รายชื่อนศ.
รายวิชา529294 : ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม7
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6219901 นายกฤตพล แสงอรุณ  Agricultural and Food Engineering10
2 B6238520 นางสาวกาญจนาพร อินขันตรี  Agricultural and Food Engineering10
3 B6209179 นางสาวขวัญนภา พรมโส  Agricultural and Food Engineering10
4 B6223564 นางสาวจันทร สิทธิสังข์  Agricultural and Food Engineering10
5 B6230586 นางสาวจันทราทิพย์ กองทุ่งมน  Agricultural and Food Engineering10
6 B6226350 นางสาวจุฑาพร วงศ์ศิลป์  Agricultural and Food Engineering10
7 B6239459 นางสาวชนกนันท์ บัวหอม  Agricultural and Food Engineering10
8 B6220648 นางสาวชนิฎา สีคันทา  Agricultural and Food Engineering10
9 B6222086 นายชลธิศ มงคลครุฑ  Agricultural and Food Engineering10
10 B6218591 นางสาวฐิตา ขันทอง  Agricultural and Food Engineering10
11 B6238834 นายณัฐสมพนธ์ ปิยะชาติ  Agricultural and Food Engineering10
12 B6132330 นางสาวณิชกานต์ กว้างจิตต์อารีย์  CERAMIC ENGINEERING10
13 B6226183 นายธนดล จำเริญดี  Agricultural and Food Engineering10
14 B6214906 นางสาวนฤมล แสนนาวา  Agricultural and Food Engineering10
15 B6209896 นางสาวนิชากร ดงใจ  Agricultural and Food Engineering10
16 B6221607 นายปนุชาญศิลป์ ยึดพวก  Agricultural and Food Engineering10
17 B6238476 นายปรมินทร์ นาดี  Agricultural and Food Engineering10
18 B6221201 นางสาวปาริชาติ เจริญราษฎร์  Agricultural and Food Engineering10
19 B6209971 นายปิฏิพงษ์ กมลสาร  Agricultural and Food Engineering10
20 B6202101 นางสาวปิยธิดา บุ้งทอง  Agricultural and Food Engineering10
21 B6214746 นายพงศธร บุญเอก  Metallurgical Engineering10
22 B6230593 นายพัฒนพงศ์ สากระจาย  Agricultural and Food Engineering10
23 B6220549 นางสาวพัทราวรรณ โคตะนันท์  Agricultural and Food Engineering10
24 B6219475 นางสาวพิมพ์พจี สุขรี  Agricultural and Food Engineering10
25 B6224936 นายภานุวัฒน์ พรมโสภา  Agricultural and Food Engineering10
26 B6230432 นายภูวเนตร อยู่ประสิทธิ์  Agricultural and Food Engineering10
27 B6220563 นางสาวรัตติกาล สุดยอด  Agricultural and Food Engineering10
28 B6225148 นางสาวลักขณา พันตัน  Agricultural and Food Engineering10
29 B6209988 นางสาววรนุช ภูมิโคกรักษ์  Agricultural and Food Engineering10
30 B6216962 นายวรพล เด่นดวง  Agricultural and Food Engineering10
31 B6208981 นางสาววิจิตรา สายสุข  Agricultural and Food Engineering10
32 B6237950 นางสาววีรัชยานันท์ โพธิ์สองชั้น  Agricultural and Food Engineering10
33 B6208967 นายศรัณย์ แสงหัวช้าง  Agricultural and Food Engineering10
34 B6214890 นางสาวศิระวีร์ มุกโชควัฒนา  Agricultural and Food Engineering10
35 B6223212 นางสาวศิริภัสสร ขวัญสกุล  Agricultural and Food Engineering10
36 B6219642 นายสมรรถวัฒน์ กาญจนนพวงศ์  Agricultural and Food Engineering10
37 B6223557 นางสาวสิรินทรา สายสามพราน  Agricultural and Food Engineering10
38 B6217624 นายสุประดิษฐ์ ทองคำ  Agricultural and Food Engineering10
39 B6132415 นายอภิสิทธิ์ สุภาพ  CERAMIC ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.