รายชื่อนศ.
รายวิชา618315 : FIRE PREVENTION AND CONTROL
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B6060473 นางสาวอรนุช เครื่องประดับ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
2 B6063795 นางสาวอภิชญา ก๋าสม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
3 B6061777 นางสาวอนงค์นาถ ปัตริยะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
4 B6065638 นางสาวอชิรญา มหาหงษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
5 B6064990 สิบเอกหญิงสโรชินี หลีประเสริฐ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
6 B6064839 นางสาวสุภิญญา ขั้วกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
7 B6064129 นางสาวสุกัญญา เสนากิจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
8 B6063733 นางสาวศิริลักษณ์ ทุมไมล์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
9 B6064662 นางสาวศดานันท์ แก้วกลม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
10 B6063498 นายวุฒิภัทร ศรีพระจันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
11 B6065539 นางสาววิชุดา พิกุลศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
12 B6065065 นางสาววริษา กาเด็น  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
13 B6062088 นายรักสิทธิ์ ดวงท้าวเศษ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
14 B6061920 นางสาวยุวดี ชอบสงวน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
15 B6061845 นางสาวภัทราวดี กิพิมาย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
16 B6062736 นางสาวภัทราภรณ์ ภูผาลิช่อ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
17 B6061685 นางสาวพิมพ์ระพัทร์ กองขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
18 B6061630 นางสาวพัชรนันท์ ธรานุกูลวงศ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
19 B6061562 นางสาวปัณฑ์ชนิตา วัลลภหิรัญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
20 B6061609 นางสาวปทุมพร นาชัยเวียง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
21 B6063450 นางสาวนันทิยา ศิลป์ชัยเสรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
22 B6065027 นางสาวนภัสวรรณ มั่นสุขผล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
23 B6062828 นางสาวธญานี วัชโรสินธุ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
24 B6064808 นางสาวทัศยามล วงศาสตร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
25 B6065584 นางสาวทักษพร หม่อนกระโทก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
26 B6065041 นางสาวทรรศพร ภูกิ่งงาม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
27 B6065058 นางสาวดวงสุดา พงษ์จังหรีด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
28 B6065126 นายณัฐพงษ์ ไชยคำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
29 B6065119 นายชวนากร ทรวงโพธิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
30 B6063139 นางสาวจิตนภา ดำแพร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
31 B6065416 นางสาวกาญจนา ศรีวิเศษ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
32 B6064785 นางสาวกัญญาณัฐ สีวันนะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
33 B6061470 นางสาวกะรัตเพชร นาคปลัด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
34 B6061869 นางสาวกชกร คาวีโชติ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.