รายชื่อนศ.
รายวิชา617438 : WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5660742 นางสาวยุวดี บัวชัย  ENVIRONMENTAL HEALTH
2 B5660520 นางสาววัชราภรณ์ พูลผล  ENVIRONMENTAL HEALTH
3 B5661558 นางสาวนันท์นภัส เจริญสุข  ENVIRONMENTAL HEALTH
4 B5563005 นางสาวเอมอร ขันมี  ENVIRONMENTAL HEALTH
5 B5660629 นางสาวลีลาวดี มากบุญ  ENVIRONMENTAL HEALTH
6 B5660643 นางสาวขวัญฤดี มีผิว  ENVIRONMENTAL HEALTH
7 B5661862 นายอนิรุจน์ นามแสง  ENVIRONMENTAL HEALTH
8 B5660988 นางสาวภัทรลาภา บังจันทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH
9 B5663545 นางสาวจิตชนก จันโสม  ENVIRONMENTAL HEALTH
10 B5660537 นางสาวกัลยารัตน์ ช่วยนา  ENVIRONMENTAL HEALTH
11 B5663262 นางสาวธัญญารัตน์ เคลิ้มกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH
12 B5564583 นางสาวเครือฟ้า มูลจันทา  ENVIRONMENTAL HEALTH
13 B5661541 นายปรีชา พันธ์มูล  ENVIRONMENTAL HEALTH
14 B5660247 นางสาวพรพิมล แสงไผ่แดง  ENVIRONMENTAL HEALTH
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.