รายชื่อนศ.
รายวิชา525361 : VIBRATION ANALYSIS AND MEASURMENT FOR MECHANICAL ENGINEERING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6130978 นางสาวกชพร ลาภูตะมะ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
2 B6103736 นายกฤษกร ขอถือกลาง  ME10
3 B6109905 นายกิตติพศ ปิติกะวงษ์  ME10
4 B6115463 นายกิตติภพ สิงห์ทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
5 B6115487 นายกีรติ สิทธินุภาพ  ME10
6 B6105297 นายจักรวรรดิ์ จูมนา  ME10
7 B6117474 นายจิตรภาณุ อาษากลาง  ME10
8 B6132774 นายชญานนท์ ปัจชาบุตร  ME10
9 B6116927 นายฐาปกรณ์ หอมแก่นจันทร์  ME10
10 B6131449 นายฐิติพันธ์ ศรีโพนทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
11 B6131432 นายทัฬหภูมิ เกตุกูล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
12 B6107208 นายทีฆทัศน์ ทวนดิลก  ME10
13 B6103293 นายธนพัฒน์ เกนอก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
14 B6103347 นายธีรภัทร์ เกิดปราชญ์  ME10
15 B6102593 นางสาวนมินดา นามแสงกลาง  ME10
16 B6115012 นายนัฐพงษ์ สมานสุข  ME10
17 B6110154 นายปฏิภาณ ผลสมหวัง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
18 B6109523 นางสาวประกายดาว ประทุมเนตร  ME10
19 B6103699 นางสาวปิยาพร ขวัญคุ้ม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
20 B6115951 นายภัคพล สุพล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
21 B6111229 นางสาวรัชโยธิน พื้นผา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
22 B6107307 นางสาวลลิตวดี ทองดวง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
23 B6118044 นางสาววาริน โชติธนชัยสุธี  ME10
24 B6114923 นางสาวศิวพร สมพงษ์  ME10
25 B6115944 นางสาวศุภารมย์ สุนทรารักษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
26 B6105280 นายสหรัฐ จุลจำเริญทรัพย์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
27 B6106997 นายสหัสวรรษ เติมผล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
28 B6106355 นางสาวสุดาภรณ์ ไชยโคตร  ME10
29 B6103934 นายสุนัย ไขเเสง  ME10
30 B6118143 นายสุรศาสตร์ วชิรกุลมงคล  ME10
31 B6103590 นายอนุชา แก้วเลิศ  ME10
32 B6103668 นายอัครชัย โกสิยานุรักษ์  ME10
33 B6115760 นายอานนท์ สุขรัชชู  ME10
34 B6111960 นายเฉลิมชัย มงคลโพธิ์  ME10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.