รายชื่อนศ.
รายวิชา529203 : CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6213930 นางสาวกิติยา ทัพซ้าย  EE
2 B6216467 นางสาวจรรยา รักษาสุวรรณ  EE
3 B6210496 นางสาวจิดาภา ยุทธนาปกรณ์  EE
4 B6220167 นางสาวจุฬาลักษ์ ประทุมแบน  EE
5 B6216504 นายชนะภัย สายวรณ์  EE
6 B6219673 นายชิษณุพงศ์ แจ่มสอาด  EE
7 B6214722 นายทัตสรวง สองเมือง  EE
8 B6219253 นายธนภูมิ ชินพงศ์พันธ์  EE
9 B6216498 นายธนรัตน์ พิมตะขบ  EE
10 B6215309 นายธนวิชญ์ สัมฤทธิ์  EE
11 B6215071 นายธนาวินท์ ดาวศรี  EE
12 B6220266 นางสาวธนิฎฐา แสนโคตร  EE
13 B6220907 นางสาวนริชสรา สีบุดสี  EE
14 B6219628 นายนฤพล บุญเหมาะ  EE
15 B6218683 นายนฤสรณ์ โพธิ์ศรี  EE
16 B6218478 นายนัฐพงษ์ วงศ์นนทิ  EE
17 B6219918 นายพงศธร ลาเสียว  EE
18 B6214968 นางสาวพิมพิศา ทาปง  EE
19 B6218157 นางสาวพิลาลักษณ์ พัฒน์ชนะ  EE
20 B6218775 นายพีรพล เหลืองวิไล  EE
21 B6215101 นายภาคภูมิ เสือเพชร  EE
22 B6217211 นายมนัสวี จั้นวันดี  EE
23 B6221140 นางสาวมินตรา เกื้อกูล  EE
24 B6218461 นายมุตตะกีน พุทธพงค์  EE
25 B6220419 นายรณภพ ชารีอัน  EE
26 B6218331 นายรุ่งโรจน์ สอนสุภาพ  EE
27 B6214395 นางสาววลัยลักษณ์ สุขสุทธิ์  EE
28 B6214579 นายวุฒินันท์ สุระขันต์  EE
29 B6215187 นายศักดิ์ทอง โตพันธุ์  EE
30 B6217921 นายสิทธิโชติ โชคเจริญ  EE
31 B6215347 นายสุรบดินทร์ แดงด่อน  EE
32 B6219031 นางสาวสุรีรัตน์ วุฒิศักดิ์  EE
33 B6220761 นายสุวิจักขณ์ เที่ยงเทพ  EE
34 B6218010 นายอนันต์ แพงไธสง  EE
35 B6220525 นายอนุรักษ์ แดนสีแก้ว  EE
36 B6218195 นายเสฐพงษ์ โรจนติรนันท์  EE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.