รายชื่อนศ.
รายวิชา523332 : SOFTWARE ENGINEERING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6108687 นายกรภัทร์ บริสุทธิ์โชติพงศ์  CPE10
2 B6105495 นายกฤษฎา ใจทหาร  CPE10
3 B6103422 นายกลวัชร แกล้วทนง  CPE10
4 B6117078 นายกันตชาติ เหล่ากอ  CPE10
5 B6103866 นายคฑาเดช เขียนชัยนาจ  CPE10
6 B6112745 นางสาวชลินทรา โยตะสี  CPE10
7 B6113902 นางสาวชัญญา วัฒนาชีพ  CPE10
8 B6013264 นายชาติตระการ คำแก้ว  CPE10
9 B6015978 นางสาวฐิตาภรณ์ เพชร์แสง  CPE10
10 B6102845 นางสาวณัชพร กลิ่นรอด  CPE10
11 B6103583 นางสาวณัฐชญา แก้วล้วน  CPE10
12 B6111380 นายณัฐิวุฒิ พูลสุวรรณ  CPE10
13 B6117566 นายดุลยวัต อินหล้า  CPE10
14 B6115586 นายธนวรรต สีเเก้วสิ่ว  CPE10
15 B6112424 นางสาวธนัชชา มุสิกาสวัสดิ์  CPE10
16 B6106485 นายธนาทิพย์ ซื่อตรง  CPE10
17 B6113452 นายธีรภัทร เลิศวุฒิชัยกุล  CPE10
18 B6115296 นายธีรภัทร สายพรหม  CPE10
19 B6132552 นายธีรศักดิ์ สุภาวหา  CPE10
20 B6115821 นายธเนศ สุคันธตูล  CPE10
21 B6117368 นายนพชัย อัตถาวงศ์  CPE10
22 B6025724 นายปติวรรษ แฝงสูงเนิน  CPE10
23 B6026981 นางสาวปวรรัตน์ เทพชมภู  CPE10
24 B6107345 นายปวเรศ ทองมั่นคง  CPE10
25 B6109868 นางสาวปอรรัชม์ ปานใจนาม  CPE10
26 B6104641 นายปัญญาพร เงาศรี  CPE10
27 B6116262 นางสาวปานตา เสาวภา  CPE10
28 B6114121 นายปิยะพงษ์ วิศิษฏ์ศิลป์  CPE10
29 B6111458 นายพงศธร เพชรสุวรรณ  CPE10
30 B6103217 นางสาวพรรวินท์ กุดแถลง  CPE10
31 B6106133 นางสาวพลอยมณี ชูญาติ  CPE10
32 B6011734 นายพีระพล ทองนาค  CPE10
33 B6105358 นายภัทรพงศ์ เจริญผล  CPE10
34 B6009168 นางสาวรัตน์ตวัน ขาวฉลาด  CPE10
35 B6102852 นายฤชากร กลิ่นศรีสุข  CPE10
36 B6019457 นายฤทธิโรจน์ ขุนรัตนโรจน์  CPE10
37 B6106874 นางสาววริศรา ตันดิลกตระกูล  CPE10
38 B6106478 นายวัชรพงศ์ ซึ้งศิริทรัพย์  CPE10
39 B6111885 นายวัชรพงศ์ ภู่พะไล  CPE10
40 B6107505 นายวัชระพงศ์ ทาระมล  CPE10
41 B6008307 นางสาววิภา ขุนหมื่น  CPE10
42 B6104320 นายวุฒิศักดิ์ คุชิตา  CPE10
43 B6020118 นางสาวศรัญญาภรณ์ สมานราษฎร์  CPE10
44 B6111762 นางสาวศุภิสรา ภักดีแก้ว  CPE10
45 B6104696 นายสมเกียรติ จบสูงเนิน  CPE10
46 B6109189 นางสาวสุภาพร บุญอินทร์  CPE10
47 B6114664 นายอนรรฆ ศิริมงคลขจร  CPE10
48 B6025014 นางสาวอนุธิดา สร้างนา  CPE10
49 B6130381 นายอนุสรณ์ ศรีพรหม  CPE10
50 B6014704 นางสาวอภิชญา สาซุเซา  CPE10
51 B6113759 นายอลงกรณ์ วรรณประดิษฐ์  CPE10
52 B6001186 นางสาวอัจฉราพร โอกระโทก  CPE10
53 B6104085 นายเดชพร ครองสิน  CPE10
54 B6004491 นายเทพกร รัตนถาวร  CPE10
55 B6024772 นายเพชรพิเชฐ รูปสังฆ์  CPE10
56 B6026806 นายเมธี แตงอ่อน  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.