รายชื่อนศ.
รายวิชา525213 : ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6224370 นายกรชาล ฟุ้งสุข  ME10
2 B6200930 นายกรเทพ เทพพุทธางกูร  ME10
3 B6214371 นายกีรติพงษ์ สุนทวง  ME10
4 B6203276 นายคเนศวร จันทร์แสงกุล  ME10
5 B6218942 นายจิรายุติ สาสิม  ME10
6 B6213558 นางสาวชลธิชา จิตเพ็ง  ME10
7 B6215729 นายชาญนที เนนชู  ME10
8 B6215804 นายณัฐธวัช จันทร์เกิด  ME10
9 B6223427 นางสาวณัฐธิดา แซ่เล้า  ME10
10 B6208660 นายถิรวุฒิ สะอาด  ME10
11 B6216245 นายทิวากร ขัดโพธิ์  ME10
12 B6215705 นายธนพัฒน์ ผดาเวช  ME10
13 B6225131 นายธนากร จุลเเดง  ME10
14 B6235888 นางสาวธัญพิชชา ขำปู่  ME10
15 B6213978 นางสาวธิตินันท์ สุทธิบูรณ์  ME10
16 B6222871 นายนิติธร นันทาวงศ์  ME10
17 B6224745 นายปฐวี โทศรี  ME10
18 B6236083 นายปิติพล ปั้งมาก  ME10
19 B6215958 นายภราดร คงโนนกอก  ME10
20 B6213473 นายภัทรพล ศุกลวงศ์  ME10
21 B6215743 นายภานุพงษ์ กาดกลางดอน  ME10
22 B6225940 นายภูกฤษ สอนภักดี  ME10
23 B6222208 นายภูมิพัฒน์ ริยะบุตร  ME10
24 B6217471 นางสาวรดา ปิตตาระโพธิ์  ME10
25 B6218096 นายสุชาติ พรพิรุณโรจน์  ME10
26 B6221768 นายสุรพัฒน์ กอบวิยะกร  ME10
27 B6216894 นายสุเมธ ลาปะ  ME10
28 B6217877 นายอภิสิทธิ์ ศรีสวัสดิ์  ME10
29 B6203177 นายอัครพล เลิศวิชญกมล  ME10
30 B6220365 นางสาวเจนจิรา ผลจันทร์งาม  ME10
31 B6220259 นายเนติธร วรรคสังข์  ME10
32 B6226855 นายเมทิศ มระตัง  ME10
33 B6218874 นายเสฏฐวุฒิ อินหอคอย  ME10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.