รายชื่อนศ.
รายวิชา618413 : INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5661480 นางสาววรรณิดา สมใจหวัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
2 B5661923 นายศักดิ์ดา แก้วทราย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
3 B5663231 นางสาวขนิษฐา ตุ่มศิริ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
4 B5663378 นางสาววันวิสาข์ มากกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
5 B5663156 นางสาวนัสวิณี เดชาภานุเดช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
6 B5663293 นางสาวอนัญพร สีตามา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
7 B5660902 นางสาวนฤมล เพ็ชรจำนงค์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
8 B5660186 นางสาวศศิธร เกษร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
9 B5663132 นางสาววิจิตรา นาแสวง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
10 B5660605 นางสาวลลิตา พรมซุ้ย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
11 B5661510 นางสาวศิริลักษณ์ แสงคำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
12 B5663422 นางสาวกนกพร เพ็ชรภักดิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
13 B5661169 นางสาวกนกพร โสงขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
14 B5660438 นางสาวมัลริกา ปะนาราช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
15 B5660056 นางสาวศิวพร พรสมบัติไพบูลย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
16 B5660575 นางสาวดวงพร พวงธรรม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
17 B5661336 นางสาวชนาภา จำรัสแนว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
18 B5661527 นางสาวปิยพร สุกอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
19 B5661909 นางสาวณัฏฐณิชา พิบูรณ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
20 B5661091 นายวราธร วัฒนการุณวงค์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
21 B5663163 นางสาวกรองแก้ว ม่วงกล่อม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.