รายชื่อนศ.
รายวิชา535203 : INTERNET OF THINGS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5903634 นางสาวนัฐยา กลับไชย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
2 B5919710 นายสรอรรถ ถิ่นก้อง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
3 B5910106 นางสาวรวิภา ตาดทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
4 B5900084 นางสาวปารตี ภูทาวัน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
5 B5921027 นางสาวทักษพร กันเทพา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
6 B5905515 นางสาววลัยพรรณ ปภาศรีวิบูลย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
7 B5911974 นางสาวจิราวรรณ ประภาษร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
8 B5906994 นางสาวศศิพร มีเหว่าพันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
9 B5900350 นางสาวชนัญชิดา ขนาดกลาง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
10 B5900268 นางสาวอทิตยา ตรีครุฑพันธุ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
11 B5921676 นางสาวนูรอีลา ปูเตะ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
12 B5900343 นางสาววัชราภรณ์ ดีนวล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
13 B5917372 นางสาวกนกพิชญ์ บุญทา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
14 B5904822 นางสาวรุ่งไพลิน ยอดแค  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
15 B5902026 นางสาวณัชชา แสนคำ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
16 B5911110 นางสาวจิลลภัทร ปานเพชร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
17 B5912179 นางสาวศิริยากรณ์ สุจริต  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
18 B5904167 นายนลธวัช มิกขุนทด  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
19 B5906017 นายปวริศร์ วจนะศิริ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
20 B5902750 นายกนกพล สุทธิแสน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
21 B5911745 นายเกียรติศักดิ์ สอนสิทธิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
22 B5906352 นายธีรภัทร์ เมฆขุนทด  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
23 B5916702 นายอัครวัฒน์ ถาวร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
24 B5914173 นายศุภวิชญ์ เหลืองจารุ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
25 B5922550 นายชลนธี วัชระคุปต์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
26 B5903887 นายณัฐภิชัย เฉลิมวัฒน์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
27 B5917204 นายอนุกูล พลศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
28 B5905607 นายนันทิพัฒน์ ดวงโสภา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
29 B5901265 นายธีรชัย แสงทวี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
30 B5905874 นายวันชัย ปานมพฤกษ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
31 B5922000 นายอภิวัฒน์ อินทร์ชู  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
32 B5900138 นายเจษฎากรณ์ ศรีภา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
33 B5901739 นายชูศักดิ์ ขอชมกลาง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
34 B5903559 นายพงศ์อนันต์ พิลาล้ำ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
35 B5905997 นายชนินทร์ มาศสุข  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
36 B5902941 นายกันตภณ ผลภิญโญ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
37 B5912643 นายอดิศร บึงมุม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
38 B5921270 นายนนทวัฒน์ ยศปินตา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
39 B5906482 นายวิทูรย์ ไชยเสนา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
40 B5915972 นายชากีรีน บากา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
41 B5906901 นางสาวแพรวพราว สมน้อย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.