รายชื่อนศ.
รายวิชา529294 : ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5810796 นางสาวชุติมา สิทธิรักษ์  CME10
2 B5610013 นายกฤษฎางค์ กั้นรั้วกลาง  Agricultural and Food Engineering10
3 B5824304 นางสาววรางคณา วรรณวัตน์  CME10
4 B5807215 นางสาวมัณฑนา นาคำสี  CME10
5 B5812592 นางสาวณัฐธิดา มาศรี  CME10
6 B5809387 นางสาวราชาวดี วงศ์ษา  CME10
7 B5811441 นางสาวเมวิกา พรมมี  CME10
8 B5814275 นางสาวเชษฐ์สุดา หวานสูงเนิน  CME10
9 B5809837 นางสาวชลิตา ชาภักดี  CME10
10 B5828302 นางสาวทิพย์สุคนธ์ เกมสูงเนิน  CME10
11 B5820719 นางสาวชไมพร โดดเดี่ยว  CME10
12 B5804757 นางสาวสุมิตรา ราชกระโทก  CME10
13 B5809448 นางสาวพรวิมล วีระพันธ์  CME10
14 B5805204 นางสาวเสาวคนธ์ บัวรอด  CME10
15 B5806348 นางสาววารุณี ประดิษฐศรี  CME10
16 B5805761 นางสาวพรณิภา แยบสูงเนิน  CME10
17 B5802951 นางสาววนิดา ล้ำเลิศ  CME10
18 B5812820 นางสาวศิรินันท์ จันทร์เกษม  CME10
19 B5804771 นางสาวปรานี นิธิกุล  CME10
20 B5804979 นางสาวฤชากร ทองผา  CME10
21 B5813278 นางสาวพรรณิตา มะณีสาย  CME10
22 B5816316 นางสาวอรยา เจนรุจี  CME10
23 B5816286 นางสาวศิรภัสสร ชนะค้า  CME10
24 B5801862 นางสาวธัญญาพร วันเพ็ญ  CME10
25 B5808946 นางสาวสุดารัตน์ วิเศษวิสัย  CME10
26 B5816675 นางสาวบุญนิศา ประไพวัฒนาตระกูล  CME10
27 B5816262 นายนพดล บุญเผื่อน  CME10
28 B5815302 นายณัฐวัชร จูประเสริฐ  CME10
29 B5816279 นายณัฐวุฒิ ซึมกระโทก  CME10
30 B5813766 นายอามีน ราแดง  CME10
31 B5812950 นายสุกฤษฎิ์ สุขเจริญ  CME10
32 B5817153 นางสาวปาริชาติ ผาสุขยืด  Metallurgical Engineering10
33 B5821792 นางสาววลัยลักษณ์ ศรีพนาสณฑ์  Agricultural and Food Engineering10
34 B5806010 นายสุรชัย สังวัง  Agricultural and Food Engineering10
35 B5811755 นายนฤพนธ์ พูนศรี  Agricultural and Food Engineering10
36 B5809165 นายศุภชัย เมาตะยา  Agricultural and Food Engineering10
37 B5822058 นายพงศ์ปณต แก้วบ่องาม  Agricultural and Food Engineering10
38 B5807864 นายจักรพงษ์ ดาศรี  Agricultural and Food Engineering10
39 B5821990 นายเจษฎากร ศักดาเดชฤทธิ์  Agricultural and Food Engineering10
40 B5825370 นางสาวฐิติกานต์ ขานพรหม  Agricultural and Food Engineering10
41 B5821860 นางสาวพิชิตา ทีจันทึก  Agricultural and Food Engineering10
42 B5813902 นางสาวธัญกร จำคำ  Agricultural and Food Engineering10
43 B5811373 นางสาวปภัทณดา สุจิตตัง  Agricultural and Food Engineering10
44 B5823222 นางสาวทิพสุดา สุดาจันทร์  Agricultural and Food Engineering10
45 B5821778 นางสาวอภิญญา กะนันตัง  Agricultural and Food Engineering10
46 B5822034 นางสาวญาณินท์ กีรติมหาตม์  Agricultural and Food Engineering10
47 B5810512 นางสาวน้ำหนึ่ง แสวงสุข  CME10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.