รายชื่อนศ.
รายวิชา202211 : THINKING FOR DEVELOPMENT
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ 
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B5980802 นายพชรพล มุกดาสนิท  MATHEMATICS (Honors Program)10
2 B5980673 นายสุรศักดิ์ แจ่มสีดา  MATHEMATICS10
3 B5980253 นางสาวทัศน์ศิริ พันศรีเลา  SPORTS SCIENCE10
4 B5980505 นางสาวอัยยดา หน่ายคอน  SPORTS SCIENCE10
5 B5980031 นางสาวจุฑาพร ประเสริฐศรี  SPORTS SCIENCE10
6 B5980222 นางสาวคุณิตา วิริยาภิรมย์  SPORTS SCIENCE10
7 B5980529 นางสาววริศรา ปาละ  SPORTS SCIENCE10
8 B5980284 นางสาวมัลลิกา สุขยานุดิษฐ  SPORTS SCIENCE10
9 B5980932 นางสาววัชราภรณ์ เสียงดี  SPORTS SCIENCE10
10 B5980154 นางสาวพรชนิตร์ ศรีธรรมราช  SPORTS SCIENCE10
11 B5980567 นางสาวณัฐพร จันทะคัด  SPORTS SCIENCE10
12 B5980741 นางสาวรพีพรรณ เบ็ญจพรเลิศ  SPORTS SCIENCE10
13 B5980062 นางสาวสิตานัน ทวีทรัพย์  SPORTS SCIENCE10
14 B5980178 นางสาวปรียาภรณ์ ชุ่มกลาง  SPORTS SCIENCE10
15 B5980468 นางสาวสำราญ จินดาศรี  SPORTS SCIENCE10
16 B5981090 นางสาวแสงส่องทอง จันทรโณทัย  SPORTS SCIENCE10
17 B5980086 นางสาวพัชราภรณ์ นัยวิรัตน์  SPORTS SCIENCE10
18 B5980338 นางสาวปิยะนุช ชูราษี  SPORTS SCIENCE10
19 B5980307 นางสาวพรรณี หอมดวง  SPORTS SCIENCE10
20 B5980116 นางสาวเพ็ญผกา พินิจวงษ์  SPORTS SCIENCE10
21 B5980208 นางสาวขนิษฐา เพียรขุนทด  SPORTS SCIENCE10
22 B5980093 นางสาวนิตยา มาโสมพันธ์  SPORTS SCIENCE10
23 B5980130 นางสาวคุณัญญา สินมะเริง  SPORTS SCIENCE10
24 B5980123 นางสาวเพ็ญนภา พินิจวงษ์  SPORTS SCIENCE10
25 B5980383 นางสาวเพ็ญนภา ก้อเมืองน้อย  SPORTS SCIENCE10
26 B5980451 นางสาวศศิธร วรวงษ์  SPORTS SCIENCE10
27 B5980192 นางสาวปลายฟ้า ปานแก้ว  SPORTS SCIENCE10
28 B5980475 นางสาวชลธิชา มีเพชร  SPORTS SCIENCE10
29 B5980581 นางสาวกนิษฐา พรหมสิงห์  SPORTS SCIENCE10
30 B5980048 นายณัฐพงศ์ ศิวิลัย  SPORTS SCIENCE10
31 B5980956 นายอภิธน ครองธรรม  SPORTS SCIENCE10
32 B5980246 นายพิสิทธิ์ ราชวัฒน์  SPORTS SCIENCE10
33 B5980437 นายกฤษณะ พรมเสนสา  SPORTS SCIENCE10
34 B5980321 นายชาติชาย กายากุล  SPORTS SCIENCE10
35 B5981076 นายกิตติภูมิ แขกช้อย  SPORTS SCIENCE10
36 B5980628 นายพงศกร พรรณขาม  SPORTS SCIENCE10
37 B5980017 นายวชิระ พรมทันใจ  SPORTS SCIENCE10
38 B5980277 นายวิริยะ แสนคำ  SPORTS SCIENCE10
39 B5980611 นายสันติสุข อย่างบุญ  SPORTS SCIENCE10
40 B5980260 นายกฤษตะวัน บุษบงก์  SPORTS SCIENCE10
41 B5980406 นายกฤษฎา พรมชัย  SPORTS SCIENCE10
42 B5980055 นายเกียรติศักดิ์ คงสนิท  SPORTS SCIENCE10
43 B5980536 นายพงศกร วรรธนสังข์พร  SPORTS SCIENCE10
44 B5980291 นายกฤษฎา ดวงกระโทก  SPORTS SCIENCE10
45 B5980314 นายวิษณุ ศรีจันทร์ดี  SPORTS SCIENCE10
46 B5980543 นายจิรายุส ครุฑใจกล้า  SPORTS SCIENCE10
47 B5980161 นายเมธกานต์ สวัสดี  SPORTS SCIENCE10
48 B5980550 นายนนทวัฒน์ ราคาแก้ว  SPORTS SCIENCE10
49 B5980604 นายปรเมศวร์ ศรีมงคล  SPORTS SCIENCE10
50 B5980369 นายเตชิต สระคำจันทร์  SPORTS SCIENCE10
51 B5980376 นายทรงพล ศรีสวัสดิ์  SPORTS SCIENCE10
52 B5980215 นายจิรวัฒน์ วิชัยยา  SPORTS SCIENCE10
53 B5980239 นายณัฐวุฒิ กร่ำเจริญ  SPORTS SCIENCE10
54 B5980079 นายพัฒนพงศ์ บุญอุ้ม  SPORTS SCIENCE10
55 B5980512 นายชนพิพัฒน์ สารา  SPORTS SCIENCE10
56 B5881079 นายฌานินทร์ อัมรินทร์  SPORTS SCIENCE10
57 B5980024 นายสิทธิพล เรืองชัย  SPORTS SCIENCE10
58 B5780471 นายจิรพงศ์ เก็บสำโรง  SPORTS SCIENCE10
59 B5980413 นายภัทรชัย ภู่สุข  SPORTS SCIENCE10
60 B5980833 นางสาวประภาพิชญ์ ชุติมันตานนท์  MATHEMATICS10
61 B5980697 นางสาวณัฐสุดา เพ็ญพงษ์  MATHEMATICS10
62 B5980680 นายอำพล เกลียรัมย์  MATHEMATICS (Honors Program)10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
63 B5870110 นางสาวกมลวรรณ อุยโต  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
64 B5874613 นางสาวบุญญรักษ์ พยุหไพศาล  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
65 B5870042 นางสาวธนัญญา ฉิมจารย์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
66 B5872336 นางสาวภาวินี ศรีมูล  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
67 B5874330 นางสาวชัชฎา กุลกิตติ์เตชากร  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
68 B5872800 นางสาวศิลามณี บุญเลิศพาณิชย์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
69 B5872831 นางสาวกาญจนาพร พวงมาลี  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
70 B5872725 นางสาวรุ่งทิพย์ เลาวิวัฒน์กุล  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
71 B5874415 นางสาวธนาวดี บุญทำ  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
72 B5872756 นางสาวดารุณี เจริญศิริมณี  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
73 B5872848 นางสาวชญานี รักการพาณิชย์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
74 B5872466 นางสาวเกศรินทร์ ขานไชย  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
75 B5872084 นางสาวสุนิตา เจริญกลาง  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
76 B5874545 นางสาวหยาดฤดี สุขเสถียร  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
77 B5874484 นางสาวธัญวรัตน์ วัดอิ่ม  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
78 B5872503 นางสาวณัฐสิรี เรืองพัฒนา  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
79 B5870035 นางสาวสุปาณี ถาสอสุด  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
80 B5872022 นายพชร จันทโยธา  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
81 B5872794 นายรณชิต นาคน้อย  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
82 B5872145 นายธนโชค คิดชวาลกุล  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
83 B5874378 นายสารัช เมืองหมุด  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
84 B5872596 นายอภิสิทธิ์ กออ่อน  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
85 B5872534 นายศราวุฒิ สังข์จะโปะ  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
86 B5874385 นางสาวธนพร เพียรทำ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
87 B5873371 นางสาวสายฝน คงนอก  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
88 B5872305 นางสาวนิภาวรรณ ขันตรีจิตร  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
89 B5872824 นางสาวอารีรัตน์ ศาร์ทรัตน์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
90 B5872220 นางสาวกัญญารัตน์ เกตุชาติ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
91 B5873296 นางสาวสุภาวดี ปันยาง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
92 B5872602 นางสาวพรพิมล หนูเทศ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
93 B5872978 นางสาวภัทราพร ฉายะโอภาส  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
94 B5874286 นางสาวนฤมล กันโพธิ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
95 B5872442 นางสาวจันทร์ทิพย์ คีรีตระกูล  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
96 B5874538 นางสาวนฤพัฏฐ์ ปพลณัฏฐพร  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
97 B5874231 นางสาวทิพาวรรณ จำนงค์นอก  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
98 B5872688 นางสาวสุนันท์ พอวังดอน  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
99 B5872060 นางสาวดารารัตน์ สุนประโคน  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
100 B5872299 นางสาวเจระภา ประทุม  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
101 B5872213 นางสาวภัคศุภางค์ ศรีสวัสดิ์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
102 B5872329 นางสาวปทิตตา จุไรวรรณสุทธิ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
103 B5872008 นางสาวพรพิมล เสนานอก  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
104 B5870066 นางสาววรวรรณ บัวรอด  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
105 B5872589 นางสาวสาริญา ผักกระโทก  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
106 B5874262 นางสาววลัยกร บุญเกษมสิน  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
107 B5874347 นางสาวสหฤทัย แย้มพุชชงค์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
108 B5872039 นางสาวอภิชญา คำนึง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
109 B5872091 นางสาวนรีรัตน์ ประภาสัย  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
110 B5874279 นางสาวศรัณยา สังฆะมณี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
111 B5872510 นางสาวณิกษา สิริโสภณกูล  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
112 B5872664 นางสาวศิริลักษณ์ ชโลธร  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
113 B5872626 นางสาวภาวินี นึกมั่น  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
114 B5874309 นางสาวจารุจิรัฐ สารีมูล  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
115 B5874569 นางสาวพิชามญชุ์ คู่ตระกูล  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
116 B5872718 นางสาวปิยะฉัตร อินทรนัฎ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
117 B5874552 นางสาววริศรา แชจอหอ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
118 B5873357 นางสาวระวีวรรณ โชคเฉลิมวงศ์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
119 B5872916 นางสาวกฤติยา มั่งมูล  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
120 B5872930 นางสาววรรณพร พยัคฆ์เกษม  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
121 B5870080 นางสาวสุนารี สีหลวงเพ็ชร  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
122 B5872855 นางสาวสุพรรษา วงษา  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
123 B5872640 นางสาววนิดา หอมขจร  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
124 B5872183 นางสาวพงศ์ภรณ์ ทนผักแว่น  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
125 B5872770 นางสาวจตุพร รัตนะเหลี่ยม  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
126 B5873388 นางสาวสุนันทา ปัดทุมมา  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
127 B5873395 นางสาวนพมาศ หาญศรี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
128 B5873111 นางสาวพิยดา วงค์ไชยยา  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
129 B5872732 นางสาวศลินนา คิดกล้า  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
130 B5872886 นางสาวเจษฎารัตน์ มีเพียร  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
131 B5872817 นางสาวพรฑิตา เทียมทอง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
132 B5872619 นางสาวธนัญญา เชื้อบัณฑิต  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
133 B5872374 นางสาวพิชชาพร ชำนาญกิจ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
134 B5872107 นางสาวจิดาภา คำปันแปง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
135 B5872923 นางสาวสุภัสสรา ณัฎฐประเสริฐ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
136 B5874248 นางสาวแสงอรุณ ศรีสูงเนิน  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
137 B5873050 นางสาวปีกาญจน์ จรูญเวชกุล  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
138 B5872947 นางสาวศรัณย์พร แถวไธสง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
139 B5872077 นางสาวปานทิพย์ กล่อมไธสง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
140 B5872312 นางสาวมลธิรา อาจบุรายณ์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
141 B5873364 นายจักรกฤษ ศรีนอก  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
142 B5872152 นายสุทธิชัย นาอุดม  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
143 B5874255 นายชัชวาลย์ พันธุ์เพ็ง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
144 B5873272 นายพงศ์เพชร เสาะหาได้  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
145 B5872763 นายธนธรณ์ ชาญยุทธการ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
146 B5872190 นายนนทวัฒน์ ภิลัยวัลย์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
147 B5872558 นายธวัชชัย นาชัยพลอย  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
148 B5873173 นายพัลลพ ดุงสูงเนิน  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
149 B5873104 นางสาวประภัสสร จิตติธรรมวัฒน์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
150 B5871780 นางสาวปริยากร จันทรานนท์  INFORMATION SCIENCE10
151 B5771967 นายธนยส คูณศรีสุข  INFORMATION SCIENCE10
152 B5871360 นางสาวปริยกร เสือทะเล  INFORMATION SCIENCE10
153 B5871711 นายพีรพล มณีโชติ  INFORMATION SCIENCE10
154 B5577538 นายกษิดิศ ผายสระน้อย  INFORMATION SCIENCE10
155 B5871766 นายปฏิภาณ วิสุทธิ  INFORMATION SCIENCE10
156 B5871186 นายเสฎฐวุฒิ นรสาร  INFORMATION SCIENCE10
157 B5871278 นายภัทรพงษ์ พิศเพ็ง  INFORMATION SCIENCE10
158 B5874576 นางสาวรณิดา ไชยสิทธิ์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
159 B5872237 นางสาววีร์สุดา กะการดี  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
160 B5872046 นางสาวรัตนากรณ์ บุญทา  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
161 B5872114 นางสาวขวัญฤทัย อุ่นใจ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
162 B5873159 นางสาวมัณฑนา คะเชนชาติ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
163 B5872701 นางสาวนภิสรา พิษสุวรรณ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
164 B5872268 นางสาวศศินา แก้วจินดา  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
165 B5874439 นางสาวศรุตยา บัวบูชา  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
166 B5874453 นางสาวแวววิไล เครื่องพาที  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
167 B5872473 นางสาวลัดดาวัลย์ ปัตถานะ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
168 B5873029 นางสาวสุไพรินทร์ แน่นอุดร  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
169 B5872121 นางสาววรินทร พุ่มพวง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
170 B5873135 นางสาวเกวลี บาตรโพธิ์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
171 B5873081 นางสาวธัญลักษณ์ บุญราช  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
172 B5872459 นางสาวเพ็ญพิชญา จิรเศวตไพศาล  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
173 B5873326 นางสาวอารีรัตน์ ขอจุลกลาง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
174 B5873234 นางสาวสุพรรษา รัตนอุไร  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
175 B5872565 นางสาวนุชจิตรา สุขสีดา  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
176 B5872275 นางสาวสุมาตรา โพธิ์มะฮาด  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
177 B5872749 นางสาวศิริลักษณ์ ทับทิมธงไชย  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
178 B5873180 นางสาวณัฐกุล บำรุงศิลป์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
179 B5872954 นางสาวทิพวรรณ จิตรคง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
180 B5870059 นางสาวสุจิตตรา ภาศการ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
181 B5872015 นางสาวเมธ์วดี สมพลกรัง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
182 B5872367 นางสาววาสนา ทองอยู่  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
183 B5872206 นางสาวศิวภาณี ศรีผ่องใส  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
184 B5872404 นางสาววิภารัตน์ แสนกล้า  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
185 B5870097 นางสาวฤดีนาฏ จุ้มอังวะ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
186 B5872541 นางสาวบุษกร หนูอุดม  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
187 B5874354 นางสาวชลธิชา โนนทิง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
188 B5870073 นางสาวกิ่งนภา ธีระสว่างกูล  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
189 B5873197 นางสาวสุกัญญา โสดา  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
190 B5873036 นางสาวพิมพ์ณิศา โชคคำสิงห์นอก  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
191 B5872244 นางสาวนภัสสร บัวภา  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
192 B5872343 นางสาวรัตนาภรณ์ คำขาว  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
193 B5972104 นางสาวมธุรส แซ่โค้ว  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
194 B5972111 นางสาวสาธิตา ช่วยชู  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
195 B5873227 นางสาวเจตนา แรงเก่ง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
196 B5872695 นายชนินทร์ พวงพันธ์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
197 B5874514 นายต้นน้ำ ดาบชัย  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
198 B5873098 นายนริศชัย ภู่สุด  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
199 B5872992 นายสหรัฐ รันรัตติยา  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
200 B5972180 นายณัฐนันท์ พิเชียรวิไล  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
201 B5971954 นายศุภวัฒน์ พรมศักดิ์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
202 B5872787 นางสาวกุลธิดา เกตุคำ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
203 B5874361 นางสาวดุจณภัทร คงบรรทัด  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
204 B5872633 นางสาวอัณศยา พุทธรักษา  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
205 B5872480 นางสาวนัตติยา โคตรพิมพ์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
206 B5873265 นางสาวอัญญกร โสภณพลารมณ์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
207 B5872527 นางสาวสโรชา วิเชียร  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
208 B5872282 นางสาวสุวิมล สุขสมกิจ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
209 B5874217 นางสาวนริศรา ธนัชกฤษชยา  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
210 B5872572 นางสาววิมลสิริ ขันติวงศ์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
211 B5874521 นางสาวชนิสรา อัจฉริยวรกุล  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
212 B5872961 นางสาวชุติกาญจน์ บัวหลวง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
213 B5874446 นางสาวธัญลักษณ์ ญาณภัทร์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
214 B5750122 นางสาวน้ำเพชร สวัสดิ์พูน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 40
215 B5951161 นางสาวขวัญใจ สานหมวง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
216 B5950270 นางสาวนฤมล สำเนียงเย็น  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
217 B5951062 นางสาวนริศรา โรจน์จำนงค์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
218 B5952205 นางสาวทิภากร เสริมนอก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
219 B5953233 นางสาวสาวิตตรี จันทะนามศรี  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
220 B5951079 นางสาวศิริพร เกิดคำ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
221 B5950393 นางสาวแพรวพลอย ชาลีรักษ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
222 B5951932 นางสาวมาลินี ศรีสวัสดิ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
223 B5950454 นางสาวปณตพร ธีระศรี  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
224 B5951925 นางสาวพรพิมล จรุงจิตอภินันท์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
225 B5952045 นายติณณภพ นุเคราะห์กิจ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
226 B5952106 นายสันติสุข วงษาจันทร์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
227 B5950386 นายจักร์พันธ์ สินสำอางค์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
228 B5952250 นายอภิเดช ธนปัญญวัฒน์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
229 B5951840 นายอัษดิน นันทษิณาชาติ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
230 B5852444 นางสาวปริญญ์ธิดา พรมกมล  FOOD TECHNOLOGY10
231 B5854219 นางสาวนัทชา ชมเผ่า  FOOD TECHNOLOGY10
232 B5754106 นางสาวอารีญา กำจัด  FOOD TECHNOLOGY10
233 B5852437 นางสาวฐิติมน แซ่เตียว  FOOD TECHNOLOGY10
234 B5852130 นางสาวพิชญา บุตรดี  FOOD TECHNOLOGY10
235 B5852598 นางสาวธันญภรณ์ จ้อยพจน์  FOOD TECHNOLOGY10
236 B5752188 นางสาววิไลลักษณ์ นามใหม่  FOOD TECHNOLOGY10
237 B5852581 นางสาวศิริรัตน์ พันธ์ศรีสุวรรณ  FOOD TECHNOLOGY10
238 B5852222 นางสาวสุภัชชา เพียรค้า  FOOD TECHNOLOGY10
239 B5852123 นายวัชรพล ไชยภา  FOOD TECHNOLOGY10
240 B5851942 นางสาวปิยรัฏ พงศ์อุดม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
241 B5851881 นางสาวลัดดาวัลย์ แสนมี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
242 B5816309 นางสาวจิตกุล ป.นุกูล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
243 B5950423 นางสาวกนิษฐา เงาแก้ว  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
244 B5951772 นางสาวปฐมาวดี ประดับวัน  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
245 B5951055 นางสาววิราวรรณ หร่ายขุนทด  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
246 B5952069 นางสาวสุรีพร ดีสูงเนิน  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
247 B5950478 นางสาวสโรชา เสลาหอม  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
248 B5951185 นางสาวปิยะฉัตร ตุ้มอ่อน  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
249 B5952113 นางสาวขวัญจิตร์ รอดพร  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
250 B5950485 นางสาวสุกัญญา สุทนต์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
251 B5951048 นางสาวกัณฐภรณ์ ศรีบูรมย์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
252 B5951949 นางสาวดวงหทัย ไตรสุนทร  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
253 B5950379 นางสาวศิริรัตน์ สุรารักษ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
254 B5951178 นางสาวฤทัยทิพย์ พรมยกบัตร  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
255 B5952144 นางสาวพรทิพย์ นรินนอก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
256 B5952236 นางสาวอรนิช ตระกูลพงษ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
257 B5950348 นางสาวสุทธิตา มีสัตย์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
258 B5951789 นางสาววรินทร มุ่งชัยภูมิ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
259 B5951109 นางสาวสุดารัตน์ กัวะขุนทด  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
260 B5952182 นางสาวรัตติยากร ขันธิโชติ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
261 B5950324 นางสาววรินยุพา เปลี่ยนทันผล  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
262 B5951963 นางสาวจริยา สุระขุนทด  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
263 B5950256 นางสาววรรณพร กวดสำโรง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
264 B5953240 นางสาวปุณยนุช วุฒิเจริญ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
265 B5950447 นางสาวภัทรวดี โองอินทร์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
266 B5950287 นางสาวสุดารัตน์ คมพุดซา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
267 B5950317 นางสาวระพีพรรณ กีขุนทด  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
268 B5952281 นางสาววีรดา มีทิพย์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
269 B5951154 นางสาวกุลธิดา ชนชี  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
270 B5952175 นางสาวโชติกา แซ่โค้ว  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
271 B5950294 นางสาวรัตนาภรณ์ ชุมไธสง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
272 B5951123 นายฐาปกรณ์ ชุมศรี  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
273 B5952274 นายธนทัต เทียบชิง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
274 B5951338 นายสิทธิพงษ์ รักงาม  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
275 B5950355 นายณัฐวัฒน์ ม่วงวิเศษ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
276 B5951024 นายต้นตระกูล โจระสา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
277 B5950331 นายธีรพันธุ์ คำค้อม  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
278 B5950416 นายพิชิตพล ลือศิริ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
279 B5953424 นายกมลพรต สุจริตตานันท์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
280 B5952243 นางสาวเมษานี แก้วบวร  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
281 B5950942 นางสาวชนกนันท์ คำอุ่น  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
282 B5952090 นางสาวฐิติรัตน์ สังข์จันทึก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
283 B5950362 นางสาวฐาปนีย์ ประเสริฐศรี  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
284 B5951888 นางสาวกนกวรรณ พุทธจักร์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
285 B5951857 นางสาวนวลละออ งามเมืองปัก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
286 B5950409 นางสาวนันท์นภัส เหมแก้ว  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
287 B5951017 นางสาวรวินท์นิภา แบขุนทด  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
288 B5951871 นางสาวจาริยา ติดมา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
289 B5950263 นางสาวมะปราง น่านมูล  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
290 B5951895 นางสาวศดานันท์ สีดำ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
291 B5951086 นางสาวศิริพร ภู่ระหงษ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
292 B5950300 นางสาวชุติพร แก้วอินทร์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
293 B5920945 นางสาวศิริวัฒนา มากชุมแสง  ChemE60
294 B5703159 นายเวชวิชช จุฑางกูร  CPE40
295 B5622764 นายอานนท์ ทับน้อย  CE40
296 B5718498 นายปริพัตร เจริญกิจภัณฑ์  IE40
297 B5714834 นางสาววิพาดา อุปมา  ChemE40
298 B5823901 นางสาวจิรณา คงถือมั่น  ChemE10
299 B5702503 นางสาวธยาน์ กิติสกนธ์  CME10
300 B5901357 นางสาวรัตติยาพร เสนางค์  CME10
301 B5713776 นางสาวอรอนงค์ ร่องวารี  CME10
302 B5708758 นางสาวอัญชริกา อรรคโยธิน  CME10
303 B5713295 นางสาวอภิญญา ทองสุข  PE10
304 B5717293 นางสาวกฤตยา สุภัควณิชย์  PE10
305 B5717101 นางสาวศิริลักษณ์ บัวหลวง  PE10
306 B5824212 นางสาวสาธินี ธนาวุธิไกร  CPE10
307 B5811991 นางสาวธารารัตน์ คำสีแก้ว  CPE10
308 B5810741 นางสาวกรรณิการ์ สิทธิชัย  CPE10
309 B5812363 นางสาวสิรินญากร ทองดีนอก  CPE10
310 B5716173 นายวชิระ ขวัญใจ  CPE10
311 B5709991 นายไกรวิชญ์ สุดวังยาง  CPE10
312 B5814633 นายณัฐวุฒิ แซ่ลิ้ม  CPE10
313 B5714704 นายจิรทีปต์ โคตะ  CPE10
314 B5803569 นายทวี ฐินใหม่  CPE10
315 B5813568 นายอัครพงษ์ คำทะเนตร  CPE10
316 B5815074 นายอนุพงษ์ ชัยสวรรค์  CPE10
317 B5813575 นายอิฮซัน สือเเต  CPE10
318 B5927784 นายอนัตพล ทองชำนาญ  CPE10
319 B5716135 นายจักรกริช สายธนู  CPE10
320 B5919345 นางสาวจิรนุช รักการ  Metallurgical Engineering10
321 B5919208 นางสาวศุภิสรา บัวสกุล  Metallurgical Engineering10
322 B5902019 นางสาวชลิตา หงส์คำภา  Metallurgical Engineering10
323 B5811977 นางสาวนุชรินทร์ สายยนต์  Metallurgical Engineering10
324 B5910199 นายธนากรณ์ หลาบเย็น  Metallurgical Engineering10
325 B5810543 นายพงศธร วรรณกุล  Metallurgical Engineering10
326 B5904495 นายปรัชญา กาวิชัยเป็ง  Metallurgical Engineering10
327 B5805235 นายสราวุธ ทองจันทนาม  Metallurgical Engineering10
328 B5900183 นายพงศ์เทพ แสงสุวรรณ์  Metallurgical Engineering10
329 B5916009 นายสิทธิชัย สิงห์ลอ  Metallurgical Engineering10
330 B5919369 นายนัชถชา สายรักษา  Metallurgical Engineering10
331 B5619078 นายวชิรพงศ์ นนทะวงษ์  Metallurgical Engineering10
332 B5808830 นายภัทรกร ดิลกลาภ  Metallurgical Engineering10
333 B5914678 นายพันธกานต์ ฉวยกระโทก  Metallurgical Engineering10
334 B5802395 นายภาณุพงศ์ พัดชีวา  Metallurgical Engineering10
335 B5812677 นายปณิธาน โปร่งจันทึก  Metallurgical Engineering10
336 B5921775 นายกษิดินทร์ จงศักดิ์สวัสดิ์  Metallurgical Engineering10
337 B5707416 นางสาวสุนิสา ดาฉาว  Environmental Engineering10
338 B5801480 นางสาวสุภัสสรา เกตุศักดิ์  Environmental Engineering10
339 B5706464 นางสาวกุหลาบ ชมภูโคตร  Environmental Engineering10
340 B5703852 นางสาวรัชฎาภรณ์ ท้องโคกสูง  Environmental Engineering10
341 B5827947 นายพัฒนา ยุวบุตร  Environmental Engineering10
342 B5621378 นายสุเมธ พิมพ์ปรุ  Environmental Engineering10
343 B5923618 นางสาวกนิษฐา คชาสัมฤทธิ์  Mechatronics Engineering10
344 B5928446 นางสาวนิชา ทองอ้ม  Mechatronics Engineering10
345 B5926862 นางสาวพลอยไพลิน รองกระโทก  Mechatronics Engineering10
346 B5928590 นางสาวสุภชา สุจันทร์ศรี  Mechatronics Engineering10
347 B5923649 นางสาวสโรชา บุญรอด  Mechatronics Engineering10
348 B5926879 นางสาวศุภรัตน์ บริสุทธิ์  Mechatronics Engineering10
349 B5928781 นางสาวอภิญญา ทอจะโป๊ะ  Mechatronics Engineering10
350 B5926664 นางสาวกมลลักษณ์ ใบโพธิ์  Mechatronics Engineering10
351 B5926886 นางสาวณัฎฐิรา บุญลา  Mechatronics Engineering10
352 B5923724 นางสาวสิริพร มินพิมาย  Mechatronics Engineering10
353 B5923922 นายสุภกิจ กิมิพันธ์  Mechatronics Engineering10
354 B5923632 นายทรงพล แป้นเมือง  Mechatronics Engineering10
355 B5928903 นายอดิเทพ อุตทาพงษ์  Mechatronics Engineering10
356 B5923670 นายเจตนิพัทธ์ จันอ้น  Mechatronics Engineering10
357 B5827039 นายพณัฏฐ์ วัชรสุนทร  Mechatronics Engineering10
358 B5929122 นายภากร สมอคร  Mechatronics Engineering10
359 B5923847 นายปรานต์ ว่าวกลาง  Mechatronics Engineering10
360 B5926732 นายมานะศักดิ์ มากละเอียด  Mechatronics Engineering10
361 B5923557 นายปฏิภาน นิ่มธานี  Mechatronics Engineering10
362 B5929153 นายณัฐติธร เกี้ยวสูงเนิน  Mechatronics Engineering10
363 B5929184 นายวุฒิไกร เมฆแสน  Mechatronics Engineering10
364 B5924004 นายอัครพล ซึมดอน  Mechatronics Engineering10
365 B5923977 นายธนกิจ โยธา  Mechatronics Engineering10
366 B5923823 นายณัฐพล พู่อนันต์  Mechatronics Engineering10
367 B5923502 นายกรรณชัย จันทร์ประสพชัย  Mechatronics Engineering10
368 B5923731 นายเจตสฎิทธิ์ ตรวจงูเหลือม  Mechatronics Engineering10
369 B5923830 นายคณาธิป พวงแก้ว  Mechatronics Engineering10
370 B5822898 นางสาวธัญพร แสงไสว  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
371 B5802722 นางสาวกรกนก ซอสูงเนิน  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
372 B5810093 นางสาวนพวรรณ งามแป้น  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
373 B5709748 นายวรพงศ์ มาลัยทิพย์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
374 B5801282 นายพิทักษ์พงศ์ ผ่องใส  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
375 B5709960 นายอภิศักดิ์ แก้วผม  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
376 B5700769 นายสุรศักดิ์ เมฆศิริวิไล  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
377 B5603794 นางสาวณัฏรดา ทวดอาจ  Agricultural and Food Engineering10
378 B5821792 นางสาววลัยลักษณ์ ศรีพนาสณฑ์  Agricultural and Food Engineering10
379 B5813315 นางสาวสุพัตตรา ดอนอัน  Agricultural and Food Engineering10
380 B5605897 นางสาวจินดารัตน์ มณีรัตน์  Agricultural and Food Engineering10
381 B5809783 นางสาวน้ำฝน จึงเจริญ  Agricultural and Food Engineering10
382 B5603350 นางสาวอภฤดี เจริญสุข  Agricultural and Food Engineering10
383 B5802708 นายอานันต์ กุฎโพธิ์  Agricultural and Food Engineering10
384 B5606221 นายราชันย์ ทองหาร  Agricultural and Food Engineering10
385 B5807352 นายสุธินันท์ สิงคะเวหน  Agricultural and Food Engineering10
386 B5813544 นายชัยชนะ จึงไพศาล  Agricultural and Food Engineering10
387 B5809165 นายศุภชัย เมาตะยา  Agricultural and Food Engineering10
388 B5824441 นายปฐวีร์ สายใจอูป  Agricultural and Food Engineering10
389 B5610228 นางสาวณัฐวดี ฉิมพาลี  Agricultural and Food Engineering10
390 B5813346 นางสาวอุษณี ศรีเมือง  Agricultural and Food Engineering10
391 B5610013 นายกฤษฎางค์ กั้นรั้วกลาง  Agricultural and Food Engineering10
392 B5608508 นายวัชรพล พลศรี  Agricultural and Food Engineering10
393 B5714865 นายจิรศักดิ์ ก้อนคำ  Agricultural and Food Engineering10
394 B5917747 นางสาวสิทธินี สวัสดี  ME10
395 B5917686 นางสาวศุภมาศ ปลงจิตร  ME10
396 B5901203 นางสาวอารยา จินตนากาญจน์  ME10
397 B5907427 นางสาวเนตรนภา สืบวงษ์  ME10
398 B5901715 นางสาวกรรณิการ์ ฤกษ์เกษม  ME10
399 B5911004 นางสาวเมธิยา ลามสีดา  ME10
400 B5907298 นางสาวอภิญญา พูลชู  ME10
401 B5917709 นางสาววริษา บุรัตน์  ME10
402 B5901005 นางสาวปติญญา พิลาศรี  ME10
403 B5901647 นางสาวอารีย์รัตน์ ธนะวงศ์  ME10
404 B5917648 นางสาวอัจฉราภรณ์ ศรีปัญญา  ME10
405 B5903030 นางสาวนทีกานต์ ดีมั่น  ME10
406 B5912186 นางสาวศิริพร เรืองสุขสุด  ME10
407 B5900091 นางสาวแสงดาว มาเขียว  ME10
408 B5900862 นางสาวชยุดา นาละต๊ะ  ME10
409 B5917952 นางสาวศริญญา ฉายาพัฒน์  ME10
410 B5925346 นางสาวนัฐสิกานต์ พรมเพ็ชร  ME10
411 B5913831 นางสาววิรากานต์ โพธิเทพ  ME10
412 B5927418 นางสาวสุทธิดา หงษาคำ  ME10
413 B5917877 นางสาววันวิสาข์ ฤทธิ์สำเร็จ  ME10
414 B5907656 นางสาวสุดารัตน์ ศรีราช  ME10
415 B5922710 นางสาวกานดา ศาตะสมิต  ME10
416 B5919857 นางสาวธัญญาพร เพิ่มสิน  ME10
417 B5901029 นางสาวฐิติพร เมธารัตนกุล  ME10
418 B5902651 นางสาวกุลธิดา คงสกูล  ME10
419 B5917778 นางสาวพรนิภา มะหันต์  ME10
420 B5916139 นางสาวสร้อยสุดา เทียนเงิน  ME10
421 B5802937 นางสาวฐิติดาภรณ์ นิตุธรสวัสดิ์  ME10
422 B5914548 นางสาวอรญาณี สีกวนชา  ME10
423 B5907021 นายเอกนรินทร์ ใจซื่อ  ME10
424 B5924134 นายเปรมศักดิ์ พุ่มพึ่งศรี  ME10
425 B5908226 นายวีระโชค ทีชูมา  ME10
426 B5900497 นายเฉลิมยศ ภูกองไชย  ME10
427 B5925889 นายธีรภัทร์ สีแนม  ME10
428 B5905232 นายศุภกร รังชัยภูมิ  ME10
429 B5905430 นายนนทวัฒน์ ศรีภา  ME10
430 B5911912 นายวงศธร เศวตกุญชร  ME10
431 B5912490 นายทองพูล สุทธิบรรจง  ME10
432 B5917907 นายพงศ์พันธุ์ สีมาวงค์  ME10
433 B5903245 นายคุณาธิป อาจปรุ  ME10
434 B5917679 นายพันธวัช พันชะโก  ME10
435 B5904402 นายพงศกร ธนะศรี  ME10
436 B5917716 นายกฤษณพล อาสะโภ  ME10
437 B5902385 นายรติยุท สุดศาลา  ME10
438 B5917761 นายเจษฎากร ชูแก้ว  ME10
439 B5917860 นายนัทธพงศ์ หวะสุวรรณ  ME10
440 B5904952 นายพงศ์ดนัย แทนนำ  ME10
441 B5920730 นายวรัตถ์ พิภูษณวงศ์  ME10
442 B5917730 นายวิชาวิมล ซอละศรี  ME10
443 B5905683 นายภควัฒน์ ทำของดี  ME10
444 B5910564 นายนิพนธ์ ดอนกระโทก  ME10
445 B5907960 นายชาญวิทย์ ตรีเพชร  ME10
446 B5917792 นายธราเทพ พิบูลย์  ME10
447 B5904662 นายรณกร บุญลอย  ME10
448 B5904617 นายสิทธิพัฒน์ พลชัยแสง  ME10
449 B5909742 นายชัยมงคล ครองสิงห์  ME10
450 B5917655 นายปริญญา โฮ๊ะดี  ME10
451 B5905140 นายปราชญ์ คำรักษ์  ME10
452 B5917969 นายสุทธิวัฒน์ ภิรมยาภรณ์  ME10
453 B5924066 นายฐิติพัฒน์ เนตรแสงศรี  ME10
454 B5908653 นายฐิตินันท์ วรพันธุ์  ME10
455 B5907854 นายสุรศักดิ์ เกษมบุญ  ME10
456 B5922697 นายทินกร เพ็งประโคน  ME10
457 B5917754 นายวัชรินทร์ กงแก้ว  ME10
458 B5909483 นายอัมรินทร์ เวชสาร  ME10
459 B5921256 นายศุภกิจ ถูไกรวงษ์  ME10
460 B5917303 นายอภิชัย ศิริจันทร์  ME10
461 B5921287 นายธนศาสตร์ เจริญเวทย์  ME10
462 B5917921 นายธเนศ สายยศ  ME10
463 B5906383 นายกฤต นวลอินทร์  ME10
464 B5901104 นายนุชา ขาวกิจ  ME10
465 B5901777 นายสิทธิกรณ์ แคนดา  ME10
466 B5904969 นายนิพิฐสิทธิ์ ผลสุข  ME10
467 B5902675 นายณัฐพงษ์ แตงทรัพย์  ME10
468 B5917846 นายกิตติธัช สุวรรณรัตน์  ME10
469 B5911035 นายก้องณธีร์ สืบสุนทร  ME10
470 B5909315 นายวรพล ภูมิชัยสิทธิ์  ME10
471 B5902392 นายพัชรพล ฟอกสันเทียะ  ME10
472 B5919741 นายจิรวัฒน์ ไทยกาญจน์  ME10
473 B5917815 นายสุทธิพงษ์ บุญยศาสตร์  ME10
474 B5907908 นายศิริกิจ เพชรตะกั่ว  ME10
475 B5902262 นายพูลสมบัติ สุวรรณวงค์  ME10
476 B5900824 นายเอกชัย กระเชือมรัมย์  ME10
477 B5917884 นายนนทกร สิงห์เชิดชูวงศ์  ME10
478 B5917839 นายภาสพงศ์ คงประการ  ME10
479 B5900077 นายธนา กล้าถิ่นดง  ME10
480 B5909513 นายธนพล ไชยชนะ  ME10
481 B5917914 นายพีรวิชญ์ ลิไธสง  ME10
482 B5917976 นายอธินาถ ดวงกระโทก  ME10
483 B5917938 นายศักดิ์ชาย อยู่ป่ากลาง  ME10
484 B5920969 นายณัฐชนัย ไสวงาม  ME10
485 B5903948 นายภาณุวัฒน์ นาโสก  ME10
486 B5909469 นายณัฐศักดิ์ สินธุบัว  ME10
487 B5911608 นายณัชพล สุรชัยจรินทร์  ME10
488 B5917785 นายวันชัย ปานรักษา  ME10
489 B5905447 นายธนายุทธ ประทุมแพง  ME10
490 B5924493 นายปฏิภาณ กะตะศิลา  ME10
491 B5905423 นายก้องนที วัฒนานุสิทธิ์  ME10
492 B5911684 นายภูมินท์ หารไชย  ME10
493 B5923236 นายสุภชัย ยิ่งจอหอ  ME10
494 B5903740 นายชีวิล เหล็กดี  ME10
495 B5916375 นายชาญเทิดสุทธิ์ อุสาหะ  ME10
496 B5904761 นายธีระศักดิ์ ฝากกาย  ME10
497 B5925155 นายวรพงษ์ สุขขันทอง  ME10
498 B5926282 นายสมัชญ์ วงศ์อ้อย  ME10
499 B5917150 นายภูวัต เเนบกระโทก  ME10
500 B5912094 นายวรวุฒิ วิลัยลา  ME10
501 B5820856 นายประเสริฐ ดาฮาเก็ง  ME10
502 B5829101 นายอาดิส หะยีหะมะ  ME10
503 B5815722 นายอภิสิกธิ์ ภักดีแก้ว  ME10
504 B5806386 นายกัมปนาท เรืองศาล  ME10
505 B5912568 นายเมธาธรณ์ นครศรี  ME10
506 B5821044 นายธณพงศ เดชาเลิศ  Automotive Engineering10
507 B5806102 นายธนภัท รัตนสุข  Automotive Engineering10
508 B5709120 นายวิศวกร วิลา  Automotive Engineering10
509 B5705214 นายพฤทธิพงศ์ โสภาคะยัง  Automotive Engineering10
510 B5616145 นายอภิวัฒน์ อริยราพงษ์  Automotive Engineering10
511 B5700875 นายปิยะวัฒน์ บรรเทากุล  Automotive Engineering10
512 B5821617 นายอิทธิวัฒน์ สิงห์คง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
513 B5821402 นายพีรพงศ์ พิศพรรณ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
514 B5821365 นายวรัชญ์ พุทธเพาะ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
515 B5808274 นางสาวจิดาภา ศุภรทรัพย์  MAE10
516 B5804894 นางสาวอโนชา สกลรัตน์  MAE10
517 B5709205 นางสาวกัญญาวีร์ เพ็ญสุข  MAE10
518 B5724161 นางสาวสุรางคนา การวิชัย  MAE10
519 B5810345 นางสาวจุฑามาศ สวาทพงษ์  MAE10
520 B5806607 นางสาวกัญจนา จุ่นน้อย  MAE10
521 B5703364 นางสาววรวรรณ จันทะวงษ์  MAE10
522 B5807116 นางสาวนฤมล เภาบัว  MAE10
523 B5719327 นางสาวศิริภัทร ใจรักเรียน  MAE10
524 B5803408 นางสาวนฤมล เป้าวะด่าน  MAE10
525 B5810932 นายจีรศักดิ์ วาปีกัง  MAE10
526 B5809059 นายกิตติธัช บุษรา  MAE10
527 B5824373 นายธนวัฒน์ สัมพันธะ  MAE10
528 B5804702 นายวงศกร จูมศิลา  MAE10
529 B5807079 นายวรรณพงษ์ อ่อนอุทัย  MAE10
530 B5700059 นายจาตุรงค์ พลพวก  MAE10
531 B5807277 นายณัฐภูมิ โม้แก้ว  MAE10
532 B5803507 นายภมรพล น้อยเกตุ  MAE10
533 B5805655 นายโชตินันท์ ขอพึ่ง  MAE10
534 B5801947 นายอนุเทพ แมนชัยภูมิ  MAE10
535 B5811250 นายพฤฒิรัตน์ ไทยรัตนานนท์  MAE10
536 B5702466 นายอภิสิทธิ์ การวิลัย  MAE10
537 B5927760 นายเกริกเกียรติ โพธิ์สำราญ  PE10
538 B5900473 นางสาวปรียานุช สุดใจ  Automotive Engineering10
539 B5900459 นางสาวภัทราพร ทิมดอน  Automotive Engineering10
540 B5907342 นางสาวเนตรนภา แสนกล้า  Automotive Engineering10
541 B5902491 นางสาวอธิษฐาน ชุ่มมงคล  Automotive Engineering10
542 B5905393 นางสาวชนิตรา พรมลี  Automotive Engineering10
543 B5902033 นางสาวอรปรียา มงคลวัฒนสกุล  Automotive Engineering10
544 B5913824 นางสาวรวิภา ติ๊บปะละวงศ์  Automotive Engineering10
545 B5925629 นางสาวพลอยไพลิน รักธรรม  Automotive Engineering10
546 B5910458 นางสาวไวยุดา พรมมีเดช  Automotive Engineering10
547 B5906765 นางสาวประภารัตน์ บุตรโคตร  Automotive Engineering10
548 B5920129 นางสาวกฤษณา ทาบุดดา  Automotive Engineering10
549 B5904266 นางสาวรสสุคนธ์ ก้านเพชร  Automotive Engineering10
550 B5918539 นางสาวพิมพ์ชนก สว่างไธสง  Automotive Engineering10
551 B5900282 นางสาวศิรินภา บัวโค้ง  Automotive Engineering10
552 B5924097 นางสาวรสรีรัตน์ คำเฉลียง  Automotive Engineering10
553 B5915484 นางสาวสุพัตรา คงเจริญ  Automotive Engineering10
554 B5920259 นางสาวลลิตา โสปรก  Automotive Engineering10
555 B5925544 นางสาวสโรชา คหาปนะ  Automotive Engineering10
556 B5911806 นางสาวนิศากร ถาอุปชิต  Automotive Engineering10
557 B5908400 นางสาวนวกาญจน์ แสนมาโนช  Automotive Engineering10
558 B5909261 นางสาวกัญญาภัทร คุณเศษ  Automotive Engineering10
559 B5903269 นางสาวพิมพ์ผกา มณีมัย  Automotive Engineering10
560 B5907816 นางสาวศวรรยา ยันตะพันธ์  Automotive Engineering10
561 B5900114 นายอิทธิพล ไลไธสง  Automotive Engineering10
562 B5913947 นายชนาธิป ผมมา  Automotive Engineering10
563 B5922994 นายวงศธร อ่างเข้ม  Automotive Engineering10
564 B5908547 นายเศรษฐโชค จันทร์ชู  Automotive Engineering10
565 B5909308 นายปริญญ์ แสนปัญญา  Automotive Engineering10
566 B5925933 นายคณากร แป้นเหลือ  Automotive Engineering10
567 B5911769 นายกานต์กวิน ศิริรุ่งเรืองวิชญ์  Automotive Engineering10
568 B5920150 นายธีรภัทร ทิพโชติ  Automotive Engineering10
569 B5925773 นายชนาธิป เที่ยงผดุง  Automotive Engineering10
570 B5925612 นายอานุภาพ ตาแก้ว  Automotive Engineering10
571 B5909643 นายธีรพัฒน์ ธรรมประสาร  Automotive Engineering10
572 B5904150 นายเดชนรินทร์ จิตใส  Automotive Engineering10
573 B5921355 นายสุรวุฒิ เทพวงค์  Automotive Engineering10
574 B5920228 นายอัครพงษ์ ชาภูบาล  Automotive Engineering10
575 B5920280 นายภูมิบดินทร์ ตรางา  Automotive Engineering10
576 B5929221 นายมุสตากีม สาแม  Automotive Engineering10
577 B5912827 นายสิทธิศักดิ์ เคยสนิท  Automotive Engineering10
578 B5920211 นายปัณณวิชญ์ เตียวโสภาวงศ์  Automotive Engineering10
579 B5922987 นายนนทพัทธ์ สุทธิมล  Automotive Engineering10
580 B5905928 นายสิทธิพงศ์ คิดกิ่ง  Automotive Engineering10
581 B5920198 นายวีรภัทร สุดกระโทก  Automotive Engineering10
582 B5908165 นายจิรภัทร นนทรีย์  Automotive Engineering10
583 B5920242 นายณัฐดนัย ศรีธรรมรัชต์  Automotive Engineering10
584 B5923496 นายธีรศักดิ์ ยี่ภู่ศรี  Automotive Engineering10
585 B5924684 นายปองพล จันทร์นุ่ม  Automotive Engineering10
586 B5920273 นายชัยฤทธิ์ ปั่นเที่ยง  Automotive Engineering10
587 B5916580 นายศรัณย์ อาจฤทธิ์  Automotive Engineering10
588 B5900534 นายสุริยา ตุลาพิภาค  Automotive Engineering10
589 B5920204 นายฤทธิกาย ขำสุขเลิศ  Automotive Engineering10
590 B5905171 นายรัตตกร พรจำศิลป์  Automotive Engineering10
591 B5920167 นายณธณัฐ แสงมณี  Automotive Engineering10
592 B5911103 นายณัฐนนท์ สาบัว  Automotive Engineering10
593 B5920174 นายอภิวัฒน์ ประริตะวา  Automotive Engineering10
594 B5916283 นายนิตินันท์ พันธ์ด้วง  Automotive Engineering10
595 B5913206 นายจักรพงค์ สิริพงค์  Automotive Engineering10
596 B5923007 นายเทพพิทักษ์ กุนอก  Automotive Engineering10
597 B5901500 นายสันติสุข ศรีโสภา  Automotive Engineering10
598 B5910243 นางสาวพลอยนภา แสงม่วง  Agricultural and Food Engineering10
599 B5901159 นางสาวปภาพร มั่นสกุล  Agricultural and Food Engineering10
600 B5902880 นางสาวปาริชาติ วงค์พิพัฒศิลป์  Agricultural and Food Engineering10
601 B5902095 นางสาวสุทธิดา ลีดอกไม้  Agricultural and Food Engineering10
602 B5924929 นางสาวจุฬาลักษณ์ ชะนะบุญ  Agricultural and Food Engineering10
603 B5911509 นายสุทธิพงศ์ ราชเสนา  Agricultural and Food Engineering10
604 B5913466 นายทรงวุฒิ สมคำศรี  Agricultural and Food Engineering10
605 B5910045 นายเฉลิมพล ดาศรี  Agricultural and Food Engineering10
606 B5904426 นางสาวปานดวงเนตร นุชใหม่  Agricultural and Food Engineering10
607 B5908332 นางสาวศุภลักษณ์ สิงทอง  Agricultural and Food Engineering10
608 B5909773 นางสาวรุจิราพร คมขำ  Agricultural and Food Engineering10
609 B5908301 นางสาวโยษิตา อ่องพิมาย  ChemE10
610 B6029494 นายนำโชค หยุยจันทึก  ChemE10
611 B5904310 นายทินกร นิทะรัมย์  ChemE10
612 B5900275 สิบเอกณัฐพล ถุงเป้า  AERONAUTICAL ENGINEERING10
613 B5910700 นางสาวณัชพัณณ์ วัชราธรกุลพันธ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
614 B5904549 นางสาวกฤติกา บุรีเพีย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
615 B5901708 นางสาวศิวาพร อาจหาญ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
616 B5923212 นางสาววราพร สุยะทา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
617 B5911653 นางสาวเดือนนภา ภูเข้าเม้า  AERONAUTICAL ENGINEERING10
618 B5912193 นางสาววิไลลักษณ์ วรรณะ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
619 B5924448 นางสาวญาณิศา ถนอมเสียง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
620 B5903757 นางสาวปญามาศ กองทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
621 B5912384 นางสาวธัญญ์นภัส จารุโชคภูริวัจน์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
622 B5923038 นางสาวเนตรลัดดา หิรัญเนตร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
623 B5925643 นางสาวเบญญาภา ขึ้นเอื้อย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
624 B5901814 นางสาววิภาดา โบราณสาร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
625 B5908295 นางสาวศรีเสาวลักษณ์ ธงกิจสิริ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
626 B5915262 นางสาวขนิษฐา ทองสว่าง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
627 B5902316 นางสาวกรวิภา โชคพรชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
628 B5907083 นางสาวพุทธิมณ ผายกระโทก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
629 B5914586 นางสาวพิมพ์กนก ชัยสิทธิ์สงวน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
630 B5921546 นางสาวคุณาภรณ์ พันธ์เพียร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
631 B5915828 นางสาววรรณกร พูลเขตร์กรณ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
632 B5913367 นางสาวนิลาวัลย์ แก้วภักดี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
633 B5903023 นางสาวไอริณ วรรณทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
634 B5904693 นางสาวธนพร กะการดี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
635 B5914975 นางสาวรติมา กิมสวัสดิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
636 B5921416 นางสาวฌัชหพร ปุสธรรม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
637 B5904280 นางสาวณัฐจรีย์ อ่ำดี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
638 B5916436 นางสาวจาฬุมาศ อัปกาญจน์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
639 B5910878 นางสาวสุกัญญา กัณฑ์จู  AERONAUTICAL ENGINEERING10
640 B5911875 นางสาวกุลภัสสรณ์ แก้วประเสริฐ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
641 B5908776 นางสาวสุดา วรรณรัตน์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
642 B5921799 นางสาวประภาวดี งาคม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
643 B5922758 นางสาวอุบลรัตน์ แสนสามารถ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
644 B5907205 นางสาวธมนต์กาญจน์ สุวรรณโชติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
645 B5906772 นางสาววรรณชนก จันทร์โต  AERONAUTICAL ENGINEERING10
646 B5923311 นางสาวนัฐมนต์ หม่วยนอก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
647 B5904013 นายอภิเชษฐ์ สมบัติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
648 B5908318 นายศศิษฏ์ เพียซ้าย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
649 B5908721 นายพันธกานต์ ปันแปง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
650 B5925599 นายอนุพงศ์ แสงทน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
651 B5925827 นายนิรุทธ์ พรหมกระจ่าง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
652 B5926053 นายณัฐภาส ฐิตะภาส  AERONAUTICAL ENGINEERING10
653 B5907649 นายนิธิศินทร์ โกศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
654 B5907465 นายจักรกฤษณ์ ระแพงสี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
655 B5924424 นายอภิชาติ ลอยราษฎร์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
656 B5917198 นายศุภกร มีแจ้  AERONAUTICAL ENGINEERING10
657 B5900367 นายรัชชานนท์ ช่างปราณีต  AERONAUTICAL ENGINEERING10
658 B5921430 นายปัฐวีกาญจน์ ศรีวะสุทธิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
659 B5910809 นายชัยวัฒน์ กะหมายสม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
660 B5923021 นายอนาวิล เพ็ชรบูรนิล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
661 B5909186 นายนนทวัฒน์ พิลาชาติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
662 B5925261 นายกฤษฎีกา สุริโย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
663 B5922161 นายไตรเทพ ศรีใหม่  AERONAUTICAL ENGINEERING10
664 B5919932 นายรณกร คำหล้า  AERONAUTICAL ENGINEERING10
665 B5906727 นายชิษณุชา อติชาติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
666 B5910465 นายภูตะวัน สีมันตธรรมกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
667 B5910502 นายสุเมธ ขุนนุช  AERONAUTICAL ENGINEERING10
668 B5901081 นายอนุวัฒน์ พันธ์เจริญ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
669 B5922031 นายจักรพันธ์ คำอ้วน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
670 B5920310 นายภาสวิชญ์ มงคลสวัสดิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
671 B5923342 นายภัทรพงศ์ สุวรรณรัตน์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
672 B5923328 นายจักรกฤษณ์ พลรบ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
673 B5920297 นายพิพัฒน์ เมธาชาญณรงค์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
674 B5916054 นายทิวากร ถาวรผล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
675 B5920327 นายชาคริต จันทนประยูร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
676 B5916399 นายจตุสพร เศวตชัยกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
677 B5908202 นายโสฬส พิรักษา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
678 B5917662 นายสิทธิโชค สิมผิว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
679 B5915859 นายอนุวัฒน์ เป้าทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
680 B5920341 นายจิรโชติ สุทธิโชติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
681 B5922918 นายดนัย เบอร์เดน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
682 B5907472 นายกิตติพงษ์ คล้ายสุวรรณ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
683 B5921829 นายปัทมากรณ์ กุ้ยโกก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
684 B5923427 นายชิณวัฒน์ สิงห์โคตร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
685 B5905065 นายณัฐกิตติ์ ศุภกิจ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
686 B5922314 นายชัยภัทร ศุภรักษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
687 B5926350 นายอำนาจ ศรีวิชัยนวล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
688 B5924202 นายพิชัยยุทธ ดอนผา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
689 B5912988 นางสาวขวัญชนก บางหนู  IE10
690 B5912834 นางสาวอริสรา อินตา  IE10
691 B5910885 นางสาวสุมาลี พลชนะ  IE10
692 B5903276 นางสาวศรัญญา อินปิ่นปัก  IE10
693 B5916764 นางสาวพิชยา ศรีกอง  IE10
694 B5909544 นางสาวธนัชชา สร้อยทรัพย์  IE10
695 B5907410 นางสาวภริดา ฐานวิเศษ  IE10
696 B5909353 นางสาวสายธาร กลิ่นดี  IE10
697 B5919772 นางสาวปฐมาวดี แจ่มจันทร์  IE10
698 B5911233 นางสาวธณัฐดา ชัยปลัด  IE10
699 B5906345 นางสาวรัตน์ตะวัน ประจันทร์สี  IE10
700 B5909971 นางสาวสร้อยสุดา ศรีโสดาพล  IE10
701 B5908448 นางสาววิมพ์วิภา ศิริโท  IE10
702 B5911783 นางสาวกมลวรรณ เคนเหลี่ยม  IE10
703 B5907175 นางสาวโชติรส เตือนขุนทด  IE10
704 B5920372 นางสาวอลิสา ดลพัฒนชัย  IE10
705 B5925018 นางสาวภัทราภรณ์ สอนซุน  IE10
706 B5912759 นางสาววรรณนิศา สุรทิต  IE10
707 B5900046 นางสาวรัชนก สุวรรณสิงห์  IE10
708 B5922277 นางสาวนัทธมน ลือพงศกร  IE10
709 B5924714 นางสาวนฤมล ชอุ่มผล  IE10
710 B5900329 นางสาวพิชญานิน รัตนพรหมรินทร์  IE10
711 B5910014 นางสาววิสุณี เกาะลอย  IE10
712 B5912360 นางสาวจีราภรณ์ ภูมิคอนสาร  IE10
713 B5903122 นางสาววรรณภา เรียงไข  IE10
714 B5904839 นางสาวพิไลพร แก้วมาตร  IE10
715 B5902194 นางสาวชื่นนภา ชูพงศ์สุวรรณ  IE10
716 B5900589 นางสาวกนกนิภา เกษทองมา  IE10
717 B5901395 นางสาวอชิรญา พันอินทร์  IE10
718 B5922307 นางสาวสุดารัตน์ สุดใจดี  IE10
719 B5919499 นางสาวหัทยา งามงอน  IE10
720 B5912292 นางสาวปริชาติ ปะตังเวสัง  IE10
721 B5901494 นางสาวอัมพร ศรีขุน  IE10
722 B5922925 นางสาวจีระนัน พิมพ์ดี  IE10
723 B5906413 นางสาวชลินทร วังโน  IE10
724 B5922154 นางสาวนันทกานต์ แสนทวีสุข  IE10
725 B5900152 นางสาวกิ่งกาญจน์ กองกาญจนะ  IE10
726 B5921126 นางสาวปทุมทิพย์ ยวงสะอาด  IE10
727 B5915712 นางสาวอมรรัตน์ เป้มา  IE10
728 B5921966 นางสาวสิรินยา คงศรี  IE10
729 B5905638 นางสาวจุฑารัตน์ สร้อยทองคำ  IE10
730 B5914623 นางสาวสินีนาฏ แสนนาม  IE10
731 B5922932 นางสาวจิรัสยา ปาณะศรี  IE10
732 B5916887 นางสาวเนรัญชรา สีหาท้าว  IE10
733 B5921867 นางสาวนิธิพร จำปาทอง  IE10
734 B5907144 นางสาวมธุรดา โชติจันทึก  IE10
735 B5921959 นางสาวธัญญาลักษณ์ อ้างอิง  IE10
736 B5908097 นางสาวเมทินี เพียงเกาะ  IE10
737 B5910038 นางสาวชลทิพย์ ทิวาพุฒิงาม  IE10
738 B5925537 นางสาวณัฐชมนต์ ธันยทวีโรจน์  IE10
739 B5917068 นางสาวปารียา เกลี้ยงเกลา  IE10
740 B5906895 นางสาวโสภิดา คุณเวียง  IE10
741 B5900961 นางสาวสโรชา แตงรอด  IE10
742 B5900169 นางสาวสายธาร ใจเพ็ง  IE10
743 B5912889 นางสาวฌัชฌา ชื่นโชติ  IE10
744 B5722235 นางสาวสุดารัตน์ งานแข็ง  IE10
745 B5802777 นางสาวกรรณิกา เกตุแก้ว  IE10
746 B5920662 นางสาวโศภิษฐา จันทร  IE10
747 B5811892 นางสาวรุ่งอรุณ สิงห์สังข์  IE10
748 B5900565 นายนนทวัฒน์ พรมฟู  IE10
749 B5919864 นายชัยณรงค์ ชำนาญพล  IE10
750 B5906420 นายนลธวัช พวงทอง  IE10
751 B5907120 นายปฏิญาณ ผมงาม  IE10
752 B5905768 นายเกริก บังศรี  IE10
753 B5919888 นายเอกรักษ์ โรจนกูล  IE10
754 B5910618 นายสหรัฐ มากระโทก  IE10
755 B5910083 นายธีรศานติ์ สิงหวิบูลย์  IE10
756 B5916092 นายธเนศ แซ่ลี  IE10
757 B5909841 นายวันชนะ ดีอ้อม  IE10
758 B5919826 นายภูวนัย อ่อนด้วง  IE10
759 B5919789 นายจิรกิตติ์ ไม่เศร้า  IE10
760 B5914784 นายฤทธิเกียรติ มงคลกุล  IE10
761 B5924172 นายพงศ์ปณต กะรัตน์  IE10
762 B5904532 นายธานิตย์ แซ่แขก  IE10
763 B5916030 นายภูเบศ แถมใหม่  IE10
764 B5919871 นายชิติสรรค์ เกษมทรัพย์กุล  IE10
765 B5919802 นายภาคิน อัตตวิริยะสุวร  IE10
766 B5921157 นายนพดล คีรีศิริ  IE10
767 B5925353 นายภาณุวิชญ์ คลังคา  IE10
768 B5916641 นายพุธวงศ์ จินากูล  IE10
769 B5724239 นายธนบดี สายทิพย์  IE10
770 B5924608 นายราชัน โพนาม  IE10
771 B5820177 นายกฤษฎา แก่นดีลัง  IE10
772 B5921218 นางสาวบุษยาภิเษก ด้วงทวี  CE10
773 B5900893 นางสาววราภรณ์ ศรีทอง  CE10
774 B5910250 นางสาวกัญญารัตน์ ประยูรเพชร  CE10
775 B5918959 นางสาวสุพัตรา อื๊อเจริญรัตน์  CE10
776 B5926466 นางสาวสร้อยพิลัย ทองแดง  CE10
777 B5926183 นางสาวปัณฐิตา ภู่เพียงใจ  CE10
778 B5908059 นางสาวเสาวรัตน์ ศิริสวัสดิ์  CE10
779 B5904792 นางสาวจินดารา ไชยสุระ  CE10
780 B5922833 นางสาวอรยา คำหนองไผ่  CE10
781 B5915606 นางสาวช่อทิพย์ บรรพต  CE10
782 B5925254 นางสาวปรมาภรณ์ แสนสุข  CE10
783 B5919086 นางสาวนุชิตา แสนลือชา  CE10
784 B5924233 นางสาวกาญจนา หิรัญวัฒนะ  CE10
785 B5907915 นางสาวธาริณี พูลสระคู  CE10
786 B5904327 นางสาววิไลพร จันทาอ่อน  CE10
787 B5913305 นางสาวชลธิชา จ่ายกระโทก  CE10
788 B5911691 นางสาวอัจฉรา จันทร์สระคู  CE10
789 B5905270 นางสาวทัศนียา โคตรชัย  CE10
790 B5717804 นางสาวณัฐชา ครุฑสหะ  CE10
791 B5907991 นางสาวอารีรัตน์ สิทธิ์น้อย  CE10
792 B5920846 นางสาววารีรัตน์ เกื้อก่อยอด  CE10
793 B5902736 นางสาวขวัญกมล หล้าคำ  CE10
794 B5900732 นางสาวศิริพร ลาดภา  CE10
795 B5917051 นางสาวปณิธาน ทิพยรักษ์  CE10
796 B5913442 นางสาวปริณดา คำสม  CE10
797 B5903603 นางสาวชลธิชา สุวรรณา  CE10
798 B5901425 นางสาวสายชล แอบจังหรีด  CE10
799 B5913473 นางสาวอุมาพร แซ่เติ๋น  CE10
800 B5919055 นางสาวภีรพร ทรัพย์ถาวร  CE10
801 B5918058 นางสาวชลธิชา จันทร์ยม  CE10
802 B5901746 นางสาววราภรณ์ อ่อนโยน  CE10
803 B5818341 นางสาวณัฐนิชา กันคร้า  CE10
804 B5818693 นางสาวสุพรวีร์ บุรุษวยากรณ์  CE10
805 B5712656 นางสาววรรณวิธู เอกธรรมกุล  CE10
806 B5921324 นางสาวกวินนา สาพิน  CE10
807 B5903368 นางสาวดารุณี ทองจัตุ  CE10
808 B5912223 นางสาวพิมพ์วรรณ สุขประเสริฐ  CE10
809 B5713622 นางสาวบุญฑริก บุตรทา  CE10
810 B5920938 นายธนดล แก้วเข็ม  CE10
811 B5911431 นายอัครชัย เทศศรีเมือง  CE10
812 B5910335 นายธีรพัฒน์ ชูคง  CE10
813 B5918973 นายชยันต์ แสนกล้า  CE10
814 B5904754 นายสุเทพ ดาษดาวัลย์  CE10
815 B5906260 นายธรรมนูญ แสงเนตร  CE10
816 B5919093 นายวัชริศ เวียงนนท์  CE10
817 B5915644 นายยอง คำมงคล  CE10
818 B5910601 นายนรินทร์ พุ่มพวง  CE10
819 B5903498 นายพิทวัส สุทธิจันทร์  CE10
820 B5922185 นายวรรณพิรุณ วรรณสุรชาติ  CE10
821 B5904556 นายพิทักษ์ ชิณะเพ็ง  CE10
822 B5904525 นายศักรินทร์ สมพงษ์  CE10
823 B5901234 นายชุติเดช ด่านกองหมื่น  CE10
824 B5923267 นายธนภัทร บุตรโสภา  CE10
825 B5918942 นายพงศธร ขอดเตชะ  CE10
826 B5922826 นายพงศ์ปณต ผลสนอง  CE10
827 B5924622 นายรัฐพงศ์ นรสาร  CE10
828 B5919000 นายธนกฤต สุขุมามาศ  CE10
829 B5918966 นายอนุชัย ทิมินกุล  CE10
830 B5902668 นายจตุพล สอนละ  CE10
831 B5918904 นายธุรกิจ วันศรี  CE10
832 B5925025 นายณรงค์ฤทธิ์ กโนทร  CE10
833 B5918980 นายธนกฤต อยู่เจริญ  CE10
834 B5904228 นายฉัตรชัย มณีแสง  CE10
835 B5918911 นายชยณัฐ มีสัตย์ธรรม  CE10
836 B5923229 นายพิสิษฐ์ แสนอ้วน  CE10
837 B5920426 นายชญานนท์ แมลงผึ้ง  CE10
838 B5919178 นายมงคล สืบสิงห์  CE10
839 B5911981 นายชโลธร กโนทร  CE10
840 B5902163 นายณัฐพล วาดเขียน  CE10
841 B5924813 นายณัฐพนธ์ กิจไพฑูรย์  CE10
842 B5919123 นายรุจิเมธา พลเดช  CE10
843 B5925582 นายอานนท์ ห่ามกระโทก  CE10
844 B5919161 นายวีระเดช ใจบิดา  CE10
845 B5918331 นายพงศธร พรนิคม  CE10
846 B5916870 นายสิริดนัย พิลาลัย  CE10
847 B5905409 นายธวัชชัย กะชิรัมย์  CE10
848 B5915439 นายอติราช อาริสาโพธิ์  CE10
849 B5925339 นายนรินทร์ เทอำรุง  CE10
850 B5918997 นายสุธินันท์ พันธุวร  CE10
851 B5916955 นายศุภฤกษ์ รัตนพรมงคล  CE10
852 B5925735 นายจิรายุทธ ไชยงาม  CE10
853 B5909575 นายสุทธิพงษ์ สีกองเสน  CE10
854 B5906635 นายณัฐศรินทร์ บุญเรืองจักร์  CE10
855 B5919468 นายรักตระกูล นรินทร์  CE10
856 B5922253 นายจักรพรรณ์ รัตนอุดม  CE10
857 B5916146 นายชวัลกร ทำนานอก  CE10
858 B5904938 นายปกรณ์ ภูมิผล  CE10
859 B5918935 นายธนภัทร อุทารสวัสดิ์  CE10
860 B5924899 นายการัณยภาส ทองอาสน์  CE10
861 B5922130 นายพงศกร กำจรกิตติคุณ  CE10
862 B5920112 นายอภิภู ปานเจริญ  CE10
863 B5706082 นายฐิติพันธ์ ระเบียบ  CE10
864 B5924042 นายวชิระ ภิญโญสุข  CE10
865 B5919598 นายเมธวัฒน์ จันทร์ดี  CE10
866 B5919130 นายณัฐสิทธิ์ หลอมประโคน  CE10
867 B5919048 นายสหชัย นุ่มบัว  CE10
868 B5919031 นายสุรัฐศิลป์ อยู่พร้อม  CE10
869 B5916078 นายปณิธาน คร้ามไพบูลย์  CE10
870 B5904037 นายกิตติชัย สิงห์แก้ว  CE10
871 B5915316 นายชูศักดิ์ ศิริมาศ  CE10
872 B5925117 นายเกียรติภูมิ ฮวดศรี  CE10
873 B5925230 นายศุภวัฒน์ สิรพัธน์โภคิน  CE10
874 B5909285 นายนภัส เปียเมือง  CE10
875 B5918874 นายพชรดนัย แต้อภิพัฒน์เดชากร  CE10
876 B5905249 นายกิตติชัย กะการดี  CE10
877 B5919109 นายปิยะเชษฐ์ กล่อมขุนทด  CE10
878 B5801275 นายปิยวัฒน์ คุ้มเขว้า  CE10
879 B5919062 นายสันติราษฎร์ สุวรรณพิมพ์  CE10
880 B5913718 นายปิยะ สมดัง  CE10
881 B5804108 นางสาวยุพิน ดอกแคกลาง  Geological Engineering10
882 B5920952 นายวรเมธ นาคกระแสร์  Geological Engineering10
883 B5924691 นายภควัฒน์ รัตนกระจ่าง  EE10
884 B5916191 นางสาวสุรีย์พร เดชกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
885 B5900268 นางสาวอทิตยา ตรีครุฑพันธุ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
886 B5921676 นางสาวนูรอีลา ปูเตะ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
887 B5910656 นางสาวขนิษฐา พิริยะพงษ์พันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
888 B5922000 นายอภิวัฒน์ อินทร์ชู  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
889 B5902187 นายอิสระ ออมกระโทก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
890 B5903559 นายพงศ์อนันต์ พิลาล้ำ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
891 B5912377 นายพิษณุ คำกิ่ง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
892 B5907311 นายชัยนุวัติ มโนธรรม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
893 B5804573 นางสาวสุมณทิพย์ ฉ่ำประวิง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
894 B5804924 นางสาวสายธาร จินดาศรี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
895 B5820634 นางสาวพนิตา วัฒนศิริ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
896 B5805600 นางสาวสุทัตตา ผลเกตุ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
897 B5805952 นางสาวสุพิชญา มูลราช  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
898 B5802661 นางสาวอุบลวรรณ ผลขาว  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
899 B5817078 นางสาวณัฐชยา วาบสูงเนิน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
900 B5925216 นายภาณุพันธ์ แสนงาม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
901 B5801589 นายปกรณ์ จีบตะคุ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
902 B5823512 นายสุรชัช บูรณ์เจริญ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
903 B5826025 นายฐนัชดนัย แสนยางนอก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
904 B5825929 นายอลงกรณ์ สาระไชย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
905 B5816514 นางสาวจารุวรรณ จันทรัง  TCE10
906 B5921881 นายรุ่งทิวา สายเเวว  TCE10
907 B5913374 นายสังวาร พิลาวัลย์  TCE10
908 B5910342 นายกนกพล ฝีปากเพราะ  TCE10
909 B5602100 นางสาวชลธิชา หยดสูงเนิน  Electronic Engineering10
910 B5915743 นายจักรกริช มาตราช  Electronic Engineering10
911 B5919529 นายวรพล สลาตัน  Electronic Engineering10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
912 B5862221 นางสาวกมลพรรณ ยางศิลา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
913 B5861019 นางสาวกานต์มณี หวังเกี่ยวกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
914 B5864379 นางสาวเกศราภรณ์ ที่รัก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
915 B5762286 นางสาวธัญญ์ฐิตา คำสาร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
916 B5863952 นางสาวนริสรารัตน์ ศิริเพ็ง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
917 B5862054 นางสาวขนิษฐา พุทธคม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
918 B5863648 นางสาวพรนิภา อ่างคำ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
919 B5861422 นางสาวทิพวรรณ คำยวน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
920 B5863778 นางสาวสุภิญญา สินพร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
921 B5662456 นางสาวอันธิกา กรวยสวัสดิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
922 B5861477 นางสาวราชินันท์ เขียวอ่อน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
923 B5861880 นางสาวพัชราภรณ์ สุรนารถ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.