รายชื่อนศ.
รายวิชา523354 : OPERATING SYSTEMS
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5619818 นางสาวสุวิชญา ไถวศิลป์  CPE
2 B5619726 นายอานนท์ ณ หนองคาย  CPE
3 B5620708 นางสาวศุภรางค์ พานแสวง  CPE
4 B5613120 นายอนุชิต สว่างชาติ  CPE
5 B5601240 นายวุฒิวัฒน์ ศรโส  CPE
6 B5608355 นางสาวอุดมสิน สีจำปา  CPE
7 B5606566 นางสาวฐานิดา ศรีชัยเพชร  CPE
8 B5613076 นางสาวพรธีรา พันธ์พืช  CPE
9 B5610112 นางสาวศิวนาถ โพธิสุวรรณ  CPE
10 B5603244 นางสาวสุทธิมาส ณ บางช้าง  CPE
11 B5604616 นางสาวศุภกานต์ ติระพงศ์ประเสริฐ  CPE
12 B5609994 นางสาวนิภาวรรณ ขาวสอาด  CPE
13 B5613007 นางสาวชัชชฎา ญาณอุดม  CPE
14 B5620524 นางสาวศิริมา อินสอน  CPE
15 B5618712 นางสาวปฏิญญา วัฒนสุข  CPE
16 B5605255 นางสาววิชญาพร ภารัตนวงศ์  CPE
17 B5606641 นางสาวอรพรรณ สง่าสันเทียะ  CPE
18 B5601516 นางสาวจุฑามาศ โกมล  CPE
19 B5611744 นางสาวอลิษา สอนบุญชู  CPE
20 B5613090 นายนัฐพล วงษ์แพทย์  CPE
21 B5605569 นายสมบูรณ์ พรหมกระบิล  CPE
22 B5613038 นายภัทรพร ศรีวิชัย  CPE
23 B5611270 นายจิรายุ ไตรวิทยาคุณ  CPE
24 B5622504 นายกิตติศักดิ์ ชุมธีรรัตน์  CPE
25 B5603848 นายอนุวัฒน์ รอดม่วง  CPE
26 B5621101 นายเดชาธร เฉลิมชยณัฐ  CPE
27 B5613045 นายรัชชานนท์ วัดไธสง  CPE
28 B5601257 นายศตวรรษ มูลทองสงค์  CPE
29 B5609307 นายชินวัตร โคตรชุม  CPE
30 B5620791 นายกฤษดา คำวงค์  CPE
31 B5601400 นายรณกร ยิ้มกระโทก  CPE
32 B5617890 นายทิตยชัย วัฒนากิจพานิช  CPE
33 B5611300 นายประเสริฐศักดิ์ พิทักษ์  CPE
34 B5610761 นายกิตติพันธ์ ประเสริฐสังข์  CPE
35 B5613618 นายธวินวัตร อัครวีสีห์  CPE
36 B5601233 นายวุฒินันท์ ชาวยศ  CPE
37 B5607532 นายอภิชาติ สีดา  CPE
38 B5533701 นายณัฐวุฒิ สุดประเสริฐ  CPE
39 B5612994 นายกันต์ตศักดิ์ สิงห์ยะบุตร  CPE
40 B5609703 นายอัครชัย สายทอง  CPE
41 B5601806 นายอัครณัฐ สัตยาภรณ์  CPE
42 B5618347 นายพีรพงษ์ พิมพ์อูบ  CPE
43 B5605170 นายธนชัย เอกธนานันท์  CPE
44 B5621712 นายนนทพัทธ์ ราชมณี  CPE
45 B5620722 นายภณัต แช่มสิงห์  CPE
46 B5612987 นายกรทักษ์ ชื่นมุนีวงศ์  CPE
47 B5617883 นายอธิวัฒน์ พวงดอกไม้  CPE
48 B5618514 นายวัจน์กร ต้นศรี  CPE
49 B5620159 นายพงศธร แซ่อึ้ง  CPE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.