รายชื่อนศ.
รายวิชา618201 : ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5962075 นางสาวกุลภัทร กำแพงใหญ่  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
2 B5961962 นางสาวนันทวัน ประดับศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
3 B5962259 นางสาวเจนจิรา สังขมาน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
4 B5962211 นางสาวปาริชาติ คอนพุดซา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
5 B5962044 นางสาวปริยาพร ครองตาเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
6 B5961733 นางสาวธัญญ์นิภา อุ่นทวง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
7 B5963379 นางสาวนงลักษณ์ จิระอานนท์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
8 B5961610 นางสาวนภาพร ปานบุดดา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
9 B5962983 นางสาวณัฐริกา ผะกาทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
10 B5961481 นางสาวสุพรรณี ตอนโคกสูง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
11 B5962181 นางสาววริศรา งิ้วเรือง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
12 B5963560 นางสาวนัฐกานต์ มีชำนาญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
13 B5961719 นางสาวพรชิตา พูลผล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
14 B5962334 นางสาวอุษณีย์ ศรีรัตนสุคนธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
15 B5962273 นางสาวกมลชนก เพียโคตร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
16 B5963898 นางสาวศิริลักษณ์ วิฑูรย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
17 B5962846 นางสาวณัชชา ทองวงษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
18 B5963010 นางสาวพิชญ์ชญาวดี พุทธนิมิตสันติ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
19 B5961498 นางสาวอาทิตยา โจทะนัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
20 B5961511 นางสาวศุภิสรา จวงจันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
21 B5963683 นางสาวปัทมา คำมี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
22 B5961597 นางสาวเพ็ญนภา ส่งศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
23 B5962006 นางสาวหทัยรัตน์ จองทองหลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
24 B5963652 นางสาวนิภาพร เทพสีหา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
25 B5962488 นางสาวจินตนา เดือนกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
26 B5961795 นางสาววัชรินทร์ ฝองสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
27 B5962051 นางสาวมีนา ชาญสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
28 B5962174 นางสาวอรสา กำจร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
29 B5962242 นางสาวชลนิดา ดุงสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
30 B5961702 นางสาวพัณณิตา กมลกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
31 B5962341 นางสาวกชพร นวลจันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
32 B5963041 นางสาวอรวรรณ ล้ำเลิศ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
33 B5963577 นางสาวจุรีภรณ์ ขอหมั่นกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
34 B5963447 นางสาวอารยพร มีชิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
35 B5962907 นางสาวดุสิตา ศิริรักษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
36 B5963492 นางสาวภูวิศา มณีประพันธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
37 B5963799 นางสาวธัญรัตน์ เสาสิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
38 B5963836 นางสาวชัญญา พริกไทยวรรณ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
39 B5962143 นางสาวดวงกมล จันทร์แจ่มภพ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
40 B5963201 นางสาวสุภาวนา มีชัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
41 B5962433 นางสาวสุนันทา เขียวบุญแย้ม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
42 B5961641 นางสาวรัชรีย์ ทองภู  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
43 B5962549 นางสาวอาภัสสรา ชาวเขาดิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
44 B5962914 นางสาวอำไพ โอ่งอินทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
45 B5961467 นางสาวบุษกร ห้าพุทรา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
46 B5963690 นางสาวกิตติพร บุญหาราช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
47 B5961788 นางสาวปริดาลัก ศิริจันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
48 B5961603 นางสาวพรพรรณ ภูเขียว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
49 B5962921 นางสาวภาวิตา สิทธิโสภณกำจร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
50 B5961863 นางสาวศิริวรรณ ภัทรกูล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
51 B5963140 นางสาววรินทร สาสุขวัฒน์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
52 B5962815 นางสาวจิดาภา แซ่ลิ้ม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
53 B5961399 นางสาวกัญญารัตน์ ศักดิ์กำปัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
54 B5963317 นางสาวยลดา ภูมิรัตน์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
55 B5961689 นางสาวลลิตา ชัยคำจันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
56 B5963133 นางสาวนันทนัช จิตจำนงค์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
57 B5962037 นางสาวอธิชา ชูมล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
58 B5963065 นางสาวชวาลา ตีตรา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
59 B5962501 นางสาวพรวิไล ผลพูน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
60 B5962167 นางสาวไปรมาศ สันทาลุนัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
61 B5962709 นางสาววรัชยา เลิศธัญญาลักษณ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
62 B5962396 นางสาวนิตยา บุญสิทธิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
63 B5963485 นางสาวสุกัญญา เดชชู  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
64 B5963874 นางสาวนันทิยา ฤทธิ์แขก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
65 B5962020 นางสาวปณิดา นารี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
66 B5962723 นางสาวบุษบา ตุ้มนอก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
67 B5962631 นางสาวสายไหม ทองทับพันธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
68 B5962471 นางสาวพรรณนิกร เป็นธุพันธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
69 B5962877 นางสาวเจนิตา งานสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
70 B5962082 นางสาวฉัตรธิดา จันมะณีย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
71 B5962358 นางสาวสุดารัตน์ เศรษชัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
72 B5961627 นางสาวศรัญญา บุญทศ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
73 B5962235 นางสาวภัทรลดา จักรชัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
74 B5963713 นางสาวจิรดา คล่องขยัน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
75 B5961931 นางสาวสุภาวดี ธีรทองดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
76 B5961849 นางสาวอริสรา ลัดจะโป๊ะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
77 B5962204 นางสาวณัฐชนิดา ภิญโญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
78 B5962990 นางสาวพิมพ์ใจ งอกโพธิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
79 B5961887 นางสาวนิศารัตน์ เต็งผักแว่น  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
80 B5961474 นางสาวรัชฏา อยู่ปูน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
81 B5963942 นางสาวมิชิมา อารีหมาน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
82 B5963089 นางสาวธีรตา สุวะขา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
83 B5963645 นางสาววรรณิสา กาวกระโทก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
84 B5963171 นางสาวพิมพ์ชนิกา วิการะโพธิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
85 B5963768 นางสาวกรชวัล เข็มทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
86 B5961450 นางสาวเบญจมาภรณ์ จงกลนิธารณ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
87 B5961559 นางสาวศุภลักษณ์ คำใส  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
88 B5961979 นางสาวปริมวดี ชมภูศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
89 B5961429 นางสาวลัดดาวัลย์ ครสิงห์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
90 B5963294 นางสาวพรนิภา ขุนณรงค์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
91 B5963416 นางสาวสุวิภาดา เดชา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
92 B5961726 นางสาวมาลัย โสขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
93 B5963553 นางสาวศรัณยา ปลัดสิงห์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
94 B5963737 นางสาวณัฐพิชญ์ รัตนโชติเรืองสุข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
95 B5962785 นางสาวจิตติมา เพิ่มจัตุรัส  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
96 B5962518 นางสาววิชุดา ฝาชัยภูมิ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
97 B5962808 นางสาวศิริรัตน์ มีใบลา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
98 B5962105 นางสาวชมพูเนกข์ นพคุณ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
99 B5963614 นางสาวรสิตา จันทสา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
100 B5961405 นางสาวนันทพร บุดดา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
101 B5963904 นางสาวอุไรพร ห่วงกระโทก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
102 B5963621 นางสาวศุภิสรา สืบกระโทก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
103 B5963744 นางสาวพิมณภัทร์ แต้วงศ์เจริญใจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
104 B5963393 นางสาวพัชรินทร์ เลาะสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
105 B5962594 นางสาวอนุลักษณ์ ปิ่นชู  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
106 B5962136 นางสาววรรณวิษา ฝีกระโทก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
107 B5962730 นางสาวนงค์ลักษณ์ จิตรซื่อ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
108 B5963027 นายสุรเชษฐ์ ธงชัยตะนานนท์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
109 B5962860 นายนรินทร์ นิราชโศรก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
110 B5963775 นายเกษมสันต์ มงกุฎเพชร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
111 B5963003 นายธันวา บำรุงศิลป์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
112 B5963249 นายคชานนท์ คำเปล่า  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
113 B5963430 นายอธิชา นาคะพงษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
114 B5962389 นายภาณุพงศ์ น้อยบุดดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
115 B5963676 นายภักติดล กอสุนทร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
116 B5963515 นายชานนท์ บุญชื่น  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
117 B5961801 นายนัฐวุฒิ อุดานนท์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
118 B5962303 นายอปินโย มาตราช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
119 B5962839 นายชัยนรินท์ พันธชัยโรจน์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
120 B5963072 นายธนดล ไตรวุฒิปัญญาวงศ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.