131 B5907663 นางสาวศิริญาพร แยบดี  Agricultural and Food Engineering10
132 B5905126 นางสาวสุณิสา ทนดี  Agricultural and Food Engineering10
133 B5910595 นางสาวเพ็ญจันทร์ หล้าโสด  Agricultural and Food Engineering10
134 B5903580 นายศิวัช วงศ์บุญชู  Agricultural and Food Engineering10
135 B5915149 นายเนติธร ฟักกระโทก  Agricultural and Food Engineering10
136 B6029494 นายนำโชค หยุยจันทึก  ChemE10
137 B5905485 นายนครินทร์ ผาจันดา  ChemE10
138 B5913978 นางสาวทัศวรรณ อินทรปราง  Environmental Engineering10
139 B5914852 นายณัฐกานต์ วงศ์คุณธร  Environmental Engineering10
140 B5913534 นายชานนท์ โลบภูเขียว  Environmental Engineering10
141 B5802777 นางสาวกรรณิกา เกตุแก้ว  IE10
142 B5820191 นางสาวนฤมล ศรีทน  IE10
143 B5820153 นางสาวเกษมณี สายวันทอง  IE10
144 B5811359 นายกิตติศักดิ์ เทพวงค์  IE10
145 B5700288 นางสาวจตุรพัฒน์ ดอนรอดไพร  TOOL ENGINEERING10
146 B5910021 นายจิรายุ วงษ์หวุน  CE10
147 B5925339 นายนรินทร์ เทอำรุง  CE10
148 B6029470 นายปิยกิตต์ หาญสมัคร  Agricultural and Food Engineering10
149 B5912476 นางสาวปิยะดา ประโลมรัมย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
150 B5921034 นางสาวจินต์สินี เกิดลาภ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
151 B5921072 นางสาวเกตุวดี แต้มกระโทก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
152 B5900466 นางสาวอัญชลี โพธิ์ชัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
153 B5921119 นางสาวนันทิยา กองศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
154 B6019310 นางสาวโมฬี บุญเจนวรกิจ  CE10
155 B6006044 นางสาวสุขสวัสดิ์ สำรวมสุข  CE10
156 B6006945 นางสาวณัฐพร จันทนุช  CE10
157 B6019426 นางสาวธนัชพร ทองแสน  CE10
158 B6012465 นางสาวนันทวดี หงส์ชุม  CE10
159 B6025229 นายอธิบดี พงศ์ชาญวิทย์  CE10
160 B6012786 นายประสพโชค สุทธิวงษ์  CE10
161 B6007140 นายศุภชัย วิสัยเกต  CE10
162 B6009984 นายวัชระพงษ์ คำเสน  CE10
163 B6013400 นายวันอิจญ์ลัล เบญญธาดา  CE10
164 B6024574 นายสุริยา ป้องทองหลาง  CE10
165 B6007843 นายภาณุวัฒน์ โพทะเล  CE10
166 B6013585 นายชญานนท์ สุชาติกุลวิทย์  CE10
167 B6026622 นายฐิติกร นันทพันธ์  CE10
168 B6004606 นางสาวณชารณีย์ ชะอุ่มกลาง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
169 B6003548 นางสาวดมิสา สุวรรณนาวิน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
170 B6026424 นางสาวอิสรีย์ ชุมศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
171 B6013301 นางสาวณัฏฐธิดา เทศสิงห์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
172 B6016289 นางสาวมนสิชา ชะรอยรัมย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
173 B6027445 นางสาวสุวรรณรัตน์ หมื่นศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
174 B6021085 นางสาวต่วนฟาตีฮะห์ สุกิจจานันท์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
175 B6016296 นางสาวนิรชา บรรเทา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
176 B6013028 นางสาวสิริกร ศรีวิสุทธิกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
177 B6009595 นางสาวโยษิตา ใหม่คามิ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
178 B6002985 นางสาวจิดาภา ทามี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
179 B6029692 นายลุกมัน มามุ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
180 B6001834 นายวชิรพล กระแสสินธุ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
181 B6013851 นายภาณุพงศ์ โอนทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
182 B6016234 นายวุฒิพงษ์ แสงล้ำ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
183 B6016135 นายคเชนทร์ ริยะบุตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
184 B6025311 นายเจษฎากร บุญยอ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
185 B6014117 นายพงศภัค ภาใบศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
186 B6009137 นางสาวทัศนีย์ วงศ์สมัย  CERAMIC ENGINEERING10
187 B6004576 นางสาวศรีวิสา ธรฤทธิ์  CERAMIC ENGINEERING10
188 B6014162 นางสาวพิไลพร ตระกุลศรี  CERAMIC ENGINEERING10
189 B6014186 นางสาวสุธาสินี ชัยภูมิ  CERAMIC ENGINEERING10
190 B6007249 นางสาวณิรฌา ประเสริฐนู  CERAMIC ENGINEERING10
191 B6012960 นางสาวสโรชา เปารศรี  CERAMIC ENGINEERING10
192 B6002411 นางสาวบงกชมาศ ชิตอภิสิทธิ์  CERAMIC ENGINEERING10
193 B6013332 นายโชคทวี พรหมอารักษ์  CERAMIC ENGINEERING10
194 B6010959 นายพลณวัฒน์ รัตรองใต้  CERAMIC ENGINEERING10
195 B6016630 นางสาวอัจฉราวรรณ์ รัตนศักดิ์  TCE10
196 B6014025 นางสาวสุดารัตน์ โมธรรม  TCE10
197 B6002909 นางสาวสาธินี เพชรหาญ  TCE10
198 B6001339 นางสาวรัตนาภรณ์ สารบาล  TCE10
199 B6008260 นางสาวรุ่งทิวา เจียกงูเหลือม  TCE10
200 B6016753 นางสาววิภาวดี นนท์ช้าง  TCE10
201 B6007607 นายเดชาวัต นารถสูง  TCE10
202 B6008161 นายประเสริฐศักดิ์ มาลัยยะ  TCE10
203 B6008024 นายสุวัฒน์ จันทร์รัตนา  TCE10
204 B6009632 นายภูบดินทร์ ตั้งวิริยะวรกุล  TCE10
205 B6019525 นายธนากร พิมวงค์  TCE10
206 B6001100 นางสาวณัฐชยา โพธิ์กลาง  Electronic Engineering10
207 B6004958 นางสาวญาณิศา สิงห์ทอง  Electronic Engineering10
208 B6013844 นางสาวพิมพ์ประพัตร พินิจผล  Electronic Engineering10
209 B6007867 นางสาวปิยธิดา มูลตา  Electronic Engineering10
210 B6016906 นางสาวภวิกา บัวทอง  Electronic Engineering10
211 B6013349 นายนัฐพงษ์ สุทธิชาติ  Electronic Engineering10
212 B6013233 นายปิติภูมิ บันดร  Electronic Engineering10
213 B6013806 นายวิทวัส ไกรษร  Electronic Engineering10
214 B6000592 นางสาวกัญชพร ฝางชัยภูมิ  PE10
215 B6016944 นางสาวสุภารัตน์ ไทยนาม  PE10
216 B6018467 นางสาวเมวิวรรณ สีวะกุลลานนท์  PE10
217 B6009151 นางสาวณัฐพร เกษมะณี  EE10
218 B6015329 นางสาววันวิสา ขุมเงิน  EE10
219 B6010393 นางสาวพรรษา ไขกระโทก  EE10
220 B6026134 นางสาวปนัสดา เปล่งปลื้ม  EE10
221 B6004705 นางสาวธนพร ศิริมงคล  EE10
222 B6029685 นายริฎวาน เจ๊ะสนิ  EE10
223 B6013295 นายชัยณัฐ นิจกรรม  EE10
224 B6006570 นางสาวพรรณกาญจน์ กลางประพันธ์  Metallurgical Engineering10
225 B6026707 นางสาวพัชริดา หิรัญอุทก  Metallurgical Engineering10
226 B6000226 นางสาวดาปนีย์ ผังกิ่ง  Metallurgical Engineering10
227 B6013578 นางสาวจุฑามาศ อุ่นเสือ  Metallurgical Engineering10
228 B6015190 นางสาวนิพาดา หาญนอก  Metallurgical Engineering10
229 B6009564 นางสาวชลิตา ม่วงนาครอง  Metallurgical Engineering10
230 B6014766 นางสาวเบญจวรรณ์ ธ.น.อุตร  Metallurgical Engineering10
231 B6006129 นางสาวเมทนี แสนพันธุ์  Metallurgical Engineering10
232 B6001544 นายกีรติ ศรีมงคล  Metallurgical Engineering10
233 B6000240 นายธวัชชัย ฮามคำฮัก  Metallurgical Engineering10
234 B6004460 นายนิติพล เพ็ชรประเสริฐ  Metallurgical Engineering10
235 B6015367 นายพงศธร สารสูตร  Metallurgical Engineering10
236 B6012939 นายชนิตพล พิไลกุล  Metallurgical Engineering10
237 B6008918 นายชลราทิตย์ พิมพ์สงเคราะห์  Metallurgical Engineering10
238 B6013929 นายอมรเทพ สีแนน  Metallurgical Engineering10
239 B6024147 นายวรรณชัย ดีขุนทด  Metallurgical Engineering10
240 B6013707 นายพิพัฒน์ เตนพเก้า  Metallurgical Engineering10
241 B6009229 นายวัชรพล สายบุญสา  Metallurgical Engineering10
242 B6011321 นายพรรณพัฒน์ เนาวโอภาส  Metallurgical Engineering10
243 B6007430 นางสาวพัชราภา สรสง  Environmental Engineering10
244 B6014575 นางสาววันเพ็ญ ภาพขุนทด  Environmental Engineering10
245 B6001049 นางสาวจุฑามาศ ปัญญาประชุม  Environmental Engineering10
246 B6012977 นางสาวจริยา รักษ์สิทธิ์  Environmental Engineering10
247 B6014582 นางสาวกนิษฐา เส็นดากัน  Environmental Engineering10
248 B6005665 นางสาวจุฑาทิพย์ ปัดถามัง  Environmental Engineering10
249 B6011208 นางสาวศุภราภรณ์ สอนสะอาด  Environmental Engineering10
250 B6011789 นางสาวจันทิมา กาบขุนทด  Environmental Engineering10
251 B6013370 นางสาวศรวณีย์ พันแสง  Environmental Engineering10
252 B6011697 นายอภิชัย วันนา  Environmental Engineering10
253 B6013509 นายอภินันท์ แพทย์เมืองจันทร์  Environmental Engineering10
254 B6019792 นายณรงค์ยศ สุวรรณศรี  Environmental Engineering10
255 B6001254 นายจักรพงษ์ สวัสดิ์ศรี  Environmental Engineering10
256 B6021108 นายสุวิศิษฏิ์ นำภา  Environmental Engineering10
257 B6013912 นายสิทธิศักดิ์ จะยินรัมย์  Environmental Engineering10
258 B6006396 นางสาวประดับดาว ด้วงโท  IE10
259 B6016876 นางสาวทิพพรัตน์ ทองประเสริฐ  IE10
260 B6006358 นางสาวนิชาภา เอี่ยมศิริ  IE10
261 B6009786 นางสาวธัญญานุช รัตนวงษ์  IE10
262 B6015275 นางสาวฉัตรลัดดา ศรีซองเชษฐ์  IE10
263 B6013615 นางสาวชญา ปัญญาใส  IE10
264 B6012250 นางสาวมินตรา คำภาบุตร  IE10
265 B6002572 นายภาณุกูล จินดาพงษ์  IE10
266 B6017378 นายรวิพล ไชยชมภู  IE10
267 B6000233 นายธรรมรัตน์ แสวงผล  IE10
268 B6004286 นายจตุพัฒน์ ทบจันทร์  IE10
269 B6014995 นายพีระพัฒน์ บาดขุนทด  IE10
270 B6024987 นายเกียรติโชติ ฮวดศรี  IE10
271 B6014131 นายพรหมพิสิฐ แดงพยัคฆ์  IE10
272 B6026240 นายอนุพงษ์ ปิไชญาณ  IE10
273 B6018139 นางสาวพัชริดา คำสอน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
274 B6012397 นางสาวภัทรียา แสงทินทอง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
275 B6001698 นางสาวธนพร เกษสะอาด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
276 B6006679 นางสาวสุพรรณี สระน้อย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
277 B6013950 นางสาวกมลญาณี เฉลยพงษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
278 B6021016 นางสาวจุฑามาศ โชคปลอดเคราะห์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
279 B6018719 นายอภิสิทธิ์ แย้มพรมมา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
280 B6009526 นายวีรพันธ์ รู้เจน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
281 B6020286 นายกีรติ แก้วกัลยา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
282 B6013721 นายกีรติ ศรีบุรินทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
283 B6018382 นายชัยวัฒน์ กลางหมื่นไวย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
284 B6001476 นายพีระวัฒน์ ปานชนะพงศ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
285 B6018115 นางสาวนภัตสร ตัณฑ์สุระ  Geological Engineering10
286 B6000431 นางสาวพรรณนิษา รักบุญ  Geological Engineering10
287 B6008536 นางสาวพรฟ้า ด่านพายุห์  Geological Engineering10
288 B6001797 นางสาวสิริฉัตร แสนสิบ  Geological Engineering10
289 B6018092 นางสาวอคิราภ์ ศรีธนนชัย  Geological Engineering10
290 B6002091 นางสาวกชามาศ ศรีวิเศษ  Geological Engineering10
291 B6013608 นายกฤษฎิ์ ศรีโสภณ  Geological Engineering10
292 B6025557 นายอรรณพ ศุภกาญจน์ไพโรจน์  Geological Engineering10
293 B6024680 นายศุภณัฐ ภูครองผา  Geological Engineering10
294 B6029357 นายวิธวินท์ อนุสุริยา  Geological Engineering10
295 B5907694 นางสาวศิริลักษณ์ ทองอุไร  Electronic Engineering10
296 B6014247 นางสาวประภัสสร พลประสิทธิ์  CERAMIC ENGINEERING12
297 B6013226 นางสาวหยดเทียน นามบุญลือ  N/A60
298 B6011291 นายพงศกร แวงเลิศ  N/A60
299 B5913701 นายวัชรพงษ์ ปัตนุ  CME60
300 B5907595 นายราเมศวร์ เมฆบุตร  CME60
301 B6000479 นายวิรชัช เสาเวียง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY60
302 B5908585 นางสาวปัญญาพร นนทะนำ  ChemE60
303 B5910236 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีษาคำ  ChemE60
304 B5914609 นายกฤตพจน์ บุษมงคล  ChemE60
305 B6017279 นายอดิเทพ หงษ์สา  Environmental Engineering60
306 B6003494 นางสาวริมเหนือ โตจีน  N/A60
307 B5819119 นายพัทรพงศ์ อินทโชติ  Metallurgical Engineering60
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.