รายชื่อนศ.
รายวิชา551614 : ADVANCED MATHEMATICS FOR MECHATRONICS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาโท
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 M6301668 นายกฤติธี ลายวงษ์  MECHATRONICS ENGINEERING
2 M6301460 นายกฤษดา สมทรัพย์  MECHATRONICS ENGINEERING
3 M6301590 นายกำพล นนแก้ว  MECHATRONICS ENGINEERING
4 M6301446 นายก่อศุภฤกษ์ ทองไหม  MECHATRONICS ENGINEERING
5 M6301521 นายขวัญชัย ศรีโคตร  MECHATRONICS ENGINEERING
6 M6301545 นางสาวชุติกาณจน์ คินธร  MECHATRONICS ENGINEERING
7 M6301576 นางสาวชุติมาศ กระสังข์  MECHATRONICS ENGINEERING
8 M6202552 นายณฐพัฒน์ บังเกิด  MECHATRONICS ENGINEERING
9 M6301507 ว่าที่ร้อยตรีณัฐภัทร ทาลุมพุก  MECHATRONICS ENGINEERING
10 M6301569 นายณัฐภัทร แก้ววิจิตร  MECHATRONICS ENGINEERING
11 M6302245 นางสาวทัศนีย์ แก้วลี  MECHATRONICS ENGINEERING
12 M6202880 นายธงชัย ภูศิริ  MECHATRONICS ENGINEERING
13 M6301620 นายธนรัตน์ ทรงประไพ  MECHATRONICS ENGINEERING
14 M6301439 นางสาวธัญญ์นภัส จารุโชคภูริวัจน์  MECHATRONICS ENGINEERING
15 M6301538 นายธัญนุกรณ์ ไชยเมือง  MECHATRONICS ENGINEERING
16 M6301514 นายธีรพรรณ์ ภัทรชาลีกุล  MECHATRONICS ENGINEERING
17 M6301552 นายนพวิชญ์ คงคาทะนะ  MECHATRONICS ENGINEERING
18 M6301651 นายนิคม ศิริปรุ  MECHATRONICS ENGINEERING
19 M6203146 นายบุรินทร์ บัวระบัน  MECHATRONICS ENGINEERING
20 M6203139 นายประจักษ์ ดอกแก้วกลาง  MECHATRONICS ENGINEERING
21 M6301477 นางสาวปาณิศา สิทธิกมล  MECHATRONICS ENGINEERING
22 M6301491 นายพัชรพล แสนทวีสุข  MECHATRONICS ENGINEERING
23 M6301637 นางสาวพัชราภรณ์ รัตนเนนย์  MECHATRONICS ENGINEERING
24 M6302252 นางสาวพิฆเนธร ขอสินกลาง  MECHATRONICS ENGINEERING
25 M6203153 นายภาคภูมิ สู่แสนสุข  MECHATRONICS ENGINEERING
26 M6301422 นายภูวนาถ เผือกทอง  MECHATRONICS ENGINEERING
27 M6301613 นายรัฐพงศ์ สินธุพันธ์  MECHATRONICS ENGINEERING
28 M6202576 นายศิริวัฒน์ มุงคุลโคตร  MECHATRONICS ENGINEERING
29 M6301644 นางสาวสโรชา บุญรอด  MECHATRONICS ENGINEERING
30 M6203122 นางสาวอรุณี แสงอรุณ  MECHATRONICS ENGINEERING
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.