รายชื่อนศ.
รายวิชา523203 : PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6332877 นายเมธัส ภาคภูมิพงศ์  CPE10
2 B6236168 นายเกียรติศักดิ์ ยะชะระ  CPE10
3 B6328207 นายเกริกเกียรติ ปราบมนตรี  CPE10
4 B6327682 นายอภิสิทธิ์ วงศ์วิศิษฐ์  CPE10
5 B6210250 นายอคิรภัทร จักรแก้ว  CPE10
6 B6328702 นางสาวสไบทิพย์ เชิงดี  CPE10
7 B6310646 นางสาวสุภานัน เรืองสุข  CPE10
8 B6326500 นางสาวสิรินยา โคตรปัญญา  CPE10
9 B6311391 นายศุภกานต์ แสงจันทร์  CPE10
10 B6225056 นายศิวานา จุไรวรรณสุทธิ  CPE10
11 B6311223 นายศิวกร แก้วมาลา  CPE10
12 B6222598 นางสาวศิริวิภา สุระมณี  CPE10
13 B6209261 นางสาวศิริวรรณ ประธาน  CPE10
14 B6334161 นายศักดิพัฒน์ มุจรินทร์  CPE10
15 B6308629 นางสาวศศิประภา เกตศิลา  CPE10
16 B6224356 นายวุฒิไกร สังข์โกมล  CPE10
17 B6333034 นายวัชรพล จันทะแจ่ม  CPE10
18 B6210588 นายวัชรพล ชารีราษฎร์  CPE10
19 B6321765 นายวทัญญ์ ปราศรัย  CPE10
20 B6322472 นางสาวรัศมี เล่เหลี่ยม  CPE60
21 B6200992 นายรัชพล ปิยะมาน  CPE10
22 B6332907 นายรัชชานนท์ คุระจอก  CPE10
23 B6300104 นางสาวรจนา วันทายุทธ์  CPE10
24 B6224929 นางสาวมะปราง แสงอรุณ  CPE10
25 B6326395 นายภานุพล จับชิ้น  CPE10
26 B6304577 นายภานุพงศ์ แคนอินทร์  CPE10
27 B6336219 นายภัทรวิชญ์ นาประจักษ์  CPE10
28 B6311032 นายภัทรพล การวิชา  CPE10
29 B6308490 นายภัฒนศักดิ์ อัตตะกุล  CPE10
30 B6326005 นายพีรวุฒิ พาพรหม  CPE10
31 B6309985 นายพีรพล นนทคำจันทร์  CPE10
32 B6334352 นายพิศิษฐ์ ศิริเพชรอรุณ  CPE10
33 B6236182 นางสาวพิมพ์ชนก โสมศรี  CPE10
34 B6301941 นายพชรพล วรสุนทร  CPE10
35 B6217174 นางสาวปาลิดา สุวรรณรัตน์  CPE10
36 B6238285 นายปรเมษฐ์ จิตละม่อม  CPE10
37 B6213770 นายปรเมศร์ โกมาสถิตย์  CPE10
38 B6332570 นายปรีชาพัฒน์ อันประนิตย์  CPE10
39 B6322113 นางสาวปรารถนา บุตรโท  CPE10
40 B6323059 นายปราชญา ธนพิบูลผล  CPE10
41 B6322304 นายบุญญฤทธิ์ มงคลการ  CPE10
42 B6311117 นายนาถวัฒน์ สลางสิงห์  CPE10
43 B6305147 นางสาวนันท์นภัส มนุษย์ชาติ  CPE10
44 B6332457 นายนัทวุฒิ คูพิมาย  CPE10
45 B6304508 นายนภัสกร กันทะ  CPE10
46 B6223045 นางสาวธารภิรมย์ โลนุช  CPE10
47 B6309343 นายธนโชติ ศักดิ์ธรรมเจริญ  CPE10
48 B6311551 นายธนเดช เชิดในเมือง  CPE10
49 B6302245 นายธนาวุฒิ ท่วมประจักษ์  CPE10
50 B6307431 นางสาวธนัญญา หวังผล  CPE10
51 B6105594 นายธนพัฒน์ ฉิมกูล  CPE10
52 B6304249 นายธนกฤต น้ำนวล  CPE10
53 B6310585 นายณัฐวุฒิ กลางยศ  CPE10
54 B6304416 นายณัฐพล จงเกษกรรม  CPE10
55 B6318215 นายณัฐพงศ์ จงจุลกลาง  CPE10
56 B6310158 นายณัฐพงศ์ โต๊ะแอ  CPE10
57 B6307554 นายณัฐดนัย เบ้าทอง  CPE10
58 B6303693 นางสาวณัฏฐณิชา ตั้งวุฒิธร  CPE10
59 B6310264 นายณัฎฐพล กันทะถ้ำ  CPE10
60 B6303044 นายชูเกียรติ ก๋าอินตา  CPE10
61 B6321437 นางสาวชุตินันท์ เจริญครบุรี  CPE10
62 B6331894 นางสาวชลธิชา วาทโยธา  CPE10
63 B6223090 นางสาวชนาพร อัปมานะ  CPE10
64 B6310288 นางสาวจีราพัชร กางสาร  CPE10
65 B6331801 นายจิรวัฒน์ รักเจริญพร  CPE10
66 B6327552 นางสาวจรรยากรณ์ หมื่นหาวงค์  CPE10
67 B6321451 นางสาวขวัญจิรา พันธุเกตุ  CPE10
68 B6311506 นายกันตพงศ์ เดชาเกียรติไกร  CPE10
69 B6306083 นางสาวกัญธนัช เขตคำ  Environmental Engineering10
70 B6303914 นางสาวกัญญาวีร์ แสนสุข  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.