รายชื่อนศ.
รายวิชา103105 : CALCULUS III
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6005467 นางสาวน้ำเพชร ตันอุดม  N/A
2 B6007904 นางสาววันเพ็ญ ตวยกระโทก  N/A
3 B6020590 นายณัฐพล บัวพงษ์  N/A
4 B6027124 นายศุภกร รัฐสถาวร  N/A
5 B6019174 นายวรากร บุญเลิศ  N/A
6 B6029029 นายปรนันต์ เรียงสันเทียะ  N/A
7 B5910588 นางสาวจิรวดี สนธิเณร  CME
8 B5921560 นางสาวสุนิสา สุระสาย  CME
9 B5713219 นางสาวอนุสรา ขุนศรี  Transportation Engineering And Logistics
10 B5916160 นายอินอาม อิทธิสมัย  Metallurgical Engineering
11 B6015756 นายกู้พงศ์ นิตรักษ์  Agricultural and Food Engineering
12 B6019112 นางสาวปพิชญา ขุนเมือง  Transportation And Logistics Engineering
13 B6013165 นายศักดิ์ธนา เดี่ยวกลาง  Transportation And Logistics Engineering
14 B6020866 นางสาวพรรณธิภา สีมะณีรัตน์  Transportation And Logistics Engineering
15 B6021863 นางสาวกนกอร ศรีสาคร  Transportation And Logistics Engineering
16 B6008505 นางสาวพรรณภา จะรอบรัมย์  Transportation And Logistics Engineering
17 B6005825 นางสาวธนัญญา ทิพย์เนตร  Transportation And Logistics Engineering
18 B6019037 นางสาวเกษวณิช เอียดจุ้ย  Transportation And Logistics Engineering
19 B6005849 นางสาวสินาพร มั่งสูงเนิน  Transportation And Logistics Engineering
20 B6025984 นางสาววรัญญา ศิริพันธ์  Transportation And Logistics Engineering
21 B6002121 นางสาวยุพา สุภาพงษ์  Transportation And Logistics Engineering
22 B6022129 นางสาวพัชราภา วิจิตขจี  Transportation And Logistics Engineering
23 B6026103 นายสรวิศ คงศรี  Transportation And Logistics Engineering
24 B6022112 นายชยุตม์ สุกใส  Transportation And Logistics Engineering
25 B6007126 นายยศนนท์ กัลยาสนธิ์  Transportation And Logistics Engineering
26 B6003654 นายกฤษณรัตน์ โกศัลวัฒน์  Transportation And Logistics Engineering
27 B6018887 นายกิตติศักดิ์ คำเพ็ง  Transportation And Logistics Engineering
28 B6026431 นายชนินทร์ อักษร  Transportation And Logistics Engineering
29 B6025014 นางสาวอนุธิดา สร้างนา  CPE
30 B6015800 นางสาวสรินยา โคตรพงษ์  CPE
31 B6026981 นางสาวปวรรัตน์ เทพชมภู  CPE
32 B6007089 นางสาวหนึ่งฤทัย วงค์หาพิมพ์  CPE
33 B6026493 นางสาวนัฐวรรณ ปลื้มสุนทร  CPE
34 B6005900 นางสาวกนกพร เดือนเเจ้งรัมย์  CPE
35 B6026806 นายเมธี แตงอ่อน  CPE
36 B6007317 นายจักรกฤษณ์ เทือกมนต์  CPE
37 B6012540 นายเปี่ยมพูล พูลเปี่ยม  CPE
38 B6003234 นายฉัตรดนัย ผากาเกตุ  CPE
39 B6021405 นายอธิษฐาน จิตรโสภาภรณ์  CPE
40 B6026042 นายวราชิต อินคุณ  CPE
41 B6026066 นายคณิศร ศรีแสงทรัพย์  CPE
42 B6007553 นายธัญพงศ์ โรจนธีรโชติ  CPE
43 B6024321 นายโสภณ ผู้ดี  CPE
44 B6020712 นายพงศ์ศิริ ผดุงขันธ์  CPE
45 B6021726 นายธนทัต สร้อยสนธิ์  CPE
46 B6004798 นายภัทรสิทธิ์ ลอมไธสง  CPE
47 B6003296 นายภุมรินทร์ เพียวสูงเนิน  CPE
48 B6024307 นางสาวจินต์จุฑา ภาพเจริญ  ChemE
49 B6008321 นางสาวอุรสา สังข์เงิน  ChemE
50 B6022082 นางสาวธวัลหทัย ยางธิสาร  ChemE
51 B6000578 นางสาวศิลานุช ชาวบ้านคอย  ChemE
52 B6000561 นางสาววิลาวัลย์ พันธ์เสถียร  ChemE
53 B6016371 นางสาววิภาพร คือพันดุง  ChemE
54 B6016395 นางสาวฉัตรินยา สังข์สุข  ChemE
55 B6004163 นางสาวธนาพร ลาภทวี  ChemE
56 B6021573 นางสาวจุฑารัตน์ อินธิโช  ChemE
57 B6023911 นางสาวนฤมล อยู่พินิจ  ChemE
58 B6021009 นายวรายุ จงภักดี  ChemE
59 B6008741 นายจักรพันธ์ คุณรักษ์  ChemE
60 B6020934 นายชลธิศ การะเกตุ  ChemE
61 B6025359 นายกิตติ สีแพงมล  ChemE
62 B6026677 นายนนทวัฒน์ รำมะนา  ChemE
63 B6019099 นายอุชุกร แย้มอุทัย  ME
64 B6022211 นางสาวธัญมาศ วงวิราช  ME
65 B6026752 นางสาวกัญญารัตน์ เชียรไชย  ME
66 B6022051 นางสาวกชมน แสงเพิ่ม  ME
67 B6006204 นางสาวภชพร รักบุญ  ME
68 B6026646 นางสาวณฤดี จิตร์ประเสริฐ  ME
69 B6027650 นางสาวพิมพ์วิภา เขื่อนคำ  ME
70 B6006280 นายอภิสิทธิ์ จันตา  ME
71 B6020682 นายธีรพัฒน์ สุขโพธิ์เพชร  ME
72 B6021375 นายมงคลชัย สิงห์คำ  ME
73 B6011154 นายกฤษณ ยะฟู  ME
74 B6023812 นายจักรกฤษณ์ จุระกรรณ์  ME
75 B6022266 นายคงเดช คำนึก  ME
76 B6004095 นายศรายุธ กุลราช  ME
77 B6026912 นายคมสัน มณีวงษ์  ME
78 B6024512 นายระพีพัฒน์ หมวดศรีธา  ME
79 B6000967 นายกมลวิสิทธิ์ พันวอ  ME
80 B6015510 นายฉัตรนรินทร์ ดวงศรี  ME
81 B6007669 นายสุทธิพงษ์ โนนทะคำ  ME
82 B6008833 นายมนัส วงษา  ME
83 B6024284 นายปรีชา มายวัน  ME
84 B6013219 นายอนุชา รักสุทธิ  ME
85 B6025700 นายดลวิวัฒน์ มูลจัด  ME
86 B6018306 นายบุลากร ช้างเขียว  ME
87 B6011932 นายกันตภณ ภูยางดี  ME
88 B6026820 นายปิติพงศ์ พูนโต  ME
89 B6007034 นางสาวธนวรรณกร บุรีเพีย  Automotive Engineering
90 B6024901 นางสาวณัฎฐณิชา วรรณา  Automotive Engineering
91 B6020996 นางสาวอาทิตยา มะปะตัง  Automotive Engineering
92 B6021399 นางสาววิลาสินี เกลี้ยงกรแก้ว  Automotive Engineering
93 B6026004 นางสาวสุชาสิริ เหล่าจันอัน  Automotive Engineering
94 B6026165 นางสาวนารากร อยู่บุญ  Automotive Engineering
95 B6024291 นางสาวอุษณี จันทอก  Automotive Engineering
96 B6017613 นายฐาปนพงษ์ โนรีราษฎร์  Automotive Engineering
97 B6010874 นายนนทภัทร์ ปุญญประมูล  Automotive Engineering
98 B6024567 นายอินธัชสรณ์ จรูญธนาสิริ  Automotive Engineering
99 B6017552 นายภาคีนัย อนุดำ  Automotive Engineering
100 B6008895 นายพีรวัชร มินตา  Automotive Engineering
101 B6008802 นายศุภวิชญ์ บัวทอง  Automotive Engineering
102 B6006471 นายคมกริบ แสงมณี  Automotive Engineering
103 B6006716 นายนครินทร์ สุขประเสริฐ  Automotive Engineering
104 B6003876 นายสิทธิพล พิมพ์จ่อง  Automotive Engineering
105 B6006846 นายชัยวัฒน์ พูลวงษ์  Automotive Engineering
106 B6021160 นายวสุพล ตะเพียนทอง  Automotive Engineering
107 B6026769 นายวรรณประชา วงศ์สาคร  Automotive Engineering
108 B6022006 นายณัฐภัทร รวมเงาะ  Automotive Engineering
109 B6001940 นายวุฒิพร พิพัฒน์ชลธี  Automotive Engineering
110 B6025465 นายพชร สุทธิศรีสมบูรณ์  Automotive Engineering
111 B6025830 นางสาวประกายดาว ภักดีนอก  AERONAUTICAL ENGINEERING
112 B6021467 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ เขียวโสภา  AERONAUTICAL ENGINEERING
113 B6010447 นางสาวจารุพรรณ สว่างสุข  AERONAUTICAL ENGINEERING
114 B6017668 นางสาวอรจิรา จบกลาง  AERONAUTICAL ENGINEERING
115 B6023959 นางสาวณัฐพร กิจวาส  AERONAUTICAL ENGINEERING
116 B6026509 นายวุฒินันท์ น้อยพูล  AERONAUTICAL ENGINEERING
117 B6020507 นายเมธาสิทธิ์ รัตนพงค์  AERONAUTICAL ENGINEERING
118 B6018269 นายกนกศักดิ์ เกี้ยมหู้  AERONAUTICAL ENGINEERING
119 B6021221 นายธนบดี กั๊กสูงเนิน  AERONAUTICAL ENGINEERING
120 B6002077 นายธนัชชา ศรีคราม  AERONAUTICAL ENGINEERING
121 B6006440 นายสุรยุทธ์ หมวดโคกสูง  AERONAUTICAL ENGINEERING
122 B6024895 นายชัชชพล ศรีจรรยา  AERONAUTICAL ENGINEERING
123 B6003975 นายณัฐรินทร์ คำภิระแปง  AERONAUTICAL ENGINEERING
124 B6018917 นายพรภวิษย์ แสงโชติ  AERONAUTICAL ENGINEERING
125 B6025366 นายณัฐพนธ์ โภคสมบัติ  AERONAUTICAL ENGINEERING
126 B6024444 นายชัยยันต์ สิงลี  AERONAUTICAL ENGINEERING
127 B6024598 นายปิติภาคย์ อาสนานิ  AERONAUTICAL ENGINEERING
128 B6024079 นายศรรบ เหียดขุนทด  AERONAUTICAL ENGINEERING
129 B6024543 นายปรัชญา แสงย้อย  AERONAUTICAL ENGINEERING
130 B6018252 นายกฤติพันธ์ ศิริเกษ  AERONAUTICAL ENGINEERING
131 B6026561 นายธนภัทร คัทวี  AERONAUTICAL ENGINEERING
132 B5912810 นายสถาพร โคตรภูธร  PE
133 B5905775 นางสาวผกามาศ ไชยชาญรำ  Environmental Engineering
134 B5915033 นายอรรถพล จันบัวลา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
135 B6017910 นางสาวชณิดา นารินคำ  CE
136 B6017361 นางสาวพรเพ็ญ โพธิ์ศรี  CE
137 B6005504 นางสาวสุวิตรา มะณีออน  CE
138 B6014964 นางสาวฐิติพร นนยะโส  CE
139 B6000646 นางสาวระชา ลาภเงิน  CE
140 B6025793 นางสาวจุฑามาศ พอใจ  CE
141 B6025182 นางสาวโชสิตา จินดาไทย  CE
142 B6022174 นางสาวสลิลทิพย์ แก้วรักษา  CE
143 B6014063 นางสาววรธิดา จันทรัง  CE
144 B6026219 นางสาวรามาวดี น้ำดอกไม้  CE
145 B6024758 นายอานุภพ ภูไชยแสง  CE
146 B6026462 นายณัชพล พรหมณี  CE
147 B6020101 นายปริญญา น่าบัณฑิต  CE
148 B6011277 นายส่งศักดิ์ คิดรอบ  CE
149 B6020811 นายพัชรพล กุลชนะไพโรจน์  CE
150 B6024536 นายนิวัฒน์ชัย นพรัตน์  CE
151 B6019730 นายพงศ์ศิริ จันทร์โฮ้วมณี  CE
152 B6026776 นายธนดิตถ์ วงศ์ทอง  CE
153 B6015688 นายจิรพงษ์ อิดชะรา  CE
154 B6011970 นายพีระพงศ์ รุดโถ  CE
155 B6003111 นายกรนนท์ สุทธิประภา  CE
156 B6025199 นายสุดเขต ดวงเนตร  CE
157 B6020576 นายณัฐวัฒน์ พันธุ์จึงเจริญ  CE
158 B6019129 นายผดุงเดช มูลมณี  CE
159 B6022273 นายธนภัทร ปุรณรัตน์  CE
160 B6026998 นายเศรษฐภูมิ ภูเดช  CE
161 B6022181 นายธีรวัฒน์ เเสนกล้า  CE
162 B6016241 นางสาวจุฑามาศ ลูกจันทร์แป้น  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
163 B6001384 นางสาวนราภรณ์ ปั้นมูล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
164 B6002268 นางสาวสิรินประพา หวังแนบกลาง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
165 B6001995 นางสาวจิตติมา รวมธรรม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
166 B6003937 นางสาวชฎาภรณ์ เกรียงมงคล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
167 B6021214 นางสาวพรรณรายณ์ ทันทิมา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
168 B6006914 นางสาวรัตนา โหมดศิริ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
169 B6016333 นางสาววิจิตรา พรดอนก่อ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
170 B6004323 นางสาวอัยลดา สุวรรณทา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
171 B6004125 นายชนากร มวลชัยภูมิ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
172 B6020798 นายฑนวัฒน์ โคตรชมภู  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
173 B6024970 นายชัยนันท์ ปริสุทธิไพชยันต์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
174 B6016302 นายเจนณรงค์ หวังดี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
175 B6005214 นายพรรณราย พักเท่า  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
176 B6021634 นายทวีรัฐ เรามานะชัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
177 B6021146 นายสันติ ศรีสูงเนิน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
178 B6016319 นายธนากร ปริพล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
179 B6005290 นายวรวิช โคตะดี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
180 B6008642 นางสาวอรวรรณ์ นาคถนอม  CERAMIC ENGINEERING
181 B6016562 นางสาวณัฐนิชา แสงวิเศษ  CERAMIC ENGINEERING
182 B6008628 นางสาวจณิสตา ทุมรัตน์  CERAMIC ENGINEERING
183 B6007560 นางสาวอลิสา คำหลง  TCE
184 B6025656 นางสาวอาทิตยา ภูปานผา  TCE
185 B6021924 นางสาวเนตรนภา สุขชาติ  TCE
186 B6021535 นางสาวชลดา อุ่นเหมือน  TCE
187 B6024734 นางสาวพิชยา กาบกรณ์  TCE
188 B6021887 นายปิยนันท์ จันทศร  TCE
189 B6016401 นายศุภกร ใจกล้า  TCE
190 B6021825 นายเพชรดำ พิมพ์ไชยงาม  TCE
191 B6004644 นายเกียรติศักดิ์ สุริยาวงค์  TCE
192 B6025670 นายสุขอุดม วันสูงเนิน  TCE
193 B6026585 นางสาวเกวลิน ฟองคำ  Electronic Engineering
194 B6025434 นายคุณากร ปิ่นแก้ว  Electronic Engineering
195 B6025052 นายโสฬส พุแค  Electronic Engineering
196 B6024093 นายชัยวัฒน์ นนยะโส  Electronic Engineering
197 B6007997 นายธนพล เพาะบุญ  Electronic Engineering
198 B6022235 นายจิรัฐ กาญจนพฤฒิพงศ์  Electronic Engineering
199 B6024505 นายกรปวีณ์ กุลโชติ  Electronic Engineering
200 B6021061 นายคมชาญ ปลั่งกลาง  Electronic Engineering
201 B6021894 นางสาวปรายฟ้า เพชรชนะ  EE
202 B6020781 นางสาววิชญาพร อ่อนนาเมือง  EE
203 B6018658 นางสาวมนัสนันท์ รชตะอนันต์  EE
204 B6027278 นางสาวใบตอง ต่อติด  EE
205 B6018344 นางสาวปภาอร เทนจัตุรัส  EE
206 B6023904 นางสาวกมลพรรณ ยศพล  EE
207 B6026097 นางสาวโสพิกา อินฝั้น  EE
208 B6020668 นางสาวชฎาภา บุตรพรม  EE
209 B6017330 นางสาวณัฏชยา หาวิโร  EE
210 B6013981 นางสาวจรัสทิพย์ สุวรรณณังวา  EE
211 B6021207 นางสาวชณิษฎา ธิพุแทน  EE
212 B6026110 นางสาวประภัสสร ภูธา  EE
213 B6007683 นายนัฐพงศ์ สุทัศน์  EE
214 B6009144 นายภัตธนสันต์ งามขำ  EE
215 B6027353 นายชานนท์ ธิติภูวดล  EE
216 B6010508 นายธนาวุฒิ ทองแก้ว  EE
217 B6016982 นายธนากร ใจรัมย์  EE
218 B6007706 นายอภิชาติ เหล่าภักดี  EE
219 B6024741 นายประณิธาน ศีรษะภูมิ  EE
220 B6026455 นายวีรพงศ์ โชคนัติ  EE
221 B6025885 นายมุนิพันธ์ มุกธวัตร  EE
222 B6026059 นายมติมันต์ ศรีมาตรภิรมย์  EE
223 B6000165 นายอัครวัฒน์ พรหมหาราช  EE
224 B6021474 นายศุภเสกช์ พูนแก้ว  EE
225 B6007386 นายสุรวุฒิ นาสมใจ  EE
226 B6001407 นายธรรมสรณ์ สุขสมบัติ  CIVIL ENGINEERING
227 B6008468 นางสาวศุภานัน ฐานิสสกุล  Metallurgical Engineering
228 B6026356 นางสาวนัฐสุดา มานุจำ  Metallurgical Engineering
229 B6003951 นางสาวอารยา ศรีวิลัย  Metallurgical Engineering
230 B6013196 นายสิทธิบดี ปัญญาหล้า  Metallurgical Engineering
231 B6017101 นายวรโชติ บุญญฤทธิ์  Metallurgical Engineering
232 B6024000 นายรัชตะ พลตื้อ  Metallurgical Engineering
233 B6006884 นายสุภัค ทิพย์อุทัย  Metallurgical Engineering
234 B6004255 นางสาวกรรณิการ์ จำปาสี  Environmental Engineering
235 B6018740 นางสาววิมลวรรณ มวลมนตรี  Environmental Engineering
236 B6026950 นางสาวณิชมน ศรีละครดี  Environmental Engineering
237 B6026615 นางสาวเจนจิรา ทิพย์สมบัติ  Environmental Engineering
238 B6024352 นางสาวรสิกา สุขสวาท  Environmental Engineering
239 B6023928 นายวิวัฒน์ ทาจำปา  Environmental Engineering
240 B6019372 นายมหัทธนะ สกุลบัณฑิตย์  Environmental Engineering
241 B6004170 นายศักดิ์สิทธิ์ แจ้งไพร  Environmental Engineering
242 B6024963 นางสาวเปรมมิกา ขันทอง  IE
243 B6027407 นางสาวอนัดตา กระบวนรัตน์  IE
244 B6020613 นางสาวธัญญลักษณ์ ดองโพธิ์  IE
245 B6006235 นางสาวปวีณา อิ่มอ่อน  IE
246 B6013868 นางสาวสุประวีณ์ ช่างเกวียน  IE
247 B6007164 นางสาวจิรภา หลงคำรัตน์  IE
248 B6021818 นางสาวญานิกา จันทบุรี  IE
249 B6021740 นางสาวณัฐชยา ภูมิประเสริฐ  IE
250 B6001735 นางสาวสุพิชชา ทิพยพร  IE
251 B6025953 นายพรหมวรรธน์ ศรีงาม  IE
252 B6002206 นายวุฒิพล ตันหยง  IE
253 B6025601 นายประกาศเกียรติ ชุมจันทร์  IE
254 B6021283 นายอลงกรณ์ ศรีสวัสดิ์  IE
255 B6020392 นายณัฐชนน คามดิษฐ์  IE
256 B6014834 นายรุจิกร พูลวงศ์  IE
257 B6009021 นายพงศกร พรมทาระ  IE
258 B6024611 นายธัญพิสิษฐ์ กมลช่วง  IE
259 B6025496 นายกฤษฎา คชสาร  IE
260 B6020347 นางสาวปรีดาภรณ์ มีเมฆ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
261 B6021115 นางสาวชฎาทิพย์ วังคะฮาต  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
262 B6027612 นางสาวกรองกนก คำมุงคุณ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
263 B6024086 นางสาวณัฐณิชา บุญทัน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
264 B6023980 นางสาวกตัญญู คลังทอง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
265 B6026226 นางสาวปฐวีภรณ์ ตอนศรี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
266 B6027551 นางสาวศิริรัตน์ จันทะพจน์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
267 B6020897 นางสาวปิยาพัชร ดีตุ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
268 B6024949 นางสาวขวัญฤทัย มีชัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
269 B6021931 นางสาวอริสรา ศรีมารักษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
270 B6013202 นายเสฏฐพล ปินตาดวง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
271 B6007348 นายไกรสิงห์ สายด้วง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
272 B6022334 นายภาณุพงศ์ พาริตา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
273 B6026479 นายพัฒนพงษ์ รัตนสีหา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
274 B6018283 นายณัฐพิพัฒน์ วงษ์ลา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
275 B6000462 นายยุทธพงษ์ สุพรมอินทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
276 B6021795 นายธีรวุฒิ ตอกอย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
277 B6027285 นายกองทัพ ชัยยศ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
278 B6025298 นายปัญญาวุฒิ สุขสำราญ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
279 B6018245 นายจิรวัฒน์ ศรีจันทร์เพลียว  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
280 B6026738 นายนัตทวี ชัยเกตุ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
281 B6018405 นายณภัทร ธรรมมโนวานิช  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
282 B6026288 นายสิรภพ หล่อพัฒนเกษม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
283 B6018641 นายอนุสิทธิ์ มีศรี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
284 B6020422 นายรุจิภาส จันทศิริ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
285 B6025892 นายประสานชัย แก้วสุพรรณ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
286 B6001452 นางสาวสิรินันท์ ศรีอุดร  Geological Engineering
287 B6000424 นางสาวจริยา อินต๊ะชัย  Geological Engineering
288 B6021504 นางสาวปิยะธิดา ทีปะลา  Geological Engineering
289 B6021450 นางสาวมัชมาพร ปัดโต  Geological Engineering
290 B6005207 นางสาวนัฏฐิกา รักวิเศษ  Geological Engineering
291 B6021290 นางสาวสุธิดา ขันซ้าย  Geological Engineering
292 B6008949 นางสาวเนตรพิมล วิเศษวงษา  Geological Engineering
293 B6006259 นางสาวธัญชนก ด่านแก้ว  Geological Engineering
294 B6006167 นางสาวเยาวลักษณ์ กันภัย  Geological Engineering
295 B6007188 นายศตวรรษ แก้วปัญญา  Geological Engineering
296 B6013714 นายไชยา โพธิ์ชัยทอง  Geological Engineering
297 B6025458 นายปฏิญญา รุ่งเรืองศิลป์  Geological Engineering
298 B6018160 นายณัฐวุฒิ มุมสาลี  Geological Engineering
299 B6018030 นายฐิติณัฏฐ์ คนธภักดี  Geological Engineering
300 B6020255 นายปฏิพล แซ่ฉั่ว  Geological Engineering
301 B5704392 นางสาวสาวิตรี รุ้งสันเทียะ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
302 B6008819 นางสาวนภสร สุขเจริญ  N/A
303 B6020767 นางสาววรางคณา คงสวัสดิ์  N/A
304 B6001933 นางสาวอารียา ตรีศาสตร์  N/A
305 B6021979 นายณัฏฐ์ดนัย อมรสิทธิวงศ์  N/A
306 B6019303 นายพงศกร แง่มสุราช  N/A
307 B6024635 นายวชิรวิทย์ จุลรัตนมณี  N/A
308 B6020033 นางสาวนนทลี มุ่งดี  N/A
309 B6021900 นางสาวลออรัตน์ คือใคร  N/A
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.