รายชื่อนศ.
รายวิชา529294 : ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5801718 นางสาวจิดาภา ศิลาพงษ์  ChemE10
2 B5808694 นายจิรายุ เมธวัน  MAE10
3 B5811731 นายกมลเทพ ธรรมใจดี  ChemE10
4 B5708338 นางสาวภัสราพร สินมะเริง  CME10
5 B5706273 นางสาวอลิษา ยินดีนุช  CME10
6 B5705627 นางสาวสุภาดา ไววิทย์  CME10
7 B5703326 นางสาวธนาภรณ์ ธรรมเจริญ  CME10
8 B5708321 นางสาวกานดา มานุจำ  CME10
9 B5702428 นางสาวกิตติยาภรณ์ ธีรภาพชัยศรี  CME10
10 B5724222 นางสาวลดาวัลล์ ทำดี  CME10
11 B5702176 นางสาวธัญญ์ฐิตา อารยาธีระพุฒิธร  CME10
12 B5709144 นางสาวสุดารัตน์ ศรีไชย  CME10
13 B5710713 นางสาวรุ่งอรุณ แสนสุข  CME10
14 B5713776 นางสาวอรอนงค์ ร่องวารี  CME10
15 B5719860 นางสาวเบญจมาศ ทองศรี  CME10
16 B5723492 นางสาวยศวดี พวงเพ็ชร  CME10
17 B5711048 นางสาวชรินรัตน์ บินขุนทด  CME10
18 B5704545 นางสาวพิมทราย หงษ์สีแก้ว  CME10
19 B5716791 นางสาวกัญญ์วรา เพ็ญสุข  CME10
20 B5712236 นางสาวกุลธิดา ไชยพิณ  CME10
21 B5703135 นางสาวกันติชา สุขช่วย  CME10
22 B5713585 นางสาวสุพินยา สุรสอน  CME10
23 B5708468 นางสาวมุกขรินทร์ โอวีระ  CME10
24 B5714766 นางสาวพิชญาภัค พันธุ  CME10
25 B5707980 นางสาวนัจนันท์ จรรยา  CME10
26 B5702824 นางสาวปิยะนาถ ทับทิมหิน  CME10
27 B5714919 นางสาวกมลวรรณ คชยาพันธ์  CME10
28 B5708758 นางสาวอัญชริกา อรรคโยธิน  CME10
29 B5706891 นางสาวพรรณวดี ทองเขียว  CME10
30 B5723287 นายคชา อ่อนวงษ์  CME10
31 B5711505 นายพงศกร ปานเนียม  CME10
32 B5713493 นายสัตยา ประคนธรรม  CME10
33 B5716807 นายสิทธิพงษ์ คงแก้ว  CME10
34 B5717194 นางสาวกาญจนา ไชยพร  PE10
35 B5707447 นายวุฒิชัย กุลโฮง  PE10
36 B5819072 นายนันทวัฒน์ แมดมิ่งเหง้า  Metallurgical Engineering10
37 B5816255 นายเอกภพ แซ่ย้าง  Metallurgical Engineering10
38 B5805235 นายสราวุธ ทองจันทนาม  Metallurgical Engineering10
39 B5806096 นายสมร ดวงเด่นฉาย  Metallurgical Engineering10
40 B5720682 นายวัศพล อนุพันธ์  Agricultural and Food Engineering10
41 B5543786 นายชัยณรงค์ ปานเพชร  Agricultural and Food Engineering10
42 B5823239 นายกิตติภูมิ ภาวิขำ  Agricultural and Food Engineering10
43 B5543342 นายธนกร เกษสวัสดิ์  Agricultural and Food Engineering10
44 B5616626 นายปัญญวัฒน์ วิเชียร  Agricultural and Food Engineering10
45 B5800933 นางสาวสุณิชา ไชยกิจ  Automotive Engineering10
46 B5824311 นายฉัตรทะชัย ค่อมสิงห์  Automotive Engineering10
47 B5719242 นางสาวณิชาภัทร หลอมประโคน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
48 B5724161 นางสาวสุรางคนา การวิชัย  MAE10
49 B5715992 นางสาวนิโลบล ยอดแสง  MAE10
50 B5618323 นายวิศวะ กาญจนภูดิศ  ChemE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.