รายชื่อนศ.
รายวิชา529294 : ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6230234 นางสาวขนิษฐา ชนะภัย  PE10
2 B6224882 นายคุณานนต์ วันทิ  PE10
3 B6227142 นายจักรกฤษ เฉื่อยไธสง  PE10
4 B6220082 นายชัยสิทธิ์ ตงเท่ง  PE10
5 B6214951 นางสาวณภัทร สามัคคี  PE10
6 B6210021 นางสาวณัฏฐณิชา บุญภา  PE10
7 B6216658 นางสาวณัฐชา สมบูรณ์พงศ์  PE10
8 B6225995 นายณัฐดนัย จำปา  PE10
9 B6222949 นายณิธิกร งวดชัย  PE10
10 B6219819 นางสาวทิพวรรณ์ รัชวงค์  PE10
11 B6202200 นางสาวธัญชนก คำสา  PE10
12 B6215033 นางสาวธัญญาเรศ ระวิงทอง  PE10
13 B6230661 นายปฐมธรรม แท่นสะอาด  PE10
14 B6230678 นายปรัชญา ทิพย์สำเหนียก  PE10
15 B6218768 นายปริญญา ลำเทียน  PE10
16 B6226800 นางสาวปริยาภัทร เมืองโคตร  PE10
17 B6221447 นางสาวปาณิสรา เป็นซอ  PE10
18 B6028992 นางสาวพรธิดา พันเนียม  Metallurgical Engineering10
19 B6222802 นางสาวพัชริดา ชาดา  Agricultural and Food Engineering10
20 B6215903 นางสาวพิมพิศา ตามตะคุ  PE10
21 B6220846 นางสาวภรภัทร นรลักษณ์  PE10
22 B6209889 นางสาวมัลลิกา สีคาม  PE10
23 B6216276 นางสาวมัลลิการ์ พรหมสิทธิ์  PE10
24 B6225384 นายฤทธิวิสิษฐ์ ฤทธิ์ไธสง  PE10
25 B6215408 นายวรชัย เตโช  PE10
26 B6224387 นางสาวศศิธร ดาวสี  PE10
27 B6238346 นายศุภกิตติ์ ผลาพิบูลย์  PE10
28 B6017132 นางสาวศุภลักษณ์ พันนาเหนือ  Metallurgical Engineering10
29 B6238438 นายสรศักดิ์ โสภณ  PE10
30 B6230579 นางสาวสิรินทร สำราญนิช  PE10
31 B6222772 นางสาวสุพิชชา เดชบุรีรัมย์  PE10
32 B6215330 นายสุระธาดาพงศ์ จำเริญเพิ่มกิจ  PE10
33 B6132101 นายอนุสาร ทองสุข  CERAMIC ENGINEERING10
34 B6221508 นางสาวอรวรรณ ลำไธสง  PE10
35 B6202224 นางสาวเยาวลักษณ์ กลิ่นศรีสุข  PE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.