รายชื่อนศ.
รายวิชา536313 : COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6008697 นายกฤษดา พลศรี  Automotive Engineering
2 B6021368 นายกิตติปกรณ์ ผางโคกสูง  Automotive Engineering
3 B6131555 นายกุฎุมพี กุลสุจริตทรัพย์  Automotive Engineering
4 B6114794 นายจักรรินทร์ เศษสุวรรณ์  Automotive Engineering
5 B6114169 นายจิรภัทร วุฒิธรรมโชติ  Automotive Engineering
6 B6111816 นายชวนันท์ ภิรมรัมย์  Automotive Engineering
7 B6110697 นายณัฐพล พลรักษา  Automotive Engineering
8 B6107024 นายณัฐวัฒน์ โตวิทศิรินเรศ  Automotive Engineering
9 B6106492 นางสาวธนภรณ์ แซ่ตั้ง  Automotive Engineering
10 B6007034 นางสาวธนวรรณกร บุรีเพีย  Automotive Engineering
11 B6132965 นายธวัชชัย มลากรรณ  Automotive Engineering
12 B6109509 นางสาวธัญธร ประชาเสริมศาสตร์  Automotive Engineering
13 B6011857 นายธาดา คำภักดี  Automotive Engineering
14 B6104160 นายพงษ์สิทธิ์ คำซาว  Automotive Engineering
15 B6014803 นายภัทรพงษ์ คงสา  Automotive Engineering
16 B6106089 นายภิรภัทร ชุติปัญญาภรณ์  Automotive Engineering
17 B6006532 นายภูริวัฒน์ ปานทอง  Automotive Engineering
18 B6116903 นายมาโนช ห่อไธสง  Automotive Engineering
19 B6112929 นายยุทธพงษ์ รักตะขบ  Automotive Engineering
20 B6114978 นายวนศักดิ์ สมศักดิ์  Automotive Engineering
21 B6105631 นางสาววรรณวณัช งามศิริ  Automotive Engineering
22 B6117221 นายวรวิช อนันตโสภณ  Automotive Engineering
23 B6131234 นางสาววราภรณ์ สุพงษ์  Automotive Engineering
24 B6108786 นางสาวศศิธร บำรุงพิพัฒนพร  Automotive Engineering
25 B6103156 นายศิวกร กิจจานุกิจวัฒนา  Automotive Engineering
26 B6006419 นายสมศักดิ์ สุทธิสนธิ์  Automotive Engineering
27 B6118556 นางสาวสิริกัลยา นาคเจือทอง  Automotive Engineering
28 B6106942 นางสาวอรวรรณ ตุ้มนาค  Automotive Engineering
29 B6010775 นายอุทัย โกสุมภ์  Automotive Engineering
30 B6116842 นายเกียรติศักดิ์ หล้าสุดตา  Automotive Engineering
31 B6012625 นางสาวเขมิกา ตวงสิน  Automotive Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.