รายชื่อนศ.
รายวิชา105102 : PHYSICS II
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6002350 นางสาววรัญญา เติมดี  N/A10
2 B6003968 นางสาวศศิวิภา แก้วประเสริฐ  N/A10
3 B6019327 นางสาวพรธีรา พุฒขุนทด  N/A10
4 B6027735 นางสาวสุวนันท์ อ่อนพุทธา  N/A10
5 B6026370 นางสาวภัทรภรณ์พรรณ จันทร์พินิจ  N/A10
6 B6009403 นางสาวภาวดี ฝอยทอง  N/A10
7 B6007225 นางสาวสุดารัตน์ กิตินันท์  N/A10
8 B6001810 นางสาวกัญญารัตน์ เรืองจันทึก  N/A10
9 B6007157 นางสาวศุภัสศร บุญชื่น  N/A10
10 B6027193 นางสาวกุลณัฐ ทับทิมทอง  N/A10
11 B6025816 นายจิรายุ ตาเตียว  N/A10
12 B6029401 นายภัทรดนัย โพธิ์ลา  N/A10
13 B6011888 นายวงศกร โชติดี  N/A10
14 B6001971 นายชิษณุพงศ์ สีหามา  N/A10
15 B6019082 นายรชต คัมภิรานนท์  N/A10
16 B6001292 นายจักราวุธ เห็มดี  N/A10
17 B6010843 นายประภาส สุริยะมาตย์  N/A10
18 B6007133 นายสุจริต สุดตานา  N/A10
19 B6006013 นายกิตติ โลชา  N/A10
20 B6019983 นายอนุชา ภูธรมิตร  N/A10
21 B6021962 นายสิทธิพล เบ็ญจกิจ  N/A10
22 B6010287 นายถิรายุ รังศรีศักดิ์  N/A10
23 B6010034 นายสุกรีชัย โลนุช  N/A10
24 B5908882 นางสาวจริญา ชาเนตร  CME10
25 B5928163 นางสาวชมพูนุท วุฒิศรุต  CME10
26 B5902460 นายวิษณุกรณ์ พรหมทา  CME10
27 B5902019 นางสาวชลิตา หงส์คำภา  Metallurgical Engineering10
28 B5800711 นางสาวจันทร์ทิมา ปลื้มจิตร์  Environmental Engineering10
29 B5707720 นางสาวปราณปิยา กาญจนโกมล  Environmental Engineering10
30 B5803446 นายปณิธาน ดีสนิท  Environmental Engineering10
31 B5825530 นายอภิวัฒน์ เถื่อนเทียม  Environmental Engineering10
32 B5700387 นายพัฒนกิจ พัชราชีวิน  Environmental Engineering10
33 B5700561 นายกฤช เชื้อวงศ์  Environmental Engineering10
34 B6003340 นางสาวชุติมา ลวงสวาท  Agricultural and Food Engineering10
35 B6017842 นางสาวฐิติพร พลเสนา  Agricultural and Food Engineering10
36 B6002404 นางสาวอาทิตยา มังคะโล  Agricultural and Food Engineering10
37 B6017903 นางสาวกรกนก แต่งแก้ว  Agricultural and Food Engineering10
38 B6004675 นางสาวสุลัดดา ชนะดี  Agricultural and Food Engineering10
39 B6007065 นางสาวนัฐมล โยธาเสน  Agricultural and Food Engineering10
40 B6007942 นางสาวพรทิพย์ อู่ทอง  Agricultural and Food Engineering10
41 B6018610 นางสาววิจนิตา แก้วเรือง  Agricultural and Food Engineering10
42 B6012533 นายจีระพงค์ พิมใจใส  Agricultural and Food Engineering10
43 B6006600 นายเกียรติศักดิ์ คำกิ่ง  Agricultural and Food Engineering10
44 B6008765 นายวชิระ ใจโพธิ์  Agricultural and Food Engineering10
45 B6005313 นางสาวจุฑาทิพย์ สินสันเทียะ  Agricultural and Food Engineering10
46 B6004361 นางสาวฐิตาพร ดวงมณี  Agricultural and Food Engineering10
47 B6016937 นางสาวธนัชญา โยธิบาล  Agricultural and Food Engineering10
48 B6015718 นางสาวกุลธิดา สุขสวรรณ์  Agricultural and Food Engineering10
49 B6017804 นายพัชรพงษ์ ปัดไธสง  Agricultural and Food Engineering10
50 B6008185 นางสาวรุ่งทิวา เก่งกว่าสิงห์  Transportation And Logistics Engineering10
51 B6007621 นางสาวสิรินยา กิ่งจันมน  Transportation And Logistics Engineering10
52 B6012618 นางสาวจิระนันท์ เหล็กกล้า  Transportation And Logistics Engineering10
53 B6013110 นายศิวโรจน์ ลุนทา  Transportation And Logistics Engineering10
54 B6013189 นายพิเชษฐ์ ภิระบรรณ์  Transportation And Logistics Engineering10
55 B6020057 นายทวิช จงพินิจ  Transportation And Logistics Engineering10
56 B6009458 นายสุระรัถ ศรีเหรา  Transportation And Logistics Engineering10
57 B6018450 นายมนต์ชัย เมลานนท์  Transportation And Logistics Engineering10
58 B6007379 นายคทาวุธ อัครชัยมงคล  Transportation And Logistics Engineering10
59 B6020705 นายธัญเทพ เม้าบำรุง  Transportation And Logistics Engineering10
60 B6001414 นางสาวเสาวนีย์ สนนอก  CPE10
61 B6018474 นางสาวจิราพร วรสุข  CPE10
62 B6009793 นางสาววริศรา มาตย์นอก  CPE10
63 B6005924 นางสาวจิรวรรณ นิตย์ใหม่  CPE10
64 B6025212 นายธนวัฒน์ พรมกุล  CPE10
65 B6024055 นายภานุพงศ์ อินทริง  CPE10
66 B6015305 นายณัฐพงษ์ พูนทรัพย์  CPE10
67 B6010317 นายธนพงษ์ ธรรมนิตย์กิจ  CPE10
68 B6008031 นายอรรถกรณ์ โพธิ์ปาน  CPE10
69 B6013264 นายชาติตระการ คำแก้ว  CPE10
70 B5610358 นายสันติ ยาเคน  Agricultural and Food Engineering10
71 B6000851 นางสาวชาลิสา เกิดศิลป์  ChemE10
72 B6012847 นางสาวธัญญากร สังอ่อนดี  ChemE10
73 B6027483 นางสาวสุธาสินี ทองดวง  ChemE10
74 B6002640 นางสาวธัญลักษณ์ นามท้าว  ChemE10
75 B6014308 นางสาวโสรยา สมภิพงษ์  ChemE10
76 B6008383 นางสาวปนิดา จันทร์สระน้อย  ME10
77 B6009342 นางสาวสุชานันท์ บุตรดี  ME10
78 B6002503 นางสาวณิชารัตน์ บัวนวน  ME10
79 B6010607 นางสาวลาวัล อุดเมืองเพีย  ME10
80 B6017569 นางสาวกุลธิดา เจริญจิตร  ME10
81 B6004132 นางสาวนัฏฐาเนตร จันทร์แจ้ง  ME10
82 B6007720 นางสาวฐิติพร ตอนสันเทียะ  ME10
83 B6015893 นายรชต วิเศษ  ME10
84 B6012120 นายณัฐพงศ์ จันทิตย์  ME10
85 B6014865 นายศรัณยู ศรีบัวบาน  ME10
86 B6002756 นายธนา หันตะ  ME10
87 B6005788 นางสาวนิภา แสนกล้า  Automotive Engineering10
88 B6021399 นางสาววิลาสินี เกลี้ยงกรแก้ว  Automotive Engineering10
89 B6010218 นางสาวนิรมล โศกค้อ  Automotive Engineering10
90 B6012588 นางสาวฐิตาภา คำขาว  Automotive Engineering10
91 B6007782 นางสาวจิราพร พิมลี  Automotive Engineering10
92 B6021252 นายศิริพงษ์ แสนแก้ว  Automotive Engineering10
93 B6019969 นายสุวรรณ เขียนภาพ  Automotive Engineering10
94 B6026691 นายบูคอรี แวหะมะ  Automotive Engineering10
95 B6017491 นายศรสุวรรณ เนาว์พิมาย  Automotive Engineering10
96 B6003463 นายกิตติภพ ยอดหงษ์  Automotive Engineering10
97 B6008543 นายกฤษฎา สีแดด  Automotive Engineering10
98 B6008390 นางสาวดวงนฤมล พุกนวน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
99 B6013479 นางสาวสุวรรณี ท้าวน้อย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
100 B6019914 นายเจษฎากร โชคศิริ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
101 B6013769 นายพิชัย กาจิก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
102 B6025175 นายณัฐวัตร จันทร์ภูเขียว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
103 B5901340 นางสาวรุจิรา วิชาพร  PE10
104 B5916269 นางสาวธิตติยานันท์ นัดทะยาย  PE10
105 B6029654 นายธีรวัต ประทุมวัน  Agricultural and Food Engineering10
106 B5905522 นายศุภวิชญ์ ปรีดีวงศ์  Agricultural and Food Engineering10
107 B5904426 นางสาวปานดวงเนตร นุชใหม่  Agricultural and Food Engineering10
108 B5909629 นางสาวปภาวรินทร์ สังข์เสวก  Agricultural and Food Engineering10
109 B5922284 นางสาวชฎาภรณ์ สุวรรณภักดิ์  Agricultural and Food Engineering10
110 B5952557 นางสาวกชพรรณ การะเกษ  Environmental Engineering10
111 B5913978 นางสาวทัศวรรณ อินทรปราง  Environmental Engineering10
112 B5614783 นายประเสริฐ ชุมแวงวาปี  CE10
113 B5906628 นางสาวจุฑามาศ สินถาวร  Geological Engineering10
114 B5909636 นางสาววิรากานต์ ศรีวิชัย  Geological Engineering10
115 B6005535 นางสาวโศรยา นนทา  Agricultural and Food Engineering10
116 B6011765 นางสาวปาณิสรา ผมงาม  Agricultural and Food Engineering10
117 B6010355 นายรุ่งเรือง แปเมืองปัก  Agricultural and Food Engineering10
118 B6029104 นายเกียรติศักดิ์ พลไชยขา  Agricultural and Food Engineering10
119 B6009304 นางสาวสโรชา โบประทอง  CE10
120 B6006044 นางสาวสุขสวัสดิ์ สำรวมสุข  CE10
121 B6027520 นางสาวศรุตาภรณ์ ทรงศรี  CE10
122 B6025960 นายเจตนิพัทธ์ ถิ่นแก้ว  CE10
123 B6025137 นายอรรถชัย กอนรัมย์  CE10
124 B6011963 นายวิษณุ อัปมาเทา  CE10
125 B6019747 นายอธิวัฒน์ สุขสานต์  CE10
126 B6002268 นางสาวสิรินประพา หวังแนบกลาง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
127 B6010386 นางสาวจิตตินันท์ จอมมะเริง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
128 B6011185 นางสาววาสนา หอมหวล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
129 B6015824 นางสาวบุษบงกฏ แสงศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
130 B6005948 นางสาวสุพัตรา นามา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
131 B6006693 นางสาวศรัณยา มาลาสินธุ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
132 B6000516 นางสาวรุจิเรข จันทะโสม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
133 B6007232 นางสาวชลธิชา พ่ออามาตย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
134 B6007911 นางสาวนัทริกา จิกจักร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
135 B6026936 นายชาญวิทย์ เกลียวทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
136 B6003906 นายธนพล เสาวภาคย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
137 B6016142 นายณัฐพงษ์ พบพิมาย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
138 B6001506 นายอรรคพล พรรณา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
139 B6020279 นายพิบูรณ์ พิทักษ์สมัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
140 B6013257 นายวัชระกร สุวรรณบุตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
141 B6006150 นายสมรักษ์ มีมาก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
142 B6009137 นางสาวทัศนีย์ วงศ์สมัย  CERAMIC ENGINEERING10
143 B6010614 นางสาวญาสุมินทร์ ปัตนาถา  CERAMIC ENGINEERING10
144 B6004927 นางสาวโชติกา เสริมศิริ  CERAMIC ENGINEERING10
145 B6004576 นางสาวศรีวิสา ธรฤทธิ์  CERAMIC ENGINEERING10
146 B6016555 นางสาวจารุวรรณ สำราญ  CERAMIC ENGINEERING10
147 B6006563 นางสาวพัชริดา หาลี  CERAMIC ENGINEERING10
148 B6005030 นางสาวยุพารัตน์ ตุ้มจันดี  CERAMIC ENGINEERING10
149 B6004613 นางสาวสุนิษา จำเนียรพล  CERAMIC ENGINEERING10
150 B6015633 นางสาวกนิษฐา แหมทอง  CERAMIC ENGINEERING10
151 B6005511 นางสาวนิภาวัลย์ พันวิเศษ  CERAMIC ENGINEERING10
152 B6001926 นางสาวปัทมาภรณ์ วารี  CERAMIC ENGINEERING10
153 B6006105 นางสาวสุพิชญา ชาติชำนิ  CERAMIC ENGINEERING10
154 B6011956 นายกิตติศักดิ์ หลงสอน  CERAMIC ENGINEERING10
155 B6029166 นายจารุวัฒน์ ภูหนองโอง  CERAMIC ENGINEERING10
156 B6013462 นายกีรติ ศรีสม  CERAMIC ENGINEERING10
157 B6007850 นายพลธณรัฐ ชำนาญสิงห์  CERAMIC ENGINEERING10
158 B6006068 นางสาววรากร รุณกาศ  TCE10
159 B6016661 นางสาวอริตา พับจัตุรัส  TCE10
160 B6006549 นางสาวฐิติภัสร์ พรอิสราพัฒน์  TCE10
161 B6016647 นางสาวมุฑิตา บุญล้อม  TCE10
162 B6029418 นางสาวปัทมา กลีบกลาง  TCE10
163 B6013042 นางสาวสุวิชาดา สอนตะคุ  TCE10
164 B6014025 นางสาวสุดารัตน์ โมธรรม  TCE10
165 B6024956 นางสาวสุขธิดา ทองผุย  TCE10
166 B6009380 นางสาวศศินา ภูสมปอง  TCE10
167 B6016593 นางสาวทักษพร สุทธิโรจน์  TCE10
168 B6007294 นางสาววรารัตน์ โกติรัมย์  TCE10
169 B6024819 นางสาวปณิตา รัฐธนาภพ  TCE10
170 B6020699 นายศุภกิตติ แซ่เจีย  TCE10
171 B6013448 นายดำรงศักดิ์ สุขะตะ  TCE10
172 B6019525 นายธนากร พิมวงค์  TCE10
173 B6007362 นายณรงค์ฤทธิ์ อุทัยรัตน์เจริญ  TCE10
174 B6025090 นายพิทวัส แย้มวารี  TCE10
175 B6015558 นายศุภชัย ดอกบัว  TCE10
176 B6009632 นายภูบดินทร์ ตั้งวิริยะวรกุล  TCE10
177 B6014483 นางสาวศันสนีย์ ภู่ดาย  Electronic Engineering10
178 B6002701 นางสาวปุณยาพร กลิ่นอุดม  Electronic Engineering10
179 B6009588 นางสาววิศิษฏ์พร ธนสรสมบัติ  Electronic Engineering10
180 B6010560 นางสาวพิชชารัตน์ แดงสด  Electronic Engineering10
181 B6004439 นายนิติพล ดอนมงคุณ  Electronic Engineering10
182 B6014018 นายสุธินันท์ เขาแก้ว  Electronic Engineering10
183 B6010225 นายชัยสิทธิ์ ลักษณา  Electronic Engineering10
184 B6004446 นายจักรกฤษณ์ ก่ำตา  Electronic Engineering10
185 B6007652 นายศุภวิชญ์ มาริชิน  Electronic Engineering10
186 B6028961 นายธีรศักดิ์ อึงพุดซา  Electronic Engineering10
187 B6028893 นายเกรียงศักดิ์ ช่างเหล็ก  Electronic Engineering10
188 B6012243 นายธีรัช แสนสุข  Electronic Engineering10
189 B6027582 นายรังสรรค์ แก้วม่วง  Electronic Engineering10
190 B6024192 นายพีรภาส ทิพย์รักษ์  Electronic Engineering10
191 B6012274 นางสาวสายฟ้า กระแสกุล  PE10
192 B6012724 นางสาวดวงกมล ธูปขุนทด  PE10
193 B6013066 นางสาวศิรินทิพย์ บุญภา  PE10
194 B6008246 นางสาวสุจิตรา เกษทอง  PE10
195 B6025847 นางสาววิวรรณรัตน์ พลรัตน์  PE10
196 B6022242 นายนวพล ยงยศ  PE10
197 B6015329 นางสาววันวิสา ขุมเงิน  EE10
198 B6014087 นางสาวกุลสตรี สำมะลี  EE10
199 B6027018 นายจิราวัฒน์ ถูกจิต  EE10
200 B6007119 นายชยพล โล่ห์คำ  EE10
201 B6014537 นายปรมินทร์ ป้อมสนาม  EE10
202 B6006648 นางสาวสุพัตรา สารธร  Metallurgical Engineering10
203 B6008062 นางสาวฐนิชา พุ่มบัว  Metallurgical Engineering10
204 B6005047 นางสาวอินทิรา สะอาดถิ่น  Metallurgical Engineering10
205 B6003456 นางสาววลัยลักษณ์ ชินบุตร  Metallurgical Engineering10
206 B6017125 นางสาวนิศาชล นนท์ใสย  Metallurgical Engineering10
207 B6014766 นางสาวเบญจวรรณ์ ธ.น.อุตร  Metallurgical Engineering10
208 B6002107 นางสาวยุพิน แป้นแก้ว  Metallurgical Engineering10
209 B6007881 นางสาวลักษมณ บุญเจริญ  Metallurgical Engineering10
210 B6009731 นางสาวศศิวิมล ตรีสอน  Metallurgical Engineering10
211 B6011802 นางสาววนิศรา ลุงไธสง  Metallurgical Engineering10
212 B6012601 นางสาวแชร์รี่ สมิสตี้  Metallurgical Engineering10
213 B6004460 นายนิติพล เพ็ชรประเสริฐ  Metallurgical Engineering10
214 B6001612 นายกฤษกร ทองมีค่า  Metallurgical Engineering10
215 B6008918 นายชลราทิตย์ พิมพ์สงเคราะห์  Metallurgical Engineering10
216 B6006556 นายสัณหณัฐ เณรชู  Metallurgical Engineering10
217 B6005542 นายศุภกฤต เค้ามิม  Metallurgical Engineering10
218 B6011239 นายพศวีร์ สุขโท้  Metallurgical Engineering10
219 B6001643 นายวายุ ไชยชิตร  Metallurgical Engineering10
220 B6002275 นายณัฐพันธุ์ ศิริไพบูลย์  Metallurgical Engineering10
221 B6021832 นายวรวุฒิ ก้องสิทธิเดช  Metallurgical Engineering10
222 B6010539 นายพงษ์ธวัช ยะโส  Metallurgical Engineering10
223 B6007829 นายธนวัฒน์ กลิ่นหอม  Metallurgical Engineering10
224 B6019785 นายชิณวัฒน์ พยัฆมะเริง  Metallurgical Engineering10
225 B6012014 นายณัฐพล แกมไธสง  Metallurgical Engineering10
226 B6020248 นายเจษฎา ทองดี  Metallurgical Engineering10
227 B6013707 นายพิพัฒน์ เตนพเก้า  Metallurgical Engineering10
228 B6007898 นางสาวภัทรสุดา ใหม่หะลา  Environmental Engineering10
229 B6006365 นางสาวกรองกาญจน์ ชัยกิตติพร  Environmental Engineering10
230 B6008369 นางสาววลัยรัตน์ มาตวังแสง  Environmental Engineering10
231 B6004941 นางสาววราพร แก้วลาด  Environmental Engineering10
232 B6012663 นางสาวนันท์พิชชา กิตติรัตนา  Environmental Engineering10
233 B6029159 นางสาวพิมทอง เอนกวัฒน์  Environmental Engineering10
234 B6025335 นางสาวชัญญานุช ไชยศรีธิ  Environmental Engineering10
235 B6007515 นางสาวอรยา ฝากกลาง  Environmental Engineering10
236 B6007300 นางสาวอภิญญา ทองอันตัง  Environmental Engineering10
237 B6014575 นางสาววันเพ็ญ ภาพขุนทด  Environmental Engineering10
238 B6019662 นางสาวศฤงคาร วาตรีบุญเรือง  Environmental Engineering10
239 B6021955 นางสาวณัฏฐณิชา จำปา  Environmental Engineering10
240 B6013592 นางสาวชุติภรณ์ วิเศษชาติ  Environmental Engineering10
241 B6007966 นางสาววารี แขสระน้อย  Environmental Engineering10
242 B6019709 นางสาววิไลวรรณ ปล้องพุดซา  Environmental Engineering10
243 B6024666 นางสาวเกวลี ชาติปฏิมาพงษ์  Environmental Engineering10
244 B6005573 นางสาวจินตหรา ปานพรม  Environmental Engineering10
245 B6017316 นางสาวธนกร ทิลารักษ์  Environmental Engineering10
246 B6009205 นางสาวอินทิรา ขาวผิว  Environmental Engineering10
247 B6007744 นางสาวศศิญา บุรัตน์  Environmental Engineering10
248 B6007430 นางสาวพัชราภา สรสง  Environmental Engineering10
249 B6009663 นางสาวภัทรพร ชนะวงศ์  Environmental Engineering10
250 B6026349 นายนันทพัทธ์ บุญเกิด  Environmental Engineering10
251 B6025618 นายปฐมฤกษ์ เพ็ญกรานต์  Environmental Engineering10
252 B6012687 นายรัชชานนท์ แก้วศรีจันทร์  Environmental Engineering10
253 B6003838 นายเกียรติพล หวังแลกลาง  Environmental Engineering10
254 B6001254 นายจักรพงษ์ สวัสดิ์ศรี  Environmental Engineering10
255 B6021108 นายสุวิศิษฏิ์ นำภา  Environmental Engineering10
256 B6021788 นายสันติ สุริย์ทำนา  Environmental Engineering10
257 B6010164 นางสาวอุษณา ชื่นตา  IE10
258 B6007768 นางสาวสุวรรณา บำรุงศิลป์  IE10
259 B6013615 นางสาวชญา ปัญญาใส  IE10
260 B6021719 นายบุญญฤทธิ์ กริ่งกลับ  IE10
261 B6020392 นายณัฐชนน คามดิษฐ์  IE10
262 B6003982 นางสาวญาตาวี เทพเสนา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
263 B6004330 นางสาวดวงหทัยเทพ ช่างด้วง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
264 B6001681 นางสาวพนัชกร อับดุลเลาะ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
265 B6005498 นางสาวศศิวิภา บั้งจันอัด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
266 B6014759 นายศราวุฒิ ขาวสะอาด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
267 B6015091 นายชินดนัย เหมือนเมือง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
268 B6013882 นายปภณ ดวงศรี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
269 B6010904 นางสาวพรนภา แสงสวาท  Geological Engineering10
270 B6013134 นางสาวเกศเกล้า กิจขุนทด  Geological Engineering10
271 B6003203 นางสาวพรชิตา วรินทรา  Geological Engineering10
272 B6006341 นางสาวนภสร สมนอก  Geological Engineering10
273 B6002695 นางสาวธันย์ชนก ทศรักษา  Geological Engineering10
274 B6001162 นางสาวสุวนันท์ นันทะชัย  Geological Engineering10
275 B6026660 นางสาวกฤษณี ลีหล้าน้อย  Geological Engineering10
276 B6006730 นางสาวกรปภา พันธุนนท์  Geological Engineering10
277 B6020859 นางสาวนิชาภา เพ็ชรเกื้อ  Geological Engineering10
278 B6009779 นางสาวภริตพร สานารินทร์  Geological Engineering10
279 B6013141 นางสาววริษา หมายประโคน  Geological Engineering10
280 B6003777 นางสาวตาณวี ผาสุข  Geological Engineering10
281 B6008574 นางสาวจิตรลดา จำปา  Geological Engineering10
282 B6004057 นางสาวกนกกร รุมชะเนาว์  Geological Engineering10
283 B6027308 นางสาวชัญญาภัค บุญเจริญ  Geological Engineering10
284 B6008345 นางสาวสายธาร จักร์โนวัน  Geological Engineering10
285 B6013608 นายกฤษฎิ์ ศรีโสภณ  Geological Engineering10
286 B6021344 นายถนอมศักดิ์ บุญสาร  Geological Engineering10
287 B6015428 นายก้องกิดากร พุทโธ  Geological Engineering10
288 B6002787 นายคณาธิป บุญใหญ่  Geological Engineering10
289 B6002725 นายอภิสิทธิ์ ดวงจันทร์หอม  Geological Engineering10
290 B6001711 นายธนกร บุราณสาร  Geological Engineering10
291 B6018603 นายณัฐพงษ์ พรหมวิชัย  Geological Engineering10
292 B6024864 นางสาวภัณฑิลา ไชยธงรัตน์  N/A60
293 B6018078 นายกุลยศ วดีศิริศักดิ์  Geological Engineering60
294 B6015725 นางสาวนริศราภรณ์ เศษสุวรรณ  N/A60
295 B6010324 นางสาวปนัทดา นวลจันทร์  N/A60
296 B6021337 นางสาวเพ็ญนภา ภูภักดี  N/A60
297 B6003432 นางสาวธีรดา แซ่หว้า  N/A60
298 B6020972 นางสาววชิราภรณ์ ไทยพัฒนกิจ  N/A60
299 B6003494 นางสาวริมเหนือ โตจีน  N/A60
300 B6002848 นายสรุจ ป่งกวาน  N/A60
301 B6026868 นายพชรพล รุ่งแสง  N/A60
302 B6015121 นายณรงค์ฤทธิ์ ยินดีชาติ  N/A60
303 B6018863 นายพงษ์สิทธิ์ ตาสี  N/A60
304 B6014698 นายธนวัฒน์ พงษ์ธานี  N/A60
305 B6004866 นายสรวิชญ์ ศรีวิสุทธิ์  N/A60
306 B6003883 นายพีระพล สุดหล้า  N/A60
307 B6012472 นายเกียรติศักดิ์ ทัศสุพล  N/A60
308 B6015770 นายปิยวัตร พิมพ์ศรี  N/A60
309 B6002220 นายณัฐพล ประเสริฐหล้า  N/A60
310 B5923441 นายวิษณุ มาบจะบก  ChemE60
311 B5913541 นายเกียรติภูมิ สุนันต๊ะ  Environmental Engineering60
312 B6017750 นางสาวจารุณี จุลละนันท์  Agricultural and Food Engineering60
313 B6001469 นางสาวอัมพร ดวงศิริ  N/A60
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.