รายชื่อนศ.
รายวิชา1101193 : PROJECT IN SYSTEM ADMINISTRATION
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
1 B6325046 นางสาวกัญญ์ณพัชญ์ บุญลือ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
2 B6301088 นายจักรี รัตนาสุวรรณ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
3 B6325145 นางสาวชญากัญจน์ มานินชลาทิพย์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
4 B6320478 นางสาวชัชศา ชอบอิสระ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
5 B6335441 นายชานน สัมพันธ์วงศ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
6 B6320324 นางสาวชุติมณฑน์ ภิญโญดม  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
7 B6316464 นายณัฐวัตร ฐานวิเศษ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
8 B6320492 นายธนกร โภคทรัพย์ไพศาล  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
9 B6316471 นายธนภัทร จินตวัฒนกุล  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
10 B6325015 นางสาวธิดารัตน์ โนนพลกรัง  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
11 B6301125 นายนัฐวุฒิ วรรณ์คำ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
12 B6316617 นายปวริศ ระวังโพธิ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
13 B6324971 นายพงศธร แก้วหนองยาง  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
14 B6334031 นางสาวภัคจิรา ฤทธิกรรณ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
15 B6325183 นางสาวรดาสิรี สุขใส  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
16 B6320409 นางสาวรัตนา สังข์ทอง  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
17 B6330606 นายอธิปรัฐ อัมรารัมย์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
18 B6301224 นายอนันทศักดิ์ จงกระโทก  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
19 B6325053 นางสาวอินทิรา อุตส่าห์งาน  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
20 B6324933 นางสาวเกศมณี วันสุธะ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
21 B6301163 นางสาวเบญจวรรณ ถริปภัสสโร  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
22 B6301156 นางสาวเพอริน เชื้อจารย์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.