รายชื่อนศ.
รายวิชา536313 : COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6010195 นายกฤติพงศ์ พฤกษาศรี  Automotive Engineering
2 B6012182 นายกฤษณะ มีไทย  Automotive Engineering
3 B6019839 นายกิตติ มาทาสิน  Automotive Engineering
4 B6010966 นายกิตติศักดิ์ เพ็งศรี  Automotive Engineering
5 B6019273 นายกีรติ ปิ่นเกตุ  Automotive Engineering
6 B6014001 นายชัยรัตน์ โกศัลยกุล  Automotive Engineering
7 B6017613 นายฐาปนพงษ์ โนรีราษฎร์  Automotive Engineering
8 B6012588 นางสาวฐิตาภา คำขาว  Automotive Engineering
9 B6017583 นายณรัณ ถาบุตร  Automotive Engineering
10 B6021542 นายณัฐฐินันท์ ใจอด  Automotive Engineering
11 B6021092 นางสาวณัฐติกา ทนาไธสง  Automotive Engineering
12 B6022006 นายณัฐภัทร รวมเงาะ  Automotive Engineering
13 B6011338 นายดนุสรณ์ คำวันศรี  Automotive Engineering
14 B6025267 นางสาวดรุณี อินทรินทร์  Automotive Engineering
15 B6010102 นายนพรุจน์ บุตรดี  Automotive Engineering
16 B6026165 นางสาวนารากร อยู่บุญ  Automotive Engineering
17 B6010218 นางสาวนิรมล โศกค้อ  Automotive Engineering
18 B6026691 นายบูคอรี แวหะมะ  Automotive Engineering
19 B6017590 นายปัญญวัฒน์ ลามคำ  Automotive Engineering
20 B6017446 นายพงศกร เจริญโชติ  Automotive Engineering
21 B6021177 นายพงศ์ระพี สุวรรณโชติ  Automotive Engineering
22 B6025465 นายพชร สุทธิศรีสมบูรณ์  Automotive Engineering
23 B6013318 นางสาวพรสุดา จันทร์พันธ์  Automotive Engineering
24 B6010522 นายพศวัต ชื่นบุญชู  Automotive Engineering
25 B6009991 นางสาวภัทราวดี แก้วเมืองกลาง  Automotive Engineering
26 B6017552 นายภาคีนัย อนุดำ  Automotive Engineering
27 B6017545 นายรัฐพงศ์ อุดมทรัพย์  Automotive Engineering
28 B6026769 นายวรรณประชา วงศ์สาคร  Automotive Engineering
29 B6017514 นายวรรณวิทย์ ผาหัวดง  Automotive Engineering
30 B6017484 นางสาววริษฐา นาระหัด  Automotive Engineering
31 B6021160 นายวสุพล ตะเพียนทอง  Automotive Engineering
32 B6010751 นายวัชรพล จั่นพา  Automotive Engineering
33 B6011253 นายวิชชากร แสงมณี  Automotive Engineering
34 B6013387 นายวิชญ์ อึ้งธนไพศาล  Automotive Engineering
35 B6021399 นางสาววิลาสินี เกลี้ยงกรแก้ว  Automotive Engineering
36 B6021252 นายศิริพงษ์ แสนแก้ว  Automotive Engineering
37 B6017507 นางสาวศิริรัตน์ คุ้มโพน  Automotive Engineering
38 B6017453 นายสายัณห์ วรรณสวัสดิ์  Automotive Engineering
39 B6026004 นางสาวสุชาสิริ เหล่าจันอัน  Automotive Engineering
40 B6015992 นางสาวอภิญญา ยะหะตะ  Automotive Engineering
41 B6011482 นายอมรินทร์ เชื้อมาก  Automotive Engineering
42 B6013011 นางสาวอรกานต์ สมมี  Automotive Engineering
43 B6020996 นางสาวอาทิตยา มะปะตัง  Automotive Engineering
44 B6024567 นายอินธัชสรณ์ จรูญธนาสิริ  Automotive Engineering
45 B6024291 นางสาวอุษณี จันทอก  Automotive Engineering
46 B6011567 นายเศรษฐา สยามนต์  Automotive Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.