รายชื่อนศ.
รายวิชา529203 : CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6318888 นายกีรติ สุวัฒนเมธี  EE
2 B6328306 นายก้องภพ เภาพาณิชย์  EE
3 B6302306 นายจิรายุ จิตรประเสริฐ  EE
4 B6300531 นางสาวชลธิชา ไชยนา  EE
5 B6305734 นายชิษณุพงศ์ ม่วงงาม  EE
6 B6332044 นายณัชพล แสนเมือง  EE
7 B6303952 นายณัฐพล มีเงิน  EE
8 B6326203 นางสาวณัฐวิภา สังข์ทอง  EE
9 B6301965 นายตะวัน งามแสง  EE
10 B6304720 นายธีรพงศ์ โพธิ์ม่วง  EE
11 B6307165 นายนัทธ์พสิษฐ์ ธนอุดมประภัทร์  EE
12 B6305970 นายบดินทร์ นาถาดทอง  EE
13 B6307325 นายปฏิพล นิยม  EE
14 B6311957 นายประภัสฎา กองพระทราย  EE
15 B6308742 นายปวิช รอดเสถียร  EE
16 B6306427 นายปาณสาน สินนอก  EE
17 B6328283 นายปิยะพงษ์ ไกรษร  EE
18 B6302368 นายพงศกร บุญหนา  EE
19 B6310912 นายพศิน แซ่กู้  EE
20 B6311513 นายมณฑล นิยมไทย  EE
21 B6306977 นายวธัญญู เครื่องประดับ  EE
22 B6326968 นางสาววรรณภรณ์ จิวระโมไนย์กุล  EE
23 B6304737 นายวราเทพ ลาวงษ์  EE
24 B6318529 นายวัชรพล แสนโคตร  EE
25 B6326814 นางสาววิชญาดา แก้วเงิน  EE
26 B6327088 นางสาวศศิธร วังหอม  EE
27 B6321833 นางสาวสุชาดา ประเสริฐศรี  EE
28 B6322694 นางสาวสุนิสา ปีกลม  EE
29 B6300401 นายสุรชาติ นิลสมบูรณ์  EE
30 B6303419 นางสาวอพิชญา ตาชูชาติ  EE
31 B6318819 นายอภิรักษ์ ศรีชะนะ  EE
32 B6332518 นางสาวเบญจวรรณ คำลุน  EE
33 B6321864 นางสาวเพ็ญพรรณ โลไธสง  EE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.