รายชื่อนศ.
รายวิชา521316 : FREEZING AND COLD STORAGE
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6006112 นายกฤติเดช แวะศรีภา  Agricultural and Food Engineering10
2 B5908486 นายจีระศักดิ์ โสรส  Agricultural and Food Engineering10
3 B5922284 นางสาวชฎาภรณ์ สุวรรณภักดิ์  Agricultural and Food Engineering10
4 B5908998 นายธิติพันธุ์ กรวิรัตน์  Agricultural and Food Engineering10
5 B6017866 นางสาวปรียาพร ภูมี  Agricultural and Food Engineering10
6 B5905850 นางสาวปิยะมาศ สมกลาง  Agricultural and Food Engineering10
7 B6137366 นายพลกฤต เมธานุวัฒน์  Agricultural and Food Engineering10
8 B5901272 นางสาวพิชชาภา ประเสริฐกุล  Agricultural and Food Engineering10
9 B5909773 นางสาวรุจิราพร คมขำ  Agricultural and Food Engineering10
10 B5907748 นางสาวศศิวรรณ งึดสันเทียะ  Agricultural and Food Engineering10
11 B6017941 นายศุภชัย ปัญจาวงษ์  Agricultural and Food Engineering10
12 B6008932 นางสาวสุดารัตน์ กิติสกนธ์  Agricultural and Food Engineering10
13 B5913213 นางสาวสุนิสา นาโรรัมย์  Agricultural and Food Engineering10
14 B6008253 นางสาวสุวรรณี ศรีสันเทียะ  Agricultural and Food Engineering10
15 B6009113 นายอนุชา พลเยี่ยม  Agricultural and Food Engineering10
16 B5906802 นางสาวอารญา นามพวน  Agricultural and Food Engineering10
17 B5910045 นายเฉลิมพล ดาศรี  Agricultural and Food Engineering10
18 B5910595 นางสาวเพ็ญจันทร์ หล้าโสด  Agricultural and Food Engineering10
19 B6017767 นางสาวโชติรักษ์ ปิ่นสันเทียะ  Agricultural and Food Engineering10
20 B5917006 นางสาวโยษิตา วิจารัตน์  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.