รายชื่อนศ.
รายวิชา103105 : CALCULUS III
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ 
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6020033 นางสาวนนทลี มุ่งดี  N/A60
2 B6008819 นางสาวนภสร สุขเจริญ  N/A60
3 B6020767 นางสาววรางคณา คงสวัสดิ์  N/A60
4 B6001933 นางสาวอารียา ตรีศาสตร์  N/A60
5 B6021900 นางสาวลออรัตน์ คือใคร  N/A60
6 B6021979 นายณัฏฐ์ดนัย อมรสิทธิวงศ์  N/A60
7 B6019303 นายพงศกร แง่มสุราช  N/A60
8 B6024635 นายวชิรวิทย์ จุลรัตนมณี  N/A60
9 B5704392 นางสาวสาวิตรี รุ้งสันเทียะ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING40
10 B6005467 นางสาวน้ำเพชร ตันอุดม  N/A10
11 B6007904 นางสาววันเพ็ญ ตวยกระโทก  N/A10
12 B6020590 นายณัฐพล บัวพงษ์  N/A10
13 B6027124 นายศุภกร รัฐสถาวร  N/A10
14 B6019174 นายวรากร บุญเลิศ  N/A10
15 B6029029 นายปรนันต์ เรียงสันเทียะ  N/A10
16 B5910588 นางสาวจิรวดี สนธิเณร  CME10
17 B5921560 นางสาวสุนิสา สุระสาย  CME10
18 B5713219 นางสาวอนุสรา ขุนศรี  Transportation Engineering And Logistics10
19 B5916160 นายอินอาม อิทธิสมัย  Metallurgical Engineering10
20 B6015756 นายกู้พงศ์ นิตรักษ์  Agricultural and Food Engineering10
21 B6021863 นางสาวกนกอร ศรีสาคร  Transportation And Logistics Engineering10
22 B6008505 นางสาวพรรณภา จะรอบรัมย์  Transportation And Logistics Engineering10
23 B6005825 นางสาวธนัญญา ทิพย์เนตร  Transportation And Logistics Engineering10
24 B6019037 นางสาวเกษวณิช เอียดจุ้ย  Transportation And Logistics Engineering10
25 B6005849 นางสาวสินาพร มั่งสูงเนิน  Transportation And Logistics Engineering10
26 B6022129 นางสาวพัชราภา วิจิตขจี  Transportation And Logistics Engineering10
27 B6019112 นางสาวปพิชญา ขุนเมือง  Transportation And Logistics Engineering10
28 B6020866 นางสาวพรรณธิภา สีมะณีรัตน์  Transportation And Logistics Engineering10
29 B6002121 นางสาวยุพา สุภาพงษ์  Transportation And Logistics Engineering10
30 B6025984 นางสาววรัญญา ศิริพันธ์  Transportation And Logistics Engineering10
31 B6026103 นายสรวิศ คงศรี  Transportation And Logistics Engineering10
32 B6022112 นายชยุตม์ สุกใส  Transportation And Logistics Engineering10
33 B6007126 นายยศนนท์ กัลยาสนธิ์  Transportation And Logistics Engineering10
34 B6003654 นายกฤษณรัตน์ โกศัลวัฒน์  Transportation And Logistics Engineering10
35 B6018887 นายกิตติศักดิ์ คำเพ็ง  Transportation And Logistics Engineering10
36 B6026431 นายชนินทร์ อักษร  Transportation And Logistics Engineering10
37 B6013165 นายศักดิ์ธนา เดี่ยวกลาง  Transportation And Logistics Engineering10
38 B6025014 นางสาวอนุธิดา สร้างนา  CPE10
39 B6015800 นางสาวสรินยา โคตรพงษ์  CPE10
40 B6026981 นางสาวปวรรัตน์ เทพชมภู  CPE10
41 B6007089 นางสาวหนึ่งฤทัย วงค์หาพิมพ์  CPE10
42 B6026493 นางสาวนัฐวรรณ ปลื้มสุนทร  CPE10
43 B6005900 นางสาวกนกพร เดือนเเจ้งรัมย์  CPE10
44 B6026806 นายเมธี แตงอ่อน  CPE10
45 B6007317 นายจักรกฤษณ์ เทือกมนต์  CPE10
46 B6012540 นายเปี่ยมพูล พูลเปี่ยม  CPE10
47 B6003234 นายฉัตรดนัย ผากาเกตุ  CPE10
48 B6021405 นายอธิษฐาน จิตรโสภาภรณ์  CPE10
49 B6026042 นายวราชิต อินคุณ  CPE10
50 B6026066 นายคณิศร ศรีแสงทรัพย์  CPE10
51 B6007553 นายธัญพงศ์ โรจนธีรโชติ  CPE10
52 B6003296 นายภุมรินทร์ เพียวสูงเนิน  CPE10
53 B6024321 นายโสภณ ผู้ดี  CPE10
54 B6020712 นายพงศ์ศิริ ผดุงขันธ์  CPE10
55 B6021726 นายธนทัต สร้อยสนธิ์  CPE10
56 B6004798 นายภัทรสิทธิ์ ลอมไธสง  CPE10
57 B6021573 นางสาวจุฑารัตน์ อินธิโช  ChemE10
58 B6024307 นางสาวจินต์จุฑา ภาพเจริญ  ChemE10
59 B6008321 นางสาวอุรสา สังข์เงิน  ChemE10
60 B6022082 นางสาวธวัลหทัย ยางธิสาร  ChemE10
61 B6000578 นางสาวศิลานุช ชาวบ้านคอย  ChemE10
62 B6000561 นางสาววิลาวัลย์ พันธ์เสถียร  ChemE10
63 B6016371 นางสาววิภาพร คือพันดุง  ChemE10
64 B6016395 นางสาวฉัตรินยา สังข์สุข  ChemE10
65 B6004163 นางสาวธนาพร ลาภทวี  ChemE10
66 B6023911 นางสาวนฤมล อยู่พินิจ  ChemE10
67 B6021009 นายวรายุ จงภักดี  ChemE10
68 B6008741 นายจักรพันธ์ คุณรักษ์  ChemE10
69 B6020934 นายชลธิศ การะเกตุ  ChemE10
70 B6025359 นายกิตติ สีแพงมล  ChemE10
71 B6026677 นายนนทวัฒน์ รำมะนา  ChemE10
72 B6022211 นางสาวธัญมาศ วงวิราช  ME10
73 B6026752 นางสาวกัญญารัตน์ เชียรไชย  ME10
74 B6027650 นางสาวพิมพ์วิภา เขื่อนคำ  ME10
75 B6022051 นางสาวกชมน แสงเพิ่ม  ME10
76 B6006204 นางสาวภชพร รักบุญ  ME10
77 B6026646 นางสาวณฤดี จิตร์ประเสริฐ  ME10
78 B6006280 นายอภิสิทธิ์ จันตา  ME10
79 B6020682 นายธีรพัฒน์ สุขโพธิ์เพชร  ME10
80 B6021375 นายมงคลชัย สิงห์คำ  ME10
81 B6011154 นายกฤษณ ยะฟู  ME10
82 B6023812 นายจักรกฤษณ์ จุระกรรณ์  ME10
83 B6022266 นายคงเดช คำนึก  ME10
84 B6004095 นายศรายุธ กุลราช  ME10
85 B6026912 นายคมสัน มณีวงษ์  ME10
86 B6024512 นายระพีพัฒน์ หมวดศรีธา  ME10
87 B6000967 นายกมลวิสิทธิ์ พันวอ  ME10
88 B6019099 นายอุชุกร แย้มอุทัย  ME10
89 B6015510 นายฉัตรนรินทร์ ดวงศรี  ME10
90 B6007669 นายสุทธิพงษ์ โนนทะคำ  ME10
91 B6008833 นายมนัส วงษา  ME10
92 B6024284 นายปรีชา มายวัน  ME10
93 B6013219 นายอนุชา รักสุทธิ  ME10
94 B6025700 นายดลวิวัฒน์ มูลจัด  ME10
95 B6018306 นายบุลากร ช้างเขียว  ME10
96 B6011932 นายกันตภณ ภูยางดี  ME10
97 B6026820 นายปิติพงศ์ พูนโต  ME10
98 B6007034 นางสาวธนวรรณกร บุรีเพีย  Automotive Engineering10
99 B6024901 นางสาวณัฎฐณิชา วรรณา  Automotive Engineering10
100 B6020996 นางสาวอาทิตยา มะปะตัง  Automotive Engineering10
101 B6021399 นางสาววิลาสินี เกลี้ยงกรแก้ว  Automotive Engineering10
102 B6026004 นางสาวสุชาสิริ เหล่าจันอัน  Automotive Engineering10
103 B6026165 นางสาวนารากร อยู่บุญ  Automotive Engineering10
104 B6024291 นางสาวอุษณี จันทอก  Automotive Engineering10
105 B6017613 นายฐาปนพงษ์ โนรีราษฎร์  Automotive Engineering10
106 B6010874 นายนนทภัทร์ ปุญญประมูล  Automotive Engineering10
107 B6001940 นายวุฒิพร พิพัฒน์ชลธี  Automotive Engineering10
108 B6024567 นายอินธัชสรณ์ จรูญธนาสิริ  Automotive Engineering10
109 B6017552 นายภาคีนัย อนุดำ  Automotive Engineering10
110 B6008895 นายพีรวัชร มินตา  Automotive Engineering10
111 B6008802 นายศุภวิชญ์ บัวทอง  Automotive Engineering10
112 B6006471 นายคมกริบ แสงมณี  Automotive Engineering10
113 B6003876 นายสิทธิพล พิมพ์จ่อง  Automotive Engineering10
114 B6006846 นายชัยวัฒน์ พูลวงษ์  Automotive Engineering10
115 B6021160 นายวสุพล ตะเพียนทอง  Automotive Engineering10
116 B6026769 นายวรรณประชา วงศ์สาคร  Automotive Engineering10
117 B6022006 นายณัฐภัทร รวมเงาะ  Automotive Engineering10
118 B6025465 นายพชร สุทธิศรีสมบูรณ์  Automotive Engineering10
119 B6006716 นายนครินทร์ สุขประเสริฐ  Automotive Engineering10
120 B6025830 นางสาวประกายดาว ภักดีนอก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
121 B6021467 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ เขียวโสภา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
122 B6010447 นางสาวจารุพรรณ สว่างสุข  AERONAUTICAL ENGINEERING10
123 B6017668 นางสาวอรจิรา จบกลาง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
124 B6023959 นางสาวณัฐพร กิจวาส  AERONAUTICAL ENGINEERING10
125 B6026509 นายวุฒินันท์ น้อยพูล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
126 B6020507 นายเมธาสิทธิ์ รัตนพงค์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
127 B6018269 นายกนกศักดิ์ เกี้ยมหู้  AERONAUTICAL ENGINEERING10
128 B6021221 นายธนบดี กั๊กสูงเนิน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
129 B6002077 นายธนัชชา ศรีคราม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
130 B6006440 นายสุรยุทธ์ หมวดโคกสูง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
131 B6024895 นายชัชชพล ศรีจรรยา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
132 B6003975 นายณัฐรินทร์ คำภิระแปง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
133 B6018917 นายพรภวิษย์ แสงโชติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
134 B6025366 นายณัฐพนธ์ โภคสมบัติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
135 B6024444 นายชัยยันต์ สิงลี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
136 B6024598 นายปิติภาคย์ อาสนานิ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
137 B6024079 นายศรรบ เหียดขุนทด  AERONAUTICAL ENGINEERING10
138 B6024543 นายปรัชญา แสงย้อย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
139 B6018252 นายกฤติพันธ์ ศิริเกษ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
140 B6026561 นายธนภัทร คัทวี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
141 B5912810 นายสถาพร โคตรภูธร  PE10
142 B5905775 นางสาวผกามาศ ไชยชาญรำ  Environmental Engineering10
143 B5915033 นายอรรถพล จันบัวลา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
144 B6017910 นางสาวชณิดา นารินคำ  CE10
145 B6017361 นางสาวพรเพ็ญ โพธิ์ศรี  CE10
146 B6005504 นางสาวสุวิตรา มะณีออน  CE10
147 B6014964 นางสาวฐิติพร นนยะโส  CE10
148 B6000646 นางสาวระชา ลาภเงิน  CE10
149 B6025793 นางสาวจุฑามาศ พอใจ  CE10
150 B6025182 นางสาวโชสิตา จินดาไทย  CE10
151 B6014063 นางสาววรธิดา จันทรัง  CE10
152 B6026219 นางสาวรามาวดี น้ำดอกไม้  CE10
153 B6022174 นางสาวสลิลทิพย์ แก้วรักษา  CE10
154 B6022273 นายธนภัทร ปุรณรัตน์  CE10
155 B6024758 นายอานุภพ ภูไชยแสง  CE10
156 B6026462 นายณัชพล พรหมณี  CE10
157 B6020101 นายปริญญา น่าบัณฑิต  CE10
158 B6011277 นายส่งศักดิ์ คิดรอบ  CE10
159 B6020811 นายพัชรพล กุลชนะไพโรจน์  CE10
160 B6024536 นายนิวัฒน์ชัย นพรัตน์  CE10
161 B6019730 นายพงศ์ศิริ จันทร์โฮ้วมณี  CE10
162 B6026776 นายธนดิตถ์ วงศ์ทอง  CE10
163 B6026998 นายเศรษฐภูมิ ภูเดช  CE10
164 B6015688 นายจิรพงษ์ อิดชะรา  CE10
165 B6011970 นายพีระพงศ์ รุดโถ  CE10
166 B6003111 นายกรนนท์ สุทธิประภา  CE10
167 B6025199 นายสุดเขต ดวงเนตร  CE10
168 B6020576 นายณัฐวัฒน์ พันธุ์จึงเจริญ  CE10
169 B6019129 นายผดุงเดช มูลมณี  CE10
170 B6022181 นายธีรวัฒน์ เเสนกล้า  CE10
171 B6016241 นางสาวจุฑามาศ ลูกจันทร์แป้น  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
172 B6001384 นางสาวนราภรณ์ ปั้นมูล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
173 B6002268 นางสาวสิรินประพา หวังแนบกลาง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
174 B6001995 นางสาวจิตติมา รวมธรรม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
175 B6003937 นางสาวชฎาภรณ์ เกรียงมงคล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
176 B6021214 นางสาวพรรณรายณ์ ทันทิมา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
177 B6006914 นางสาวรัตนา โหมดศิริ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
178 B6016333 นางสาววิจิตรา พรดอนก่อ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
179 B6004323 นางสาวอัยลดา สุวรรณทา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
180 B6004125 นายชนากร มวลชัยภูมิ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
181 B6020798 นายฑนวัฒน์ โคตรชมภู  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
182 B6024970 นายชัยนันท์ ปริสุทธิไพชยันต์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
183 B6016302 นายเจนณรงค์ หวังดี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
184 B6005214 นายพรรณราย พักเท่า  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
185 B6021634 นายทวีรัฐ เรามานะชัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
186 B6021146 นายสันติ ศรีสูงเนิน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
187 B6016319 นายธนากร ปริพล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
188 B6005290 นายวรวิช โคตะดี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
189 B6008642 นางสาวอรวรรณ์ นาคถนอม  CERAMIC ENGINEERING10
190 B6016562 นางสาวณัฐนิชา แสงวิเศษ  CERAMIC ENGINEERING10
191 B6008628 นางสาวจณิสตา ทุมรัตน์  CERAMIC ENGINEERING10
192 B6007560 นางสาวอลิสา คำหลง  TCE10
193 B6025656 นางสาวอาทิตยา ภูปานผา  TCE10
194 B6021924 นางสาวเนตรนภา สุขชาติ  TCE10
195 B6021535 นางสาวชลดา อุ่นเหมือน  TCE10
196 B6024734 นางสาวพิชยา กาบกรณ์  TCE10
197 B6021887 นายปิยนันท์ จันทศร  TCE10
198 B6016401 นายศุภกร ใจกล้า  TCE10
199 B6021825 นายเพชรดำ พิมพ์ไชยงาม  TCE10
200 B6004644 นายเกียรติศักดิ์ สุริยาวงค์  TCE10
201 B6025670 นายสุขอุดม วันสูงเนิน  TCE10
202 B6026585 นางสาวเกวลิน ฟองคำ  Electronic Engineering10
203 B6025434 นายคุณากร ปิ่นแก้ว  Electronic Engineering10
204 B6025052 นายโสฬส พุแค  Electronic Engineering10
205 B6024093 นายชัยวัฒน์ นนยะโส  Electronic Engineering10
206 B6007997 นายธนพล เพาะบุญ  Electronic Engineering10
207 B6021061 นายคมชาญ ปลั่งกลาง  Electronic Engineering10
208 B6022235 นายจิรัฐ กาญจนพฤฒิพงศ์  Electronic Engineering10
209 B6024505 นายกรปวีณ์ กุลโชติ  Electronic Engineering10
210 B6021894 นางสาวปรายฟ้า เพชรชนะ  EE10
211 B6020781 นางสาววิชญาพร อ่อนนาเมือง  EE10
212 B6018658 นางสาวมนัสนันท์ รชตะอนันต์  EE10
213 B6027278 นางสาวใบตอง ต่อติด  EE10
214 B6018344 นางสาวปภาอร เทนจัตุรัส  EE10
215 B6023904 นางสาวกมลพรรณ ยศพล  EE10
216 B6026097 นางสาวโสพิกา อินฝั้น  EE10
217 B6020668 นางสาวชฎาภา บุตรพรม  EE10
218 B6013981 นางสาวจรัสทิพย์ สุวรรณณังวา  EE10
219 B6021207 นางสาวชณิษฎา ธิพุแทน  EE10
220 B6026110 นางสาวประภัสสร ภูธา  EE10
221 B6017330 นางสาวณัฏชยา หาวิโร  EE10
222 B6009144 นายภัตธนสันต์ งามขำ  EE10
223 B6027353 นายชานนท์ ธิติภูวดล  EE10
224 B6010508 นายธนาวุฒิ ทองแก้ว  EE10
225 B6016982 นายธนากร ใจรัมย์  EE10
226 B6007706 นายอภิชาติ เหล่าภักดี  EE10
227 B6024741 นายประณิธาน ศีรษะภูมิ  EE10
228 B6026455 นายวีรพงศ์ โชคนัติ  EE10
229 B6025885 นายมุนิพันธ์ มุกธวัตร  EE10
230 B6026059 นายมติมันต์ ศรีมาตรภิรมย์  EE10
231 B6000165 นายอัครวัฒน์ พรหมหาราช  EE10
232 B6021474 นายศุภเสกช์ พูนแก้ว  EE10
233 B6007386 นายสุรวุฒิ นาสมใจ  EE10
234 B6007683 นายนัฐพงศ์ สุทัศน์  EE10
235 B6001407 นายธรรมสรณ์ สุขสมบัติ  CIVIL ENGINEERING10
236 B6008468 นางสาวศุภานัน ฐานิสสกุล  Metallurgical Engineering10
237 B6026356 นางสาวนัฐสุดา มานุจำ  Metallurgical Engineering10
238 B6003951 นางสาวอารยา ศรีวิลัย  Metallurgical Engineering10
239 B6013196 นายสิทธิบดี ปัญญาหล้า  Metallurgical Engineering10
240 B6017101 นายวรโชติ บุญญฤทธิ์  Metallurgical Engineering10
241 B6024000 นายรัชตะ พลตื้อ  Metallurgical Engineering10
242 B6006884 นายสุภัค ทิพย์อุทัย  Metallurgical Engineering10
243 B6004255 นางสาวกรรณิการ์ จำปาสี  Environmental Engineering10
244 B6018740 นางสาววิมลวรรณ มวลมนตรี  Environmental Engineering10
245 B6026950 นางสาวณิชมน ศรีละครดี  Environmental Engineering10
246 B6024352 นางสาวรสิกา สุขสวาท  Environmental Engineering10
247 B6026615 นางสาวเจนจิรา ทิพย์สมบัติ  Environmental Engineering10
248 B6023928 นายวิวัฒน์ ทาจำปา  Environmental Engineering10
249 B6019372 นายมหัทธนะ สกุลบัณฑิตย์  Environmental Engineering10
250 B6004170 นายศักดิ์สิทธิ์ แจ้งไพร  Environmental Engineering10
251 B6024963 นางสาวเปรมมิกา ขันทอง  IE10
252 B6027407 นางสาวอนัดตา กระบวนรัตน์  IE10
253 B6020613 นางสาวธัญญลักษณ์ ดองโพธิ์  IE10
254 B6006235 นางสาวปวีณา อิ่มอ่อน  IE10
255 B6013868 นางสาวสุประวีณ์ ช่างเกวียน  IE10
256 B6007164 นางสาวจิรภา หลงคำรัตน์  IE10
257 B6021818 นางสาวญานิกา จันทบุรี  IE10
258 B6021740 นางสาวณัฐชยา ภูมิประเสริฐ  IE10
259 B6001735 นางสาวสุพิชชา ทิพยพร  IE10
260 B6002206 นายวุฒิพล ตันหยง  IE10
261 B6025601 นายประกาศเกียรติ ชุมจันทร์  IE10
262 B6021283 นายอลงกรณ์ ศรีสวัสดิ์  IE10
263 B6020392 นายณัฐชนน คามดิษฐ์  IE10
264 B6014834 นายรุจิกร พูลวงศ์  IE10
265 B6009021 นายพงศกร พรมทาระ  IE10
266 B6024611 นายธัญพิสิษฐ์ กมลช่วง  IE10
267 B6025496 นายกฤษฎา คชสาร  IE10
268 B6025953 นายพรหมวรรธน์ ศรีงาม  IE10
269 B6020347 นางสาวปรีดาภรณ์ มีเมฆ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
270 B6024949 นางสาวขวัญฤทัย มีชัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
271 B6021115 นางสาวชฎาทิพย์ วังคะฮาต  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
272 B6027612 นางสาวกรองกนก คำมุงคุณ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
273 B6024086 นางสาวณัฐณิชา บุญทัน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
274 B6023980 นางสาวกตัญญู คลังทอง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
275 B6026226 นางสาวปฐวีภรณ์ ตอนศรี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
276 B6027551 นางสาวศิริรัตน์ จันทะพจน์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
277 B6021931 นางสาวอริสรา ศรีมารักษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
278 B6020897 นางสาวปิยาพัชร ดีตุ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
279 B6013202 นายเสฏฐพล ปินตาดวง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
280 B6007348 นายไกรสิงห์ สายด้วง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
281 B6026479 นายพัฒนพงษ์ รัตนสีหา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
282 B6018283 นายณัฐพิพัฒน์ วงษ์ลา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
283 B6000462 นายยุทธพงษ์ สุพรมอินทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
284 B6021795 นายธีรวุฒิ ตอกอย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
285 B6027285 นายกองทัพ ชัยยศ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
286 B6025298 นายปัญญาวุฒิ สุขสำราญ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
287 B6018245 นายจิรวัฒน์ ศรีจันทร์เพลียว  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
288 B6026738 นายนัตทวี ชัยเกตุ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
289 B6018405 นายณภัทร ธรรมมโนวานิช  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
290 B6026288 นายสิรภพ หล่อพัฒนเกษม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
291 B6018641 นายอนุสิทธิ์ มีศรี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
292 B6020422 นายรุจิภาส จันทศิริ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
293 B6022334 นายภาณุพงศ์ พาริตา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
294 B6025892 นายประสานชัย แก้วสุพรรณ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
295 B6001452 นางสาวสิรินันท์ ศรีอุดร  Geological Engineering10
296 B6000424 นางสาวจริยา อินต๊ะชัย  Geological Engineering10
297 B6021504 นางสาวปิยะธิดา ทีปะลา  Geological Engineering10
298 B6006167 นางสาวเยาวลักษณ์ กันภัย  Geological Engineering10
299 B6021450 นางสาวมัชมาพร ปัดโต  Geological Engineering10
300 B6005207 นางสาวนัฏฐิกา รักวิเศษ  Geological Engineering10
301 B6021290 นางสาวสุธิดา ขันซ้าย  Geological Engineering10
302 B6008949 นางสาวเนตรพิมล วิเศษวงษา  Geological Engineering10
303 B6006259 นางสาวธัญชนก ด่านแก้ว  Geological Engineering10
304 B6020255 นายปฏิพล แซ่ฉั่ว  Geological Engineering10
305 B6007188 นายศตวรรษ แก้วปัญญา  Geological Engineering10
306 B6025458 นายปฏิญญา รุ่งเรืองศิลป์  Geological Engineering10
307 B6018160 นายณัฐวุฒิ มุมสาลี  Geological Engineering10
308 B6018030 นายฐิติณัฏฐ์ คนธภักดี  Geological Engineering10
309 B6013714 นายไชยา โพธิ์ชัยทอง  Geological Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.