รายชื่อนศ.
รายวิชา536313 : COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6112103 นางสาวเพชรรัตน์ มะณี  Automotive Engineering
2 B6001063 นายอิทธิฤทธิ์ จงอ่อนกลาง  Automotive Engineering
3 B6109844 นายอภิรักษ์ ปั้นกันอินทร์  Automotive Engineering
4 B6001780 นายอภินันท์ ดีพันธ์  Automotive Engineering
5 B6130565 นางสาวอภิชยา มีสิงห์  Automotive Engineering
6 B6131166 นายอดุลวัส หมัดสี  Automotive Engineering
7 B5925544 นางสาวสโรชา คหาปนะ  Automotive Engineering
8 B6104757 นางสาวสุนิตา จอมกระโทก  Automotive Engineering
9 B6017477 นายสุทธิศักดิ์ ศรีโท  Automotive Engineering
10 B6113896 นายสิรภพ วัฒนะมหาตม์  Automotive Engineering
11 B6113315 นายวุฒิชัย ลาภทวี  Automotive Engineering
12 B6112240 นายวีรภัทร มาภู่  Automotive Engineering
13 B6108144 นายวรพงษ์ นาคยันยงค์  Automotive Engineering
14 B6112523 นายภาณุวัฒน์ โมละดา  Automotive Engineering
15 B6114527 นายภาณุวัฒน์ ศรีสงคราม  Automotive Engineering
16 B6109660 นางสาวภัทราวี ปรือปรัง  Automotive Engineering
17 B6115777 นายพีระพงศ์ สุขศรีแก้ว  Automotive Engineering
18 B6115371 นายพศวัต สารียุทธ  Automotive Engineering
19 B6103781 นางสาวพรชิตา ขันทวงษ์  Automotive Engineering
20 B6102678 นายพงศ์พิทักษ์ จำปาเทพ  Automotive Engineering
21 B6111472 นายปิยวัฒน์ เพทแพง  Automotive Engineering
22 B6102685 นางสาวปานชีวา เเกล้วกล้า  Automotive Engineering
23 B5920211 นายปัณณวิชญ์ เตียวโสภาวงศ์  Automotive Engineering
24 B6110840 นางสาวบัณฑิตา พัฒนมณี  Automotive Engineering
25 B6107895 นางสาวนลัทพร ธรรมจินดา  Automotive Engineering
26 B6102807 นายธีรพงค์ กลางสร้อย  Automotive Engineering
27 B6104566 นายธนวิชญ์ โฆษิตพิพัฒน์  Automotive Engineering
28 B6114114 นางสาวทิวาพร วิลัยเลิศ  Automotive Engineering
29 B6109325 นางสาวทัดดาว บุษบา  Automotive Engineering
30 B6117504 นายณรงค์เดช อินทร์กระโทก  Automotive Engineering
31 B6108342 นายณรงค์ฤทธิ์ นิตย์ลาภ  Automotive Engineering
32 B6132637 นางสาวฉัตรชนก คำชมภู  Automotive Engineering
33 B6007782 นางสาวจิราพร พิมลี  Automotive Engineering
34 B6136970 นางสาวขนิษฐา หาญสงคราม  Automotive Engineering
35 B6109165 นายกฤตเมธ บุญอบ  Automotive Engineering
36 B6109707 นางสาวกนกพร ปลั่งกลาง  Automotive Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.