รายชื่อนศ.
รายวิชา527402 : TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6010898 นางสาวจริญญา พงษ์ศิริรักษ์  TCE10
2 B6007362 นายณรงค์ฤทธิ์ อุทัยรัตน์เจริญ  TCE10
3 B6000134 นางสาวณัฐธิดา สุขสาย  TCE10
4 B6018856 นายธนกฤษ ธนะสีรังกูร  TCE10
5 B6002398 นายธนพล ถิ่นขาม  TCE10
6 B6000110 นายธนภัทร เพียซ้าย  TCE10
7 B6019525 นายธนากร พิมวงค์  TCE10
8 B6010379 นางสาวธนิษฐา บัวสระน้อย  TCE10
9 B6016777 นายธัญพิสิษฐ์ ก้องนวกุล  TCE10
10 B5914951 นายธิฐิพัฒน์ เตียนพลกรัง  TCE10
11 B6008161 นายประเสริฐศักดิ์ มาลัยยะ  TCE10
12 B6021887 นายปิยนันท์ จันทศร  TCE10
13 B6016746 นางสาวพิชญาภา ขุนทูน  TCE10
14 B6009632 นายภูบดินทร์ ตั้งวิริยะวรกุล  TCE10
15 B6016647 นางสาวมุฑิตา บุญล้อม  TCE10
16 B5909988 นางสาวรุ่งฟ้า สิมศิริวัฒน์  TCE10
17 B6018931 นางสาววิภาวรรณ นิลบุตร  TCE10
18 B6016401 นายศุภกร ใจกล้า  TCE10
19 B6015558 นายศุภชัย ดอกบัว  TCE10
20 B6009410 นางสาวสุนิษา ทรพับ  TCE10
21 B6013042 นางสาวสุวิชาดา สอนตะคุ  TCE10
22 B6001155 นายอภิสิทธิ์ มูลสง่า  TCE10
23 B6016661 นางสาวอริตา พับจัตุรัส  TCE10
24 B6016814 นางสาวอาภากร ภู่ประเสริฐ  TCE10
25 B6007607 นายเดชาวัต นารถสูง  TCE10
26 B6020125 นางสาวไตรมณี ทือเกาะ  TCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.