รายชื่อนศ.
รายวิชา103105 : CALCULUS III
กลุ่ม6
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6007737 นางสาวขัตติยา ศรีโสดา  N/A10
2 B6012526 นางสาวขนิษฐา หาญสงคราม  N/A10
3 B6009403 นางสาวภาวดี ฝอยทอง  N/A10
4 B6009090 นางสาวพัสตราภรณ์ น้อยถนอม  N/A10
5 B6005115 นางสาววาสนา ขวัญชื่น  N/A10
6 B6012137 นางสาวพรดารา เรืองวิทยากูล  N/A10
7 B6015749 นางสาวศศิวิมล เมฆเสน  N/A10
8 B6021856 นายนิพนธ์ ธรรมวิชิต  N/A10
9 B6024420 นายณัฐพัทธ์ ทรัพย์สิบ  N/A10
10 B6012571 นายภานุวัฒน์ อุบาลี  N/A10
11 B5827749 นางสาวภัคพร ไชยเผือก  ChemE10
12 B5807376 นางสาวรัตนาภรณ์ ดาวไธสง  CME10
13 B5810512 นางสาวน้ำหนึ่ง แสวงสุข  CME10
14 B5811939 นางสาวมุจรินทร์ กรรณิกา  CME10
15 B5703913 นางสาวศันสนีย์ นันทะศรี  CME10
16 B5803224 นางสาวสิรินารถ ตรุษบาง  CME10
17 B5808687 นายนพรัตน์ ชาญนอก  CME10
18 B5801336 นายจักรพงษ์ พรานระวัง  CME10
19 B5805624 นายนัธทวัฒน์ สุอมรา  CME10
20 B5706013 นายพงศกร ดวงมณี  CME10
21 B5901623 นายอัครพล อิ่มเกษม  CME10
22 B5804160 นายณัฐพล พันสนิท  PE10
23 B5916177 นายชาญชัย คงขาว  CPE10
24 B5917440 นายนพรัตน์ เหว่ารัมย์  CPE10
25 B5808090 นายอรรถยา บุรมย์  Environmental Engineering10
26 B6025823 นางสาวสิริลักษณ์ พึ่งเกษม  Agricultural and Food Engineering10
27 B6012427 นางสาวโสภิรญา ทองมาก  Agricultural and Food Engineering10
28 B6012779 นายอภิสิทธิ์ เหนือคูเมือง  Agricultural and Food Engineering10
29 B6011918 นายพุฒิพงศ์ ชูวงษ์  Agricultural and Food Engineering10
30 B6010744 นางสาวปัทมาภรณ์ แข็งแรง  Agricultural and Food Engineering10
31 B6010997 นางสาวสิรินันท์ มุณีแนม  Agricultural and Food Engineering10
32 B6014872 นายทวีวัฒน์ โคกกลุ่น  Agricultural and Food Engineering10
33 B6005740 นางสาวจรัสแสง หาญเวช  Transportation And Logistics Engineering10
34 B6008925 นางสาวปพิชญา แสนแก้ว  Transportation And Logistics Engineering10
35 B6007201 นางสาวสโรชา จบสัญจร  Transportation And Logistics Engineering10
36 B6007591 นางสาวรวิสรา เจียมมะเริง  Transportation And Logistics Engineering10
37 B6019693 นางสาวณัฐณิชา ทะนานทอง  Transportation And Logistics Engineering10
38 B6002152 นางสาวคุณิตา ปิ่นทองเจริญ  Transportation And Logistics Engineering10
39 B6001230 นางสาวดาวน้ำฝน สาจันอัด  Transportation And Logistics Engineering10
40 B6011635 นายณัฐชนน สมัครการ  Transportation And Logistics Engineering10
41 B6011475 นายอนันทพงศ์ บุญผุด  Transportation And Logistics Engineering10
42 B6012342 นายสันติสุข หาญไธสง  Transportation And Logistics Engineering10
43 B6015541 นายปฐมพงษ์ ประสิทธิ์พันธ์  Transportation And Logistics Engineering10
44 B6015251 นายชยเกียรติ ตั้งกีรติชัย  Transportation And Logistics Engineering10
45 B6000042 นางสาวปวีณ์นุช เหลื่อมสิงขร  CPE10
46 B6010256 นางสาวศิริลักษณ์ รองกระโทก  CPE10
47 B6018221 นางสาวพัทธนันท์ บุษบิน  CPE10
48 B6018153 นางสาวศศิประภา ภูขุนทด  CPE10
49 B6012434 นางสาวขวัญปวีณ์ ศีลธรรมพิทักษ์  CPE10
50 B6002060 นางสาวสุดา พันธ์โกศล  CPE10
51 B6001414 นางสาวเสาวนีย์ สนนอก  CPE10
52 B6014551 นางสาวศิริรัตน์ ผลบุลภ  CPE10
53 B6014841 นายวรวิทย์ ตีรวัฒนประภา  CPE10
54 B6014681 นายอิทธิกร ชาวกะมุด  CPE10
55 B6015107 นายณัฐพล ปันต๊ะ  CPE10
56 B6010799 นายพลภัทร น้ำทอง  CPE10
57 B6010669 นายอรรถพล หยิมกระโทก  CPE10
58 B6010621 นายสรสิช วัฒนสินธุ์ อิ่มวิเศษ  CPE10
59 B6011642 นายชีวิน ศิริพันธุ์  CPE10
60 B6011734 นายพีระพล ทองนาค  CPE10
61 B6014292 นายศุภกร หวังธำรง  CPE10
62 B6012496 นายกิตติธร แสงจีน  CPE10
63 B6015145 นายวสันต์ ชาติชำนาญ  CPE10
64 B6027315 นายไกรกิตติ นิมิตรพันธ์  CPE10
65 B6011987 นายวศิน แม่นชัยภูมิ  CPE10
66 B6015909 นายกิตติศักดิ์ เพชรแหน  CPE10
67 B6010331 นายดำรงค์ เครือศรี  CPE10
68 B5706648 นางสาวเพ็ญนภา แสวงสุข  Agricultural and Food Engineering10
69 B5624584 นายธนวัฒน์ เนนเลิศ  ME10
70 B6014216 นางสาววิลาสินี ราบรื่น  ChemE10
71 B6013035 นางสาวสุภัสรา จันทรสาย  ChemE10
72 B6003944 นางสาวศศิธร บุญเกิด  ChemE10
73 B6024789 นางสาวปิยะธิดา บุญมาก  ChemE10
74 B6013752 นายภูวดล พันธ์พุฒ  ChemE10
75 B6025397 นายพงศธร ดาศรี  ChemE10
76 B6025328 นายอารอชัด แท่นทอง  ChemE10
77 B6019235 นายธนภูมิ ศูนย์นอก  ChemE10
78 B6024208 นายนวพัฒน์ ปิ่นสุวรรณ  ChemE10
79 B6012564 นายสัณหณัฐ ไฉยากุล  ChemE10
80 B6008383 นางสาวปนิดา จันทร์สระน้อย  ME10
81 B6011086 นางสาววิมลสิริ หันทยุง  ME10
82 B6012069 นางสาวปิยนุช ตากไธสง  ME10
83 B6018948 นางสาวอาทิตยา สุทธิสุข  ME10
84 B6011192 นางสาวอรวรรณ เอี่ยมสมร  ME10
85 B6010416 นางสาวอทิตยา ศรสิทธิ์  ME10
86 B6004965 นางสาวสุธาสินี เลิศแก้ว  ME10
87 B6004620 นางสาวณัฐณิชา อุตรุณ  ME10
88 B6009106 นายจิรศักดิ์ เรืองชัย  ME10
89 B6015077 นายอภิวัฒน์ เฉลยพจน์  ME10
90 B6024802 นายภูวนนท์ มะหิงพันธ์  ME10
91 B6019587 นายวายุ รัตนโสภา  ME10
92 B6000745 นายอนุชา ทานอุทิศ  ME10
93 B6025007 นายสวิตต์ เคนหัดสี  ME10
94 B6019648 นายธนภัทร สนธิกุลไพศาล  ME10
95 B6024314 นายสายฟ้า ปัญโญธีรกุล  ME10
96 B6009939 นายศักดิ์สิทธิ์ นิลคำ  ME10
97 B6015817 นายอธิพล สร้องโสม  ME10
98 B6014544 นายธนกิจ ค้ำคูณ  ME10
99 B6013547 นายพงศธร ทองงาม  ME10
100 B6014421 นายประสพ นามวงษ์สา  ME10
101 B6017507 นางสาวศิริรัตน์ คุ้มโพน  Automotive Engineering10
102 B6017521 นางสาววิลาวัลย์ สันหนองเมือง  Automotive Engineering10
103 B6011338 นายดนุสรณ์ คำวันศรี  Automotive Engineering10
104 B6013899 นายอภิวัฒน์ ไชยชนะ  Automotive Engineering10
105 B6010522 นายพศวัต ชื่นบุญชู  Automotive Engineering10
106 B6017514 นายวรรณวิทย์ ผาหัวดง  Automotive Engineering10
107 B6014001 นายชัยรัตน์ โกศัลยกุล  Automotive Engineering10
108 B6011253 นายวิชชากร แสงมณี  Automotive Engineering10
109 B6001780 นายอภินันท์ ดีพันธ์  Automotive Engineering10
110 B6010966 นายกิตติศักดิ์ เพ็งศรี  Automotive Engineering10
111 B6004934 นายศตวรรษ หวังเลี้ยงกลาง  Automotive Engineering10
112 B6011567 นายเศรษฐา สยามนต์  Automotive Engineering10
113 B6011611 นายกาญจนพงศ์ สิงหาเทพ  Automotive Engineering10
114 B6019273 นายกีรติ ปิ่นเกตุ  Automotive Engineering10
115 B6013776 นายธีรวัฒน์ กรวยทอง  Automotive Engineering10
116 B6004989 นายสัจจาพร ราชเสนา  Automotive Engineering10
117 B6013691 นางสาวมลธการ ทองทับ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
118 B6005160 นางสาวณัฐฐิณี ไพบูรย์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
119 B6001315 นางสาวปิยะวดี ศรีกระจิบ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
120 B6010249 นางสาวนลินี แยบกระโทก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
121 B6000684 นางสาวยุธิดา ชายปรุ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
122 B6011000 นางสาวมัลลิยา เชิญกลาง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
123 B6018733 นางสาวกชณัท เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
124 B6012991 นางสาวนริศรา หล่ออัศวินนนท์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
125 B6016579 นางสาวอริสา งามลาภ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
126 B6024215 นางสาวนิภาธร ศักดิ์ศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
127 B6013073 นางสาวมณฑารพ พิมพ์ศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
128 B6014629 นางสาวศุภรัตน์ ภิรมย์กิจ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
129 B6014339 นางสาวพิกุล ชินวงศ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
130 B6012984 นางสาวเบญชญา อนุมาศ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
131 B6024727 นายโรจนพงศ์ ลิ้มวัฒนชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
132 B6013127 นายพีรพล อัครทรงพล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
133 B6015312 นายอภิวัฒน์ ดาศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
134 B6010805 นายภูมินทร์ เข็มขำ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
135 B6012168 นายคมชาญ บุตรศรีด้วง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
136 B6012878 นายสุภกร พวงประจำ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
137 B6014780 นายธนพล ทักษิณธานี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
138 B6013974 นายวนัส อ่อนแพง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
139 B6025069 นายพีรวิชญ์ ศิริมงคล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
140 B6013936 นายธัชพล เหล่ากุนทา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
141 B6017705 นายกฤติน ขันขวา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
142 B5907038 นางสาวสุทธิดา น้อยแวงพิมพ์  Agricultural and Food Engineering10
143 B5913060 นางสาวชารียา โยชน์  Agricultural and Food Engineering10
144 B5922451 นายภูมิภาส เจริญรัมย์  Agricultural and Food Engineering10
145 B5914203 นางสาวอริสา อิ่มพิมาย  Agricultural and Food Engineering10
146 B5908301 นางสาวโยษิตา อ่องพิมาย  ChemE10
147 B5921249 นายภัคธีมา สุดกลาง  Environmental Engineering10
148 B5925018 นางสาวภัทราภรณ์ สอนซุน  IE10
149 B5910083 นายธีรศานติ์ สิงหวิบูลย์  IE10
150 B5819959 นายวีรภัทร รัตนเลิศ  IE10
151 B5913039 นายสุทัศน์ รัตนะดี  Geological Engineering10
152 B5915866 นายวราเทพ วิภาเจริญวงศ์  Geological Engineering10
153 B6004248 นางสาวสุวัจณี จริยลักษณกุล  CE10
154 B6014124 นางสาวอมรรัตน์ เสียงใหม่  CE10
155 B6005610 นางสาวอทิตติยา พรมพ่วง  CE10
156 B6012281 นางสาวธมลวรรณ กรินสูงเนิน  CE10
157 B6014070 นางสาวสุธาทิพย์ สมวงษ์  CE10
158 B6012359 นางสาวสุมิตรา วิภาตะพันธุ์  CE10
159 B6016999 นางสาวกัญญาวีร์ สันตะบุตร  CE10
160 B6011604 นางสาวยุภเรศ ราชวงค์  CE10
161 B6018535 นางสาวจิรนันท์ วิทิตกุล  CE10
162 B6014056 นางสาวศิรินยา ทวีพันธ์  CE10
163 B6018122 นางสาวโยธินี ปานใจนาม  CE10
164 B6010720 นายธนวัฒน์ เกิดตรวจ  CE10
165 B6010737 นายเผ่าสิงห์ ระวิงทอง  CE10
166 B6010454 นายปฏิภาณ พริกเพริดครบุรี  CE10
167 B6013103 นายลิขสิทธิ์ สว่างแสงวัฒนา  CE10
168 B6000196 นายธีรพันธุ์ จับจิตร  CE10
169 B6000202 นายนพรัตน์ พรสุข  CE10
170 B6025076 นายณัฏฐพล เจียมเจิม  CE10
171 B6017064 นายรพี ล่องวิเชียร  CE10
172 B6019259 นายศักดินนท์ เบ้าพาระ  CE10
173 B6024253 นายบุญญฤทธิ์ บุญเกิด  CE10
174 B6000219 นายกิตติพัทธ์ เอมปรากฎ  CE10
175 B6012908 นายธนวิชญ์ ศิริ  CE10
176 B6007195 นายกฤษ ฤทธิ์มนตรี  CE10
177 B6017040 นายอาทิตย์ อุปชัย  CE10
178 B6000639 นายทักษิณ ตอพันดุง  CE10
179 B6014346 นายพงศธร สิงเสนา  CE10
180 B6020620 นายอัมรินทร์ สวนสวรรค์  CE10
181 B6020989 นายปิยศรัณย์ ปล้องพุดซา  CE10
182 B6015060 นายพัฒนพงษ์ ขนันผาย  CE10
183 B6021443 นายปกรณ์ สุวรรณโน  CE10
184 B6019624 นายรัตนชัย ดำกลาง  CE10
185 B6017965 นายนรินทร์ เข็มกลัดมุกต์  CE10
186 B6027094 นายณัฐวรรธน์ พิเคราะห์งาน  CE10
187 B6003241 นางสาวณัฐฑริกา อาจณรงค์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
188 B6014940 นางสาวทิพยรัตน์ ทิพย์พีทานนท์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
189 B6011185 นางสาววาสนา หอมหวล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
190 B6012083 นางสาวชุติมณฑน์ เชื้อชีลอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
191 B6016265 นางสาวธัญลักษณ์ ลิลา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
192 B6010010 นางสาวเจนจิรา มูลจันดา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
193 B6013059 นางสาวปาณิศา คนสันเทียะ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
194 B6022020 นายอนุพงษ์ เนียมแก้ว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
195 B6026394 นายอิสรา แก้วมูลมุข  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
196 B6008420 นายภัทร์ศกรณ์ พลรดารัตน์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
197 B6019402 นายอภิสิทธิ์ งวดชัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
198 B6011451 นายสุกัลย์ ธรรมเชื้อ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
199 B6011598 นายสิทธิชัย มูลเสถียร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
200 B6025281 นายพงพนา เพ็งพูน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
201 B6009953 นายมนต์ชัย แสนณรงค์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
202 B6000011 นายวัศพล บุญประตูไชย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
203 B6015411 นายนาวิน พลอยแย้ม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
204 B6011468 นายวรนันท์ โยธาจันทร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
205 B6015831 นายนครินทร์ เป็นพร้อม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
206 B6014605 นายสินพิพัฒน์ สายุทธ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
207 B6002190 นางสาวรุ่งระวี ภูวดล  CERAMIC ENGINEERING10
208 B6012557 นางสาวอนงค์ประไพ เทพณรงค์  CERAMIC ENGINEERING10
209 B6005030 นางสาวยุพารัตน์ ตุ้มจันดี  CERAMIC ENGINEERING10
210 B6011543 นายวิทวัตร อุดมครบ  CERAMIC ENGINEERING10
211 B6013554 นายจักรกฤษณ์ พระสว่าง  CERAMIC ENGINEERING10
212 B6018931 นางสาววิภาวรรณ นิลบุตร  TCE10
213 B6013325 นางสาวศศิธร เข็มทอง  TCE10
214 B6018528 นางสาวกรกนก สุวิชัย  TCE10
215 B6009410 นางสาวสุนิษา ทรพับ  TCE10
216 B6012762 นางสาวกมลวรรณ เพียรดี  TCE10
217 B6008215 นางสาวสิริยากร ทองกลาง  TCE10
218 B6018542 นางสาวสายใจ เขมวงค์  TCE10
219 B6010379 นางสาวธนิษฐา บัวสระน้อย  TCE10
220 B6018573 นางสาวจิราพัชร พึ่งเกษม  TCE10
221 B6016838 นางสาวกัณฐมณี ช่างชำนิ  TCE10
222 B6020699 นายศุภกิตติ แซ่เจีย  TCE10
223 B6005191 นายปรัชญา ตั้งอยู่  TCE10
224 B6008130 นายพงศ์พฤทธ์ ห่อจันทร์  TCE10
225 B6011178 นายศิวพงษ์ ซาตา  TCE10
226 B6011260 นายอนุวัฒน์ ผลบุตร  TCE10
227 B6021702 นายศุภวิชญ์ แก้วมหานิล  TCE10
228 B6022259 นายกิตติชัย ศิริจีระชัย  TCE10
229 B6011222 นางสาวธนกร บุญยะวัตร  Electronic Engineering10
230 B6012793 นางสาววรารัตน์ มั่งกิ่ง  Electronic Engineering10
231 B6010560 นางสาวพิชชารัตน์ แดงสด  Electronic Engineering10
232 B6006051 นางสาวศิริขวัญ เพชรสูงเนิน  Electronic Engineering10
233 B6024482 นายณัฐดนัย เตี่ยบัวแก้ว  Electronic Engineering10
234 B6011109 นายกันตะ ปกรณ์ภักดี  Electronic Engineering10
235 B6015473 นายธนาพล ทับสาร  Electronic Engineering10
236 B6000141 นางสาวจิตติมาพร วิเชียรพันธุ์  PE10
237 B6000158 นางสาวธัชณัน วันทาแท่น  PE10
238 B6029432 นางสาวจิราพัชร ผูกจิตร  PE10
239 B6016920 นายกัณพล อภัยไธสง  PE10
240 B6018726 นางสาวพิชญ์สิรี วีรชัยเดชอุดม  EE10
241 B6011680 นางสาววิภาวี อินยา  EE10
242 B6020644 นางสาวสุภากานต์ นาคทองอินทร์  EE10
243 B6012922 นางสาวฐิติกานต์ แจ่มขวัญเมือง  EE10
244 B6020835 นางสาวกฤตชญา สุรพยัคฆพงษ์  EE10
245 B6020132 นางสาวพัชรีญา อุทาหรณ์  EE10
246 B6011147 นางสาวสุภาพร พงมณี  EE10
247 B6010546 นางสาวชนิสรา สอนไกร  EE10
248 B6011444 นางสาวพรชนก แซ่โอ้ว  EE10
249 B6012670 นางสาวภัทรศยา เจียวก๊ก  EE10
250 B6013493 นางสาวสุดาทิพย์ กุลชัย  EE10
251 B6012694 นางสาวอภิชญา ประสาตร์  EE10
252 B6003043 นางสาวนงลักษณ์ ไหมทอง  EE10
253 B6001209 นายรินธรรม นราพงศ์  EE10
254 B6024871 นายนนฐ์ทกร บุญรักชาติ  EE10
255 B6004583 นายพิเชษฐ ศรีชาแอน  EE10
256 B6025168 นายศักดิ์สิทธิ์ ช่างหมึก  EE10
257 B6027339 นายปิยพัทธ์ นันทบุตร  EE10
258 B6014452 นายภูริณัฐ พิสิษฐกุล  EE10
259 B6012700 นายวริศ ประดิษฐสุข  EE10
260 B6002527 นายภาคภูมิ พันธ์อารมย์  EE10
261 B6009076 นายพีรพงษ์ นาคนวล  EE10
262 B6024765 นายสมชาย สุขุมรตะวงศ์  EE10
263 B6016975 นายเลิศวรินทร์ คำพิมาน  EE10
264 B6006075 นายปภินวิทย์ อยู่นิยม  EE10
265 B6011895 นายจิราวุฒิ รุ่งสุวรรณ  EE10
266 B6013677 นายธีรวัฒน์ บานไม่รู้โรย  EE10
267 B6000172 นายธรรมรักษ์ จันทร์เรือง  EE10
268 B6014315 นายพลวัตร นภาพรรณราย  EE10
269 B6018979 นายมงคล ค้อทอง  EE10
270 B6025045 นายจิรวัฒน์ บัวผดุง  EE10
271 B6014155 นายกิตติชัย หนูภิรมณ์  EE10
272 B6021054 นายสันติราษฎร์ นุกูลกิจ  EE10
273 B6025274 นางสาวธนภรณ์ กรวิทยโยธิน  Metallurgical Engineering10
274 B6007881 นางสาวลักษมณ บุญเจริญ  Metallurgical Engineering10
275 B6013288 นางสาวพรพิมล พันทะการ  Metallurgical Engineering10
276 B6007416 นางสาวศุภกานต์ เกิดเกลื่อน  Metallurgical Engineering10
277 B6026325 นายกฤตเมธ ศรัทธาคลัง  Metallurgical Engineering10
278 B6014438 นายภานุพงศ์ ทัศน์ศรีสกุล  Metallurgical Engineering10
279 B6011376 นายปิยะพงษ์ แทนไธสง  Metallurgical Engineering10
280 B6004538 นายชัยพัฒน์ ชอบค้า  Metallurgical Engineering10
281 B6017156 นายวราฤทธิ์ วรสุทธิ์  Metallurgical Engineering10
282 B6028886 นายธเนศร์ มีพริ้ง  Metallurgical Engineering10
283 B6014810 นายคงกระพัน ชัยชมภู  Metallurgical Engineering10
284 B6009557 นายณัฐพงษ์ ศรียงยศ  Metallurgical Engineering10
285 B6007898 นางสาวภัทรสุดา ใหม่หะลา  Environmental Engineering10
286 B6012021 นางสาวพฤษภา นาคะ  Environmental Engineering10
287 B6014858 นางสาววิชุดา รัตนัง  Environmental Engineering10
288 B6018801 นางสาวปุณญาพร เรืองยะกลับ  Environmental Engineering10
289 B6008369 นางสาววลัยรัตน์ มาตวังแสง  Environmental Engineering10
290 B6017187 นายศุภกฤษ หยวกฉิมพลี  Environmental Engineering10
291 B6012267 นายสาโรจน์ งอกเจริญ  Environmental Engineering10
292 B6021689 นายดำรงฤทธิ์ แสงจันทร์  Environmental Engineering10
293 B6010553 นางสาวพรรณนภา วันทา  IE10
294 B6012519 นางสาวนรานันทน์ สำเนากลาง  IE10
295 B6024529 นางสาวพัชรินทร์ บัวระบัน  IE10
296 B6019617 นางสาวหทัยชนก บ้วนกระโทก  IE10
297 B6002367 นางสาวอรอุมา ปรีชา  IE10
298 B6022136 นางสาวรัตนาภรณ์ อาโรรา  IE10
299 B6013967 นางสาวขฑิญา ขวัญเผือก  IE10
300 B6024550 นางสาวสุธาธิณี รุดโถ  IE10
301 B6025922 นางสาววริชรา หอมสุวรรณ  IE10
302 B6023942 นางสาวมัชฌิมา ปาละอุด  IE10
303 B6000318 นางสาวธัญญดา ไทยพิทักษ์  IE10
304 B6017392 นางสาวกาญจนา สาน้อย  IE10
305 B6017439 นางสาวบุญญานี เกิดผา  IE10
306 B6013004 นายปิยบุตร ชินศิริ  IE10
307 B6012199 นายณัฐพล เชี่ยวชาญ  IE10
308 B6015008 นายศักดิ์ดา จำปาซ้อน  IE10
309 B6019334 นายปพน สุดใจ  IE10
310 B6015589 นายวรวิช ทองมูล  IE10
311 B6010935 นายอนุวัฒน์ ศรีฐาน  IE10
312 B6018290 นางสาวบุญพิทักษ์ ศิษย์ศาสตร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
313 B6003784 นางสาวแพรวพลอย รักพงษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
314 B6024703 นางสาวเจนจิรา สุวรรณรุจ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
315 B6018368 นางสาวพราวเพชร พิทักษ์โสภณ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
316 B6019266 นางสาวศรัณยา คงรักษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
317 B6013820 นางสาวปวริศา โสดา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
318 B6018443 นางสาวขวัญดาว ตันติวราลักษณ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
319 B6012915 นางสาวปณิชา สิทธิจันทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
320 B6011413 นางสาวอนงวรรณ แก้วจันทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
321 B6011345 นายรัฐศาสตร์ อินทร์สุข  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
322 B6018320 นายเกียรติสุรเดช ตันสุวรรณ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
323 B6014285 นายธนพล ฉายทอง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
324 B6005023 นายพชร ก้อนในเมือง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
325 B6019723 นายธนัชชา จุ้ยเย็น  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
326 B6025250 นายธนวัชร์ พรมดี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
327 B6018009 นางสาวบุญฒิตา หินสูงเนิน  Geological Engineering10
328 B6018146 นางสาวจริญญาภรณ์ โหมนอก  Geological Engineering10
329 B6014568 นางสาวจินตนา น้อยโสภา  Geological Engineering10
330 B6024840 นายณรงค์ฤทธิ์ ดีโย  Geological Engineering10
331 B6013561 นายปรมินทร์ ทองรัตน์  Geological Engineering10
332 B6020200 นายยุทธพิชัย ม่วงปาน  Geological Engineering10
333 B6015169 นายพิชัย ศรีทา  Geological Engineering10
334 B5902361 นางสาวจินตนา บรรพบุรุษ  Electronic Engineering10
335 B5801305 นางสาวศรินยา คำมาตร  Electronic Engineering10
336 B6020521 นางสาวณัฐณิชา ธัญธเนส  N/A60
337 B6012380 นางสาวปนัดดา แปลงตัว  N/A60
338 B6005252 นายณัฐกาล ประพันธา  N/A60
339 B6006372 นายวายุ ศุภเกษ  N/A60
340 B5920945 นางสาวศิริวัฒนา มากชุมแสง  ChemE60
341 B6013790 นายวิทวัส หาสุข  N/A60
342 B5922413 นางสาวขวัญตา ส่องแสง  CME60
343 B5812257 นางสาววัทนพร เด่นชัยภูมิ  CME60
344 B6011727 นายอังตินันท์ สุทธิประภา  N/A60
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.