รายชื่อนศ.
รายวิชา525213 : ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6321734 นายอภิรักษ์ จุลมาศ  ME10
2 B6305659 นายอนุสรณ์ บกสวัสดิ์  ME10
3 B6304973 นางสาวสุพรรษา คงเพียรธรรม  ME10
4 B6310035 นางสาวศศิวิมล ฟือสันเทียะ  ME10
5 B6321741 นายวิทยา แสนจันทร์  ME10
6 B6307202 นางสาวลักษิกา ปลั่งกลาง  ME10
7 B6309770 นายรัชพล บำรุงพืช  ME10
8 B6306625 นายภาคภูมิ แก้วประเสริฐ  ME10
9 B6321598 นางสาวพิชญากร ชุบขุนทด  ME10
10 B6308957 นางสาวพัชรี ญาติโสม  ME10
11 B6301934 นายพฤทธ์ หริ่งกระโทก  ME10
12 B6308698 นายพรเทพ ศรีแจ่มดี  ME10
13 B6309008 นางสาวปิยธิดา โพธิษา  ME10
14 B6322908 นางสาวปาริชาติ พรมการ  ME10
15 B6326104 นายนนท์ปวิธ แตงชุ่ม  ME10
16 B6306991 นายธีรพล หวังดี  ME10
17 B6307110 นางสาวธารณา ชาวโคราช  ME10
18 B6308179 นางสาวธนกร พงศ์พันธ์พาณิชย์  ME10
19 B6303280 นายทรงสิทธิ์ ศรีไพร  ME10
20 B6308704 นายทรงชัย มังตะคุ  ME10
21 B6303730 นายทนงศักดิ์ สุภาจันทร์  ME10
22 B6308322 นายณัฐวุฒิ บุหรัน  ME10
23 B6303204 นางสาวชารียา ยัควงค์  ME10
24 B6331887 นายชลชาติ ยศทะแสน  ME10
25 B6326586 นายจิรายุส ยืนสุข  ME10
26 B6303006 นางสาวกฤตพร งบของ  ME10
27 B6327491 นางสาวกรรณณิกา ชารี  ME10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.