รายชื่อนศ.
รายวิชา102111 : FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
กลุ่ม6
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5812653 นางสาวศิริรัตน์ เนตรนารี  N/A
2 B5705146 นางสาวธัญจิรา จันทราช  Agricultural and Food Engineering
3 B5720866 นางสาวรัตติยา การะฐา  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
4 B5535712 นายไพฑูรย์ สกุลแพทย์  ME
5 B5329267 นายนรงฤทธิ์ อรัญถิตย์  IE
6 B5823123 นางสาวทิพยาภรณ์ ภูคงกิ่ง  N/A
7 B5827596 นายชัยยะมงคล หาญโคกกรวด  N/A
8 B5828401 นางสาววรัณยา ป้อมรักษา  N/A
9 B5810819 นางสาวณัฐฐิตา กันภักดี  N/A
10 B5828135 นายทศพร บุญตา  N/A
11 B5828067 นายเพิ่มพูล สุทธิสนธ์  N/A
12 B5808540 นางสาวอรญา ทิพย์เสนา  ChemE
13 B5824502 นางสาวมัสญา จักรไชย  ChemE
14 B5800551 นางสาววนิชา พุฒสุข  ChemE
15 B5815524 นางสาวรัชนีวรรณ กองรัมย์  ChemE
16 B5825790 นางสาวนัดดาวรรณ นาประโคน  ChemE
17 B5812905 นายปฏิภาณ อบมาพันธ์  ChemE
18 B5827398 นายอานันท์ สุวรรณัง  ChemE
19 B5827411 นายธีรพงษ์ ศิริรัตน์  ChemE
20 B5826391 นายกฤษณะ เกิดมี  ChemE
21 B5803224 นางสาวสิรินารถ ตรุษบาง  CME
22 B5823277 นางสาวอนุธิดา นิลเกตุ  CME
23 B5702183 นางสาวพรีมพิทย์ รัตนสำเนียง  PE
24 B5816972 นางสาวสารินี ขุนเณร  PE
25 B5817030 นางสาวชยิสรา แสงกล้า  PE
26 B5824571 นางสาวหทัยภัทร์ ตรีพาทย์  Transportation Engineering And Logistics
27 B5825783 นางสาวกุลนันท์ เสมอศรี  Transportation Engineering And Logistics
28 B5826094 นางสาวศรัณญา มะคงสุข  Transportation Engineering And Logistics
29 B5826582 นายนพดล ศรีมุข  Transportation Engineering And Logistics
30 B5822171 นายศักดิกานต์ พิมพิมูล  Transportation Engineering And Logistics
31 B5825295 นายเขษมศักดิ์ ชัยอิทธิพรวงศ์  Transportation Engineering And Logistics
32 B5813193 นางสาวภัทรา ศรีแก่บ้าน  Agricultural and Food Engineering
33 B5815142 นายกิตติศักดิ์ คุ้มวิเศษ  CPE
34 B5828104 นางสาวนรีรัตน์ แอมไธสง  CPE
35 B5814633 นายณัฐวุฒิ แซ่ลิ้ม  CPE
36 B5825554 นายสหรัช กิ่งชา  CPE
37 B5825752 นายวีรวัฒน์ สร้างไร่  CPE
38 B5814749 นายพงศ์นรินทร์ เนื้อนวลสุวรรณ  CPE
39 B5827763 นายวีระยุทธ มุ่งฝอยกลาง  CPE
40 B5807772 นางสาวอัจฉราวรรณ ประสพเงิน  Metallurgical Engineering
41 B5803354 นางสาวเกวรินทร์ ศรีแก้ว  Metallurgical Engineering
42 B5825257 นายอรรถพล ไชศรีจันทร์  Metallurgical Engineering
43 B5819355 นางสาวรวิษฎา ปะละฤทธิ์  Environmental Engineering
44 B5817191 นางสาวรัชพร เเซ่ย่าง  Environmental Engineering
45 B5825080 นางสาวลลิตา กมลกลาง  Environmental Engineering
46 B5804528 นายชวลิต พงษ์สง่างาน  Environmental Engineering
47 B5825530 นายอภิวัฒน์ เถื่อนเทียม  Environmental Engineering
48 B5807000 นางสาวญาณิกานต์ ช่วยนุ้ย  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
49 B5806287 นางสาวอัยลดา โพธิ์ชัย  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
50 B5825950 นายวรจักร ไชยปัญหา  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
51 B5804474 นายภานุภัทร สิทธิวงศ์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
52 B5823307 นายวงศ์ตะวัน จันทร์เยี่ยม  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
53 B5825943 นายพงษ์อนันต์ เขมรัตน์  EE
54 B5817771 นางสาวลลิตภัทร คำเอี่ยม  EE
55 B5825974 นายพีรณัฐ ธนสุนทรสุทธิ์  EE
56 B5824892 นายศราวุฒิ ต่อพล  EE
57 B5825059 นายสรัล สังขรัตน์  EE
58 B5825837 นายวรพล คำรัง  EE
59 B5817337 นายศิรวิทย์ ดวงเงิน  EE
60 B5812967 นางสาวเธียรนารี นาชัยธง  Agricultural and Food Engineering
61 B5825356 นางสาวกรรณิการ์ เอี่ยมสกุล  Agricultural and Food Engineering
62 B5808281 นางสาวชนัญญ์ธรณ์ อ่อนละมัย  Agricultural and Food Engineering
63 B5817535 นางสาวจิราภรณ์ อรุณรัมย์  EE
64 B5817726 นางสาวฐิติรัตน์ บุญถือ  EE
65 B5825141 นางสาวธิติมา ปราสัย  EE
66 B5825226 นายคริสตศักดิ์ งามละม้าย  EE
67 B5825479 นายส่งศักดิ์ วงศ์คำจันทร์  EE
68 B5825332 นายอลงกรณ์ น้อยหว้า  ME
69 B5824410 นายชัยวัฒน์ ชะลาลัย  ME
70 B5824946 นายชยากร แตงเลี้ยง  ME
71 B5827527 นายอรรถวุฒิ เสร็จสวัสดิ์  EE
72 B5536788 นางสาวนภาพร วงศ์ศรีลา  MAE
73 B5800933 นางสาวสุณิชา ไชยกิจ  Automotive Engineering
74 B5427437 นายอรรถพร จันทรโฮง  Automotive Engineering
75 B5826322 นายธีระพัฒน์ นารัตตะคุ  Automotive Engineering
76 B5821587 นายวัศพล สุฐิติวนิช  AERONAUTICAL ENGINEERING
77 B5824908 นายสมาน ภูถมศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING
78 B5825387 นายภัทรพล แจ้งประจักษ์  IE
79 B5827718 นายธนพล แก้วอมร  IE
80 B5820528 นางสาวชฎาพร ศิริชัย  IE
81 B5820474 นางสาวธัญญลักษณ์ มาลัยทอง  IE
82 B5711345 นางสาวพรทิพย์ เจริญรัตน์มงคล  TOOL ENGINEERING
83 B5709625 นางสาวอุษา สีนวล  TOOL ENGINEERING
84 B5710683 นายณชนก ละออเพชรพันธุ์  TOOL ENGINEERING
85 B5824601 นางสาวกัลยกร อ่อนคำ  CE
86 B5824991 นางสาวพรทิวา บุญคำ  CE
87 B5824205 นายชัยวัฒน์ วิจารณ์ปรีชา  CE
88 B5824960 นายบดินทร์ รัตนกนกสิน  CE
89 B5824632 นายทวีสิน สาระพล  CE
90 B5808199 นางสาวสุธิตา เพ็ญจันทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
91 B5826100 นายเมธาสิทธิ์ จรัสไพรัตน์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
92 B5804467 นายนิพิฐพนธ์ เหิมขุนทด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
93 B5800292 นางสาวชลธิชา ถึงอินทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
94 B5825738 นางสาวธิดาวัลย์ บุบไชยา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
95 B5825455 นายสุรสีห์ จันทร์สุริยะ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
96 B5826124 นางสาววรรษชล เชื้อจันทึก  TCE
97 B5824731 นางสาวณัฏฐธิดา เชิดชู  TCE
98 B5816927 นางสาวพัชราภรณ์ สิงห์คำ  TCE
99 B5825844 นางสาวณัฐชา ฤทธิ์ลอย  TCE
100 B5816422 นางสาวศุภาภรณ์ สิงห์งาม  TCE
101 B5824380 นายณัฐธัญ มังคราช  TCE
102 B5707690 นายสุวัฒน์ เรืองสุวรรณ  Electronic Engineering
103 B5819881 นางสาวศศินา หงษ์อุดร  Electronic Engineering
104 B5800247 นางสาววรามณี เนตรพฤษรัตน์  Electronic Engineering
105 B5827664 นายจิรภาส ทองแดง  Electronic Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.