รายชื่อนศ.
รายวิชา102111 : FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5828333 นางสาวโชติรส ผลาทิพย์  N/A10
2 B5802180 นายธนารักษ์ ยุทธหาญ  N/A10
3 B5815333 นางสาวนันท์นภัส หาญสินธุ์  ChemE10
4 B5815555 นางสาวอรวรรยา ติยเวศย์  ChemE10
5 B5800568 นางสาวณิฌา สุวรรณสมศรี  ChemE10
6 B5823901 นางสาวจิรณา คงถือมั่น  ChemE10
7 B5800780 นางสาวกรกฎ อินทรผาสุข  ChemE10
8 B5824021 นางสาวอิสรา สุภาเวท  ChemE10
9 B5804825 นางสาวพิไลวรรณ ผุสดี  ChemE10
10 B5827749 นางสาวภัคพร ไชยเผือก  ChemE10
11 B5814114 นางสาวกาญจนาพร ชูก้าน  ChemE10
12 B5802906 นายทนงศักดิ์ สุขเกษม  ChemE10
13 B5815487 นายปฐวีร์ อุปลิขิต  ChemE10
14 B5820740 นายชนินทร์ ทองเจือ  ChemE10
15 B5824779 นายธนาธิป แก้วคง  CME10
16 B5810499 นางสาวธนัชพร ถ่ายสูงเนิน  CME10
17 B5816675 นางสาวบุญนิศา ประไพวัฒนาตระกูล  CME10
18 B5822089 นางสาวพัชราพร สุทธิประภา  CME10
19 B5803231 นางสาวปณิตา หาญธงชัย  CME10
20 B5813896 นางสาวสุธิตรา อึงสะกาว  CME10
21 B5801862 นางสาวธัญญาพร วันเพ็ญ  CME10
22 B5809233 นางสาวทวีพร มุ่งปั่นกลาง  CME10
23 B5804757 นางสาวสุมิตรา ราชกระโทก  CME10
24 B5804979 นางสาวฤชากร ทองผา  CME10
25 B5801657 นายเจษฎา ประชาโรจน์  CME10
26 B5813957 นายปฏิญญา กุลสุนันท์  CME10
27 B5812950 นายสุกฤษฎิ์ สุขเจริญ  CME10
28 B5817047 นางสาววารีรัตน์ ด้วงพะไล  PE10
29 B5803194 นางสาวชฎาพร ศรีสะอาด  PE10
30 B5800131 นางสาววิสาลินี วรรณศรี  PE10
31 B5817252 นางสาวอัจฉราพรรณ นัวกระโทก  PE10
32 B5817061 นางสาวดุสิตา หลวงจันทร์  PE10
33 B5817092 นายปิยะราช ปัจฉิม  PE10
34 B5816828 นายสันติ เพียงตา  Transportation Engineering And Logistics10
35 B5811489 นางสาวจิติยานันท์ นันตลาด  Transportation Engineering And Logistics10
36 B5800674 นางสาวแสงระวี ต้นงาม  Transportation Engineering And Logistics10
37 B5819218 นางสาวศิริญากรณ์ เปล่งทรัพย์  Transportation Engineering And Logistics10
38 B5822225 นางสาววริษฐา ทิพย์วัลย์  Transportation Engineering And Logistics10
39 B5805556 นางสาวยุวเรศ ชมพิกุล  Transportation Engineering And Logistics10
40 B5824069 นางสาวพิชญาภัคฎ์ ศรีใส  Transportation Engineering And Logistics10
41 B5800681 นางสาวศศิธร ปักษา  Transportation Engineering And Logistics10
42 B5822287 นางสาวปฐมพร ธรรมนิตย์กิจ  Transportation Engineering And Logistics10
43 B5802920 นางสาวสกุณา แก้วมณี  Transportation Engineering And Logistics10
44 B5822218 นายพชร พลสาย  Transportation Engineering And Logistics10
45 B5822355 นายชัยพิพัทธ์ อุณวงค์  Transportation Engineering And Logistics10
46 B5822270 นายเรืองวิทย์ สิทธิวัชร  Transportation Engineering And Logistics10
47 B5822386 นายณัฏฐชัย ทดชุมเธียรวิทย์  Transportation Engineering And Logistics10
48 B5822379 นายธนกฤต จี้ส้ม  Transportation Engineering And Logistics10
49 B5822331 นายไกรวิชญ์ เทพเรียน  Transportation Engineering And Logistics10
50 B5809776 นายพุฒิเมธ คำพะไม  Transportation Engineering And Logistics10
51 B5811199 นายกมลพรต สุจริตตานันท์  Agricultural and Food Engineering10
52 B5803170 นางสาวสาธินี อู๋อ่อน  CPE10
53 B5823659 นางสาวกฤติยา ชีรคุปต์  CPE10
54 B5813681 นางสาวกุลธิดา ทวีชัยธนสกุล  CPE10
55 B5815050 นายธนวัฒน์ เกิดเทอดวงษ์  CPE10
56 B5815234 นายอดิศักดิ์ เลพล  CPE10
57 B5801626 นายภูธิป ตามเมืองปัก  CPE10
58 B5814725 นายณัฐพงษ์ พัลวัล  CPE10
59 B5815081 นายอภิชาติ ภู่หมื่นไวย  CPE10
60 B5814596 นายฤทธิเกียรติ บุตรฤทธิ์  CPE10
61 B5824366 นายชยุตม์ โคตรพัฒน์  CPE10
62 B5800964 นายปรีดี ศรเจริญ  CPE10
63 B5809400 นายวิศรุต เชิดสุข  CPE10
64 B5812356 นายธนกร กิตติภิวัฒกุล  CPE10
65 B5818877 นางสาวนันทนา เพ็ชร์วิสัย  Metallurgical Engineering10
66 B5808410 นายชานุวัฒน์ โมกไธสง  Metallurgical Engineering10
67 B5807253 นางสาวจุฑาทิพ คุปต์ชนนท์  Metallurgical Engineering10
68 B5818983 นางสาวณัฐมล โทนไทย  Metallurgical Engineering10
69 B5818938 นางสาวธนัชชา คล่องวิถี  Metallurgical Engineering10
70 B5818839 นางสาวพัชรา คำมี  Metallurgical Engineering10
71 B5823673 นางสาวอรทัย เบ็ญพาด  Metallurgical Engineering10
72 B5818921 นางสาวพัชรี สุจริต  Metallurgical Engineering10
73 B5818860 นายพงศกร ชนะพจน์  Metallurgical Engineering10
74 B5818907 นายไตรภพ ภักดิ์โพธิ์  Metallurgical Engineering10
75 B5819089 นายพิชญพงศ์ ปักการะสังข์  Metallurgical Engineering10
76 B5805969 นายนาวิน อินทร์น้อย  Metallurgical Engineering10
77 B5819102 นายกิตติ เหลืองสกุลไทย  Metallurgical Engineering10
78 B5808519 นายธนธรณ์ ล้วนกลาง  Metallurgical Engineering10
79 B5800216 นายปรมินทร์ นนตะ  Metallurgical Engineering10
80 B5809554 นายฐานันดร หวังวัฒนะหิรัญ  Metallurgical Engineering10
81 B5802647 นางสาวธนัชพร โตด้วง  Environmental Engineering10
82 B5819225 นางสาวนุสรา นาบำรุง  Environmental Engineering10
83 B5819324 นางสาวสุดารัตน์ กลึงชัง  Environmental Engineering10
84 B5805648 นางสาวปริยาพร สีขุมเหล็ก  Environmental Engineering10
85 B5819515 นางสาวชลิดา ไชยนิฮม  Environmental Engineering10
86 B5813384 นางสาวสุภารัตน์ เสนากลาง  Environmental Engineering10
87 B5805709 นางสาวกัญญา จ้อนเพชร  Environmental Engineering10
88 B5819508 นายนราธร รุ่งโรจน์  Environmental Engineering10
89 B5819522 นายภาสกร ฟักขาว  Environmental Engineering10
90 B5806256 นายณิชากร บุญเกิด  Environmental Engineering10
91 B5819379 นายภานุวัฒน์ จันทร์ผิว  Environmental Engineering10
92 B5803798 นายหฤษฏ์ สถิตพรบรรพต  Environmental Engineering10
93 B5801435 นางสาวจิรภิญญา รักษาแก้ว  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
94 B5806898 นางสาวอรสา มีแก้ว  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
95 B5801237 นายกิตติพงษ์ ลักขษร  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
96 B5609482 นายอลงกรณ์ บุญภา  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
97 B5802821 นางสาวนุชนาฏ วรรณารักษ์  EE10
98 B5800155 นางสาวฐิติรัชต์ แสวงสุข  EE10
99 B5824526 นายสาธุ มิกทา  EE10
100 B5817672 นายชัยวุฒิ ดวงโสมา  EE10
101 B5823734 นายนิทิวัฒน์ อินทรสมใจ  EE10
102 B5818037 นายณัฐพร วิเวกกิ่ง  EE10
103 B5803385 นายกันตภณ แทนรินทร์  EE10
104 B5803965 นายศุภกิตติ์ กระสังข์  EE10
105 B5800476 นายชาญวิทย์ ภู่เกิด  EE10
106 B5801664 นายภัทร สุระชน  EE10
107 B5818136 นางสาวชญานี อินทรธิราช  EE10
108 B5817467 นายรุ่งโรจน์ วรชินา  EE10
109 B5818099 นายธณัท ธนบดีวิวัฒ  EE10
110 B5817863 นายอภิวัฒน์ คำศิริ  EE10
111 B5817412 นายพงศ์ภัค รักศิลป์  EE10
112 B5800599 นายวรวัชร ฉัตรดำรง  EE10
113 B5817580 นายเตชินท์ สุพรรณ์  EE10
114 B5812196 นายโอฬาร ปลูกกิน  EE10
115 B5817849 นายพลากร วานิช  EE10
116 B5817566 นายธชรัฐ หงสารกุล  EE10
117 B5817481 นายศราวุฒิ ธันยาการต์  EE10
118 B5818112 นายอนิวรรต เผ่าภูไทย  EE10
119 B5823314 นายนิธิวัฒน์ เศรษฐวงค์  EE10
120 B5808496 นางสาวอรวี ไร่ดี  Agricultural and Food Engineering10
121 B5813315 นางสาวสุพัตตรา ดอนอัน  Agricultural and Food Engineering10
122 B5823239 นายกิตติภูมิ ภาวิขำ  Agricultural and Food Engineering10
123 B5811755 นายนฤพนธ์ พูนศรี  Agricultural and Food Engineering10
124 B5821990 นายเจษฎากร ศักดาเดชฤทธิ์  Agricultural and Food Engineering10
125 B5811373 นางสาวปภัทณดา สุจิตตัง  Agricultural and Food Engineering10
126 B5710690 นายสุรศักดิ์ โม่กลาง  Agricultural and Food Engineering10
127 B5811427 นางสาวยุวรีย์ ครุธปิยะ  EE10
128 B5817399 นายนิชานนท์ หวังสระกลาง  EE10
129 B5818051 นายสักการะ บัวทอง  EE10
130 B5817924 นายณัฐวุฒิ มาลีภักดี  EE10
131 B5803156 นางสาวทัชวรรณ จันทรสุข  ME10
132 B5808328 นายปวรปรัชญ์ สามเมือง  ME10
133 B5815463 นางสาวสิริยากรณ์ สัพโส  ME10
134 B5813919 นางสาวหทัยรัตน์ อ่อนประไพ  ME10
135 B5823956 นางสาวณัฐนิช รอดภัย  ME10
136 B5815661 นายศุภสิทธิ์ ดงแสนสุข  ME10
137 B5815852 นายพีรวิชญ์ ตั้งเจริญวรคุณ  ME10
138 B5809806 นายณัฐวุฒิ แสงสารวัด  ME10
139 B5823697 นายณัฐพัชร โภคบุตร  ME10
140 B5820542 นายกิตติพงศ์ ท้วมยัง  ME10
141 B5809660 นายธนโชติ เคลือภักดี  ME10
142 B5816088 นายกฤษฎา สนเท่ห์  ME10
143 B5814411 นายชัยนุวัตร วนาไส  ME10
144 B5807086 นายเกียรติศักดิ์ รื่นกลาง  ME10
145 B5823321 นายฉัตรณรงค์ แก้วพลงาม  ME10
146 B5810635 นายชวพฤฒ ธิชากรณ์  ME10
147 B5815913 นายภานุวัฒน์ ปัดถานัง  ME10
148 B5816125 นายวชิรากรณ์ เยรัมย์  ME10
149 B5820863 นายอัมรินทร์ หลงกอหราบ  ME10
150 B5815999 นายวณิชภล ลาภทวี  ME10
151 B5815654 นายวรรธนันท์ กรีรัมย์  ME10
152 B5815807 นายกฤษฎา สอนสุข  ME10
153 B5816149 นายภาณุพงษ์ ศิลธร  ME10
154 B5800575 นายมรกต เขตคาม  ME10
155 B5815678 นายปฐวี พนินทร์  ME10
156 B5817931 นายวรยุทธ ภักดิ์วิไลเกียรติ  ME10
157 B5815715 นายรชฏ โคตะลี  ME10
158 B5823895 นายไกรยศ วรรณา  ME10
159 B5800087 นายนนทวัฒน์ กรเกษม  ME10
160 B5801299 นายมงคลชัย อบเชย  ME10
161 B5816217 นายชวกร เมาลิทอง  ME10
162 B5815753 นายราชภูมิ เติมผล  ME10
163 B5809431 นายธรรมรัตน์ ตาดทองแถว  ME10
164 B5806324 นายณัฐพงษ์ ศรีสุภาพ  ME10
165 B5521814 นางสาวศิวพร คำศรี  MAE10
166 B5821082 นายวรวุฒิ ศรีนอก  Automotive Engineering10
167 B5821150 นางสาวสุนิศา หยองเอ่น  Automotive Engineering10
168 B5821167 นางสาวธันยพร แป้นนางรอง  Automotive Engineering10
169 B5820917 นายเฉลิมชาติ สอนตัน  Automotive Engineering10
170 B5802975 นายเสฏฐวุฒิ วุฒิจำนงค์  Automotive Engineering10
171 B5808366 นายธนะรัชต์ บัวมาตย์  Automotive Engineering10
172 B5800315 นายสาธิต ศศิกรรม  Automotive Engineering10
173 B5802517 นายธนธัญญ์ อุ่นจิต  Automotive Engineering10
174 B5820986 นายจักรพงษ์ พันธ์ชมภู  Automotive Engineering10
175 B5821228 นายสกล วิจักษณบุญ  Automotive Engineering10
176 B5801268 นายสุรสิทธิ์ เหลินต้ายซ้าย  Automotive Engineering10
177 B5821105 นายขจรศักดิ์ ขันตรีสกุล  Automotive Engineering10
178 B5814428 นางสาวปัทมา จันทร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
179 B5823871 นางสาวเบญญาภา ไตรภัททิยา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
180 B5821327 นางสาวธนัญญา โรจน์อัจฉริยกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
181 B5821549 นายพงษ์ศักดิ์ ภูภักดี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
182 B5821280 นายกิตติ พูนศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
183 B5821631 นายพีรวัส แก่นโชติกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
184 B5809073 นายวิทวัส ศิริบรรดาศักดิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
185 B5821297 นายจารุวิชญ์ เฟืองสกุลโรจน์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
186 B5823949 นายศุภเมศ จ้อยสูงเนิน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
187 B5821686 นายบุญญฤทธิ์ คำหล้า  AERONAUTICAL ENGINEERING10
188 B5800643 นายธนากรณ์ สุธรรม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
189 B5823932 นายรัญชน์ ไทยทองหลาง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
190 B5821525 นายธนาธิป กัณหาไชย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
191 B5810710 นางสาวรัตนาพร แตงไทย  MAE10
192 B5802548 นายไวทยา ขัติวงค์  MAE10
193 B5807840 นายกิตติศักดิ์ สุขอินทร์  MAE10
194 B5808151 นายกิตติราช อรัญสุข  MAE10
195 B5813308 นายสิทธินันท์ ยานู  MAE10
196 B5808465 นายพงศภัค อัคคะวิกรัย  MAE10
197 B5814565 นายธนศักดิ์ ทรงบัณฑิตย์  MAE10
198 B5814121 นางสาวสุรดี ศิริมุกดาเมธากุล  IE10
199 B5820368 นายสุทธินัย เนานนท์  IE10
200 B5820207 นางสาวณัฐมน พิไลวงศ์  IE10
201 B5820405 นางสาวกวินนา รัตถานู  IE10
202 B5805242 นางสาวกัลยรัตน์ เอี่ยมมาลา  IE10
203 B5814978 นางสาวสุภัตรา กรงกลาง  IE10
204 B5800438 นางสาวอัญชิสา เดชะโคบุตร  IE10
205 B5813605 นางสาวชนาพร ไชยรัตน์สัมพันธ์  IE10
206 B5820511 นางสาวรัฐธิกา ใจวงษ์  IE10
207 B5820061 นางสาวฉัตรชนก ปิยารัมย์  IE10
208 B5805105 นางสาวสุชาดา เหล็กเพ็ชร  IE10
209 B5820344 นางสาวอาภากร กุ้งมะเริง  IE10
210 B5807024 นางสาวกนกวรรณ จันทะมาด  IE10
211 B5801046 นางสาวรัตนาภรณ์ นงนุช  IE10
212 B5820115 นางสาวธนัชพร ทวีวงศ์ ณ อยุธยา  IE10
213 B5823741 นายวิชญ์ชพล พลตื้อธนะกูล  IE10
214 B5811359 นายกิตติศักดิ์ เทพวงค์  IE10
215 B5805532 นายเกรียงไกร สองต่อ  IE10
216 B5823048 นายจิรายุส บุตรเรือง  IE10
217 B5820122 นายกวี ดำเนตร  IE10
218 B5800261 นายวีรภัทร หยาง  IE10
219 B5800254 นายอิศรางกูร หอมหวล  IE10
220 B5820337 นายสุเทพ สุขสมบูรณ์ศิลป์  IE10
221 B5806393 นายชนกนันท์ สิงหมารศรี  IE10
222 B5824854 นายธีรภัทร เจริญพร  CE10
223 B5818808 นายกรวิทย์ ตั้นปา  CE10
224 B5818280 นางสาวมัลลิกา มอบกระโทก  CE10
225 B5818204 นางสาวชาลิสา คนชม  CE10
226 B5805099 นางสาวปองกานต์ พฤกษวัลต์  CE10
227 B5818303 นางสาวภัทรสุดา สีลาจันทร์  CE10
228 B5818822 นางสาวนิรันตรี ทองสุข  CE10
229 B5823840 นายเมธัส ศักดาญาภรณ์  CE10
230 B5813049 นายกฤษณพงศ์ ไชยมงคล  CE10
231 B5818150 นายณภัทร ประภูมิมา  CE10
232 B5818686 นายวงศกร ปทุมรังสรรค์  CE10
233 B5818655 นายศุภณัฐ คฤหาญ  CE10
234 B5804498 นายชัยวัฒน์ สืบวัฒนศิลป์  CE10
235 B5818587 นายภาณุวิชญ์ แก้วสุฟอง  CE10
236 B5818709 นายอรรถชัย สายสุด  CE10
237 B5818679 นายธีรภัทร เปรียงกระโทก  CE10
238 B5818761 นายพิชญุตม์ มณีสุคนธ์  CE10
239 B5818006 นายสิทธิโรจน์ ธูปหอม  CE10
240 B5818211 นายภัทรนันท์ พื้นทะเล  CE10
241 B5818235 นายปรีชา บุญเลิศ  CE10
242 B5818785 นายธวัช ประทุมวัน  CE10
243 B5804931 นายพรหมมินทร์ มะโนจันทร์  CE10
244 B5818723 นายณพวิทย์ ดวงไกรแฝง  CE10
245 B5824878 นายอภิวัฒน์ สิงห์ผง  CE10
246 B5818167 นายเกษมศักดิ์ สุทธศรี  CE10
247 B5814367 นายนันทพงศ์ สารีโท  CE10
248 B5822751 นางสาวกชกร ศาลาทอง  Geological Engineering10
249 B5812455 นางสาวธนัชชา ตาสี  Geological Engineering10
250 B5822478 นางสาวกาญจนา สุคม  Geological Engineering10
251 B5822584 นางสาวขวัญจิตร ดีแป้น  Geological Engineering10
252 B5804313 นายวรวุฒิ ป้องนาลา  Geological Engineering10
253 B5822676 นายธนานนท์ จ่าทอง  Geological Engineering10
254 B5822416 นายนฤดล สีบัวลา  Geological Engineering10
255 B5822546 นายอมฤต ยลวิลาศ  Geological Engineering10
256 B5812011 นายนันธวัตร ทานนท์นอก  Geological Engineering10
257 B5804269 นายมีชัย เตโช  Geological Engineering10
258 B5820733 นางสาวอนุสรา เทียมพล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
259 B5823925 นางสาวอัญมณี คล้ายวงษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
260 B5820870 นางสาวปัญญาพร ค้ำชู  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
261 B5820597 นายพลเชษฐ์ ภีระวงค์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
262 B5820610 นายสัณหณัฐ สาทิพจันทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
263 B5804207 นายชวนินทร์ กลิ่นคูณ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
264 B5820641 นายกฤษดา ศรีเรืองรัตน์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
265 B5803071 นายเสนีย์ พรมบุตร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
266 B5820887 นายพชรพล สุทธินันท์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
267 B5809929 นายกิตติ จริยามา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
268 B5820801 นายอมรเทพ เสนบุญมี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
269 B5823864 นายวัชรินทร์ เพิ่มผล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
270 B5802012 นางสาวอังคณาภรณ์ ธนะสุระวุฒิสกุล  TCE10
271 B5816866 นายชัยชัชวาล จำปาบุญ  TCE10
272 B5816903 นายพชรพล เจือจันทร์  TCE10
273 B5816859 นางสาววณิชรัตน์ วงศ์คช  TCE10
274 B5826568 นางสาวนัฐณภัทร พิชิตพร  TCE10
275 B5802401 นางสาวกัลยา มุกดาอาพัทธ์กุล  TCE10
276 B5807529 นายอมรพรรณ วิชาชัย  TCE10
277 B5816835 นายฉัตรชัย คำจันทร์  TCE10
278 B5800100 นายเจษฎากร มาตกำจร  TCE10
279 B5824847 นายฟัยรูซ หมัดอะหลี  TCE10
280 B5800988 นายธนกร หอประเสริฐวงศ์  TCE10
281 B5816637 นายพีระกุล พรมลี  TCE10
282 B5823031 นายเสฎฐวุฒิ ยอดมณี  TCE10
283 B5813704 นายสุชาครีย์ ศรีนาค  TCE10
284 B5804580 นายนพมนต์ หิรัญผลานนท์  TCE10
285 B5816842 นายฤทธิเกียรติ บุญศิริรุ่งเรือง  TCE10
286 B5804177 นายธีรคุณ ตุงคะเสรีรักษ์  TCE10
287 B5802876 นางสาวภัทรพร ดอกเขียว  Electronic Engineering10
288 B5819737 นายศักดินันท์ แรมจันทึก  Electronic Engineering10
289 B5819768 นายจารุวัฒน์ เชื้อจันทึก  Electronic Engineering10
290 B5819799 นายสุเทพ จันทวี  Electronic Engineering10
291 B5802593 นายต่วนฮัมดี นิบันดัร  Electronic Engineering10
292 B5806461 นายตะวัน กาลจักร  Electronic Engineering10
293 B5819713 นายชัชวาลย์ ผลาผล  Electronic Engineering10
294 B5809103 นายภัทรพล แก้วมณี  Electronic Engineering10
295 B5801503 นางสาวสุนิสา เบ้าจรรยา  N/A60
296 B5801114 นางสาวนิชา ทองอ้ม  N/A60
297 B5801848 นางสาวพิรุณพร อ้ายกุลนา  PE60
298 B5814176 นายณัฐพล ปีเจริญ  N/A60
299 B5801879 นางสาวปรีชญา ศรีไชโย  N/A60
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.