รายชื่อนศ.
รายวิชา114201 : BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B5880744 นางสาวสิทธิ์วดี ประสพธรรม  SPORTS SCIENCE10
2 B5880676 นายสุขวิช กาบคำ  SPORTS SCIENCE10
3 B5880140 นางสาวทราวดี ธรรมฉมัย  SPORTS SCIENCE10
4 B5880843 นางสาวศุภาพิชญ์ สุภลักษณ์  SPORTS SCIENCE10
5 B5881123 นางสาวธรรมรีน นามวิเศษศิริ  SPORTS SCIENCE10
6 B5880690 นางสาวกาญจุภรณ์ หาอำนาจ  SPORTS SCIENCE10
7 B5881253 นางสาวอรุณี แก้วพวง  SPORTS SCIENCE10
8 B5880935 นางสาวพรนภา ปลั่งกลาง  SPORTS SCIENCE10
9 B5881260 นางสาวพิสมัย จับแก้ว  SPORTS SCIENCE10
10 B5880928 นางสาวสุธิดา ศิริสุข  SPORTS SCIENCE10
11 B5881116 นางสาวสุดารัตน์ อินม่วงไทย  SPORTS SCIENCE10
12 B5880942 นางสาวอรยา ลาภมูล  SPORTS SCIENCE10
13 B5881093 นางสาวอริสา ยอดเกิด  SPORTS SCIENCE10
14 B5880751 นางสาวบรรณสรณ์ ทองดี  SPORTS SCIENCE10
15 B5881017 นางสาวสิริวิภา ศรีสุมาตย์  SPORTS SCIENCE10
16 B5880775 นางสาวรุ่งนภา วินโรจน์  SPORTS SCIENCE10
17 B5880874 นางสาววราภรณ์ ช้อยจังหรีด  SPORTS SCIENCE10
18 B5880829 นางสาวสุธาสินี ประสบเหมาะ  SPORTS SCIENCE10
19 B5881031 นางสาวนลินีภรณ์ ขวัญสุริยะ  SPORTS SCIENCE10
20 B5880614 นายณัฐวุฒิ สอนพรมราช  SPORTS SCIENCE10
21 B5880621 นายธนากร ทัศนีย์  SPORTS SCIENCE10
22 B5880577 นายธีรวัฒน์ แดนมะตาม  SPORTS SCIENCE10
23 B5880607 นายภัทรพงศ์ กะรัมเดชะ  SPORTS SCIENCE10
24 B5881314 นายธัญชนก ศรีกรด  SPORTS SCIENCE10
25 B5880836 นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ  SPORTS SCIENCE10
26 B5881109 นายยศวันต์ เตียวเจริญสิน  SPORTS SCIENCE10
27 B5880669 นายพงศ์พันธุ์ ชัยจร  SPORTS SCIENCE10
28 B5880737 นายธนกฤต แก่นมั่น  SPORTS SCIENCE10
29 B5880980 นายศิวัช ขำคง  SPORTS SCIENCE10
30 B5880706 นายธนากานต์ ยอดสุวรรณ  SPORTS SCIENCE10
31 B5880591 นายธรรมรัตน์ เผยกลาง  SPORTS SCIENCE10
32 B5881291 นายธนวัฒน์ ศรีสวัสดิ์กุล  SPORTS SCIENCE10
33 B5880638 นายณัฐกิตติ์ เชิดโฉม  SPORTS SCIENCE10
34 B5881178 นายนันทวัฒน์ คำจันทร์  SPORTS SCIENCE10
35 B5880652 นายชลธี พึ่งโคกสูง  SPORTS SCIENCE10
36 B5880713 นายศุภชัย โนนพล  SPORTS SCIENCE10
37 B5880904 นายเจษฎา ปันต๊ะทา  SPORTS SCIENCE10
38 B5881277 นายธนธรณ์ ไตรรงค์วิจิตร์  SPORTS SCIENCE10
39 B5880133 นายคมสัน เคนประคอง  SPORTS SCIENCE10
40 B5881024 นางสาวสัณห์สินี ศรีจันทร์โท  SPORTS SCIENCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.