รายชื่อนศ.
รายวิชา102111 : FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B5780730 นางสาวศิริลักษณ์ ครุฑสุวรรณ  SPORTS SCIENCE10
2 B5780921 นางสาวปัทมพร อมรมงคล  SPORTS SCIENCE10
3 B5780648 นางสาวนิตยา แดงกันรัน  SPORTS SCIENCE10
4 B5780594 นางสาวขวัญฤทัย ชูจิตร  SPORTS SCIENCE10
5 B5780280 นางสาวจินดา อินโคกสูง  SPORTS SCIENCE10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
6 B5854530 นายสรวิศ ตาตุ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
7 B5651634 นางสาวยลดา ชีโพธิ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
8 B5807598 นายนิธิ ชาวสมุน  CE10
9 B5818648 นายสัพพัญญู วงค์ฝั้น  CE10
10 B5806959 นางสาวกัญญาณัฐ พิมไทย  TCE10
11 B5805617 นายเชาว์วัฒน์ โกสีนาม  Transportation Engineering And Logistics10
12 B5820030 นางสาวพัทธ์ธีรา ทรัพย์ประสาท  IE10
13 B5817887 นายบูรฉัตร เหิงขุนทด  EE10
14 B5807178 นางสาวพิยดา รักเสมอวงค์  Geological Engineering10
15 B5825288 นายศุภกร เนมขุนทด  AERONAUTICAL ENGINEERING10
16 B5800148 นางสาวณัฐริกา พรหมหอม  PE10
17 B5823093 นางสาวพรณัฐา ใจประเสริฐ  CPE10
18 B5821365 นายวรัชญ์ พุทธเพาะ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
19 B5812875 นายปราโมทย์ กล้าหาญ  ChemE10
20 B5819676 นายสมรักษ์ เรืองรัมย์  Electronic Engineering10
21 B5825066 นายวันมงคล สุธรรมรังษี  Automotive Engineering10
22 B5813353 นางสาวจีรนันท์ ยศรุ่งเรือง  PE10
23 B5807222 นางสาวนัฐกานต์ นาอ้อม  Geological Engineering10
24 B5808670 นางสาวภาวิณี รำมะนา  CE10
25 B5824175 นายสามารถ สงคราม  ME10
26 B5824182 นายอนาวิล นาเอก  CE10
27 B5820764 นายจักริน ประพันธ์ศิริกุล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
28 B5826292 นางสาวขวัญจิรา เพชรมั่ง  TCE10
29 B5819607 นายสิริราช นาคแจ้ง  Electronic Engineering10
30 B5806683 นายสุรเกียรติ์ เรืองศิริ  CE10
31 B5803620 นางสาวปติญญา พิมจ้อง  Metallurgical Engineering10
32 B5816606 นางสาวธัชมน อินทรขาว  TCE10
33 B5808083 นายณัฐฐา สำเภาเงิน  CPE10
34 B5819560 นางสาววรางคณา ศรีพลประเสริฐ  Environmental Engineering10
35 B5805624 นายนัธทวัฒน์ สุอมรา  CME10
36 B5814589 นายพัชรพล เชาว์สันเทียะ  CPE10
37 B5805419 นายพัชร์ธวิทย์ ศิริไพบูลย์ทรัพย์  Electronic Engineering10
38 B5820634 นางสาวพนิตา วัฒนศิริ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
39 B5818846 นางสาวชุติมณฑน์ เมฆี  Metallurgical Engineering10
40 B5826575 นางสาวพัชราภรณ์ ทิพย์ประเสริฐ  TCE10
41 B5828319 นางสาวอมรรัตน์ บัวทองหลาง  Agricultural and Food Engineering10
42 B5818532 นางสาวจิราทิพย์ ภูจริต  CE10
43 B5805235 นายสราวุธ ทองจันทนาม  Metallurgical Engineering10
44 B5816699 นายดิลก เนื่องจากฉิม  TCE10
45 B5804573 นางสาวสุมณทิพย์ ฉ่ำประวิง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
46 B5821495 นายณรุจพงศ์ ปรินทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
47 B5822140 นางสาวนลินมาศ รุ่งภาษา  Transportation Engineering And Logistics10
48 B5821464 นางสาวชุติกาณจน์ คินธร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
49 B5800162 นางสาวชฎาพร สาไธสง  EE10
50 B5801763 นางสาวนิตยา จันลา  TCE10
51 B5538126 นายศรชัย จันทะศรี  Automotive Engineering10
52 B5810130 นายอภิชิต แพงพรมมา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
53 B5820283 นางสาวนฤมล พงษ์ศิริ  IE10
54 B5800544 นางสาวสุปวรรณ อินทวงษ์  ChemE10
55 B5822423 นายวรพล จุลสม  Geological Engineering10
56 B5823246 นายธนพล แซ่เล้า  Geological Engineering10
57 B5760114 นางสาวนพวรรณ เนื้อนวลสุวรรณ  ME10
58 B5808656 นายหนึ่ง โพธิ์ลาบด้วง  ME10
59 B5824465 นายอริน เลี้ยงเพ็ชร  Automotive Engineering10
60 B5803477 นางสาวอรพิมพ์ บอกขุนทด  CME10
61 B5820955 นายเกียรติพิพัฒน์ สนิทไทย  Automotive Engineering10
62 B5813995 นางสาวปัฐมาภรณ์ แก้วพิสิษฐ์กุล  Transportation Engineering And Logistics10
63 B5810017 นายสราวุฒิ พิกุลเงิน  EE10
64 B5808885 นางสาวกาญจน์กมล ไทยแท้  ChemE10
65 B5810048 นายไวทยา คันสร  CE10
66 B5804221 นายธีรเกียรติ พรมศรี  ME10
67 B5806751 นางสาวสุจิวรรณ ทุมพัง  MAE10
68 B5805211 นายณัฐกิตติ์ พูนสวัสดิ์  MAE10
69 B5815197 นางสาวกัญญาภรณ์ พึ่งสุข  CE10
70 B5815791 นายกฤษดา วงค์ศรี  ME10
71 B5826346 นายณัฐชาญ จันทร์แก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
72 B5804115 นายทนงศักดิ์ ตัวเก่ง  CE10
73 B5809288 นายตรีเทพ หุตะเศรณี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
74 B5816026 นายวุฒิไกร รัตน์วิเศษ  ME10
75 B5816552 นางสาวสุทธิดา เอกบุตร  TCE10
76 B5811908 นางสาวปานิตา เขตกำปัง  Metallurgical Engineering10
77 B5818549 นายสิทธิพร เปรมโต  CE10
78 B5821266 นายสลักภพ ชุมปัญญา  ME10
79 B5802487 นางสาวอาทิตรา สายใจ  CME10
80 B5821815 นางสาวพัทธ์ธีรา กนกพานนท์  Metallurgical Engineering10
81 B5723027 นายธนบดินทร์ กมล  CPE10
82 B5808601 นายธนบดี ลุนสมบัติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
83 B5809370 นางสาวประภาวรรณ คอกกลาง  Automotive Engineering10
84 B5824588 นายอิศรา ลันสุชีพ  EE10
85 B5814701 นายวรพจน์ หงษ์คำ  CPE10
86 B5825011 นายภาณุรุจ ภูรีรัชต์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
87 B5808250 นายวริศ เดชมี  Transportation Engineering And Logistics10
88 B5801107 นางสาวสหภาพ ก่อมขุนทด  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
89 B5806133 นายธนวัฒน์ เปรมศรี  EE10
90 B5801527 นายสุกฤษฏิ์ ศรีเมฆารัตน์  Geological Engineering10
91 B5824106 นางสาวสิริมา ต่อติด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
92 B5801121 นางสาวภูชิสสา จันทร์สุข  AERONAUTICAL ENGINEERING10
93 B5825349 นายวัชเรศ คงวราคม  EE10
94 B5809301 นางสาวกาญจนา จารุฑีฆัมพร  Transportation Engineering And Logistics10
95 B5801138 นางสาวณัฐ์ฐนันท์ ฤทธาพรหม  CE10
96 B5815425 นางสาวศุภศิริ เดินขุนทด  ChemE10
97 B5812028 นางสาวมัลลิกา โพธิ์นอก  CPE10
98 B5806645 นางสาวพิมพ์พันธ์ โถมนาการ  CPE10
99 B5806126 นางสาวณิศร์ชญา ศรีสวัสดิ์  CPE10
100 B5819959 นายวีรภัทร รัตนเลิศ  IE10
101 B5815289 นางสาวปิยวรรณ พลเสนา  Transportation Engineering And Logistics10
102 B5808212 นายภาสกร ทองคำ  CE10
103 B5825431 นายธเนศ ตุ้นแดง  EE10
104 B5808830 นายภัทรกร ดิลกลาภ  Metallurgical Engineering10
105 B5810055 นายยศธนา บรรลือทรัพย์  Transportation Engineering And Logistics10
106 B5805433 นายคมสัน ชัยประดิษฐ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
107 B5821013 นายวัชรพล ช่วงชัย  Automotive Engineering10
108 B5816248 นางสาวพรปวีณ์ ปีตวัฒนกุล  ME10
109 B5806560 นายวิศรุต มีทะโจน  TCE10
110 B5824861 นายกฤตเมธ ชื่นชม  Automotive Engineering10
111 B5813001 นายวรายุทธ วงษ์ขันธ์  ME10
112 B5817788 นายภาคภูมิ จงปลูกกลาง  EE10
113 B5812400 นางสาวปณิดา แย้มสะอาด  Geological Engineering10
114 B5818341 นางสาวณัฐนิชา กันคร้า  CE10
115 B5821204 นางสาวแวซายานี แวยูโซะ  Automotive Engineering10
116 B5802845 นายวิศวะ หินกอง  IE10
117 B5828210 นางสาวชิดชนก เครือสุวรรณ  N/A10
118 B5809998 นายอภินันท์ วรรณธานี  CE10
119 B5808267 นายธนพล แสงอนุรักษ์  CE10
120 B5805884 นางสาวนุชรี ต้นวงศ์  CE10
121 B5816446 นายนิติธร กฤษฐ์ปภากุณท์  TCE10
122 B5800094 นายณัฐพงค์ สิทธาศิริวัฒน์  ME10
123 B5804252 นางสาวพิชญ์สินี วงศ์มั่นกิจการ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
124 B5810543 นายพงศธร วรรณกุล  Metallurgical Engineering10
125 B5811137 นางสาวณัฐณิชา อินทราเวช  Transportation Engineering And Logistics10
126 B5804450 นายภูวดล ฝาชัยภูมิ  MAE10
127 B5807352 นายสุธินันท์ สิงคะเวหน  Agricultural and Food Engineering10
128 B5539932 นางสาวดวงฤทัย แซ่ย่าง  MAE10
129 B5824168 นายอนุสิทธิ์ โชคเจริญ  CE10
130 B5809646 นางสาวทิฆัมพร ถนอมพันธ์  Transportation Engineering And Logistics10
131 B5814145 นางสาวอุษา ผลนา  CE10
132 B5517374 นางสาวขนิษฐา ไกรศรี  MAE10
133 B5806546 นางสาวรัติกรณ์ ธนบดีกุลพิศาล  Transportation Engineering And Logistics10
134 B5705542 นายพนาดร จำลองศุภลักษณ์  Agricultural and Food Engineering10
135 B5821310 นายณัฐวัตร เล็กสอน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
136 B5817443 นายปรนันต์ เรียงสันเทียะ  EE10
137 B5825035 นายทวีทรัพย์ อุ่นจิต  Automotive Engineering10
138 B5821099 นายจักรภัทร เที่ยงเทพ  Automotive Engineering10
139 B5803033 นายนวพงศ์ หงษ์สูงเนิน  Metallurgical Engineering10
140 B5819942 นางสาวเกวลิน ทองแดง  IE10
141 B5824311 นายฉัตรทะชัย ค่อมสิงห์  Automotive Engineering10
142 B5818457 นางสาวปาลินี สายโสภา  CE10
143 B5801688 นางสาวจิณณัฏฐา เหมเมือง  TCE10
144 B5826216 นายนันทพงศ์ ภาคย์ชัยพงศ์  MAE10
145 B5816712 นางสาวอินทิรา ชัยชนะ  TCE10
146 B5810383 นายอภิชาติ สมปอง  ME10
147 B5821891 นายจักรภัทร ไทยธานี  MAE10
148 B5812738 นางสาวสุขสันต์ เพ็ญพิมพ์  Transportation Engineering And Logistics10
149 B5800117 นางสาวณิชมล สว่างไสว  TCE10
150 B5810673 นายธนาธิปัตย์ ปรัสรา  ChemE10
151 B5819287 นางสาวณัฐธิตา ก่ำดำ  Geological Engineering10
152 B5824328 นางสาวกานต์สินี รัตนธรรมกุล  CE10
153 B5815517 นางสาวมณฑกาญจน์ ชอบใจ  ChemE10
154 B5819003 นางสาวลักษณา ศรีนอก  Metallurgical Engineering10
155 B5807789 นางสาวทิพวัลย์ เวทนา  EE10
156 B5805440 นายชิดณรงค์ กองคำ  EE10
157 B5810222 นางสาวอารยา ก้อนรัตน์  EE10
158 B5816873 นายรพี วิษณุจันทรา  TCE10
159 B5821136 นายชัชวาล ร้อยบุญศรี  Automotive Engineering10
160 B5823284 นายอรรคเดช ราชพิทักษ์  TCE10
161 B5807017 นายพลเทพ วังดง  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
162 B5813513 นายวทัญญู หาทวี  Automotive Engineering10
163 B5823017 นายธนายุทธ เสกรัมย์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
164 B5805945 นางสาวจิราพัชร ผูกจิตร  TCE10
165 B5823987 นายเอกชัย ผ่องใส  EE10
166 B5810826 นายธนวิชญ์ วงษาวดี  Metallurgical Engineering10
167 B5802197 นางสาวศุภนิดา คำโล่  ME10
168 B5814152 นายวงศธร ภาธรสุวรรณ  TCE10
169 B5808793 นายจักรายุทธ เทพแพง  CE10
170 B5822522 นายจิรวัฒน์ แจ่มทุ่ง  Geological Engineering10
171 B5818143 นางสาวกชกร ฉิมนอก  EE10
172 B5828340 นางสาวฐิติชญา สายแก้ว  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
173 B5821518 นายศุภนิช บุญนาค  AERONAUTICAL ENGINEERING10
174 B5816880 นายชินวัตร ตั้งชูสกุลชาติ  TCE10
175 B5803439 นายพัฒนกิจ ชุ่มสูงเนิน  Electronic Engineering10
176 B5806294 นายสราวุธ จินดาแป้น  CPE10
177 B5820108 นางสาวชุติญา ศรีทัศนากุล  IE10
178 B5816774 นายวิศรัฐ สุรินทร์คำ  TCE10
179 B5808021 นายพชร ชีวินโรจนวิทย์  Transportation Engineering And Logistics10
180 B5800353 นายก่อศุภฤกษ์ ทองไหม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
181 B5824595 นายกันตพัฒน์ ภัทรศิริกรพัฒน์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
182 B5809349 นายศิว แม้นมีศรี  Agricultural and Food Engineering10
183 B5821426 นางสาวกฤตยา ศรีตะปัญญะ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
184 B5815579 นายธนกฤต อภิสิตานนท์  TCE10
185 B5539536 นายณัฐพล บุญรอด  ChemE10
186 B5806850 นางสาวนุตประวีณ์ เจริญสุข  Electronic Engineering10
187 B5805822 นางสาวสุจิตตรา สีหา  ME10
188 B5811892 นางสาวรุ่งอรุณ สิงห์สังข์  IE10
189 B5810062 นายวัชรากร บุญกลาง  IE10
190 B5807161 นายภาณุพงศ์ มั่นคง  CE10
191 B5805976 นายวีรภัทร ขอพึ่งกลาง  IE10
192 B5812608 นายชูศักดิ์ โชว์ตระกูลทอง  Electronic Engineering10
193 B5801152 นายสรศักดิ์ บูรณ์เจริญ  Agricultural and Food Engineering10
194 B5818440 นางสาวสุภาภรณ์ เทสินทโชติ  CE10
195 B5815258 นางสาวนภัสวรรณ ยอดมณี  ChemE10
196 B5805501 นางสาวณัฐชา คงงาม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
197 B5815456 นายชินโชติ ทรงคาศรี  EE10
198 B5812585 นางสาวณัฐธิดา พงษ์พรหม  Automotive Engineering10
199 B5813261 นายวรโชติ กำลังหาญ  CME10
200 B5809455 นางสาวศิริลักษณ์ ค้าขาย  Geological Engineering10
201 B5808182 นายสุมินธวัฒน์ มูลเกษ  N/A10
202 B5800056 นางสาวเกษกนก ศรีเกษตร  ChemE10
203 B5800360 นายวงศกร สุขแสง  Transportation Engineering And Logistics10
204 B5808847 นายกิตติโชติ ทิพยนนท์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
205 B5821075 นายศิงขร ภาชนะวรรณ  Automotive Engineering10
206 B5818624 นายธนกฤต อุดมสุขธนกูล  CE10
207 B5824373 นายธนวัฒน์ สัมพันธะ  MAE10
208 B5815944 นายสิทธา แขดกิ่ง  ME10
209 B5814060 นางสาวชนิกามาศ เมฆอาภา  TCE10
210 B5821600 นายปวรุตม์ การะเกตุ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
211 B5804689 นางสาวพรสวรรค์ กำมะชัยคำ  TCE10
212 B5825127 นายอธิษฐ์ รุ่งเจริญ  EE10
213 B5805686 นายอภิวัฒน์ สุขเฉลิม  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
214 B5805112 นางสาวกาญจนาภรณ์ อ่อนพร  TCE10
215 B5810925 นายธนากร จ่าแท่นทะรัง  Environmental Engineering10
216 B5801329 นางสาวอิชยาพร ยอดจะโปะ  EE10
217 B5803651 นางสาวจตุรพร เชืองเต็ม  Transportation Engineering And Logistics10
218 B5811274 นางสาวอัคริยา เอกวุฒิพล  TOOL ENGINEERING10
219 B5816613 นางสาวอริสรา ยุบลพันธ์  TCE10
220 B5804412 นายเรวัฒน์ ศรีษะทาน  EE10
221 B5805167 นางสาวมุขรินทร์ โพโสภา  Geological Engineering10
222 B5820894 นายนุชา วงฮาด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
223 B5811243 นางสาวพิมประภา กองศักดิ์  EE10
224 B5805778 นายจักรพงษ์ อันพิมพ์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
225 B5814732 นายวรินทร์พิภพ เตชิดปัณณวัฒน์  CPE10
226 B5719242 นางสาวณิชาภัทร หลอมประโคน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
227 B5817528 นายศุภกิจ เรือนตั๋น  EE10
228 B5804054 นายสุรเชษฐ์ โลจันติ๊  Geological Engineering10
229 B5816477 นายรุ่งโรจน์ วรรณพบ  TCE10
230 B5818044 นางสาวชนารดี บุราณ  EE10
231 B5816286 นางสาวศิรภัสสร ชนะค้า  CME10
232 B5819201 นางสาวกนกวรรณ ประสมทรัพย์  Environmental Engineering10
233 B5813858 นางสาวปิยพร สุภานัส  MAE10
234 B5820139 นางสาวมนัสวี อำพาศ  IE10
235 B5819478 นางสาวสงกรานต์ ชีพันธ์  EE10
236 B5808342 นางสาวอภิญญา เชื้อทอง  ME10
237 B5812035 นายเตวิช พรมกอง  CPE10
238 B5821457 นางสาวณัฐริดา สละบาป  AERONAUTICAL ENGINEERING10
239 B5800063 นางสาวปรีชญา นรินทร์นอก  TCE10
240 B5810000 นายจิรายุ จีนกลาง  EE10
241 B5827930 นางสาวนาฏชุดา มหามาตย์  TOOL ENGINEERING10
242 B5820948 นายสิรายุส บางสมบูรณ์  Automotive Engineering10
243 B5823543 นายอาทิตย์ เพิ่มเติม  ME10
244 B5823581 นายกิจจา ไพราม  Automotive Engineering10
245 B5815104 นายฐากรณ์ สุทธิเพศ  Agricultural and Food Engineering10
246 B5818976 นายจิรานุวัฒน์ โพธิ์นอก  Metallurgical Engineering10
247 B5811366 นางสาวอรญา คำมะปะนา  Environmental Engineering10
248 B5806232 นายวรโชติ หะขุนทด  ME10
249 B5808441 นางสาวภัทรกันย์ อันทามา  Electronic Engineering10
250 B5800025 นายภาณุพงศ์ ชำนาญพุดซา  CPE10
251 B5824090 นายธวัชชัย เมฆวัน  EE10
252 B5825370 นางสาวฐิติกานต์ ขานพรหม  Agricultural and Food Engineering10
253 B5810765 นางสาวเจนจิรา บุราณรมย์  PE10
254 B5804641 นางสาวแทนธาน ตุพิมาย  PE10
255 B5824519 นางสาวระวิ สิทธิธนสิน  CPE10
256 B5800742 นายปุญญพัฒน์ คุ้มยิ้ม  Metallurgical Engineering10
257 B5823222 นางสาวทิพสุดา สุดาจันทร์  Agricultural and Food Engineering10
258 B5816729 นายอรรถวิท จันทอุปลี  TCE10
259 B5807185 นายนฤเทพ ศิริ  EE10
260 B5823185 นายศิริชัย ศิริเจริญศรี  Geological Engineering10
261 B5801060 นายจีรุตม์ ศรีสังข์  IE10
262 B5820665 นางสาววินท์นิศา พุฒิธัญลักษณ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
263 B5823260 นายสาริน กนกยุราพันธ์  Geological Engineering10
264 B5821501 นายวสุ ใจจังหรีด  AERONAUTICAL ENGINEERING10
265 B5821709 นางสาวพิชญา ศรีสัตยา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
266 B5819720 นายเจริญ อุ่นเจริญ  Electronic Engineering10
267 B5533367 นายสุกิจ บัวอ่อน  Automotive Engineering10
268 B5808878 นายภาณุพงศ์ ชะวัย  ChemE10
269 B5806010 นายสุรชัย สังวัง  Agricultural and Food Engineering10
270 B5807895 นางสาวเทพยุดา เมษมหิทธิ  IE10
271 B5821785 นางสาวปรารถนา นิยันตัง  Agricultural and Food Engineering10
272 B5809387 นางสาวราชาวดี วงศ์ษา  CME10
273 B5805365 นางสาวจตุพร กิจชวลิต  CPE10
274 B5816347 นางสาวจิระนันท์ น้ำกระโทก  TCE10
275 B5803828 นายยศสรัล อยู่คะเชนทร์  Transportation Engineering And Logistics10
276 B5824236 นายภาณุวัฒน์ พุ่มเข็ม  CE10
277 B5822577 นางสาวยุรพิน ปิ่นทอง  Geological Engineering10
278 B5817351 นายณัฐพล ดลเจริญนนท์  EE10
279 B5815906 นางสาวสุวิตา ติดตารัมย์  ME10
280 B5808694 นายจิรายุ เมธวัน  MAE10
281 B5818310 นายวชิรวิทย์ ทองหวาน  CE10
282 B5808861 นางสาวจีรภิญญา ศุขเจริญ  CE10
283 B5817375 นายอธิกภพ ประทุมวงษ์  EE10
284 B5803316 นายประสิทธิ์ชัย แก้วดี  PE10
285 B5824496 นางสาวโยษิตา กันยา  CPE10
286 B5809868 นายคชาชาญ เรือนเพชร  Environmental Engineering10
287 B5807673 นางสาวขนิษฐา เสนาราช  Transportation Engineering And Logistics10
288 B5806720 นางสาวธิดารัตน์ สิงหันต์  Transportation Engineering And Logistics10
289 B5824144 นายจีระเดช พูลสวัสดิ์  Automotive Engineering10
290 B5802104 นายพรชัย ทับทิม  Metallurgical Engineering10
291 B5807420 นางสาวณัฐริกา หนองภักดี  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
292 B5810659 นายณัฐกานต์ ดงแก้วมณี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
293 B5821181 นายณัฐพล เทพสุริยานนท์  Automotive Engineering10
294 B5824359 นายเมธาสิทธิ์ ทองเสริม  CE10
295 B5809615 นายชลกร อ่อนมา  MAE10
296 B5808014 นายภิเษก ทัศนะนาคะจิตต์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
297 B5822737 นายธีรภัทร์ ชาญตระกูล  Geological Engineering10
298 B5816293 นายทวีศักดิ์ คำบัวโคตร  Metallurgical Engineering10
299 B5804986 นางสาวศวรรยา รักทรง  Transportation Engineering And Logistics10
300 B5806522 นายนิพิฐพนธ์ อัครวงษ์  CE10
301 B5807123 นางสาวจิราพร เทียนแก้ว  Geological Engineering10
302 B5806911 นางสาวกัญญ์กุลณัช อุ่นแก้ว  ME10
303 B5807482 นางสาวเมธาวี ชาวข้าว  Transportation Engineering And Logistics10
304 B5818570 นายสมุนไพร ไชยเดช  CE10
305 B5817740 นางสาวอัจฉรา แก้วสีหา  EE10
306 B5820566 นายวัฒนพงษ์ แสงโชติ  EE10
307 B5818464 นายอนุชากร พันธ์กมลศิลป์  CE10
308 B5820931 นางสาววสุนันท์ บุญพุทธ  Automotive Engineering10
309 B5824656 นายโชคชัย ครสวรรค์  Metallurgical Engineering10
310 B5803729 นางสาวศศิธร คงเพียรธรรม  CE10
311 B5806713 นางสาวชุติมาศ ลีเส็ง  TCE10
312 B5815920 นายไกรวิชญ์ ยาสมร  ME10
313 B5812806 นางสาวมนธิดา ชนะศรีภูมิ  IE10
314 B5817238 นางสาวสมฤดี สายสุด  Geological Engineering10
315 B5815586 นายธนะดี เหลืองสอาด  TCE10
316 B5805129 นายภาณุพงศ์ เนื้อนาค  Automotive Engineering10
317 B5818334 นายนวปฎล ประภัสชัย  CE10
318 B5815593 นายมงคล โล่ห์นารายณ์  ME10
319 B5825097 นายสงคราม เหลาอ้อ  EE10
320 B5814329 นางสาวศิริรักษ์ จิณารักษ์  IE10
321 B5803866 นายพัดยศ โคตรมา  CE10
322 B5807710 นายพนิต น้อยสมบัติ  Transportation Engineering And Logistics10
323 B5809714 นายพัชรพล บัวภา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
324 B5444397 นายปัณณธร ค้าผล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
325 B5816101 นายนัฐกานต์ พูนวิลัย  ME10
326 B5822249 นางสาวรัตติยา กิจประเสริฐ  Transportation Engineering And Logistics10
327 B5813285 นายนัฐพงษ์ สุขบุญ  ME10
328 B5823215 นายนันทวัฒน์ แซ่ตั่น  AERONAUTICAL ENGINEERING10
329 B5814763 นายเตวิช จันทร์ลอย  CPE10
330 B5806515 นายพงศธร ทองบ่อ  Metallurgical Engineering10
331 B5823475 นายนันทวุฒิ แซ้นชัยภูมิ  CPE10
332 B5824151 นางสาวขวัญฤดี ภูทะวัง  Geological Engineering10
333 B5818792 นายธนกร อาจวิชัย  CE10
334 B5823918 นายวิทย์ทานุ สุภาอิน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
335 B5809707 นายปุณยวีร์ คงปาน  CE10
336 B5800308 นายพงศ์สิน จิระพิพัฒนาพร  Automotive Engineering10
337 B5820177 นายกฤษฎา แก่นดีลัง  IE10
338 B5802326 นางสาวสุธิตา ฤทธิ์ล้ำเลิศ  Environmental Engineering10
339 B5780945 นายสิทธิศักดิ์ อุตรวงษ์  CE10
340 B5703272 นายพงศ์ศิริ แพงแก้ว  Agricultural and Food Engineering10
341 B5825172 นางสาวปิยะวดี อยู่ประยงค์  CPE10
342 B5819539 นายศักรินทร์ พงษ์ศักดิ์  Environmental Engineering10
343 B5805068 นางสาวกาญจนสิริ ศรีสอน  TCE10
344 B5700325 นายพีรพล ภูเขียว  Agricultural and Food Engineering10
345 B5825592 นางสาวปัญจวรรณ ศุภรตรีทิเพศ  CPE10
346 B5813551 นางสาวลลิตา รักษ์กระโทก  Automotive Engineering10
347 B5820085 นางสาวนารีลักษณ์ พุ่มพวง  IE10
348 B5820757 นายวริศ รักษาผล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
349 B5811045 นายณัฐวุฒิ มอญกอดแก้ว  Transportation Engineering And Logistics10
350 B5816156 นายวิเชษฐ์ สุภาพ  ME10
351 B5809141 นายพงศ์พล สุขโข  CE10
352 B5814534 นายธนวันต์ ปัญตะยัง  TCE10
353 B5804948 นางสาวศศิวิมล บุญเครือบ  TCE10
354 B5821068 นายจิระวุฑฒิ์ อัครวงศ์วัฒนา  Automotive Engineering10
355 B5821433 นางสาวพิมพ์นภา สร้อยอาภรณ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
356 B5823598 นายณัฐพงษ์ วงศ์อินทร์จันทร์  Automotive Engineering10
357 B5823154 นายอนุรักษ์ ทองคำใส  CPE10
358 B5818402 นางสาวฐิติภา วีระนิพิฐกุล  CE10
359 B5810147 นายธีระพัฒน์ บุญศรีวงษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
360 B5817221 นางสาวณัฐวดี เจียมโฆสิต  PE10
361 B5814824 นายบัญชา นนพละ  CPE10
362 B5817085 นางสาววิภาวดี ปานทอง  PE10
363 B5807796 นายสรศักดิ์ โสมากุล  ME10
364 B5814756 นางสาวสุรภา เขมกานนท์  CPE10
365 B5821594 นายยศวัฒน์ สิงหเดชาสิทธิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
366 B5807307 นางสาวฐิติมากานต์ สอนสุภาพ  CPE10
367 B5802029 นางสาวกัญจนพร วิเลปะนะ  ChemE10
368 B5810321 นายโสภณ ชัยเลิศ  Transportation Engineering And Logistics10
369 B5810079 นายเสฎฐวุฒิ จุลเจิม  CE10
370 B5806737 นายดิษดล แก้วก่า  CPE10
371 B5822959 นางสาวกรรณิการ์ แสงหิรัญ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
372 B5814220 นางสาววรัญญา เที่ยงสันเทียะ  MAE10
373 B5820825 นางสาวประกายแก้ว เสือพาดกลอน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
374 B5823116 นางสาวทิพาภรณ์ สังขพันธ์  Environmental Engineering10
375 B5814572 นางสาวเปี่ยมพร งามขำ  Transportation Engineering And Logistics10
376 B5800759 นางสาวสุกัญญา คงผอม  ME10
377 B5825202 นายอิสรายุทธ ประเสริฐสังข์  Metallurgical Engineering10
378 B5810260 นางสาวฑิตยา สุกรรณ  IE10
379 B5816019 นางสาวบุญฑริกา ศิลา  ME10
380 B5718580 นางสาวปัณฑารีย์ ยอดวงศ์พะเนา  IE10
381 B5815418 นางสาวอาภัสสร รสสุธรรม  ChemE10
382 B5814305 นางสาวอภิชญา อ่อนพุทธา  ME10
383 B5811557 นายณัฐวุฒิ เข็มทอง  EE10
384 B5806614 นางสาววรางค์กรณ์ ลาวงษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
385 B5822102 นายชนาธิป ชัยชโลธร  Transportation Engineering And Logistics10
386 B5820054 นางสาวณพารี อภิชาตกุล  IE10
387 B5820672 นายวิษณุ เอกเลิศ  Automotive Engineering10
388 B5812592 นางสาวณัฐธิดา มาศรี  CME10
389 B5807833 นางสาวณัฐฐาพร ชูเกาะ  Metallurgical Engineering10
390 B5823819 นายวงศธร เอื้อวิริยานุกูล  ME10
391 B5814350 นางสาวจตุพร มูลเหลา  MAE10
392 B5816187 นางสาวมาริษา จงงดงาม  ME10
393 B5824663 นายพิชากร คำพวง  ChemE10
394 B5825424 นางสาววรรณภา มะโนจิต  IE10
395 B5815159 นางสาวสริดา มงคลนำ  CPE10
396 B5822997 นางสาวชุลีกร เหี้ยมจะบก  TOOL ENGINEERING10
397 B5801855 นายวสกร มีแสงทอง  CE10
398 B5815562 นายรังสิมันตุ์ เง็กคอย  ChemE10
399 B5810970 นายกิตติพงษ์ อักษร  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
400 B5810505 นางสาวนันทิตา ติดตารัมย์  ME10
401 B5822744 นางสาวธิภาพร แถมจำเริญ  Geological Engineering10
402 B5819669 นายชวกร เวสนันท์  Electronic Engineering10
403 B5803552 นายภาคภูมิ ภิญโญดม  CPE10
404 B5823857 นายณัฐวุฒิ โสมาเกตุ  Metallurgical Engineering10
405 B5825158 นายไมตรี ไชยรัตน์  EE10
406 B5807192 นางสาวอภัสรา โหรสกุล  Automotive Engineering10
407 B5824953 นายสุทธิพันธ์ สุวรรณทิพย์  CE10
408 B5806379 นายณัฐพล อุทรักษ์  MAE10
409 B5815975 นายเด่นชัย ฉลองเจริญกิจ  ME10
410 B5816668 นางสาวชณิกา สายโคกสูง  TCE10
411 B5806980 นายอภิสิทธิ์ ชัฏขันธกิจ  N/A10
412 B5818525 นางสาวชนิสรา โชคล้ำเลิศ  EE10
413 B5822508 นายวงศกร การสมชิต  Geological Engineering10
414 B5806867 นายจิรกิตติ์ สนั่นเอื้อ  ME10
415 B5814893 นายณัฐวัฒน์ วิทย์ดำรงค์  CPE10
416 B5811717 นายกษิดิศ กุนันตา  Automotive Engineering10
417 B5812226 นายจตุพล ศรชัย  CME10
418 B5808533 นายจุลดิส อินทมาตย์  PE10
419 B5805310 นายชนะวัฒน์ สัจจสุวรรณ  Electronic Engineering10
420 B5825219 นางสาวจินตนา โยธาทอน  ME10
421 B5827732 นางสาวสุภาวดี เอการัมย์  EE10
422 B5804566 นายรัฐกานต์ คำอำไพร  CPE10
423 B5821402 นายพีรพงศ์ พิศพรรณ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
424 B5816538 นางสาวชุติกาญจน์ ปะกิคะเน  TCE10
425 B5802043 นางสาวทิพย์วลี สิทธิ์สูงเนิน  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
426 B5817665 นายกวิณฑร กาญจนต่อสกุล  EE10
427 B5823420 นางสาวแพรวนภา อันทะปัญญา  ME10
428 B5808557 นางสาวปาริชาติ มณีรัตน์  Metallurgical Engineering10
429 B5810352 นายพลวรรธน์ กลิ่นสุคนธ์  Agricultural and Food Engineering10
430 B5615469 นายคณุตม์ เทพสถิตย์ศิลป์  Electronic Engineering10
431 B5805525 นางสาววราภรณ์ โคตจันทึก  IE10
432 B5620487 นางสาวช่อผกา ลาจันทึก  MAE10
433 B5822607 นางสาวธนัญญา ชัชวาลวงศ์  Geological Engineering10
434 B5624584 นายธนวัฒน์ เนนเลิศ  ME10
435 B5805303 นายกรินทร์รักษ์ เจือจันทร์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
436 B5825363 นายณัฐชนนท์ พุทไธสงค์  Environmental Engineering10
437 B5803347 นายณัฐพงศ์ ชูช่วย  MAE10
438 B5807383 นางสาวเจนจิรา คำชลธาร์  MAE10
439 B5801206 นางสาวกัณห์ เพียซ้าย  CPE10
440 B5822348 นายจามีกร โคตะ  Transportation Engineering And Logistics10
441 B5714865 นายจิรศักดิ์ ก้อนคำ  Agricultural and Food Engineering10
442 B5709960 นายอภิศักดิ์ แก้วผม  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
443 B5808724 นายธีรุตม์ เพ็งพา  CPE10
444 B5801633 นายเนติธร นิงสานนท์  IE10
445 B5808472 นางสาวศุทธินี ตื้อคำ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
446 B5612079 นายกิตติศักดิ์ พลมณี  Electronic Engineering10
447 B5543496 นางสาวเบญจมาศ ผลจันทร์  CME10
448 B5813629 นายปิยะ มุ่งแฝงกลาง  Electronic Engineering10
449 B5807215 นางสาวมัณฑนา นาคำสี  CME10
450 B5804962 นางสาวอริสา หลงน้อย  Environmental Engineering10
451 B5807093 นายรชต ค่ายสงคราม  Transportation Engineering And Logistics10
452 B5827855 นายวีรวัฒน์ ใหญ่มาก  Electronic Engineering10
453 B5805938 นายจาตุรนต์ มงคลศิริ  CPE10
454 B5825929 นายอลงกรณ์ สาระไชย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
455 B5806478 นางสาวธัญสุดา นิยมพงศ์พิพัฒน์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
456 B5803323 นางสาวนิธิวดี กนกชัชวาล  CPE10
457 B5807109 นางสาวณัฐชา บุญเฉย  CPE10
458 B5815036 นางสาววริยา จันบัวลา  CPE10
459 B5807574 นางสาวสุวนันท์ หาญตุ่น  ChemE10
460 B5818730 นายนพคุณ ชาญประโคน  CE10
461 B5805693 นางสาวสุนิสา ศรีชมภู  CME10
462 B5801725 นางสาวธิดารัตน์ พลทะมัย  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
463 B5810666 นายธนกฤต นิรันดร์กูล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
464 B5809271 นายพสิษฐ์ ลิ้มสินโสภณ  Metallurgical Engineering10
465 B5814916 นางสาวชลลดา ชูชมชื่น  CPE10
466 B5828234 นายกฤษดา กมลคร  N/A10
467 B5800629 นายสถิต ฉิมพลี  EE10
468 B5809189 นางสาวปวีณ์สุดา สุขประเสริฐ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
469 B5818082 นายภาณุพงศ์ นาคสมบูรณ์  EE10
470 B5805723 นายวัชโรทัย มีพงษ์  CPE10
471 B5807147 นายสมรักษ์ ทองคำ  CME10
472 B5811212 นางสาวปุณยนุช คงแก้ว  CPE10
473 B5813711 นางสาวรัตติยา ฐิตะสาร  MAE10
474 B5825776 นายกาญจนพนธ์ ปิ่นพา  ME10
475 B5815869 นางสาวนิศารัตน์ เจนไพร  ME10
476 B5817405 นายอาติยะ โสภารักษ์  EE10
477 B5812707 นายธนบูรณ์ ไทรเอี่ยมมี  PE10
478 B5802661 นางสาวอุบลวรรณ ผลขาว  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
479 B5811809 นางสาวผาณิตา ลีฬหานนท์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
480 B5803088 นางสาวณัฐวิภา ทั้งนภากุล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
481 B5815890 นายเกริกพล พิมโคตร  ME10
482 B5820795 นางสาวเตชินี เขื่อนควบ  EE10
483 B5801671 นางสาวธันญาภรณ์ ศรีเสริม  MAE10
484 B5812783 นายณัฐชนน พุฒขุนทด  Geological Engineering10
485 B5813100 นายศุภกร อนุชิตสกล  ChemE10
486 B5820856 นายประเสริฐ ดาฮาเก็ง  ME10
487 B5816057 นายยุทธภูมิ อินทร์ทอง  ME10
488 B5805495 นายภูวนัตถ์ เนตรสว่าง  EE10
489 B5816330 นางสาวศุภลักษณ์ บุญผุด  Transportation Engineering And Logistics10
490 B5824335 นายอภิชัย อ่อนเทศ  Transportation Engineering And Logistics10
491 B5814398 นางสาววิชุดา สุขแม้น  Automotive Engineering10
492 B5800469 นายปริวรรต เอื้อเฟื้อกลาง  IE10
493 B5821174 นายพิชัย ใหมทอง  Automotive Engineering10
494 B5805136 นายซัลวาวีร์ ยะโกะ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
495 B5815388 นางสาวขนิษฐพร ทองสืบสาย  ChemE10
496 B5819140 นายเกียรติศักดิ์ ชาวนา  CE10
497 B5811991 นางสาวธารารัตน์ คำสีแก้ว  CPE10
498 B5825233 นายจักรภัทร เจริญศิลป์  Electronic Engineering10
499 B5822560 นางสาวสิรภัค พรกนกวรกมล  Geological Engineering10
500 B5824076 นางสาวจุฑารัตน์ นิยันตัง  Transportation Engineering And Logistics10
501 B5804924 นางสาวสายธาร จินดาศรี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
502 B5806690 นายมาวิน กฤตเวทิน  EE10
503 B5815708 นายนิติพล สุขแจ่ม  ME10
504 B5800513 นายกิตติ โตใย  TCE10
505 B5825745 นายธนพล มงคลชาติ  Environmental Engineering10
506 B5719303 นางสาวณัฐพร มาลัยทอง  MAE10
507 B5804214 นางสาวร่มแก้ว คองสิงห์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
508 B5824564 นางสาวเสาวนีย์ สุระประเสริฐ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
509 B5813742 นายธนชิต ศรสุวรรณ์  ChemE10
510 B5821617 นายอิทธิวัฒน์ สิงห์คง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
511 B5806447 นายกฤษณะพงษ์ พรมที  MAE10
512 B5815494 นางสาวปภาวรินท์ พุฒขาว  ChemE10
513 B5828258 นางสาวนงลักษณ์ โภคะ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
514 B5811946 นายอนุชา งามปัญญา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
515 B5812103 นายวุฒิชัย ตะกุดแก้ว  ME10
516 B5817108 นายรัฐพงศ์ บุญอุ้ม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
517 B5800940 นางสาวณัฏฐนันท์ ชนะชัยปรียา  Metallurgical Engineering10
518 B5814664 นายชญานนท์ เพียกขุนทด  CPE10
519 B5801022 นายวัชรพล มงคลจิรวัฒน์  ME10
520 B5824670 นางสาวศิรกาญจน์ สุระสิทธิ์  TCE10
521 B5804153 นายภาณุพงศ์ ทองดล  Metallurgical Engineering10
522 B5803910 นายภาคภูมิ สู่แสนสุข  MAE10
523 B5809028 นางสาวศุภลัคน์ ฉายแสง  MAE10
524 B5815043 นางสาวกาญจนา ทาวัน  CPE10
525 B5705078 นายนัฐชัย เวียงคำ  Agricultural and Food Engineering10
526 B5822485 นายสิทธา ปัจโต  Geological Engineering10
527 B5810192 นายธนาธิป กิตติวราพล  ME10
528 B5824540 นายราชศักดิ์ สุดสอาด  ME10
529 B5800704 นายกิตติภพ เฮ่ประโคน  TCE10
530 B5822652 นายไพสันต์ หวังสม  Geological Engineering10
531 B5814640 นายภูริพัฒน์ คลังกูล  CPE10
532 B5817818 นายจีระวัฒน์ รู้บุญ  EE10
533 B5815951 นายอานนท์ อันธิรส  ME10
534 B5809424 นางสาววริศรา ศรีพระจันทร์  IE10
535 B5808137 นายพงศธร กาบขุนทด  ChemE10
536 B5808458 นางสาวทิพกร พิจารณ์  CE10
537 B5814848 นายอินทร ตะเพียนทอง  CPE10
538 B5809738 นายณัฐพงษ์ สังข์คีรี  Transportation Engineering And Logistics10
539 B5804382 นายเกรียงไกร โพธิจักร์  Transportation Engineering And Logistics10
540 B5802210 นายธุวานนท์ อ่ำสำลี  CME10
541 B5811656 นางสาวเขมิกา ฉัตรแก้ว  CPE10
542 B5814787 นางสาวสุพรรณิกา โอกาสาวาระ  CPE10
543 B5816620 นางสาวกานต์ธิดา ผายสระน้อย  TCE10
544 B5806973 นายเอกวิทย์ อักษรก้านตง  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
545 B5807642 นางสาวเกวลิน จิตรโคกกรวด  PE10
546 B5825905 นายภวภัค บำรุงธรรม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
547 B5809011 นายวัฒนา ดอมไธสง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
548 B5824137 นายธนกฤต วัฒนาชวนันท์  IE10
549 B5827541 นายปารินทร์ ลาดบาศรี  CE10
550 B5823253 นายอนุชา พรมด้วง  Geological Engineering10
551 B5811182 นายกฤษณะ เลิศฤทธิ์วิริยะกุล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
552 B5824700 นายเทวฤทธิ์ ศรีสงคราม  Automotive Engineering10
553 B5824557 นางสาวฐิติยาภรณ์ ศักดิ์ศศิธร  MAE10
554 B5814251 นายขุมทรัพย์ แก้วแสงอินทร์  CPE10
555 B5812929 นายภูบดินทร์ ภูคากัน  CE10
556 B5803767 นายศุกภรักษ์ สมบูลธนวาท  CPE10
557 B5814855 นายเจษฎากร อัครไพบูลย์โรจน์  CPE10
558 B5825196 นางสาวรุ่งอรุณ ชูไธสง  ME10
559 B5807246 นางสาวสุดารัตน์ พันธ์แก้ว  Transportation Engineering And Logistics10
560 B5818129 นายอภิชาติ อักวะรัง  EE10
561 B5815746 นายวรพงษ์ ปริญญาศิริ  ME10
562 B5802982 นายกรกฏ ศิริไพบูลย์ทรัพย์  N/A10
563 B5809523 นางสาวธนิษฐาน พรมหงษ์  ME10
564 B5803972 นางสาวผกาวรรณ สุริยะธรรม  MAE10
565 B5704316 นายวุฒิชัย เพชร์สูงเนิน  Environmental Engineering10
566 B5815128 นายวีระยุทธ โคตรสุข  CPE10
567 B5818563 นายธนชิต สีดาชมภู  CE10
568 B5809530 นายปฏิภาณ มนต์ปภัสสร  CE10
569 B5824649 นางสาวณัฐสุดา ทองใหม่  Automotive Engineering10
570 B5804030 นางสาวนิตยานันท์ เงางาม  EE10
571 B5809318 นายดุลยวัต เรืองวิริยะชัย  CME10
572 B5801718 นางสาวจิดาภา ศิลาพงษ์  ChemE10
573 B5802531 นางสาวกรรณิการ์ สิงจานุสงค์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
574 B5817610 นายนลธวัช สีมะเดื่อ  EE10
575 B5811298 นายปวริศ ขันติกรกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
576 B5824441 นายปฐวีร์ สายใจอูป  Agricultural and Food Engineering10
577 B5824120 นายเรวัติ คงชาตรี  CE10
578 B5822263 นางสาววัชชิราภรณ์ วงศ์หมั่น  Transportation Engineering And Logistics10
579 B5800230 นายศักดิ์สิทธิ์ พลฤทธิ์  Electronic Engineering10
580 B5807819 นางสาวธวรรณพร สามารถ  CPE10
581 B5817016 นางสาวจุฑามาศ ดาวจำลอง  IE10
582 B5818419 นายเมธี สุขภูตานันท์  CE10
583 B5814497 นายชนินทร์ กุนอก  ME10
584 B5822706 นายนวฤทธิ์ ทองจำรูญ  Geological Engineering10
585 B5804733 นางสาวนารีรัตน์ แฟงตะคุ  ME10
586 B5812349 นายตันติกร ศรีเลิศ  TOOL ENGINEERING10
587 B5824229 นางสาวธัญพิชชา อารีเอื้อ  Transportation Engineering And Logistics10
588 B5806096 นายสมร ดวงเด่นฉาย  Metallurgical Engineering10
589 B5807154 นางสาวกุลสตรี สนนอก  MAE10
590 B5808427 นายเทวินทร์ บุญยวด  TCE10
591 B5800506 นางสาวเฟื่องฟ้า บุญสิทธิ์  ChemE10
592 B5817696 นายพีรพล ชัยกิตติภรณ์  EE10
593 B5824472 นายอนันตเดโช จันละบุตร  TCE10
594 B5809684 นางสาววีรวรรณ ทองศรี  TCE10
595 B5803378 นายวิศรุต เครือบุญ  Automotive Engineering10
596 B5826186 นายธิติวุฒิ ส่งบุญ  IE10
597 B5822591 นายจตุรงค์ สร้างนอก  Geological Engineering10
598 B5819119 นายพัทรพงศ์ อินทโชติ  Metallurgical Engineering10
599 B5826315 นายกิตติธัช คำมา  TCE10
600 B5825912 นายจักรกฤษณ์ วรรณุทัศน์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
601 B5823208 นางสาวสุจินดา พินิจชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
602 B5700899 นายวชิระสรณ์ คุ้มศรีษะ  CPE10
603 B5814459 นายณัฐวัฒน์ ซีมากร  Electronic Engineering10
604 B5827848 นางสาวสุลีรัตน์ นันทะทอง  ChemE10
605 B5821563 นางสาวศดานันท์ ภูพลผัน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
606 B5805594 นายมงคลชัย ฝ่ายอากาศ  Agricultural and Food Engineering10
607 B5816743 นายเรืองศิลป์ ปุ่มมะดัน  TCE10
608 B5800049 นายสิริมงคล อัครพลโชติ  ChemE10
609 B5812660 นางสาวนุชนารถ พวงบุบผา  CE10
610 B5814084 นางสาวธันยาภรณ์ ศรีสงคราม  TCE10
611 B5802760 นายกฤษณะ พฤทธิพัฒกุล  EE10
612 B5807079 นายวรรณพงษ์ อ่อนอุทัย  MAE10
613 B5812325 นายกาญจนวัฒน์ ศรีสวัสดิ์  TCE10
614 B5801756 นายนฤปนาท เสียงสนั่น  CPE10
615 B5812745 นางสาวศิรินทร ปิ่นคำ  Agricultural and Food Engineering10
616 B5816163 นายทรงพล พัฒนา  ME10
617 B5809851 นางสาวมลฑินี สุขหนา  Agricultural and Food Engineering10
618 B5814886 นางสาวอรวรรณ ยวญกลาง  CPE60
619 B5826452 นางสาวสุภาภรณ์ สะเทินลำ  N/A60
620 B5813650 นายพงศกร ขวัญมงคล  N/A60
621 B5822720 นางสาวธนันญา หนูปัทยา  Geological Engineering60
622 B5801220 นายสยมภู เทนอิสสระ  N/A60
623 B5811205 นายโยธิน ตามตะขบ  N/A60
624 B5803880 นายกฤษณ์ เสวกานันท์  N/A60
625 B5807130 นายธนเดช วุฒิฐิติการ  N/A60
626 B5813322 นายอมรินทร์ ชาภูวงษ์  N/A60
627 B5823710 นางสาวพรทิพย์ เชาว์ชาญ  N/A60
628 B5724901 นางสาวนรีพัฒน์ ปิติภัทรธิรนันท์  Electronic Engineering60
629 B5714353 นายธีรภัทร ปัดสา  Electronic Engineering60
630 B5806782 นายสิรภพ อาทรเกตุ  Transportation Engineering And Logistics60
631 B5824922 นางสาวธัญรดา คำหอม  Environmental Engineering60
632 B5820788 นางสาวณัฐนันท์ จงลักษมณี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY60
633 B5811793 นายชวลิต โอปาก  N/A60
634 B5604692 นายเกียรติกวี ใจปินตา  PE60
635 B5808700 นายโสถณวิชญ์ สงแจ้ง  N/A60
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.