รายชื่อนศ.
รายวิชา110206 : HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5763191 นางสาวอภัสรา อินทรแก้ว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
2 B5761661 นายบัณฑิต อ่อนนนท์  ENVIRONMENTAL HEALTH
3 B5761968 นางสาวอุไลพร ประยูรหาญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
4 B5762644 นางสาวอนุสรา เหล่าบัวดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
5 B5761340 นางสาวปนัดดา นกพรม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
6 B5763184 นางสาวหทัยรัตน์ ศรีจันทึก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
7 B5761692 นางสาวนุชธิดา โคตวงศ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
8 B5761838 นางสาวณัฐรดี จำปาทุม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
9 B5763399 นางสาวปนัดดา สรรพราช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
10 B5762033 นางสาวปาริชาติ สามเกษร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
11 B5761647 นางสาวระพีพรรณ สินชู  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
12 B5762712 นางสาวกนกพร เจียรอัศววงศ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
13 B5761203 นางสาวสินทรัพย์ แสนทวีสุข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
14 B5760992 นางสาวญาติกา กรมวัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
15 B5763177 นางสาวรจเรข พันธะเสน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
16 B5762019 นายสุริยา นุชเจริญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
17 B5762989 นายยศภัทร อรัญศักดิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
18 B5761135 นายกัลยกร แย้มโพธิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
19 B5761036 นางสาวมาริษา สอนพัลละ  ENVIRONMENTAL HEALTH
20 B5762637 นางสาวศศิประภา ศรีชมชื่น  ENVIRONMENTAL HEALTH
21 B5763023 นางสาวอาภากร คงโพธิ์น้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH
22 B5569823 นางสาวอาระดา งอกลาภ  ENVIRONMENTAL HEALTH
23 B5762774 นางสาวมนตรา ถาศักดิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
24 B5460786 นางสาวดารณี กล่อมเกษม  ENVIRONMENTAL HEALTH
25 B5761906 นางสาวศุทธินี เพ็งขุนทด  ENVIRONMENTAL HEALTH
26 B5465439 นางสาวประภัสสร บรรเทาทุกข์  ENVIRONMENTAL HEALTH
27 B5761562 นางสาวรสสุคนธ์ อูมชัย  ENVIRONMENTAL HEALTH
28 B5563647 นางสาวประภาวดี สระทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH
29 B5761081 นางสาวศิริยุภา สุริวงค์  ENVIRONMENTAL HEALTH
30 B5761289 นางสาวกมลวรรณ ทนุพันธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
31 B5462919 นางสาววรารัตน์ มะลัย  ENVIRONMENTAL HEALTH
32 B5762149 นางสาวมลิวัลย์ จันศิริ  ENVIRONMENTAL HEALTH
33 B5460779 นางสาวอัทธ์อตินุช อาจวิชัยปวรา  ENVIRONMENTAL HEALTH
34 B5762002 นางสาวเบญจพร ศิริเทพ  ENVIRONMENTAL HEALTH
35 B5763221 นางสาวจิตโสภิญ เง่าเป้ด  ENVIRONMENTAL HEALTH
36 B5761272 นางสาวอุศนา สีทา  ENVIRONMENTAL HEALTH
37 B5466887 นางสาวศิริวรรณ ต่างสี  ENVIRONMENTAL HEALTH
38 B5461158 นายนาวี บทมาตย์  ENVIRONMENTAL HEALTH
39 B5567102 นายอนุวัฒน์ รดารงค์  ENVIRONMENTAL HEALTH
40 B5761449 นางสาวภาวิณี ปัญญาละ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.