รายชื่อนศ.
รายวิชา523331 : SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6210236 นางสาวเอกปวีร์ อุ่นภักดิ์  CPE10
2 B6215415 นางสาวเพชรธนสร พงษ์ศิริยะกุล  CPE10
3 B6214562 นายเฉลิมเกียรติ คงกะพัน  CPE10
4 B6210571 นายอภิสิทธิ์ สะโมรส  CPE10
5 B6224196 นายอนันต์ กระเซ็น  CPE10
6 B6238124 นางสาวสุชาวดี เที่ยงตรง  CPE10
7 B6201562 นางสาววรางคณา สาษร  CPE10
8 B6216122 นายรัฐธรรมนูญ ประวาสุข  CPE10
9 B6218294 นายยศพล จันทะนาม  CPE10
10 B6220662 นายภูวดล เดชารัมย์  CPE10
11 B6226404 นายภูมิชัย ศิริพันธ์พรชนะ  CPE10
12 B6223526 นายภาคิน ศิลปเสริฐ  CPE10
13 B6209124 นายภคพล ศรีภักดี  CPE10
14 B6217167 นายพิชานนท์ ศรีทรงเมือง  CPE10
15 B6201920 นายพัชรชาติ จิรศรีโสภา  CPE10
16 B6230258 นายฝนเทพ พลวัต  CPE10
17 B6221232 นางสาวปัณฑิตา เนานะมะบัติ  CPE10
18 B6214975 นายปฐพี ศรีโยธา  CPE10
19 B6210557 นางสาวนิตยา สุภาพ  CPE10
20 B6216139 นายธโนดม โชติบำรุงพงศ์  CPE10
21 B6025212 นายธนวัฒน์ พรมกุล  CPE10
22 B6201982 นายธนกร สุขกุล  CPE10
23 B6109370 นางสาวณัฏฐพร บุษปมงคล  CPE10
24 B6226770 นายชานนท์ กองสันเทียะ  CPE10
25 B6220730 นายชวรัฐ นาริต  CPE10
26 B6218560 นางสาวชฎาพร ไทยคณา  CPE10
27 B6216306 นายฉัตรพัฒน์ รัชอินทร์  CPE10
28 B6107260 นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองคำ  CPE10
29 B6210526 นายกันตพิชญ์ แพงดี  CPE10
30 B6202286 นายกฤษดา พาภักดี  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.