รายชื่อนศ.
รายวิชา533361 : INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5802777 นางสาวกรรณิกา เกตุแก้ว  IE10
2 B6114015 นายคมสัน วารีศรี  IE10
3 B6114183 นางสาวชนิษฎา โวหาร  IE10
4 B6133207 นางสาวชิดชนก ไชยทอง  IE10
5 B6117184 นางสาวญาตาวี ใหญ่โนนสูง  IE10
6 B6119256 นางสาวดาวประกาย ผดุงชนม์  IE10
7 B6105525 นายธนพล ฉัตรวงศ์วาน  IE10
8 B6110994 นายธนพล พันลำ  IE10
9 B6130558 นางสาวนภาคำแพงฤดี ดำเนินบัวสยามาลี  IE10
10 B6106751 นางสาวนลินิว แดงนกขุ้ม  IE10
11 B6107758 นางสาวพิชชาพร เทพเสนา  IE10
12 B6110383 นางสาวศุภรัตน์ พรประทุม  IE10
13 B6114824 นายสิรวิชญ์ สนใจ  IE10
14 B5805815 นางสาวสุวนันท์ ลมสมบุตร  IE10
15 B6116651 นางสาวเกวลิน หงษ์มณี  IE10
16 B6116118 นางสาวเจนนิสา สุวรรณวงค์  IE10
17 B6113322 นายโชคชัย ลาภยืนยง  IE10
18 B6106935 นายไตรรัตน์ ติรวีรขจร  IE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.