รายชื่อนศ.
รายวิชา529294 : ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม5
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6213909 นางสาวกชกร บุญกลาง  CERAMIC ENGINEERING10
2 B6015718 นางสาวกุลธิดา สุขสวรรณ์  Agricultural and Food Engineering10
3 B6218546 นายคมกริช ห่อไธสง  CERAMIC ENGINEERING10
4 B6215682 นางสาวชลดา หงษา  CERAMIC ENGINEERING10
5 B6217501 นางสาวฐิติมา คำบุศย์  PE10
6 B6132590 นายธนโชติ สีบ้านบาก  Metallurgical Engineering10
7 B6216078 นายนัฐวุฒิ พรหมวิชัย  Agricultural and Food Engineering10
8 B6010584 นางสาวนิตยา เขียวมนต์  Metallurgical Engineering10
9 B6223588 นางสาวบุษยา โคตรพรม  PE10
10 B6238735 นายปฏิภาณ ชื่นชม  CERAMIC ENGINEERING10
11 B5905850 นางสาวปิยะมาศ สมกลาง  Agricultural and Food Engineering10
12 B5901272 นางสาวพิชชาภา ประเสริฐกุล  Agricultural and Food Engineering10
13 B6219321 นายพิชย ศิลปมณี  Metallurgical Engineering10
14 B6209223 นายภตวรรธ สารรัตน์  Agricultural and Food Engineering10
15 B6224523 นายภานุพงศ์ ทองอินทร์  Metallurgical Engineering10
16 B6238636 นางสาวภิรมย์ลักษณ์ คำจันทร์  Agricultural and Food Engineering10
17 B6109363 นางสาวมุกระวี บูรภักดิ์  Metallurgical Engineering10
18 B6109417 นางสาววนิดา เบ้าหล่อทอง  Metallurgical Engineering10
19 B6110048 นางสาววรประภา แป้นสกุล  Metallurgical Engineering10
20 B6224035 นายศรายุธ ตาลอ่อน  CERAMIC ENGINEERING10
21 B6118655 นายศราวุฒิ ภาศรี  CERAMIC ENGINEERING10
22 B6218454 นายศิริวัฒน์ จันทะสอน  Agricultural and Food Engineering10
23 B6008468 นางสาวศุภานัน ฐานิสสกุล  Metallurgical Engineering10
24 B6219307 นางสาวสาวิตรี ช่างหล่อ  CERAMIC ENGINEERING10
25 B6219741 นางสาวสุกัญญา ประจันทัน  CERAMIC ENGINEERING10
26 B6224530 นางสาวสุมิตา ไชย์ลอย  Metallurgical Engineering10
27 B5927746 นางสาวอฐิตญา ฐิตวาณิชย์  Agricultural and Food Engineering10
28 B6225650 นายอภิสิทธิ์ จรรยาวัฒนชัย  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.