รายชื่อนศ.
รายวิชาENG20 2020 : GLOBAL PROJECT BASED LEARNING I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6335366 MissCHEAK DANE  Bachelor of Technology (Innovative Agripreneur)10
2 B6335359 MissKOEMSRUN BUNTHOEURN  Bachelor of Technology (Innovative Agripreneur)10
3 B6335151 MissPISEY CHHIM  Bachelor of Technology (Innovative Agripreneur)10
4 B6335373 MissSEANGHUOY CHHOEM  Bachelor of Technology (Innovative Agripreneur)10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
5 B6234430 Mr.Aing Hukry  Civil Engineering10
6 B6234447 Mr.CHOTCHEYRITH IENG  Civil Engineering10
7 B6335205 MissHIN LIZA  Mechanical Engineering10
8 B6335168 Mr.KIM SOPHEARK RIEM  Civil Engineering10
9 B6234454 Mr.Nguon Makara  Civil Engineering10
10 B6234409 Mr.PUTHIREACH SARI  Mechanical Engineering10
11 B6335229 Mr.TE KHEANGLY  Civil Engineering10
12 B6335311 MissYOENG KIMHUOY  Mechanical Engineering10
13 B6018733 นางสาวกชณัท เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
14 B6018443 นางสาวขวัญดาว ตันติวราลักษณ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
15 B6117474 นายจิตรภาณุ อาษากลาง  ME10
16 B6027797 นายบุนดัม โร  Civil Engineering40
17 B6209605 นางสาวพิมพาวรรณ หมั้นทรัพย์  Civil Engineering10
18 B6000417 นางสาววิภาวี มั่นพรม  Transportation And Logistics Engineering10
19 B6335625 นางสาวสุชิรญาณ์ กลายชัยภูมิ  TCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.