รายชื่อนศ.
รายวิชา103105 : CALCULUS III
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6002169 นางสาวกิตยาภรณ์ หารโสภา  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2 B6025779 นางสาวธีรดา ถิ่นปัญจา  N/A
3 B6001421 นางสาวจันทริกา อุตคุต  N/A
4 B6019198 นายชัยวัฒน์ จตุรวัฒนาพงศ์  N/A
5 B6028909 นายชญานนท์ ประกาสิเน  N/A
6 B6004088 นายณัฐวุฒิ วังคีรี  N/A
7 B6001193 นายกรกต จันจินดา  N/A
8 B5805761 นางสาวพรณิภา แยบสูงเนิน  CME
9 B5802449 นางสาวณัฐกานต์ สุขปัน  CME
10 B5810628 นางสาวเบญจมาส ไชยสาคร  CPE
11 B5812363 นางสาวสิรินญากร ทองดีนอก  CPE
12 B5812059 นางสาวนภัสวรรณ โพธิ์ศรี  CPE
13 B5810741 นางสาวกรรณิการ์ สิทธิชัย  CPE
14 B5905355 นายล้อมพงศ์ ทรมีฤทธิ์  CPE
15 B5907113 นายสุรเดช ทองไทย  CPE
16 B5529780 นายเจนยุทธนา วิรัสวา  CPE
17 B5714704 นายจิรทีปต์ โคตะ  CPE
18 B5700820 นายทศพล สุทธิสุวรรณ  CPE
19 B5913657 นางสาวพิมพ์วิภา คะชะเสน  Metallurgical Engineering
20 B5900398 นายสิรภพ แก้ววิเวก  Metallurgical Engineering
21 B5911561 นายนัครา คชสีห์  Metallurgical Engineering
22 B5804962 นางสาวอริสา หลงน้อย  Environmental Engineering
23 B5822270 นายเรืองวิทย์ สิทธิวัชร  Transportation Engineering And Logistics
24 B5722037 นายจิตรภณ ผุยสาธรรม  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
25 B6001278 นางสาวกัญญารัตน์ โกฎหอม  Agricultural and Food Engineering
26 B6000868 นางสาวทิพย์ประภา วรสาร  Agricultural and Food Engineering
27 B6008765 นายวชิระ ใจโพธิ์  Agricultural and Food Engineering
28 B6017941 นายศุภชัย ปัญจาวงษ์  Agricultural and Food Engineering
29 B6001667 นางสาวภาณิตา ปิ่นทอง  Transportation And Logistics Engineering
30 B6007256 นางสาวศุภักษร คุ้มสวัสดิ์  Transportation And Logistics Engineering
31 B6010430 นางสาวศศินา สอนกระโทก  Transportation And Logistics Engineering
32 B6000394 นางสาวภัทรภร แนบสนิท  Transportation And Logistics Engineering
33 B6010119 นางสาวปิยนันท์ เวียงดินดำ  Transportation And Logistics Engineering
34 B6006495 นางสาวชลลดา ชอบขยัน  Transportation And Logistics Engineering
35 B6017972 นางสาวจิตรานุช ขมิ้นทอง  Transportation And Logistics Engineering
36 B6002879 นางสาวจันทร์ฉาย สุวรรณโค  Transportation And Logistics Engineering
37 B6002978 นางสาวชมพูนุช อัครมะหะเวทน์  Transportation And Logistics Engineering
38 B6000714 นางสาวแสงดาว อินสิง  Transportation And Logistics Engineering
39 B6015206 นางสาวอรชิตา มีพันธ์  Transportation And Logistics Engineering
40 B6002435 นางสาวกัญญาณี ศรีเพียร  Transportation And Logistics Engineering
41 B6002930 นางสาวอารียา ญายะนันท์  Transportation And Logistics Engineering
42 B6000721 นางสาวธีริศรา ถีสูงเนิน  Transportation And Logistics Engineering
43 B6003739 นางสาวปวรรณรัตน์ ท้องฟ้า  Transportation And Logistics Engineering
44 B6010263 นางสาวธนัญญา จันทร์หัวโทน  Transportation And Logistics Engineering
45 B6000998 นางสาวปุณฑริกา วาระโว  Transportation And Logistics Engineering
46 B6008482 นายอนันต์ กรึกกระโทก  Transportation And Logistics Engineering
47 B6002282 นายภุชเคนทร์ สิงห์ปรุ  Transportation And Logistics Engineering
48 B6006761 นายธวัชชัย กองษร  Transportation And Logistics Engineering
49 B6003760 นายกิตติธรา ศรีสุวรรณ  Transportation And Logistics Engineering
50 B6001803 นางสาวพิชชาพร แป้นศรี  CPE
51 B6000035 นางสาวอริสา รังกลาง  CPE
52 B6023973 นางสาวสุวนันท์ เปิดโปง  CPE
53 B6001186 นางสาวอัจฉราพร โอกระโทก  CPE
54 B6002510 นางสาวสุชาวดี เที่ยงตรง  CPE
55 B6008970 นางสาวณัฏฐณิชา ขำวงค์  CPE
56 B6002008 นางสาวอรวี พุทธสังข์  CPE
57 B6019938 นางสาวเมธาวี อรรถวัน  CPE
58 B6000530 นายกันตพงศ์ พูนเกษม  CPE
59 B6002664 นายเจตุพนน์ ศรีภูธร  CPE
60 B6025724 นายปติวรรษ แฝงสูงเนิน  CPE
61 B6002671 นายธเนศร์ จันทร์ศิริสกุล  CPE
62 B6007690 นายกิตติพันธ์ เฟื่องคร  CPE
63 B6004897 นายพัชรพล ฟองสมุทร์  CPE
64 B6011284 นายวรชัย ปัดถาธิตัง  CPE
65 B6003852 นายเกริกพล ดอกแขมกลาง  CPE
66 B6000950 นายกฤษณรักษ์ ปลั่งกลาง  CPE
67 B6004804 นายภูวนาท ต่อชีวี  CPE
68 B6004408 นายพีระเมธา นราดุลย์  CPE
69 B6011925 นายกฤติน จุดดา  CPE
70 B6001520 นายกิตติชัย จิตเจริญ  CPE
71 B6000783 นายพรเทพ ทวีทรัพย์  CPE
72 B6010768 นายปิยะพงษ์ กิตติชัยวัฒนา  CPE
73 B6006525 นายกล มุ่งวิชา  CPE
74 B6020187 นายประกฤษฎิ์ สระแก้ว  CPE
75 B5912667 นางสาวปริญญา ลือกลาง  PE
76 B5911523 นางสาวศรุตา วงศ์ชู  PE
77 B5916535 นางสาวศิริกัญญา ศิริบุรี  PE
78 B5912339 นางสาวจิรัญชา ทิพย์มณี  Agricultural and Food Engineering
79 B5922284 นางสาวชฎาภรณ์ สุวรรณภักดิ์  Agricultural and Food Engineering
80 B5722648 นายอวิรุทธ์ คุ้มพงษ์  IE
81 B5909551 นายจอมพล บุตรดา  CE
82 B5905706 นางสาวตวงรัตน์ โพธิ์ศรีขาม  Geological Engineering
83 B5914937 นางสาวสุภิตา ดียิ่ง  Geological Engineering
84 B5905362 นายอดิสรณ์ คล้ายนุช  Geological Engineering
85 B6006105 นางสาวสุพิชญา ชาติชำนิ  CERAMIC ENGINEERING
86 B6003081 นายวีระชัย อรรคสังข์  CERAMIC ENGINEERING
87 B6003630 นายรัชกฤษณ์ บุตรศรี  CERAMIC ENGINEERING
88 B6010898 นางสาวจริญญา พงษ์ศิริรักษ์  TCE
89 B6011116 นางสาวปรียาพร ถิ่นทองหลาง  TCE
90 B6000134 นางสาวณัฐธิดา สุขสาย  TCE
91 B6012205 นางสาวอมรรัตน์ อินเอิบ  TCE
92 B6008871 นางสาวกฤติยาพร บรรลุ  TCE
93 B6016739 นางสาวกุลธนัต บัวกลาง  TCE
94 B6004736 นางสาวสุดารัตน์ จูมแพง  TCE
95 B6007355 นางสาวนฤมล ชลศาลาสินธุ์  TCE
96 B6003272 นางสาวทิวาพร ศรีหาบุญทัน  TCE
97 B6002398 นายธนพล ถิ่นขาม  TCE
98 B6000875 นายอภิวัฒน์ กลอนจะโปะ  TCE
99 B6000110 นายธนภัทร เพียซ้าย  TCE
100 B6016029 นายอรรถชัย ประสพโชค  TCE
101 B6003302 นายอภิสิทธิ์ แก้วหล้า  TCE
102 B6009366 นายกิตติภณ ศรีสุพรรณราช  TCE
103 B6016852 นายภาติยะ เเพงลม  TCE
104 B6007713 นายจิระพงศ์ สุภาผล  TCE
105 B6001155 นายอภิสิทธิ์ มูลสง่า  TCE
106 B6004507 นายณฐนนท์ เมืองโคตร  TCE
107 B6011048 นางสาวช่อทิพย์ พรหมรักษา  ChemE
108 B6002039 นางสาวประภัสสร ศรีบัวโรย  ChemE
109 B6004743 นางสาวศิริวิภา คำพิลา  ChemE
110 B6010638 นางสาวศุนิษา ปะจินัง  ChemE
111 B6020903 นางสาวพรพิมล เกตุสระน้อย  ChemE
112 B6003128 นางสาวอัยรดา จันทร์สุพันธ์  ChemE
113 B6000066 นางสาวนัยพร วัฒนกูล  ChemE
114 B6000547 นายปิยะลาภ คำรัง  ChemE
115 B6000073 นายวรากร ป้องกลาง  ChemE
116 B6016470 นายธวัชชัย อิ่มสมบัติ  ChemE
117 B6025809 นายพงศธร ทองนุ่ม  ChemE
118 B6003555 นางสาวธนัชชา ยาวิละ  ME
119 B6001513 นางสาวสรินญา สิรยานันท์  ME
120 B6003661 นางสาวณัฐภรณ์ สุขปัน  ME
121 B6010607 นางสาวลาวัล อุดเมืองเพีย  ME
122 B6018672 นางสาวปริยกร คำงาม  ME
123 B6001148 นางสาวประวีณา พรดอน  ME
124 B6002374 นางสาวณัฐนรีย์ ศรีจันทร์  ME
125 B6002503 นางสาวณิชารัตน์ บัวนวน  ME
126 B6005887 นางสาวทิพย์ตะวัน คำฤทธิ์  ME
127 B6000097 นายศุภกิตติ์ สุภักดี  ME
128 B6000080 นายธันยบูรณ์ ทุนทวีศีลศักดิ์  ME
129 B6003845 นายศราวุฒิ ยิ้มจันทร์  ME
130 B6002589 นายธิติวุฒิ กษมาวุฒิ  ME
131 B6016494 นายภาณุพงศ์ รัตนรักษ์วาณิช  ME
132 B6004835 นายชยุต กุลนา  ME
133 B6016081 นายรามัญ นันท์เมือง  ME
134 B6002794 นายภานุพงศ์ รู้จิตร  ME
135 B6002602 นายนิติพงษ์ โคตรสูงเนิน  ME
136 B6000103 นายปฏิภาณ ด้านวังขวา  ME
137 B6003623 นายแสน กุดสงค์  ME
138 B6000332 นางสาวเบญญาภา พลจันทึก  Automotive Engineering
139 B6001629 นางสาวบุษกร นามรินทร์  Automotive Engineering
140 B6007393 นางสาวอรวรรณ สิงห์ซอม  Automotive Engineering
141 B6004699 นางสาวธันยพร ทองเมือง  Automotive Engineering
142 B6001063 นายอิทธิฤทธิ์ จงอ่อนกลาง  Automotive Engineering
143 B6003333 นายชินดนัย ทองเหมือน  Automotive Engineering
144 B6002459 นายรฌกร แสงศุภกุล  Automotive Engineering
145 B6000349 นายอภิวัฒน์ แซ่มัว  Automotive Engineering
146 B6011482 นายอมรินทร์ เชื้อมาก  Automotive Engineering
147 B6001582 นายพีรพงษ์ เฝ้าเวียงคำ  Automotive Engineering
148 B6001056 นายชวัลวิทย์ ทุรันไธสง  Automotive Engineering
149 B6004194 นายศรัณย์ นครสวรรค์  Automotive Engineering
150 B6011857 นายธาดา คำภักดี  Automotive Engineering
151 B6013387 นายวิชญ์ อึ้งธนไพศาล  Automotive Engineering
152 B6002954 นายยศพัฒน์ พวงมาลี  Automotive Engineering
153 B6017545 นายรัฐพงศ์ อุดมทรัพย์  Automotive Engineering
154 B6002015 นายชัชวาล กุลโคตร  Automotive Engineering
155 B6004996 นายอนุชา นครังสุ  Automotive Engineering
156 B6020095 นางสาวสิริจิรัญญา วสุวิภา  AERONAUTICAL ENGINEERING
157 B6011123 นางสาวจันทกานต์ จันทร์แจ้ง  AERONAUTICAL ENGINEERING
158 B6000707 นางสาวทิพยรัตน์ นามวงศ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
159 B6002596 นางสาวดวงหทัย แตงกระโทก  AERONAUTICAL ENGINEERING
160 B6000738 นางสาวทอรีน เทพเสนา  AERONAUTICAL ENGINEERING
161 B6000691 นายจีรนันท์ชัย ศรีทับ  AERONAUTICAL ENGINEERING
162 B6018276 นายภูวนาถ พานิชโยทัย  AERONAUTICAL ENGINEERING
163 B6004118 นายพงชธร อุปสาร  AERONAUTICAL ENGINEERING
164 B6004590 นายสหรัฐ สุระปัญญา  AERONAUTICAL ENGINEERING
165 B6000356 นายธิติวุฒิ สถาพรบำรุงเผ่า  AERONAUTICAL ENGINEERING
166 B6004187 นายสุทธิศักดิ์ จิลละธาน  AERONAUTICAL ENGINEERING
167 B6011062 นายปภพ จินวงษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
168 B6003029 นายสุทธวีร์ ฉัตรพัฒนศิริ  AERONAUTICAL ENGINEERING
169 B6017651 นายคมชาญ รามฤทธิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
170 B6000363 นายอุทัย พันธเสน  AERONAUTICAL ENGINEERING
171 B6000677 นายณัฐชนน สุวิทวัส  AERONAUTICAL ENGINEERING
172 B6025151 นายจักรภัทร เวทศิลป์  AERONAUTICAL ENGINEERING
173 B6000370 นายกฤติน วิศิษฏ์ชีวิน  AERONAUTICAL ENGINEERING
174 B6009878 นางสาวสิริมา ขันแก้ว  Electronic Engineering
175 B6014971 นางสาวอารญา เกิดมงคล  Electronic Engineering
176 B6013486 นางสาวบุญสิตา สิงห์วี  Electronic Engineering
177 B6002466 นางสาวดาวดวงจันทร์ ชั้นบุญ  Electronic Engineering
178 B6000288 นางสาวนภัสกร รุ่งเเสง  Electronic Engineering
179 B6002701 นางสาวปุณยาพร กลิ่นอุดม  Electronic Engineering
180 B6004224 นายภูริช พิพัฒน์ธรรมคุณ  Electronic Engineering
181 B6004439 นายนิติพล ดอนมงคุณ  Electronic Engineering
182 B6004033 นายณภัทรชนก แสนแก้ว  Electronic Engineering
183 B6009540 นายณัฐพงษ์ ตันสอน  Electronic Engineering
184 B6024932 นายณัฐกฤษฎ์ ชะโยจะ  Electronic Engineering
185 B6001322 นางสาวอรวรรณ เก่าพิมาย  PE
186 B6025144 นางสาวนุจรี หล้าปวงคำ  PE
187 B6003890 นางสาวรุ่งธิวา ทุมโส  PE
188 B6000608 นายศุภณัฐ บุญประเสริฐ  PE
189 B6003357 นางสาวเบญจวรรณ งอนรถ  EE
190 B6012953 นางสาวกฤตยพร ผลิพิมาย  EE
191 B6013943 นางสาวลาวัณย์ รังศรี  EE
192 B6014773 นางสาวนฤมล กมลภพ  EE
193 B6029722 นางสาวฐิติยา อุดมสุข  EE
194 B6020378 นายฉัตรพงศ์ เจริญสันธิ์  EE
195 B6000622 นายภานุวัฒน์ แข็งแรง  EE
196 B6001599 นายธนกร วงศ์สุวพิชญ์  EE
197 B6001964 นายธนภัทร ประสพบุญ  EE
198 B6000912 นายวรัญญู สารพันธ์  EE
199 B6003869 นายชาตรี ต้องกระโทก  EE
200 B6012816 นายธีรวัจน์ เพชรศรีกาญจน์  EE
201 B6003319 นายชินกฤต ระวาดชิต  EE
202 B6008475 นายนครินทร์ แถลงกลาง  EE
203 B6007522 นายนนทพัทธ์ ภิญโญธรรมากร  EE
204 B6002817 นายโชติพงษ์ สดขุนเณร  EE
205 B6004637 นายกิตติกร จันทร์นวล  EE
206 B6008147 นายเกียรติศักดิ์ ปิดตาทะสา  EE
207 B6003616 นายนนทพัทธ์ กุณา  EE
208 B6026318 นายภาคิน อินทร์เจริญ  EE
209 B6002824 นายนภดล สวยประดิษฐ์รัตน์  EE
210 B6016005 นายนราวุฒิ กันชาติ  EE
211 B6000523 นายสิทธิพล นอกไธสง  EE
212 B6001438 นายพีรพัฒน์ เภรี  EE
213 B6000615 นายสุกฤษฎิ์ จิตร์โคกกรวด  EE
214 B6001179 นายทัตเทพ เอกทินวัฒน์  EE
215 B6002107 นางสาวยุพิน แป้นแก้ว  Metallurgical Engineering
216 B6028992 นางสาวพรธิดา พันเนียม  Metallurgical Engineering
217 B6027322 นายสุขศิริ เสมอเหมือน  Metallurgical Engineering
218 B6001551 นายศาสตภัค รัตนวัน  Metallurgical Engineering
219 B6000257 นางสาวภูษณิศา สิริวิบูลย์  Environmental Engineering
220 B6000271 นางสาวกมลวรรณ เกตุสระน้อย  Environmental Engineering
221 B6000264 นายชัชพงศ์ ชะอุ้มผล  Environmental Engineering
222 B6000653 นายยุทธศักดิ์ ทุ่งนา  Environmental Engineering
223 B6001919 นายวีระ บัวชุม  Environmental Engineering
224 B6024062 นายธนากร เผ่าทัพ  Environmental Engineering
225 B6002329 นายพงศภัค สรรพประเสริฐ  Environmental Engineering
226 B6009861 นางสาวกัญญาณี ระเบียบโพธิ์  IE
227 B6000295 นางสาวปิยธิดา พินิจพงษ์  IE
228 B6004064 นางสาวกมลมณี สุขใส  IE
229 B6000660 นางสาวสุธิตา เป็นซอ  IE
230 B6000493 นางสาวอมรรัตน์ ล้ำเลิศสุวรรณ  IE
231 B6002732 นางสาวทักษิณา ธีรเดชาภพ  IE
232 B6001636 นางสาวปิยาพร พรมสาเพ็ชร  IE
233 B6012410 นางสาวทอฝัน พรมงาม  IE
234 B6003104 นางสาวปาริฉัตร คมขำ  IE
235 B6017408 นางสาวกรกมล รสหวาน  IE
236 B6024697 นางสาวธารินี จำปาชื่น  IE
237 B6002114 นางสาวศุภดา แดนงูเหลือม  IE
238 B6002442 นางสาวพิมพ์ประพาย ปานสมัย  IE
239 B6004309 นางสาวเพ็ญทิพา เพ็งศรี  IE
240 B6001827 นางสาวนิดชดา รักษาสมบัติ  IE
241 B6000301 นางสาวพัชริดา นันทะโสภา  IE
242 B6000509 นางสาวสิริลักษณ์ เขียนค้างพลู  IE
243 B6002626 นายกิตติภพ ตัดพุดซา  IE
244 B6002831 นายชัยสิทธิ์ ด้วงกัน  IE
245 B6020477 นายจิรกฤต ทองทา  IE
246 B6003180 นายยุทธนา โนมขุนทด  IE
247 B6000752 นางสาวเพลินพิศ ประทุมฝาง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
248 B6006631 นางสาวสมฤดี ศาลางาม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
249 B6000943 นางสาวฐิติมา พูลเพิ่ม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
250 B6003227 นางสาวจินตนา ติตาระวัฒน์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
251 B6002305 นางสาวณัฐริกา หนูมอ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
252 B6025021 นางสาวพวงเพชร พะพงษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
253 B6003449 นายภาสกร โคตรชมภู  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
254 B6002541 นายชิษณุชา ธนปรัชญ์ธำรง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
255 B6026417 นายเทพทัต นุบาล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
256 B6004019 นางสาววรางคณา สกุลเนตร  Geological Engineering
257 B6002428 นางสาวเบญจมาภรณ์ ทุ่งกลาง  Geological Engineering
258 B6001131 นางสาวภัทรภร คงชายดง  Geological Engineering
259 B6008710 นางสาวอริษา แก่นสาร  Geological Engineering
260 B6006198 นางสาวปิยธิดา แขวนสันเทียะ  Geological Engineering
261 B6003197 นางสาวสุวัจนี จากโคกสูง  Geological Engineering
262 B6003586 นางสาววราลักษณ์ มาตย์ภูธร  Geological Engineering
263 B6002534 นางสาวสุดาพร ใจมนต์  Geological Engineering
264 B6011758 นางสาวพิชญาภา สัจจะเขต  Geological Engineering
265 B6010690 นางสาวนันท์นภัส อุดมโภชน์  Geological Engineering
266 B6001773 นายจิตติพัฒน์ธิติ ไชยมาตย์  Geological Engineering
267 B6019952 นายมนตรี เอื้อกิจ  Geological Engineering
268 B6001070 นายธีรนิตย์ ปัญโญ  Geological Engineering
269 B6018016 นายปณิธาน ชัยวงศ์  Geological Engineering
270 B6006303 นายศุภกฤษฏิ์ จามสิงห์คำ  Geological Engineering
271 B6001957 นางสาวมัลลิกา ไชยมงค์  CE
272 B6019808 นางสาวธมลวรรณ เหมือนกูล  CE
273 B6001889 นางสาวอัญธิกา คิมเม  CE
274 B6004842 นางสาวลัลนา สืบดี  CE
275 B6006938 นางสาวนงเยาว์ อินหนองตาสาม  CE
276 B6008659 นางสาวศุทธินี สุวรรณกลาง  CE
277 B6004422 นางสาวพรนรินทร์ ง้าวบุ่งคล้า  CE
278 B6025106 นายธราธิปบดี ณ หนองคาย  CE
279 B6026721 นายสุประกิต สารรักษ์  CE
280 B6008963 นายยุทธกิจ ยุทธกิจเสรี  CE
281 B6002299 นายปณิธาน ก้อนครบุรี  CE
282 B6001308 นายเกริกเกียรติ บุญธรรม  CE
283 B6002855 นายณัฐดนัย ป้อมบุญมี  CE
284 B6000899 นายณัฐนนท์ ศรีขจร  CE
285 B6010089 นายนันทพงศ์ นากอ  CE
286 B6001087 นายธีรพล ชมชาติ  CE
287 B6002053 นายธีรพล ผลสุวรรณ  CE
288 B6004040 นายศิริศักดิ์ ใจซื่อ  CE
289 B6002497 นายธนาดล บุญปลูก  CE
290 B6002893 นายณัฐวุฒิ บุญสังข์  CE
291 B6011093 นางสาววาสนา บุญรัตน์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
292 B6004316 นางสาวมณีรัตน์ ครองทรัพย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
293 B6004002 นางสาววรวรรณ สุทธศร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
294 B6004514 นางสาวพรพิมล รังษี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
295 B6002619 นายสุดที่รัก ป้องแก้ว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
296 B6003791 นายกฤตเมธ สังข์ทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
297 B6022150 นายธนวินท์ ทิพยธร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
298 B5927401 นายฐิติกร อภิโชติจรัส  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
299 B5910090 นางสาวศิริรัตน์ ม่วงจั่น  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
300 B6003470 นางสาวจิราพร น่วมสิริ  N/A
301 B6020743 นางสาวอาทิตยา บุราคร  N/A
302 B6007584 นางสาวณัฏกมล จุนถิระพงศ์  N/A
303 B6002916 นางสาวปิยะธิดา กงนาง  N/A
304 B6004866 นายสรวิชญ์ ศรีวิสุทธิ์  N/A
305 B6002084 นายอภิศักดิ์ เดชไธสง  TCE
306 B6004231 นายธนกร เข็มทอง  N/A
307 B6010676 นายอาริก คงสัตย์  N/A
308 B6001094 นายธนวัติ เพชรล้อม  N/A
309 B5809226 นางสาวณัฐกิจ ศิลลา  PE
310 B6003883 นายพีระพล สุดหล้า  N/A
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.