รายชื่อนศ.
รายวิชา715304 : MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
1 B6128890 นางสาวกัญญาณัฐ ชิงรัมย์  B.N.S.
2 B6129071 นางสาวกัญญารัตน์ โลพาด  B.N.S.
3 B6129576 นางสาวกัลย์สุดา กมลแสน  B.N.S.
4 B6128999 นางสาวจารุวรรณ คงน้อย  B.N.S.
5 B6128715 นางสาวจิรนันท์ วรรณเกตุ  B.N.S.
6 B6129378 นางสาวจุฑารัตน์ ศรีขันตรี  B.N.S.
7 B6128746 นางสาวญาณิศา ศรีมะดัน  B.N.S.
8 B6129231 นายณัฐพล พรมอ่อน  B.N.S.
9 B6129095 นางสาวณิชกานต์ จิตอารีย์  B.N.S.
10 B6129446 นางสาวดวงหทัย จันทิยศ  B.N.S.
11 B6129484 นางสาวทัตพิชา โรจน์แสงเรือง  B.N.S.
12 B6128906 นางสาวธัญญาศิริ ตระกูลสันติรัตน์  B.N.S.
13 B6128968 นางสาวธัญรัตน์ พุ่มจิ๋ว  B.N.S.
14 B6129507 นางสาวธิติญา รัตนวงศ์  B.N.S.
15 B6129491 นางสาวนันทิกา อุปฮาด  B.N.S.
16 B6129682 นางสาวปรายฟ้า กุลทิพย์  B.N.S.
17 B6129613 นางสาวปริยากร ธรรมทวี  B.N.S.
18 B6128654 นางสาวปรีญานันท์ วงศ์เศรษฐี  B.N.S.
19 B6129460 นางสาวปิยฉัตร อินทร์เสนา  B.N.S.
20 B6128647 นางสาวปิยะดา ประคองใจ  B.N.S.
21 B6129439 นางสาวปิยะภา ถันชนนาง  B.N.S.
22 B6128913 นางสาวพรพิมล มาตรนอก  B.N.S.
23 B6129859 นางสาวพิมพิไล ยุตธรรม  B.N.S.
24 B6129118 นางสาวพิมพ์ผกา ศรีมาลี  B.N.S.
25 B6129699 นางสาวลลิตา สมทรัพย์  B.N.S.
26 B6129156 นายวุฒิชัย ราชสีมา  B.N.S.
27 B6129422 นางสาวศศิธร ลาวกับเพ็ชร  B.N.S.
28 B6128814 นางสาวสมจินตนา ชัยวีรพันธ์เดช  B.N.S.
29 B6128739 นางสาวสุดารัตน์ เรืองรัมย์  B.N.S.
30 B6128937 นางสาวสุทธารัตน์ ขวดทอง  B.N.S.
31 B6128944 นางสาวสุทธิดา ขวดทอง  B.N.S.
32 B6129002 นางสาวสุเมรี ประเสริฐสังข์  B.N.S.
33 B6128838 นางสาวอนิษา แก้วพินึก  B.N.S.
34 B6128852 นางสาวอริสรา สุขสมบูรณ์  B.N.S.
35 B6129842 นางสาวอัญญารัตน์ เทพศรีหา  B.N.S.
36 B6129712 นางสาวเพชรสิริ กัลยาเรือน  B.N.S.
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.