รายชื่อนศ.
รายวิชา523331 : SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6019938 นางสาวเมธาวี อรรถวัน  CPE10
2 B6131685 นายอิสรภาพ ศรีบุตรตา  CPE10
3 B6002176 นายอิทธิศานต์ จบปาน  CPE10
4 B6025526 นายอัษฎายุธ จารัตน์  CPE10
5 B6112448 นายอัครพล มูลศิริ  CPE10
6 B6130381 นายอนุสรณ์ ศรีพรหม  CPE10
7 B6114664 นายอนรรฆ ศิริมงคลขจร  CPE10
8 B6111427 นายสุภชัย เพ็ชธัมรงค์  CPE10
9 B6025427 นายสุธี สีสิงห์  CPE10
10 B6107451 นางสาวสุชาดา ทังสุนันทน์  CPE10
11 B6108380 นายสิรภพ นิธิภัทรชัย  CPE10
12 B6115708 นางสาวสายขวัญ สุขคุ้ม  CPE10
13 B6104320 นายวุฒิศักดิ์ คุชิตา  CPE10
14 B6115234 นายวิษณุ สันติภาษิต  CPE10
15 B6011017 นายวิศรุต เทศารินทร์  CPE10
16 B6107505 นายวัชระพงศ์ ทาระมล  CPE10
17 B6106478 นายวัชรพงศ์ ซึ้งศิริทรัพย์  CPE10
18 B6106874 นางสาววริศรา ตันดิลกตระกูล  CPE10
19 B6111069 นายวริชญ์ พิชัยพงค์  CPE60
20 B6108526 นายวราเมธ นุ้ยเพียร  CPE10
21 B6014841 นายวรวิทย์ ตีรวัฒนประภา  CPE10
22 B6105600 นายวรพล ฉูดสูงเนิน  CPE10
23 B6102647 นางสาวมนัสชนก ศรีเครือดง  CPE10
24 B6108519 นายภานุวัฒน์ นุชาญรัมย์  CPE10
25 B6105358 นายภัทรพงศ์ เจริญผล  CPE10
26 B6111465 นายภควัฒน์ เพ็ญภูมิ  CPE10
27 B6107192 นายพัฒธพงษ์ ทรัพย์มาก  CPE10
28 B6108755 นายพศิน บัวสิงห์  CPE10
29 B6103217 นางสาวพรรวินท์ กุดแถลง  CPE10
30 B6109868 นางสาวปอรรัชม์ ปานใจนาม  CPE10
31 B6020187 นายประกฤษฎิ์ สระแก้ว  CPE10
32 B6117368 นายนพชัย อัตถาวงศ์  CPE10
33 B6106485 นายธนาทิพย์ ซื่อตรง  CPE10
34 B6115586 นายธนวรรต สีเเก้วสิ่ว  CPE10
35 B6103309 นางสาวดารินทร์ เกรงขุนทด  CPE60
36 B6113360 นางสาวณุกานดา ลิ้มสุวัฒน์  CPE10
37 B6112936 นายณัฐนนท์ รักภักดี  CPE10
38 B6109370 นางสาวณัฏฐพร บุษปมงคล  CPE10
39 B6102845 นางสาวณัชพร กลิ่นรอด  CPE10
40 B6114688 นายณรงค์ ศิริมา  CPE10
41 B6131081 นายชัยฤทธิ์ แซ่ฮึง  CPE10
42 B6026400 นางสาวชัฎฌาฎา เรือนทอง  CPE10
43 B6006297 นายชนุดม ศรีสุรัตน์  CPE10
44 B6104887 นายฉัตรมงคล จันทร์กลาง  CPE10
45 B6132200 นางสาวจิราวรรณ ภูโคกค้อย  CPE10
46 B6112479 นายจิรัฎฐ์ เมธากุลกิติวัฒน์  CPE10
47 B6107260 นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองคำ  CPE10
48 B6103866 นายคฑาเดช เขียนชัยนาจ  CPE10
49 B6015909 นายกิตติศักดิ์ เพชรแหน  CPE10
50 B6108441 นายกฤษณุชา นิลเขียว  CPE10
51 B6103637 นายกฤษฏิ์ แก้วสถิตพรชัย  CPE10
52 B6105495 นายกฤษฎา ใจทหาร  CPE10
53 B6111076 นายกฤติธัญสิฐ พิชิ  CPE60
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.