รายชื่อนศ.
รายวิชา533361 : INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6103330 นางสาวเกวลี เกิดดี  IE10
2 B6113582 นายอาทิวิทย์ วงศ์กอบลาภ  IE10
3 B6010935 นายอนุวัฒน์ ศรีฐาน  IE10
4 B6027407 นางสาวอนัดตา กระบวนรัตน์  IE10
5 B6112288 นางสาวสุกัญญา มาลัยทอง  IE10
6 B6114534 นางสาวศิริประภา ศรีสวรรค์  IE10
7 B6104221 นางสาวศศิธร คำพิละ  IE10
8 B6019501 นายศตวรรษ เพ็ชรดิษฐ์  IE10
9 B6103446 นางสาววิยดา แก้วเกตุศรี  IE10
10 B6111632 นางสาววิภาพร โพธิชาติ  IE10
11 B6016098 นายวรพล ก้องมีศักดิ์  IE10
12 B6108090 นายระพีพัฒน์ นัดเกษม  IE10
13 B6106034 นางสาวรณพร ชีพไธสง  IE10
14 B6111717 นางสาวมุกระวี ฟังสุวรรณรักษ์  IE10
15 B6136086 นางสาวภัณฑิลา ไชยธงรัตน์  IE10
16 B6014131 นายพรหมพิสิฐ แดงพยัคฆ์  IE10
17 B6119263 นางสาวปฏิมา เสถียรรัมย์  IE10
18 B6114237 นางสาวนันติยะ ศรีโคตร  IE10
19 B6111939 นายนันตพล ภูสำเภา  IE10
20 B6114862 นางสาวนฤมล ส้มจะบก  IE10
21 B6109424 นางสาวธันยพร ปกติ  IE10
22 B6024611 นายธัญพิสิษฐ์ กมลช่วง  IE10
23 B6104412 นางสาวดลณภร คุ้มทรัพย์  IE10
24 B6010836 นายณัฐพล เข็มทอง  IE10
25 B6113025 นางสาวณฤภาณุมาศ รัตน์เกล้า  IE10
26 B6114992 นางสาวฐิติมา สมัครพันธ์  IE10
27 B6109783 นางสาวจินดามณี ปัญญาเหลือ  IE10
28 B6114220 นางสาวกุลสตรี ศรีคุณชัย  IE10
29 B6025496 นายกฤษฎา คชสาร  IE10
30 B6116552 นายกฤชกร แสวงสาย  IE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.