รายชื่อนศ.
รายวิชา103105 : CALCULUS III
กลุ่ม5
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6004347 นางสาวรัชนีกรณ์ แก้วนครไทย  N/A10
2 B5910403 นายปริญญา สำอางเนตร  Geological Engineering10
3 B6026028 นายอัครพล แสงคณิต  Geological Engineering10
4 B6020026 นางสาวขวัญจิรา โทแก้ว  Geological Engineering10
5 B6022068 นายศุภกร ศุภเลิศ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
6 B5701056 นางสาวนิภาวรรณ บัวขม  CME10
7 B5716746 นางสาวณัชชา นามเคน  CME10
8 B5653850 นางสาวฤทัยพักตร์ อมรเมธากุล  PE10
9 B6010683 นายวีรภัทร หล่าธรรม  Transportation And Logistics Engineering10
10 B6005795 นายพงศกร มาประโคน  CPE10
11 B6006099 นางสาวสิรีธร วันเพ็ญ  ME10
12 B6025731 นายปริญญา โยธะมาตย์  ME10
13 B6025267 นางสาวดรุณี อินทรินทร์  Automotive Engineering10
14 B6009960 นายถิรวุฒิ อาจสยาม  Automotive Engineering10
15 B6008697 นายกฤษดา พลศรี  Automotive Engineering10
16 B6010577 นายจิรายุ โมสูงเนิน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
17 B5805402 นายจิรเมธ สือจันทึก  MAE10
18 B5905652 นายวิชญ์ภูมิ โรจนเกษตรชัย  Agricultural and Food Engineering10
19 B5914227 นางสาววรรณภา สนิทไทย  ChemE10
20 B5913008 นายกฤษฎา รัตนวิสัย  ChemE10
21 B5913107 นางสาวอาภาภรณ์ เทียมโคกกรวด  Environmental Engineering10
22 B5916696 นายวัฒนา มะนาวนอก  Environmental Engineering10
23 B6024918 นายวราทัศน์ มะณีสาร  Geological Engineering10
24 B5921898 นายจารุวัฒน์ จินากลึง  Geological Engineering10
25 B6017033 นายกฤษฎา เหยียดรัมย์  CE10
26 B6009397 นางสาวกิ่งกาญจน์ บูชาพันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
27 B6018108 นางสาวจีรภรณ์ มังควัฒน์  CERAMIC ENGINEERING10
28 B6016845 นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยเบ้า  TCE10
29 B6016784 นางสาวนิภาวรรณ เปดี  TCE10
30 B6026035 นางสาวสุธิภรณ์ คำสิทธิ์  Electronic Engineering10
31 B6006006 นายพัสกร ญาติกลาง  Electronic Engineering10
32 B6019556 นายสุระวิทย์ จำปานิล  Electronic Engineering10
33 B6014902 นางสาวเดือนเพ็ญ จังพานิช  EE10
34 B6010980 นางสาวโชติกา พลศรี  Metallurgical Engineering10
35 B6009335 นางสาวยศวดี บัวศรียอด  Environmental Engineering10
36 B6020446 นายอัษฎาวุธ มีใจ  Environmental Engineering10
37 B6016869 นางสาวศิทธินี ศิริชัยคีรีโกศล  IE10
38 B6020354 นายอุกฤษฏ์ ภูวดลไพโรจน์  IE10
39 B6025441 นายจิตรภาณุ บุญหนุน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
40 B5817481 นายศราวุฒิ ธันยาการต์  EE60
41 B6016654 นายณัฐภูมิ นิตภิรมย์  TCE60
42 B6000387 นายวิศรุต สุราช  N/A60
43 B6012885 นายเฉลิมเดช เกตุปรางค์  N/A60
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.