รายชื่อนศ.
รายวิชา533351 : INDUSTRIAL CONTROL
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6215194 นายขจรพงศ์ จันทร์ขจร  IE
2 B6213725 นางสาวชนิดาภา นิลสุข  IE
3 B6219963 นางสาวชลิตา ทิพวรรณ์  IE
4 B6202958 นางสาวณัฐชฎา ใจดี  IE
5 B6219864 นางสาวบุษกร ชนะพจน์  IE
6 B6224783 นายปกรณ์ แก้วสุวรรณ์  IE
7 B6220044 นางสาวปนัดดา เพ็งพา  IE
8 B6230159 นางสาวปรภาว์ ชุนเกาะ  IE
9 B6224226 นางสาวปริญญา สีเมืองเพีย  IE
10 B6217037 นายปริศกร เทพอุทัย  IE
11 B6219635 นางสาวปุณยวีร์ ศรีเตชะ  IE
12 B6201616 นางสาวพลอย สุพพัตกุล  IE
13 B6217655 นางสาวพิมพิไล รุ่งแจ้ง  IE
14 B6219680 นางสาวพีรยา สุขารักษ์  IE
15 B6220983 นางสาวมณีรัตน์ จอดนอก  IE
16 B6202231 นายวงศกร สุทธิวงศ์  IE
17 B6216238 นางสาววริศรา กล้าพระจันทร์  IE
18 B6214159 นายศรัณย์ภัทร วิชัยวงษ์  IE
19 B6230821 นายศุภกรณ์ พรมเสน  IE
20 B6214999 นางสาวสิรินทรา มูลมุกดา  IE
21 B6226305 นางสาวสุชัญญา โยไทยเที่ยง  IE
22 B6218812 นางสาวสุวนันท์ บูชาพันธ์  IE
23 B6214029 นายอธิวุฒิ ฦาชา  IE
24 B6201258 นางสาวอนันตญา กาฬภักดี  IE
25 B6215262 นางสาวอภิชญา ช่วยโสม  IE
26 B6223083 นางสาวอภิสรา นันทะวงค์  IE
27 B6216177 นางสาวเกวริน เศษวันโคตร  IE
28 B6201425 นางสาวเกวลิน เล็กใจซื่อ  IE
29 B6209995 นายเกียรติศักดิ์ งวงช้าง  IE
30 B6201845 นางสาวเจนจิรา บุญแจ้ง  IE
31 B6220105 นางสาวเปรมวดี จารัตน์  IE
32 B6219703 นางสาวโยธิกา แซงบุญนาง  IE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.