รายชื่อนศ.
รายวิชา523331 : SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6026806 นายเมธี แตงอ่อน  CPE
2 B6024772 นายเพชรพิเชฐ รูปสังฆ์  CPE
3 B6109349 นางสาวเบญญา บูรณ์เจริญ  CPE
4 B6004491 นายเทพกร รัตนถาวร  CPE
5 B6104085 นายเดชพร ครองสิน  CPE
6 B6001186 นางสาวอัจฉราพร โอกระโทก  CPE
7 B6113759 นายอลงกรณ์ วรรณประดิษฐ์  CPE
8 B6014704 นางสาวอภิชญา สาซุเซา  CPE
9 B6102579 นางสาวอภิชญา ตาดี  CPE
10 B6025014 นางสาวอนุธิดา สร้างนา  CPE
11 B6109189 นางสาวสุภาพร บุญอินทร์  CPE
12 B6104696 นายสมเกียรติ จบสูงเนิน  CPE
13 B6111762 นางสาวศุภิสรา ภักดีแก้ว  CPE
14 B6112608 นายศุภศิลป์ ย่อแสง  CPE
15 B6117702 นางสาวศศิมา อุทัยวรรณ์  CPE
16 B6105419 นางสาวศศิธร เจริญศิริ  CPE
17 B6008307 นางสาววิภา ขุนหมื่น  CPE
18 B6111885 นายวัชรพงศ์ ภู่พะไล  CPE
19 B6019457 นายฤทธิโรจน์ ขุนรัตนโรจน์  CPE
20 B6102852 นายฤชากร กลิ่นศรีสุข  CPE
21 B6009168 นางสาวรัตน์ตวัน ขาวฉลาด  CPE
22 B6107826 นายมฆวัน โทจันทร์  CPE
23 B6111090 นายภูมิมินทร์ พินพิมาย  CPE
24 B6024055 นายภานุพงศ์ อินทริง  CPE
25 B6011734 นายพีระพล ทองนาค  CPE
26 B6116637 นายพิชัย โสมาสา  CPE
27 B6106133 นางสาวพลอยมณี ชูญาติ  CPE
28 B6113605 นางสาวพลอยชมพู วงศ์ฉันท์ทัต  CPE
29 B6111458 นายพงศธร เพชรสุวรรณ  CPE
30 B6114121 นายปิยะพงษ์ วิศิษฏ์ศิลป์  CPE
31 B6116262 นางสาวปานตา เสาวภา  CPE
32 B6104641 นายปัญญาพร เงาศรี  CPE
33 B6107345 นายปวเรศ ทองมั่นคง  CPE
34 B6026981 นางสาวปวรรัตน์ เทพชมภู  CPE
35 B6104245 นางสาวประกายฟ้า คำมุงคุณ  CPE
36 B6025724 นายปติวรรษ แฝงสูงเนิน  CPE
37 B6111922 นายบูรพา ภูสามารถ  CPE
38 B6109714 นางสาวบุญฑิตา ปวงสันเทียะ  CPE
39 B6111052 นายนนทกร พาอยู่สุข  CPE
40 B6115821 นายธเนศ สุคันธตูล  CPE
41 B6131678 นายธีร์ธวัช ศรีคอนไทย  CPE
42 B6132552 นายธีรศักดิ์ สุภาวหา  CPE
43 B6117603 นายธีรวัฒน์ อื้อศรีวงศ์  CPE
44 B6115296 นายธีรภัทร สายพรหม  CPE
45 B6113452 นายธีรภัทร เลิศวุฒิชัยกุล  CPE
46 B6112424 นางสาวธนัชชา มุสิกาสวัสดิ์  CPE
47 B6025212 นายธนวัฒน์ พรมกุล  CPE
48 B6110321 นายธนภูมิ พงษ์ประชา  CPE
49 B6118631 นายธนบดี เพชรรี่  CPE
50 B6117566 นายดุลยวัต อินหล้า  CPE
51 B6111380 นายณัฐิวุฒิ พูลสุวรรณ  CPE
52 B6103583 นางสาวณัฐชญา แก้วล้วน  CPE
53 B6015978 นางสาวฐิตาภรณ์ เพชร์แสง  CPE
54 B6013264 นายชาติตระการ คำแก้ว  CPE
55 B6113902 นางสาวชัญญา วัฒนาชีพ  CPE
56 B6112745 นางสาวชลินทรา โยตะสี  CPE
57 B6113049 นางสาวจิรายุ รัตนวงศ์  CPE
58 B6117078 นายกันตชาติ เหล่ากอ  CPE
59 B6103422 นายกลวัชร แกล้วทนง  CPE
60 B6118310 นายกรวิชญ์ กองศรี  CPE
61 B6108687 นายกรภัทร์ บริสุทธิ์โชติพงศ์  CPE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.