รายชื่อนศ.
รายวิชา529203 : CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6317133 นางสาวสุวีรา ฐานวิเศษ  MATHEMATICS
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2 B6326197 นายกฤษดา ทองอร่าม  EE
3 B6327415 นายจณัตว์ แสนทวีสุข  EE
4 B6318291 นางสาวจิรัชยา รักพวกกลาง  EE
5 B6308186 นางสาวจุฑาสิริ ลายพรหม  EE
6 B6317553 นายชานนท์ ไชยชราแสง  EE
7 B6303570 นางสาวชุติกาญจน์ กลัดเพชร  EE
8 B6317034 นายณฐกฤต อุคะ  EE
9 B6334505 นายทวีชัย ชัยมหา  EE
10 B6300289 นายทวีศักดิ์ ทองเย็น  EE
11 B6218041 นายทองทูลเกล้า ศรีสว่าง  EE
12 B5913664 นายธนพล คำไสย  EE
13 B6310691 นายธนากร ไตรรงค์  EE
14 B6314941 นายธิติพัทธ์ แทนรินทร์  EE
15 B6300159 นายธีรศักดิ์ แก้วศรีนวม  EE
16 B6328276 นายนันทวัฒน์ นุสาวา  EE
17 B6300906 นายปราชญ์เปรื่อง เพ็ชรจอหอ  EE
18 B6334109 นางสาวพัชรวลัย คุ้มถิ่น  EE
19 B6306229 นางสาวพิมพกานต์ คำแดงใส  EE
20 B6223014 นายพีระพงษ์ หารพรม  EE
21 B6304348 นายภานุ บุญรอด  EE
22 B6300517 นายภาสกร ป้อมยาหยับ  EE
23 B6317713 นายรชานนท์ ชมภูคำ  EE
24 B6310813 นายวรพงศ์ จันทร์เปา  EE
25 B6319076 นายวัชระ คำศรี  EE
26 B6333102 นายวีรชัย ทวีสมบัติ  EE
27 B6304256 นายศิวัช มุ่งกลาง  EE
28 B6305031 นายศุภวิชญ์ เทอดตระกูลรัตน์  EE
29 B6333171 นายศุภวิชญ์ เพรียบพร้อม  EE
30 B6303563 นางสาวสุดารัตน์ โชระเวก  EE
31 B6308834 นางสาวสุภาวดี เพ็งมะเริง  EE
32 B6327774 นายอภิรักษ์ วงษาจันทร์  TCE
33 B6308438 นายเจษฎา ประดิษฐ์แท่น  EE
34 B6310905 นายเทียนซื่อ ญานถวิล  EE
35 B6322380 นายเอกราช สุริยวงศ์  EE
36 B6309176 นายโสภณวิชญ์ เนียมศรี  EE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.