รายชื่อนศ.
รายวิชา527402 : TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6131692 นางสาวกนกนภา เขาวงค์  TCE10
2 B6118549 นายกฤตภัค ธรรมนูญ  TCE10
3 B6108960 นายกฤติมา บุญทวี  TCE10
4 B6108793 นางสาวกาญจนา บินขุนทด  TCE10
5 B6104955 นางสาวกิตติยา จันทร์แสง  TCE10
6 B6118709 นายจักราวุธ ส่งสกุลวงศ์  TCE10
7 B6109646 นางสาวฐานิตา ปรีชา  TCE10
8 B6004507 นายณฐนนท์ เมืองโคตร  TCE10
9 B6114589 นางสาวณัฐวดี ศรีโสภา  TCE10
10 B6112158 นางสาวทิวานนท์ มั่นคูณ  TCE10
11 B6115166 นายธนพงษ์ สอาดเอี่ยม  TCE10
12 B6114435 นายธนโชติ ศรีม่วงกลาง  TCE10
13 B6028978 นายพงศกร จันทร์สว่าง  TCE10
14 B6109547 นางสาววรัญญา ประเทืองไทย  TCE10
15 B6114046 นายวิริยภาพ วิทยากร  TCE10
16 B6130985 นางสาวศิวาณีย์ พลีรัมย์  TCE10
17 B6112790 นายสหัสชาย รบศึก  TCE10
18 B6111984 นางสาวสุพรรษา มณีจันสุข  TCE10
19 B6008024 นายสุวัฒน์ จันทร์รัตนา  TCE10
20 B6117238 นางสาวสโรชา อย่างบุญ  TCE10
21 B6113667 นายอนาวิน วงษ์สอน  TCE10
22 B6115456 นายอนุชา สิงห์ชฎา  TCE10
23 B6103903 นายอิทธิพงษ์ เขียวละลิ้ม  TCE10
24 B6118082 นายอิทธิพัทธ์ ประสาทกสิกรณ์  TCE10
25 B6114497 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีลาพัฒน์  TCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.