รายชื่อนศ.
รายวิชา617413 : ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B6064853 นางสาวกรวีร์ มีชัย  ENVIRONMENTAL HEALTH
2 B6063986 นางสาวกรองแก้ว วงษาชัย  ENVIRONMENTAL HEALTH
3 B6064396 นางสาวกัญญาณัฐ ปล้องไม้  ENVIRONMENTAL HEALTH
4 B6064761 นางสาวกาญจนา บุญขาว  ENVIRONMENTAL HEALTH
5 B6064891 นางสาวกิติกาญจน์ กางรัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH
6 B6062361 นางสาวจันทกานต์ ปิดรัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH
7 B6064198 นางสาวจันทิมา ภูมิกระจ่าง  ENVIRONMENTAL HEALTH
8 B6062835 นางสาวจิรัชญา วงศ์เตชะ  ENVIRONMENTAL HEALTH
9 B6062132 นางสาวจิราวรรณ ผลรุ่ง  ENVIRONMENTAL HEALTH
10 B6065669 นางสาวซัยนับ เจ๊ะอุบง  ENVIRONMENTAL HEALTH
11 B6064655 นางสาวณัฏฐนรี ขึ้นภูเขียว  ENVIRONMENTAL HEALTH
12 B6064686 นางสาวณัฐฐินันท์ ราชสีห์  ENVIRONMENTAL HEALTH
13 B6064471 นางสาวประภัสสร ซอนทรัพย์  ENVIRONMENTAL HEALTH
14 B6063900 นางสาวปรียานุช พลอนันต์  ENVIRONMENTAL HEALTH
15 B6063023 นางสาวปลายฟ้า รักษะประโคน  ENVIRONMENTAL HEALTH
16 B6061968 นายภานุวัฒน์ เมืองเลน  ENVIRONMENTAL HEALTH
17 B6065331 นางสาวภาวิดา อุ่นรัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH
18 B6064150 นางสาวมัญชริน ไชยปราณี  ENVIRONMENTAL HEALTH
19 B6062378 นางสาวรัชดาภา ปรีชารัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH
20 B6062415 นางสาวรุจิรา มาดำ  ENVIRONMENTAL HEALTH
21 B6065256 นางสาวศิริพร ไหมทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH
22 B6062804 นางสาวศิริพาพร พิมพา  ENVIRONMENTAL HEALTH
23 B6062743 นางสาวศุภนุช ชูทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH
24 B6063443 นางสาวสิตานัน นาคสุวรรณ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
25 B6063887 นางสาวสิรินดา สุขสมเขตร์  ENVIRONMENTAL HEALTH
26 B6062545 นางสาวสุภัคชญา เสริมทรัพย์  ENVIRONMENTAL HEALTH
27 B6064280 นางสาวอนงค์นาฎ โคตรสา  ENVIRONMENTAL HEALTH
28 B6062842 นางสาวอรพรรณ บุญตาน้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH
29 B6063597 นางสาวอรัญญา พรีพรม  ENVIRONMENTAL HEALTH
30 B6061647 นางสาวอาริยา เพ็ชรมน  ENVIRONMENTAL HEALTH
31 B6063429 นางสาวเกศินี โกรพิมาย  ENVIRONMENTAL HEALTH
32 B6062156 นางสาวเจนจิรา ชมกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.