รายชื่อนศ.
รายวิชา214341 : BUSINESS INTELLIGENCE
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6231842 นางสาวกมลชนก ประศรี  INFORMATION SCIENCE10
2 B6227609 นางสาวกรชวัล สุสม  INFORMATION SCIENCE10
3 B6232009 นายกฤษดา ธรรมจริยกุล  INFORMATION SCIENCE10
4 B6231996 นายกานต์ ขุนทิพย์  INFORMATION SCIENCE10
5 B6227869 นายกิตตินัทธิ์ สันทัด  INFORMATION SCIENCE10
6 B6231972 นางสาวคณิตฌา ตากิ่มนอก  INFORMATION SCIENCE10
7 B6205201 นายคมกฤตย์ โกวิทอิสริยะ  INFORMATION SCIENCE10
8 B6204914 นางสาวคัทลียา แสงสว่าง  INFORMATION SCIENCE10
9 B6231811 นางสาวจอมใจ กรวยสวัสดิ์  INFORMATION SCIENCE10
10 B6204853 นายจักรกรีณ์ คดขวาน้อย  INFORMATION SCIENCE10
11 B6204983 นายจักรพรรดิ์ วรรณวงค์  INFORMATION SCIENCE10
12 B6204693 นางสาวจิดาภา อัฐวัฒนกุล  INFORMATION SCIENCE10
13 B6231866 นายจิรวัฒน์ นิกรถา  INFORMATION SCIENCE10
14 B6227838 นายจิรานุวัฒน์ สุขใจ  INFORMATION SCIENCE10
15 B6232061 นางสาวจิราภา ด่านเดิม  INFORMATION SCIENCE10
16 B6204761 นางสาวจุฑามาศ เอกจีน  INFORMATION SCIENCE10
17 B6208844 นางสาวจุฬาลักษณ์ แก้วศรีทอง  INFORMATION SCIENCE10
18 B6205065 นายชนะชัย สิงห์ลือ  INFORMATION SCIENCE10
19 B6231835 นางสาวชนัญชิดา ปานสุข  INFORMATION SCIENCE10
20 B6231781 นายชัยธวัช ตรีพงศ์ไพบูลย์  INFORMATION SCIENCE10
21 B6227685 นายชาญชล งามสมภาพ  INFORMATION SCIENCE10
22 B6204716 นายชาญวิชญ์ สกุลไพศาล  INFORMATION SCIENCE10
23 B6227753 นายชิษณุพงษ์ เนียมสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE10
24 B6205027 นายญาณภัทร เคนวิเศษ  INFORMATION SCIENCE10
25 B6232221 นางสาวญาณิศา ผลฉิมพลี  INFORMATION SCIENCE10
26 B6237028 นางสาวณปภัช โอฐน้อย  INFORMATION SCIENCE10
27 B6231958 นางสาวณัฐธิดา เทือกสุบรรณ  INFORMATION SCIENCE10
28 B6204969 นางสาวณัฐนพิน วงสว่าง  INFORMATION SCIENCE10
29 B6232030 นางสาวณัฐนรี ศรีสวาสดิ์  INFORMATION SCIENCE10
30 B6236885 นายณัฐวุฒิ เอี่ยมไธสง  INFORMATION SCIENCE10
31 B6204754 นางสาวณิชาพัชร์ ทัศนา  INFORMATION SCIENCE10
32 B6204860 นายดุษฎี สุขสบาย  INFORMATION SCIENCE10
33 B6236946 นายตรีภพ ขันอาษา  INFORMATION SCIENCE10
34 B6231965 นายทัพพสาร วิศรุตวาณิชย์  INFORMATION SCIENCE10
35 B6231729 นายธน บุญสร้าง  INFORMATION SCIENCE10
36 B6204808 นายธนสิทธิ์ ศรีพฤกษาสุข  INFORMATION SCIENCE10
37 B6205096 นายธนาธิป รอดไธสง  INFORMATION SCIENCE10
38 B6227647 นางสาวธนาภา พลเยี่ยม  INFORMATION SCIENCE10
39 B6232146 นายธนายุทธ อินทรสุข  INFORMATION SCIENCE10
40 B6204891 นายธรรมธร สุขเจริญ  INFORMATION SCIENCE10
41 B6204921 นายธวัชชัย เอี้ยงจันทึก  INFORMATION SCIENCE10
42 B6232023 นายธันยพงศ์ อั้นเต้ง  INFORMATION SCIENCE10
43 B6205188 นางสาวธิดารัตน์ ผางดี  INFORMATION SCIENCE10
44 B6205041 นายธีธัช โดมขุนทด  INFORMATION SCIENCE10
45 B6204952 นายธีรพล เหมาะดี  INFORMATION SCIENCE10
46 B6227722 นายธีรภัทร ฤทธิ์กำลัง  INFORMATION SCIENCE10
47 B6200114 นายธีรภัทร ดีผักแว่น  INFORMATION SCIENCE10
48 B6227678 นายนครินทร์ บางทราย  INFORMATION SCIENCE10
49 B6231699 นายนพวิชญ์ ภิงคะสาร  INFORMATION SCIENCE10
50 B6232092 นางสาวนภวรรณ สายเชื้อ  INFORMATION SCIENCE10
51 B6231989 นางสาวนภัทสรา คำพิมพ์  INFORMATION SCIENCE10
52 B6227630 นางสาวนภาพร การเพียร  INFORMATION SCIENCE10
53 B6200077 นางสาวนวลอนงค์ ไชยชาติ  INFORMATION SCIENCE10
54 B6205195 นางสาวนัฐวัลย์ สุวรรณดี  INFORMATION SCIENCE10
55 B6231736 นางสาวนันทิรัตน์ เหงกระโทก  INFORMATION SCIENCE10
56 B6204990 นางสาวบัณฑิตา จำกลาง  INFORMATION SCIENCE10
57 B6227777 นางสาวบายน วงศ์ซา  INFORMATION SCIENCE10
58 B6231750 นางสาวปติมาพร คุณเศษ  INFORMATION SCIENCE10
59 B6227845 นางสาวประภัศษร ถนอมพลกรัง  INFORMATION SCIENCE10
60 B6200091 นางสาวปาลิดา ส่งพุ่ม  INFORMATION SCIENCE10
61 B6200138 นางสาวปิยธิดา ทิพย์โอสถ  INFORMATION SCIENCE10
62 B6205256 นางสาวปิยะรัตน์ บัวบาล  INFORMATION SCIENCE10
63 B6137083 นางสาวพรธาดา กิตติชัย  INFORMATION SCIENCE10
64 B6227739 นางสาวพัชรกานต์ อะทารัญ  INFORMATION SCIENCE10
65 B6236953 นายพัชรพล แรมลี  INFORMATION SCIENCE10
66 B6204785 นางสาวพิมพ์ลภัส สว่างวงษ์  INFORMATION SCIENCE10
67 B6205034 นายพีรพงษ์ ดวงคำ  INFORMATION SCIENCE10
68 B6200084 นางสาวภควดี กำลังหาญ  INFORMATION SCIENCE10
69 B6205133 นางสาวภัทรวรัญชน์ แสนเวียง  INFORMATION SCIENCE10
70 B6205171 นายภาคิณ ดรุณดำรงกุล  INFORMATION SCIENCE10
71 B6227654 นายภูริณัฐ สุขจันทร์  INFORMATION SCIENCE10
72 B6231873 นายมัชฌิมา มณีเนตร  INFORMATION SCIENCE10
73 B6227708 นายรชัยยุต สุวิชาเชิดชู  INFORMATION SCIENCE10
74 B6232047 นางสาวรัชธิชา สุขสนั่น  INFORMATION SCIENCE10
75 B6204846 นายรัฐเขตต์ แสงจันดา  INFORMATION SCIENCE10
76 B6227807 นางสาววรันธร บุตรี  INFORMATION SCIENCE10
77 B6232078 นายวริศ ปักฉิมพลี  INFORMATION SCIENCE10
78 B6231767 นายวันเสด็จ สายทิพย์  INFORMATION SCIENCE10
79 B6200206 นางสาววิภาวดี ดำรงค์ศักดิ์  INFORMATION SCIENCE10
80 B6200350 นางสาววิสุทธิรัตน์ หนานสายออ  INFORMATION SCIENCE10
81 B6204976 นางสาววีรดา นันทเขตต์  INFORMATION SCIENCE10
82 B6209391 นายศิวกร สิงหบำรุง  INFORMATION SCIENCE10
83 B6227821 นายศิวกร แก้วปราณีต  INFORMATION SCIENCE10
84 B6227791 นายศุภกร ขุนทอง  INFORMATION SCIENCE10
85 B6204686 นางสาวสตรีรัตน์ บูชาชัชวาลย์  INFORMATION SCIENCE10
86 B6205218 นายสัณห์พิชญ์ วิริยะจิตต์  INFORMATION SCIENCE10
87 B6204792 นางสาวสุธีมนต์ หล่อนกลาง  INFORMATION SCIENCE10
88 B6227746 นางสาวอภิญญา เพ็ญริยะ  INFORMATION SCIENCE10
89 B6227616 นางสาวอารียา เชียงเครือ  INFORMATION SCIENCE10
90 B6231675 นางสาวเกวลิน เมืองสุข  INFORMATION SCIENCE10
91 B6200060 นางสาวเจษฎาพร สุโทวา  INFORMATION SCIENCE10
92 B6231859 นางสาวเบญญาภา เถื่อนพาชิน  INFORMATION SCIENCE10
93 B6231897 นางสาวเพ็ญพิชชา ประสิทธิ์สุวรรณ  INFORMATION SCIENCE10
94 B6232016 นางสาวเมทินี เสารี  INFORMATION SCIENCE10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
95 B6103637 นายกฤษฏิ์ แก้วสถิตพรชัย  CPE10
96 B6230814 นายชาตรี เนินพลับ  CPE10
97 B6107192 นายพัฒธพงษ์ ทรัพย์มาก  CPE10
98 B6108519 นายภานุวัฒน์ นุชาญรัมย์  CPE10
99 B6115708 นางสาวสายขวัญ สุขคุ้ม  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.